வருகை தாருங்கள் வள்ளல் யாரஸூலல்லாஹ்

வருகை தாருங்கள் வள்ளல் யாரஸூலல்லாஹ் – நீங்கள் வருகை தாருங்கள்
வருகை தாருங்கள் வள்ளல் யாரஸூலல்லாஹ் – நீங்கள் வருகை தாருங்கள்
ஏங்கும் காதல் நெஞ்சம் மகிழ ஏழை எங்கள் கனவில் தாங்கள்

1. மன்னவரே மண்ணில் தாங்கள் பிறந்ததினாலே இந்த
மண்ணினமே விண்ணை விஞ்சும் பெருமை பெற்றதே
தண்Pரும் தன்னுடைய தாகம் தீர்க்கவே – என்றும்
தாவி வர தக்க துணை தாங்களல்லவோ (வருகை தாருங்கள்)

2. ஏற்றமிக்க தங்கள் பார்வை பட்டுவிட்டாலே – கொடும்
எரி நெருப்பும் குளிர்ந்து பனியைப் போல உருகுமே
காற்றுக்கே மூச்சு திணறல் நேரிடும் என்றால் – அந்த
காற்றுக்கே மூச்சு திணறல் நேரிடும் என்றால் – அங்கே
கை கொடுக்கும் சுவாசக் காற்று தாங்களல்லவோ (வருகை தாருங்கள்)

3. மெத்த புகழ் தங்கள் பாதம் முத்த கிடைத்தால் – எந்தன்
மெய் சிலிர்த்து பேரின்பம் பொங்கி வழியுமே
சத்தியத்தின் உறைவிடமாய் ஒளிரும் தங்களின்
சத்தியத்தின் உறைவிடமாய் ஒளிரும் தங்களின் -உயர்
ஸலவாத்தால் என்னுடைய இதயம் துடிக்குதே (வருகை தாருங்கள்)

4. உம்மி நபியே உங்கள் பெயரை உச்சரித்தாலே – ஊறும்
உமிழ் நீரில் எந்தன் வாயும் ஒழு செய்யுதே
செம்பவழ ஹுருல்ஈன்கள் சிட்டுகள் பாடும்
செம்பவழ ஹுருல்ஈன்கள் சிட்டுகள் பாடும்
சிந்தனை போல் தங்கள் நாமம் செவியில் பாயுதே(வருகை தாருங்கள்)

5. கண்ணொளியை வழங்கும் தங்கள் நாமம் ஓதியே- இரு
கண்களிலும் தடவும் விரல்கள் குளிர்ச்சியூட்டுதே
கண்ணியம் சேர் தங்கள் மேனி கமழ செய்திடும்
கண்ணியம் சேர் தங்கள் மேனி கமழ செய்திடும் – உயர்
கஸ்தூரி வாசம் நுகர மூக்கும் ஏங்குதே (வருகை தாருங்கள்)

எங்கள் உயிரே யாரஸூலல்லாஹ்

பாசநபியே உங்களின் பாத விந்தங்களை எம் சிரசில் சுமப்போம்!

எங்கள் உயிரே யாரஸூலல்லாஹ்
உங்கள் திருமுகம் காண ஆவல் கொண்டோம்
உங்கள் திருமுகம் காண ஆவல் கொண்டோம்
ஒருமுறை வருவீர் எஜமானே! – நீங்கள்
பலமுறை வருவீர் எஜமானே! (எங்கள் உயிரே)

1. முழுமதி இல்லா வானம் போல் – எங்கள்
வாழ்க்கை இருளில் துடிக்கிறதே – எங்கள்
வாழ்க்கை இருளில் துடிக்கிறதே
உங்கள் முழுமதி முகத்தை ஒரு தடவை
காண வரம் தரவேண்டும் எஜமானே
நீங்கள் வரம் தரவேண்டும் எஜமானே
உங்கள் பாதத்தை முத்தணும் எஜமானே (2) (எங்கள் உயிரே)

2. ஆதவன் ஒளிமுன் பனி உருகும்
உங்கள் பார்வை பட்டால் பாவம் மறையும் (2)
அந்த பார்வையிலே நன்மை பெருகும்
இந்த பாவியை பாருங்கள் எஜமானே(2)
உங்கள் பாதையில் சேருங்கள் எஜமானே (எங்கள் உயிரே)

3. மரிக்கின்ற வேளையில் சொறக்கின்ற
இனிய கலிமாவை மொழிந்திடவே – நன்று
சுவைக்கின்ற கலிமாவை மொழிந்திடவே
கருணை நபி அவர் கண் முன்னே
என் ரூஹும் அடங்கணும் ரஹ்மானே!
லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் (எங்கள் உயிரே)

4. இறையோனே வல்ல ரஹ்மானே – அண்ணல்
நபிமுகத்தை காணும் நஸீபை – திங்கள்
நபி முகத்தைத காணும் நஸீபை
நீ தருவாயே வல்ல யாஅல்லாஹ்
நாங்கள் இருகரம் ஏந்தி வேண்டுகிறோம்
எங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நபி மீது
ஸலவாத் ஓதும் பாக்கியம் தந்திடுவாய்

ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
யாரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லம் (எங்கள் உயிரே)

பொன்னாலேகுப்பாவும்பொன்னாலேகிந்தீலும்

பொன்னாலேகுப்பாவும்பொன்னாலேகிந்தீலும்

எந்நாளும்மின்னொளிபோல்இலங்கும்மெங்கள்நபிகபுறு

 

என்னுடையபாவத்தினால்எங்கள்நபிறவுலாவை

உன்னிப்போய்க்காணாமல்ஒஞ்சியிருக்கிறேன்

 

யாஸெய்யிதிபாவிக்குநாடிதுஆவிரவும்

நோய்த்தோஷம்வாராமல்நோக்கிதுஆவிரவும்

 

முந்தஎழுப்பப்படும்முஹம்மதுர்றஸூல்நபியை

பிந்தியெல்லாமுருஸல்களும்பிறகாலெழுவார்கள்

 

வானவர்களும்றுஸூலும்வள்ளல்லிவானிழலில்

ஜீனத்துடன்நிற்பார்கள்செம்மலைசூழ்ந்துகொண்டு

 

உம்மத்தைத்தேடிநிற்பார்உண்மைமுஹம்மதனார்

செம்மிவருவார்கள்சிறப்புடையோர்உம்மத்துக்கள்

 

பொற்பதியிற்சென்றுபுதுக்கக்கலியாணஞ்செய்து

துப்பாககாட்சிசெய்துசுகித்தங்கிருப்பவர்காண்

 

வல்லபெரியோனேவள்ளல்நபியுடனே

தொல்லையறசுவர்க்கம்செல்லஉதவிசெய்வாய்

 

ஏழுகடலும்எழுவானமுமறுஷும்

வாழ்வுடையோர்வஸூபெழுதமாட்டதுமைவரக்காய்

 

முத்திரைப்போடுகிறேன்மிஸ்க்கீன்ஸாமென்பவன்தான்

முத்திலுதித்தோர்தன்மேலானஅவ்ஸாபை

 

துய்யஸலவாத்துக்கொண்டும்துய்யக்கருணைக்கொண்டும்

மெய்யுடையநபிதமக்கும்விருப்பமுள்ளதோழருக்கும்

 

நபியுல்லாமாலைதனைநன்றாய்க்குறைதீர

பவனியுடன்கேட்டவர்க்குபாவப்பிணிநோயகலும்

 

வல்லாஹிஇதனைக்கொண்டுமாறும்த்துபொன்தஹபா

பல்எங்கிலும்பீகதின்மன்றாட்டுதேடுகிறேன்

 

ஹாமீம்நபியுடையகருணைமிகயுண்டாக

ஆமீன்ஆமீன்ஆமீன்அல்லாஹ்உதவிசெய்வான்

 

 

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ரஸூலல்லாஹ்

 

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ரஸூலல்லாஹ்

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ஹபீபல்லாஹ்

 

புனிதம் பூக்கும் உங்கள் மாமதீனா நாடி வருவேனே

உவந்தே பாடி உங்கள் பேரன்பை நான் விழைந்தே வருவேனே

 

சித்தீக்கு நாயகமே மாணலிடம் பரிந்துரைப்பீரே

தங்கள் மகளான அன்னை ஆயிஷாவின் இல்லம் வருவேனே

திங்கள் நபி நாதரின் திரு பூமுகம் நான் காண வருவேனே

 

வீரம் செறிந்தோரே நபிகள் தோழரே உயர் சிங்கமே உமரே

விரைந்தே நானுமங்கு ஏகி நபிகள் எழில் முகம் காணவே

வள்ளல் பெருமானிடமே பாவி எமக்கு பரிந்துரை செய்வீரே

 

அண்ணல் மஹ்மூதரே

என் நெஞ்சம் ஆளும் காத்தமுந் நபியே

அருள் தவழ்ந்தாடும் உங்கள்

சாந்த வதனம் பார்ப்பதுமென்னளோ

கண்ணலே காதலாய் யான்

காண வேண்டும் அழைத்திடுவீர்களே

பூரணஜோதிரூபமாய்

பூரணஜோதிரூபமாய்

பூவில் பிறந்தநாமய்யா

ஆரணஞானஆஷிக்காய்

அலிஃபாய்சமைந்ததுதானய்யா

 

தாய்தந்தையோகதானமே

தாத்தின்ஸிபாத்தின்மூலமே

தஞ்ஞானயோகவிவேகமே

தாரில்பிறந்தநாமய்யா

 

கேளும்ஆதிநுக்தாவிலே

கன்ஜுல்மஹ்பியாவிலே

குன்னென்றெழுந்ததுமீமிலே

குத்ரத்தின்யோகம்பாரய்யா

 

நாற்றசரீரத்தின்கூட்டிலே

நாட்டம்நடக்குதுகாட்டிலே

தோற்றம்புரிவதுநூரிலே

போற்றும்கலிமாவும்நாமய்யா

 

அல்லாஹ்முஹம்மதுபாரய்யா

அலிஃப்லாமீமுக்குள்பாரய்யா

அறிந்தேன்இபுறாஹீமய்யா

அறிவீர்ரஸீத்சுல்தானைய்யா

பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்சை விதைக்காதீர்!

786

அன்புடையீர்,                                                  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.

சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் உயரிய கொள்கைகளை புறந்தள்ளி இஸ்லாத்தின் பெயரால் இடைக்காலத்தில்  தோன்றிய குழப்பவாத கூட்டங்களான தப்லீக் ஜமாஅத், ஜமாஅத்தே இஸ்லாமி, அஹ்லே ஹதீத், போலித் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தினர் நம் குழந்தைகளின் பிஞ்சு உள்ளங்களில் நஞ்சை விதைக்க தற்போது புதுப்புது யுத்திகளை கையாள்கின்றனர். தங்களின் வழிகெட்ட கொள்கைகளை நேரடியாக திணிக்க முயன்று தோற்றுப்போனவர்கள் இன்று —

  • குர்ஆன் ஓத மக்தப்
  • மார்க்கக்கல்வி கற்க மதரஸா (ஒருங்கிணைந்த பாடத்திட்டம்)
  • தரமான உலகக்கல்வி கற்க பள்ளிக்கூடங்கள்

என்ற போர்வையில் தங்களின் கேடுகெட்ட சித்தாந்தங்களை மழலைக் குழந்தைகளின் மனதிலே திணித்து விடுகின்றனர். அவற்றுள் சில.

  • இறைவனுக்கு உருவம் உண்டு
  • அல்லாஹ்வால் பொய் சொல்ல முடியும்
  • நபியவர்களின் கண்ணியத்தை குறைத்தல்
  • நல்லடியார்களை கேவலப்படுத்துதல்
  • நம் முன்னோர்களை காபிராக்குதல்
  • நம் நல்லமல்களுக்கு ஷிர்க் முத்திரை

 ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فاياكم واياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم

‘நீங்கள் அந்த வழிகெட்ட கூட்டங்களை விட்டும் தூர விலகி இருங்கள், அவர்களை உங்களிடம் வரவும் விடாதீர்கள். அப்படியானால் அவர்கள் உங்களை வழிகெடுக்கவோ, உங்களை குழப்பத்தில் ஆக்கவோ முடியாது.’

நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்.

எனவே சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் கொள்கைகளை வலுவாக பின்பற்றும் சகோதரர்களே – குறிப்பாக தாய்மார்களே!

இந்த வழிகேடர்களின் விஷயத்தில் தயவு செய்து சிந்தித்து முடிவெடுங்கள். உலக ஆதாயத்திற்காக நம் பிள்ளைகளின் ஈமான் பறிபோக நாமே காரணமாகி விடக்கூடாது. நாளை மறுமையில் வல்ல இறைவனின் சந்நிதானத்தில் நாம் குற்றவாளிக் கூண்டில் நிற்கக்கூடாது.

எனவே சுன்னத்வல் ஜமாஅத்தினரால் நடத்தப்படும் மக்தப், மத்ரஸா, பள்ளிகளில் குழந்தைகளை சேர்த்து உங்களது ஈமானையும், உங்கள் பிள்ளைச் செல்வங்களின் ஈமானையும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். சுவர்க்கத்து வேந்தர் சுந்தர நபியின் நேசத்தை உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டுங்கள். மறுமையில் அவர்களோடு இருப்பதற்கு துணை புரியுங்கள்.

அல்லாஹ் நம்மையும், நம் சந்ததிகளையும் கண்மணி நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொருட்டாலும், இறைநேசர்களின் துஆ பரக்கத்தாலும்  இந்த வழிகேடர்களிடமிருந்து காப்பாற்றி அருள்வானாக. ஆமீன்.

இவண்,

ஜம்இய்யத்து அஹ்லிஸ் ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத் (JAS),

(தோற்றம்: 1990)

சதுக்கை தெரு, காயல்பட்டினம்-628204

காயல்பட்டினம் இஜ்திமா 2013 – ஒரு கண்ணோட்டம்

காயல்பட்டினத்தில் ஏப்ரல் 6, 7 ஆகிய தேதிகளில் தப்லீக் ஜமாஅத்தின் இஜ்திமா (மாநாடு) நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதைப் பற்றி ஒரு நிருபர் எழுதிய செய்தி கண்ணோட்டத்தைப் பாருங்கள்:

மாநாட்டிற்காக சுமார் 5 மாதங்களுக்கு முன்பே தங்களதுபாணியில் ஆரம்பித்த பிரச்சார யுக்தியினாலும், வெளிநாடுகளிலும், அருகிலுள்ள மாநிலங்களில் தங்களுக்குத் தெரிந்தவர்களிடமும், ஈமெயில் மூலமும், கடிதங்கள் மூலமும் பிரச்சாரத்தினாலும்,

மேலும் ஒவ்வொரு பள்ளியின் நோட்டீஸ் போர்டுகளிலும், ஜும்ஆ பயான்களிலும் இதுபற்றி எடுத்துரைத்து விளம்பரம் செய்ததினாலும் முஸ்லிம் மக்கள் குறிப்பாக பாமரர்கள் 6ஆம் தேதி மாலையிலேயே மாநாட்டிற்கு குவியத் துவங்கிவிட்டனர்.

சாப்பாட்டிற்கு ரூபாய் 100 வீதமும், வெளியூரிலிருந்து வரும் ஆட்களிடம் பஸ்ஸிற்கு, வேனிற்கு என்று ஒரு தொகையும் பெற்று ஆட்களை அழைத்து வந்திருந்தனர். இதில் சில பண முதலைகள் சாப்பாட்டு டோக்கனை மொத்தமாக வாங்கி மற்றவர்களுக்க இலவசமாக கொடுத்தும் ஆட்களை சேர்த்துக் கொண்டார்கள்.

மாநாட்டுக்கு குவிந்த பெரும்பான்மை மக்களைப் விசாரித்தபோது, நாங்கள் ஒரு டூர் மாதிரிதான் வந்திருக்கிறோம். தப்லீக் ஜமாஅத்தின் கொள்கைபற்றி எங்களுக்குத் தெரியாது. அதுவும் சுன்னத் ஜமாஅத்தானே என்று அப்பாவித்தனமாக, பாமரத்தனமாக சொன்னார்கள்.

அவர்களிடம் தப்லீக் ஜமாஅத்தினர் பற்றி சுன்னத் ஜமாஅத்தினர் கூறிய குற்றச்சாட்டுக்களை பற்றி விசாரித்தபோது, அதுபற்றி எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தப்லீக் ஜமாஅத்தும் ஒரு சுன்னத் ஜமாஅத்தானே என்று நம்மையே கேள்வி கேட்டார்கள்.

தப்லீக்கும் சுன்னத் ஜமாஅத் தான் என்று சொல்லுகிறீர்கள். சரி. அப்போ  சுன்னத் ஜமாஅத் என்று இருக்கும்போது தப்லீக் ஜமாஅத் என்று ஏன் தனியாக பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள்? என்று கேட்டபோது, பதில் சொல்லத் தெரியாமல் பேந்த பேந்த விழித்தார்கள்.

இஜ்திமாவிற்கு அழைப்பு விடுக்கவென்று தெருக்கள் தோறும் ஆட்களை அதுவும் வெளியூர் ஆட்களை அனுப்பி, முஸ்லிம்களுக்கு கலிமா சொல்ல சொல்லி வற்புறுத்தியதும், அதற்கு நமது மக்கள் ‘நாங்கள் முஸ்லிம்கள்தான். இதை ஏன் எங்களிடம் சொல்கிறீர்கள் என்று கோபப்பட்டு பிரச்சனையானதும்,

மேலும் பல தெருக்களில் அவர்களை நுழையவிடாமல் விரட்டியடித்த சம்பவங்களும் இந்த இஜ்திமாவை ஒட்டி நடந்தவைகள்தான்.

காயல்பட்டினத்தில் 1954 ஆம் ஆண்டு தப்லீக் இஜ்திமா நடந்தது பற்றியும்> அதில் மாபெரும் மார்க்க மேதை நஹ்வி ஆலிம் அவர்கள் கலந்து கொண்டது பற்றியும் கூறிக் கொண்டனர் என்ற ஒரு பழைய பிரசுரத்தை காயல்பட்டினத்தைச் சார்ந்த ஒருவர், நஹ்வி ஆலிம் தப்லீகை ஆதரித்தார்கள் என்று ஊர் முழுவதும் உலா வந்து சுன்னத் ஜமாஅத் மத்தியில் ஆட்களை சேர்க்க முயற்சித்தது பற்றி சுன்னத் ஜமாஅத் மக்களிடம் கேட்ட போது,

அவர்கள் சொன்ன பதில், ‘காயல்பட்டினத்தில் தப்லீக் ஜமாஅத் நுழைந்த போது அதன் தீயக் கொள்கைகள் பற்றி அறியாமல் மக்களும், உலமாக்களும் அதில் சேர்ந்து விட்டனர். ஏனெனில் அந்த இயக்கம் பற்றிய விபரங்களும், கொள்கைகளும் வடமொழியான உருதுவில் இருந்ததுதான் இதற்கு காரணம்.

உருது தெரிந்த ஆலிம்கள் இது விஷயம் பற்றி இந்த உலமாக்களுக்கும், மக்களுக்கும் தெரியபடுத்திய போது, அவர்கள் இந்த தப்லீக் இயக்கமானது சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைகக்கு முற்றிலும் முரணானது என தெரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து விலகிவிட்டனர்.

அதன்பின் அவர்கள் அந்த இயக்கத்தில் எவ்வித தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளவில்லை. இதைத்தான் நஹ்வி ஆலிம் அவர்களும் செய்தார்கள். நஹ்வி ஆலிம் அவர்கள் அதன்பிறகு தொடர்ந்து தப்லீக் ஜமாஅத்தில் இருந்ததற்கான எவ்வித ஆதாரங்களும் இல்லை.

மாறாக அவர்கள் தப்லீக் ஜமாஅத்தினர் ஷிர்க், பித்அத் என்று சொல்லும் அமல்களில் ஒன்றான மௌலிது ஷரீஃப்களையும், பைத்துக்களையும் மர்தியாக்களையும் இயற்றி மாபெரும் சேவை செய்துள்ளனர்.

நஹ்வி ஆலிம் காலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் இன்றும் சிலர் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். தப்லீக் பற்றிய நஹ்வி ஆலிம் அவர்களின் நிலையை அவர்களிடம் கேட்டுப் பார்த்தால், அவர்  சொல்வது வடிகட்டிய பொய் என்பது விளங்கும். அல்லாஹ்வால் பொய் சொல்ல முடியும் என்று சொன்னவர்களால் இப்படி பொய் மூட்டைகளை அவிழ்த்து விடுவது ஒன்று கடினமான காரியமல்லவே!

நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் உத்தம தோழர்களில் ஒருவரான, கலீஃபாவான ஹழ்ரத் உமர் இப்னு கத்;தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஆரம்பத்தில் இஸ்லாத்திற்கு எதிரியாக இருந்தார்கள். அதன் பிறகு அவர்கள் இஸ்லாத்தில் நுழைந்து தியாக சீலராகிவிட்டார்கள்.

உமர் நாயகம் ஆரம்பத்தில் இருந்த நிலையைக் கொண்டு, இவர்கள் இன்னும் இஸ்லாத்திற்கு எதிரி என்றுதான் இவர் போன்றோர்கள் சொல்வார்கள் போலும்?  என்று சொன்னார்கள்.

அடுத்து, விவாதிக்க தயாரா?‘ என்று சுவரொட்டியும், சுன்னத் வல் ஜமாஅத்திற்கு எதிரான தப்லீக் ஜமாஅத்தின் நிலைப்பாடு‘ என்று பிரசுரமும் சுன்னத் ஜமாஅத்தினரால் வெளியிடப்பட்டிருந்தது.

மாநாட்டிற்கு வந்தவர்கள் அதை நின்று வாசித்து சென்றதும், அதற்குரிய கைபேசி எண்களுக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசுவதுமாக இருந்தார்கள். அதற்கு தப்லீக் ஜமாஅத்தின் இஜ்திமாவில் பதில் வரும் என்றும், இஜ்திமாவை சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தின் அடிப்படையில் நடத்துவார்கள் என்றும் எதிர்பார்த்தோம்.

ஆனால் அதற்கு பதில் சொல்லாமலேயே, அதில் சொல்லப்பட்டிருந்த நல்லமல்களை செய்யாமலேயே மாநாட்டை முடித்துக் கொண்டனர். இஜ்திமா நடக்கும்போது இப்படி சுவரொட்டி ஒட்டலாமா? என்று கேட்டபோது,

தெருவில் தப்லீக் இஜ்திமாவிற்கு எங்களை அழைக்க வந்தவர்களிடம் தப்லீக் பற்றிய குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி கேட்டபோது, எங்கள் மர்கஸுக்கு வாருங்கள். பதில் சொல்கிறோம் என்று சொன்னார்கள்.

நாங்கள் மர்கஸுக்கு சென்று கேட்டோம். அங்கு அவர் இல்லை, இவர் இல்லை என்று பதில் சொல்லி எங்களை அனுப்பி விட்டார்கள். அதன்பிறகுதான் இந்த நோட்டீஸ், சுவரொட்டி எல்லாம் போட்டோம் என்று சொன்னார்கள்.

ஈமானைப் பற்றி கவலைப் படாமல், எங்கள் கௌரவம், எங்கள் சொந்த, பந்தங்கள், வியாபாரம்தான் முக்கியம் என்று எண்ணி மாநாட்டிற்காக இலட்சக்கணக்கில் பணபட்டுவாடா செய்த பணமுதலைகளையும், ஹாஜிமார்களையும், சுன்னத் வல் ஜமாத் என்று சொல்லிக் கொள்பவர்களையும் பார்த்துதான் பரிதாபப்பட வேண்டியுள்ளது.

இவர்களாவது சுன்னத் ஜமாஅத்தினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் பெற்றுத் தருவார்களா? என்று பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.

இஜ்திமாவில் கலந்து கொண்டவர்களைக் கண்டு கேட்டால், நாங்கள் சும்மாதான் வந்தோம். சிலர் பீச் பார்க்க வந்தோம். இதற்காக ரூபாய் 250 கொடுத்திருக்கிறோம் என்றும் சொல்வதைப் பார்க்கும்போது, இந்த இஜ்திமா நடத்தியது ஏன்? என்ற கேள்வி எழுகிறது. வேறு எங்கிருந்தோ வேறு எதையோ பெறுவதற்காக வேண்டி நடத்தப்பட்டதோ என்று தோன்றுகிறது.

அடுத்தநாள், இஜ்திமாவிற்கு வந்தவர்கள் அதிகாலை 3.50 மணிக்கே ஊரில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளையும் திறக்கச் சொல்லி பள்ளியில் உள்ள முஅத்தின்களை வம்பு பண்ணியதும், பள்ளிவாசல்களின் கக்கூஸ் மற்றும் ஹவுளுகளை அசிங்கப்படுத்தியதும்தான் நமக்கு ஒவ்வாத செய்தித் துளிகள்.

இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால், ஊரில் எந்த பள்ளிவாசல், மத்ரஸா தப்லீக் இஜ்திமாவை முன்னின்று நடத்தியதோ அந்தப் பள்ளிகளின் கதவுகள் பூட்டப்பட்டிருந்ததுதான். அங்கு சென்ற மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்ததையும், இதுபற்றி சத்தம் போட்டதையும் பார்க்க முடிந்தது.

ஒளு செய்வதற்கு பெரிய தண்ணீர் தொட்டிகளை ஏற்பாடு செய்தவர்கள், குளிப்பதற்கும், கழிப்பிட வசதி போதிய அளவிற்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கலாம் என்பது சமூக ஆர்வலர்களின் கருத்தாக இருந்தது.

மேலும் கடலில் குளித்ததும், கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள கிணற்றில் ஜட்டியுடன் குளித்ததும் தான் இஸ்லாத்தின் பாரம்பரியம் காக்க வந்தவர்கள் என்று சொல்லும் இவர்களின் செயல் மக்களை முகம் சுளிக்க வைத்தது.

ஊரின் பள்ளிகளில் ஒளு செய்ய வைத்திருக்கும் ஹவுஸில் நின்று குளித்ததும், தெரு ஓரங்கள், கடற்கரை பரப்புகளில் நாசம் செய்ததும்தான்  இந்த இஜ்திமாவினால் ஊருக்கு கிடைத்த பலன்களாகும்.

ஹவுஸில் குளிப்பது பற்றிய சாதாரண மார்க்க அறிவு கூட இல்லாத இவர்கள் தப்லீக் செய்து அமீர்களாக வலம் வருகிறார்களே என்று மக்கள் பேசிக் கொண்டனர்.

சுன்னத் ஜமாஅத்தினர் ஒட்டிய நோட்டீஸ்களில் உள்ள கைபேசி எண்களுக்கு வந்த அழைப்புகள் எல்லாம், நீங்கள் கேட்டிருக்கும் கேள்விகள் எங்களுக்குப் புரியவில்லை என்ன சொல்லியிருக்கிறீர்கள் என்றும், தப்லீக் ஜமாஅத் சுன்னத் ஜமாஅத்தானே! என்றும் வந்தவண்ணம் இருந்தது. இந்த கேள்விகள் அப்பாவி, பாமர மக்களை இந்த தப்லீக் ஜமாஅத்தினர் சுன்னத் ஜமாஅத் பெயரைச் சொல்லி சொல்லி ஏமாற்றியிருக்கிறார்கள் என்பதை விளக்குவதாக இருந்தது.

கூட்டு துஆ கூடாது என்று சொல்லும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தினர் அதிலும் குறிப்பாக அந்தப் பள்ளியின் முத்தவல்லி மற்றும் நிர்வாகிகள் இதில் கூட்டு துஆ ஓதி கலந்து கொண்டதும்தான் இதில் ஹைலைட்.

தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சார்பில் இதைப் பற்றிக் கேட்டால், எங்கள் கொள்கையும், அவர்கள் கொள்கையும் ஒன்றுதான். சில வித்தியாசங்கள்தான் உள்ளன. அதில் பாரதூரம் இல்லை. இன்னும் கொஞ்சநாளில் அது போய்விடும். எனவே நாங்கள்  இதில் கலந்து கொண்டு அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிறோம் என்று சொன்னதுதான் மிக உயர்தரம்.

போட்டோ எடுப்பது கூடாது, அது ஷிர்க் என்று சொல்லும் இந்த தப்லீக் ஜமாஅத்தினர், தங்கள் மாநாட்டை போட்டோ எடுக்கச் சொல்லி வெப்சைட்டுகளிலும், ஊடகங்களிலும் விளம்பரம் செய்யச் சொன்னதும்தான் இந்த மாநாட்டின் சிறப்பம்சம்.

மாநாடு என்று சொன்னால் அதில் தீர்மானம் என்று ஒன்று இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் எதிர்பார்த்தோம். எவ்வித விசாரணையும் இன்றி சிறையில் வாடும் முஸ்லிம்களை விடுதலை செய்யவும், முஸ்லிம்களுக்குரிய இடஒதுக்கீடு பெறவும், இலங்கை முஸ்லிம்கள் துன்பம் தீரவும் இன்னும் பல்வேறு முஸ்லிம்களின் நலன்காக்க தீர்மானம் இயற்றி அரசின் கவனத்தை ஈர்ப்பார்கள் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் அதுபற்றியெல்லாம் மூச்சுகூட விடவில்லை மாநாட்டுக்குழுவினர்.

மாநாட்டு பேச்சாளர்கள் பேசிய பேச்சுக்கள் அமல்களைப் பற்றியதாகவே இருந்தது. ஈமானைப் பற்றிய பேச்சு துளி கூட இல்லை. காயல்பட்டினத்தில் மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு இறைநேசர்களின் நினைவுநாள் பயான், மார்க்க பயான், பெண்கள் பயான் போன்றவைகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன.

மக்களுக்கு உரியஅளவில் உபதேசங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. இந்நிலையில் இந்த ஊரில் இலட்சக்கணக்கில் செலவழித்து இந்த பயானை பண்ணுவதற்கு இப்படி ஒரு இஜ்திமா தேவையா? என்றும், அதுவும் பாத்திஹா, திக்ரு, அவ்ராதுகள், ஸலவாத்து ஏதுமின்றி மாநாடு முடிவுக்கு வந்தது கண்டு மாநாட்டிற்கு சென்றவர்கள் சொல்வதைக் கேட்க முடிந்தது.

மீலாது விழாக்களில் அனாச்சாரம், கந்தூரியில் அனாச்சாரம் நடக்கிறது. ஆகவே அது கூடாது என்று மார்தட்டி சொன்னவர்கள், தாங்கள் செய்த மிகப் பெரிய அனாச்சாரத்திற்கு என்ன பதிலுரைக்கப்போகிறார்கள் என்று நடுநிலைவாதிகள் பேசிக் கொள்வதைப் பார்க்க முடிந்தது.

அடுத்து, கோடிக்கணக்கில் செலவழித்து இஜ்திமா நடத்தியதன் பலன் என்ன? உங்களுக்குத் தெரியுமா? இதனால் இஸ்லாம் கண்ட வளர்ச்சி என்ன? கொஞ்சம் சிந்தியுங்கள்.

சும்மா கூடி கலைவதற்காக இவ்வளவு பணங்கள் செலவழிக்கத்தான் வேண்டுமா? இந்த பணங்கள் அனைத்தும் வீண் விரயம் அல்லவா?. இதில் இவர்கள் மார்க்கத்தை பறைசாட்ட வந்துவிட்டார்கள் என்று மக்கள் அங்கலாய்த்தார்கள்.

மொத்தத்தில், இந்த மாநாடு பல இலட்சக்கணக்கில் பணத்தை வாரி இறைத்து, தாங்கள் பயன் பெற அப்பாவி, பாமர முஸ்லிம்களை வரவழைத்து கூட்டி கலைக்கப்பட்ட வீணான ஒன்றே என்றும், இதனால் முஸ்லிம்களுக்கும், மார்க்கத்திற்கும் எவ்வித பயனும் இல்லை என்பதும் தெளிவாகிறது.

காயல்பட்டினத்தின் தம்மடை மற்றும் விசேஷமான தின்பண்டங்கள் விற்றுத் தீர்ந்ததும், கடல்பார்க்காதவர்கள் கடற்கரை காற்று வாங்கிச் சென்றதும்தான் இந்த இஜ்திமாவினால் கிடைத்த பலன்.

காயல்பட்டினத்தில் தப்லீக் ஜமாஅத் ஆரம்பிக்கப்பட்டதையும், அதன் உண்மை முகத்தையும் பார்ப்பதற்கு http://kayaltablegh.blogspot.in/ என்ற இணையதளத்தைப் பாருங்கள் என்ற ஒரு க்ளுவையும் சுன்னத் ஜமாஅத்தினர் தந்தார்கள்.

10-4-2013                                                                                             –அபூ சம்சு

                                                                                                           காயல்பட்டினம்.

குர்ஆனில் விண்ணியல்

முன்னுரை:

ஏக இறையோனின் திருநாமம் போற்றி ஏந்தல் நபிகளார் மீது ஸலவாத் ஓதி ஆரம்பம் செய்கிறேன். ‘வானம்’- எப்போது பார்த்தாலும் அதன் பிரமாண்டமான தோற்றம் நம்மை பிரமிக்க வைக்கும். பகல் பொழுதில் நீல நிறத்திலும் ஆங்காங்கே மேகக் கூட்டங்களும், பூமியின் மீது கவிழ்த்தி வைக்கப்பட்ட அரைக்கோளமாக தெரிகிற வானம், இரவு நேரத்தில் ஒளிர்விடும் விண்மீன்களுக்கும், இவைகளுக்கு நடுவே உலாவரும் தண்மதியும், பார்க்க பரவசமூட்டும். குர்ஆனில் சொல்லப்படாத விஷயங்களே இல்லை எனலாம். விண்ணியலைப் பற்றியும் குர்ஆனில் பல இடங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

கோள், விதி:

பல்லாயிரம், பல்லாயிரம் கோடி, கோடி அண்டங்கள், கோளங்கள், விண்மீன்கள் வானத்தில் சஞ்சரிக்கின்றன. இவற்றுக்கு தனித்தனி பாதைகளுண்டு. இப்பாதைக்கு கோள்விதி (ORBIT) என்று வானவியல் ஆய்வாளர் கூறுகின்றனர். அரபியில் இதற்கு ‘ஃபலக்’எனப்படும். இந்தக் கோள்விதியைத்தான் குர்ஆன் ‘சூரியன் சந்திரனை எட்டிவிட முடியாது. இன்னும் இரவு பகலை முந்தி விட முடியாது. இவ்வாறே கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் தத்தம் வட்ட வரைக்குள் நீந்திச் செல்கின்றன’என்று 36 வது அத்தியாயம் 40 வது வசனத்தில் கூறியுள்ளது. குர்ஆன் அன்று சொன்னதைத்தான் ஐன்ஸ்டீன் என்ற விஞ்ஞானி> வானத்தில் கிரகங்கள் எவ்வித பிடிமானமுமின்றி ஒன்றையொன்று ஈர்ப்பு விசையுடன் வலம் வருகின்றன. இதுவே சார்பு கொள்கை என்று குறிப்பிடுகிறார்.

சூரியன், சந்திரன்:

அவனே சூரியனை ஒளியாகவும், பிரகாசமாகவும் சந்திரனை (அழகிய) வெளிச்சம் தரக்கூடியதாக ஆக்கி வருடங்களின் எண்ணிக்கையையும் மாதங்களின் எண்ணிக்கையையும்  நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படி சந்திரனாகிய அதற்கு (மாறி மாறி) வரக்கூடிய பட்சங்களையும் கற்பனை செய்தான் என்று 10:5 கூறுகிறது.

சூரியனுடைய ஒளிதான் சந்திரனில் பட்டு பிரதிபலித்து சந்திரன் ஒளிர்கிறது. தவிர சந்திரனுக்கு சுய ஒளி இல்லை என்று இன்றைய விஞ்ஞானம் கூறுகிறது. சூரிய ஒளியை ‘லியாவு’என்றும் சந்திரன் ஒளியை ‘நூர்’ என்றும் அல்லாஹ் வர்ணிக்கிறான்.

லியாவு என்பது கடுமையான ஒளி என்றும், இது பகலில் நாம் நம் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கு தேவை என்றும் நூர்’இதமான ஒளியென்றும் அறிவியலார் பொருள் கொள்வர்.

மேகம்:

அல்லர் வானிலிருந்து நீரை இறக்கி வைத்து அதன் மூலம் புவியை –அது வறண்டு போன பிறகு வளமாக்கி அதில் அனைத்து உயிரினங்களையும் பரவச் செய்திருப்பதிலும், பல (திக்குகளில்) காற்றை திரப்பி விடுவதிலும் வானுக்கும் புவிக்குமிடையே கட்டுண்டு கிடக்கின்ற மேகத்திலும் சிந்திக்கின்ற மக்களுக்குச் சான்றுகள் பல உள்ளன என்றும், குர்ஆன் 2:126 ல் கூறப்பட்டுள்ளது.

மேகத்தை உற்பத்தி செய்து அதனை ஆகாயத்தில் மிதக்கவிட்டுள்ள இறைவனின் பேராற்றலை என்னவென்பது? மேகம் பனிக்கட்டியாக மாறி அப்படியே கீழே விழுந்தால் பெருத்த சேதம் விளையும். அவ்வாறு நேர்ந்து விடாமல், குளிர்ந்த காற்றைக் கொண்டு அதை மழை நீராக மாற்றி பூமியில் பொழியச் செய்கிறான்.

இரவு பகல்:

இறைவன் இதே ஆயத்தில் ‘நிச்சயமாக வானங்கள், புவி ஆகியவற்றைப் படைத்திருப்பதிலும் இரவு பகல் மாறி மாறி வருவதிலும் மக்களுக்கு சான்றுகள் பல உள்ளன’என்று குறிப்பிடுகிறான். புவியில் நாம் வாழ்வதற்கு தேவையான வெப்பம் சூரியனிலிருந்து கிடைக்கிறது. சூரிய வெளிச்சம் இல்லையேல் பூமி குளிர்ந்து பனிமண்டலமாக மாறிவிடும், புவியில் மனிதன் உயிர்வாழ முடியாது. இதேபோல் தாவரங்கள் வளர்வதற்கும், சூரிய ஒளி தேவைப்படுகிறது.

திருப்பி அனுப்பும் வானம்:

திரும்ப அனுப்பும் ஆற்றலுடைய வானங்கள் மீது சத்தியமாக’என்று குர்ஆனின் 86:11 கூறுகிறது. கடல், ஆறு, குளம், ஏரி போன்ற நீர் நிலைகளிலுள்ள நீர் ஆவியாகி மேலே சென்று மேகங்களை அடைத்து பின் பூமிக்கு மழையாக திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன. நாம் பல ஊடகங்களின் மூலம் பயன் பெறுகின்றோம். ஒலி அலைகள், ரேடியோ அலைகள் மேலே விண் வெளிக்கு செல்லும்போது தடுக்கப்பட்டு மீண்டும் பூமிக்கே திருப்பி அனுப்பப்படுகின்றன. அதனால்தான் நாம் வானொலி கேட்க முடிகிறது. பிராணவாயு அணுக்கள் கொண்டதுதான் ‘ஓஸோன் படலம்’.

இந்த ஓஸோன் வாயுதான் சூரியனிலிருந்து வெளிப்படும் ஊதாக் கதிர்களை தடுத்து திருப்பி மேலே அனுப்பி பூமியிலுள்ள அத்தனை ஜீவன்களுக்கும் பாதுகாப்பு வளையமாக செயல்படுகிறது. என்ன ஒரு அற்புதம். பார்த்தீர்களா?

அகப்புற கதிர்வீச்சு மண்டலங்கள் இரண்டையும் ஜேம்ஸ்வான் ஆலன்  என்பவர் கண்டுபிடித்தார். இவர் பெயரிலேயே வான் ஆலன் மண்டலங்கள் எனப்படுகின்றன. இந்த இரு மண்டலங்களும் உலகுக்கு பயன்படும் ஜடப்பொருள்களையும் ஆற்றல்களையும் பூமிக்கு திருப்பி அனுப்புகின்றன. தீங்கு தரும் அம்சம் அனைத்தையும் வெளியிலுள்ள அண்ட வெளிக்கு அனுப்பி விடுகின்றன என்றும்  இவர் கண்டுபிடித்துள்ளார்.

சூரியன் ஒளி மங்குதல்:

மறுமைநாள் வரும்போது சந்திரன் ஒளி மங்கி சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்று சேர்க்கப்படும் என்று 75:7,8,9 வசனங்கள் கூறுகின்றன. சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒளி மங்கி வருவதையும் சூரியனும் சந்திரனும் ஒன்றையொன்று நெருங்கி வருவதையும் இன்றைய விஞ்ஞானிகள் ஒப்புக்கொள்கின்றனர்.

சந்திரனில் பிளவு:

மறுமை வந்து விட்டது. அதற்கு அறிகுறியாக சந்திரனும் பிளந்துவிட்டது என்று 54:1ல் கூறப்பட்டுள்ளது. விண்வெளி வல்லுனர்கள் சந்திரனில் பள்ளத்தாக்குகளும், பிளவுகளும் இருப்பதைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர். ‘பூமிக்கு அருகிலுள்ள வானத்தை நட்சத்திரங்கள் கொண்டு திட்டமாக அலங்கரித்தோம்’என்று 67:5 ல் கூறப்பட்டுள்ளது. சமீபத்தில் இருக்கும் முதல் வானத்தில் தான் நட்சத்திரக் கூட்டங்கள் இருக்கின்றன.

 ஆனால் அந்த வானமும் இலட்சக்கணக்கான மைல்களுக்கப்பால்தான் இருக்கிறது. மனிதன் ஏற்றும் விளக்கு சிறிது தூரத்திற்கு தெரியும். அதைவிட பலமான மின்விளக்கு இன்னும் சிறிது தூரம் தெரியலாம். கலங்கரை பல மைல்களுக்கு அப்பால் தெரியலாம். ஆனால் அல்லாஹ் பதித்திருக்கும் விண் விளக்குகளான நட்சத்திரங்களோ இலட்சக்கணக்கான மைல்களைக் கொண்ட இடைவெளியையும் தாண்டி நம் கண்களில் பளிச்சிடுகின்றன. அதுமட்டுமல்லாமல் தரையிலும் கடலிலும் செல்லும் பிரயாணிகளுக்கும் அவை வழிகாட்டிகளாக விளங்குகின்றன.

கிரகங்கள்:

வானம் தலைக்கு மேல் இருக்கும் கட்டியான ஒரு முகடு என்பதுதான் குர்ஆன் அருளப்பட்ட காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் அறிவாக இருந்தது. ஆனால் விஞ்ஞான ரீதியில் அண்ட கோளங்கள் பற்றி பல்வேறு இடங்களில் குர்ஆன் கூறுவது மட்டுமின்றி இவற்றின் பேரில் அத்தியாயங்களும் உள்ளன.

53 அந்நஜ்மு –நட்சத்திரம், 54 அல்கமரு –சந்திரன், 85 அல் புரூஜ்- கிரகங்கள், அத்தாரிகு –விடிவெள்ளி> (91) அஷ்ஷம்ஸு – சூரியன் இவை அனைத்தையும் அல்லாஹ்வே படைத்தான் என குர்ஆன் கூறுகிறது.

விண்ணேற்றத்தில் ஆக்ஸிஜன் குறைபாடு:

தரையில் இருக்கும்போது தாராளமாக மூச்சு விடும்படியான காற்று இருக்கிறது. அக்காற்றில் அவன் மூச்சுவிட, உயிர்வாழ தேவையான பிராணவாயு (Oxygen) இருக்கிறது. ஆனால் பூமியிலிருந்து மனிதன் உயர, உயரப் போகும்போது காற்று குறைகிறது. பிராணவாயும் குறைகிறது. அந்நிலையில் அவனது நுரையீரல்கள், இருதயம் சுருங்கி மூச்சு விட முடியாதபடி திணறுகிறான். அதனால்தான் உயரமான மலைகளில் ஏறுவோர் விண்பயணம் மேற்கொள்பவர்கள் கையோடு பிராணவாயுவைத் திரவமாக்கி (Liquid Oxygen) எடுத்துச் செல்வர். இந்த உண்மையை குர்ஆனில் 6:126ல் ‘எவரை அல்லாஹ் வழி தவறச் செய்ய வேண்டுமென்று நாடுகின்றானோ,அவருடைய நெஞ்சத்தை வானத்தில் ஏறுகின்றவனைப் போல் சிரமத்துடன் கூடிய நெருக்கமானதாக ஆக்கி விடுகிறான்’  என்று இறைவன் கூறுகிறான்.

முடிவுரை:

எனவே குர்ஆன் கூறும் விண்ணியலை ஆராய்ந்து இறைவனின் சக்தியையும் ஆற்றலையும் புரிந்து கொள்வோமாக. குர்ஆன் அன்றும், இன்றும் என்றும் எல்லாக் காலத்திற்கும் ஒத்துப்போவதை அறிந்துஅதன் வழி வாழ்வோமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக. ஆமீன். யாரப்பல் ஆலமீன்.

குர்ஆனில் பொருளியல்

முன்னுரை:

ஏக வல்லோனாம் இறையோனைப் போற்றி இரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நபி மீது நலவாத்து ஓதி ஆரம்பம்செய்கிறேன். அருளில்லார்க்கு  அவ்வுலகம் இல்லை. பொருளில்லார்க்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்பார்கள். ‘பொருளும் ஆண்மக்களும் இவ்வுலக வாழ்வின் அலங்காரமாகும். நிலைத்திருக்கம்படியான நற்செயல்கள்தாம் உம்முடைய ரப்பிடத்தில் நன்மையில் சிறந்தவை’என்று குர்ஆனில் 18:46ல் அல்லாஹ் கூறுகிறான். வேத நூல்களில் கடைசியானதும், முடிவானதும், முத்திரையானதும, எல்லா வேதங்களின் சாரமும், சத்துமாக விளங்குவதும், எக்காலத்திற்கும் பொருந்துவதுமான இறைமறை அல்குர்ஆனில் பொருளியல் பற்றி பல இடங்களில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பொருள் தேடுதல்:

இறைவணக்கத்திற்கு அடுத்தபடியாக இஸ்லாமிய வாழ்வில் இடம் பெறும் முக்கியமான அம்சம், தன் குழும்பத்தை செம்மையாக நடத்த ஒருவன் நேரான வழியில் பொருள் தேடுவதாகும். இதையேத்தான் அல்குர்ஆனும், ஆண்கள் உழைத்துச் சம்பாதிப்பது ஆண்களுக்குரியவை, பெண்கள் உழைத்துச் சம்பாதிப்பவை பெண்களுக்குரியவையாகும். எனவே, ஆண் பெண் இருபாலரும் உழைப்பின் மூலம் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளைத் தேடுங்கள் என்று 4:32 வசனத்தில் கூறுகிறது.

வறுமை:

இல்லாமை என்னும் ஏழ்மை இறையச்சம் குறைந்தவர்களை குப்ரில் ஆக்கிவிடும் என்பது உண்மை. தன் குடும்பம் வறுமையில் வாடுவதைக் கண்டு ஷைத்தான் அவன் மனதைக் கலைத்து இறைவனை குறைகாண வைத்து விடும். எனவே மனிதன் உழைக்க வேண்டும். அதைக் கொண்டு தன் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டும். மனிதனுக்கு அவன் உழைக்கும் அளவேயன்றி உயர்வில்லை என்று குர்ஆன் 53:39 கூறுகிறது. எல்லாம் விதிப்படி நடக்கும் என்று கையை கட்டிக் கொண்டு இருப்பவனை இறைவன் நேசிப்பதில்லை.

வட்டி:

அல்லாஹ் வட்டியை அழித்து தர்மங்களை தழைக்க வைக்கிறான் என்று குர்ஆன் 2:276 கூறுகிறது. வட்டி வாங்கி வயிறு கழுவுவது நேர்மையான பிழைப்பல்ல என்று இஸ்லாம் கூறுகிறது. அல்லாஹ் வியாபாரத்தை ஹலாலாக்கி வட்டியை ஹராமாக்கி வைத்துள்ளான் என்று குர்ஆன் 2:275 கூறுகிறது. வட்டியால் பொருள் பெருகுவது போல் தெரிந்தாலும், அதில் இறைவனின் அபிவிருத்தி இருக்காது. ஏழை மக்கள் உழைத்து ஓடாகி கடனை அடைக்க முடியாமல் வட்டி என்னும் சாகரத்தில் மூழ்கி தத்தளிக்கிறார்கள். இந்த அவலநிலை நீங்க வேண்டுமானால் பணம் படைத்தவர்கள் மனம் திறந்து ஏழைகளுக்கு வட்டியில்லாது கடன் கொடுத்து உதவி செய்ய வேண்டும்.

வாணிபத்தில் நேர்மை:

மக்களே! அளவையும், நிறுவையையும் குறைக்காதீர்கள். அளவிலும், நிறுத்தலிலும் நீதத்தை கையாளுங்கள் என குர்ஆனின் 11:84 கூறுகிறது. அளவில் மோசம் செய்பவர்களுக்கு கேடுதான். அவர்கள் மனிதர்களிடம் அளந்து வாங்கினால் நிறைய அளந்து வாங்குகிறார்கள். மற்றவர்களுக்கு அளந்து கொடுத்தால் குறைத்து அவர்களை நஷ்டப்படுத்தி விடுகின்றனர். மகத்தான ஒரு நாளில், நிச்சயமாக அவர்கள் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவார்கள் என்பதை அவர்கள் நம்பவில்லையா? என்று குர்ஆனில் 86: 1, 2, 3 ல் அல்லாஹ் எச்சரிகின்றான்.

வாணிபத்தில் கணக்கு வழக்கு:

நம்பிக்கையாளர்களே! நீங்கள் ஒரு குறித்த தவணையில் ஈடுபடும் கொடுக்கல், வாங்கல்களை எழுதிக் கொள்ளுங்கள். அன்றியும் அது சிறிதாயினும் பெரிதாயினும் அவ்வப்போது எழுதிக் கொள்ளுங்கள். தவணை வரும் வரையில் அதனை எழுதச் சோம்பல்பட்டு இருந்து விடாதீர்கள் என்று குர்ஆன் 2:28ல் கூறுகிறது. குர்ஆன் வாணிபத்தின் ஒரு சிறு பக்கத்தையும் விட்டுவைக்கவில்லை. மனிதனின் மறதியின் காரணமாக ஏற்படும் பிரச்சனைகள் இதனால் தவிர்க்கப்படுகின்றன.

இலஞ்சம்:

உங்களுக்கிடையில் ஒருவர் மற்றொருவரின் பொருளைத் தவறான முறையில் உண்ணாதீர்கள். மற்ற மனிதர்களின் பொருள்களில் எதனையும் பாவமான வழியில் உண்ணுவதற்காக நீங்கள் உங்கள் தரப்பில் நியாயமில்லை என அறிந்திருந்தும் இலஞ்சம் கொடுக்க அதிகாரிகளிடம் செல்லாதீர்கள் என்று குர்ஆன் 2:188 கூறுகிறது. எத்துணை தூர நோக்குடன் தூய நோக்குடன் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே இலஞ்சத்தை குர்ஆன் எச்சரித்திருக்கிறது. பார்த்தீர்களா?

பேராசை:

செல்வங்கள் மேலும் மேலும் பெருக வேண்டும் என்று நீங்கள் பேராசை கொண்டு அதிகமாக தேடுவதானது அல்லாஹ்வை விட்டும் உங்களை பாராமுகமாக்கி விட்டது என குர்ஆன் 102:1 ல் கூறப்பட்டுள்ளது. தாகத்துக்காக கடல் நீரை அருந்தும் மனிதனின் தாகம் ஒருபோதும் தீராது. மேலும் மேலும் அது அதிகரிக்கவே செய்யும். அதன் மீது ஆசை அளவோடு இருக்க வேண்டும்.

Money is a Good Servant but a bad Master என்று ஆங்கிலப் பழமொழி உண்டு. பணம் நமக்கு பணி செய்யட்டும். நமக்கு அடிமையாக இருக்கட்டும். ஆனால் அதற்கு நாம் அடிமையாகிவிட்டால் கப்ருகளை சந்திக்கும் வரை அதன் அடிமைத்தளையிலிருந்து நம்மை நாம் விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது.

ஜகாத்:

பல பாவங்கள் பொருளை தேடுவதிலும் அதை சேமிப்பதிலும் ஏற்படுகின்றன. தன் சம்பாத்தியத்திலிருந்து ஆண்டவன் விதித்த  தான தருமத்தை கொடுக்க மறுப்பவன் பாவியாகிறான். பாவத்தை விட்டும் தன்னை பரிசுத்தப்படுத்தியவன் வெற்றியடைந்து விட்டான் என்று குர்ஆன் 87:14ல் கூறுகிறது. முஃமின்கள் திட்டமாக வெற்றியடைந்து விட்டார்கள். அவர்கள் எத்தகையோரென்றால் ஜகாத்தை நிறைவேற்றுவார்கள் என்று குர்ஆன் 18:4ல் கூறப்பட்டுள்ளது. தேடிய பொருள் தூய்மையடைவதற்காக ஜகாத் கடமையாக்கப்பட்டுள்ளது. அல்லாஹ்வின் பரக்கத் என்னும் அபிவிருத்தியும் ஏற்பட்டு ஏழை, எளியவர்களின் துயரும் துடைக்கப்படுகிறது.

தொழிலில் ஏற்றத்தாழ்வு:

வாணிபம் செய்யும் ஒருவனுக்கு இறைவன் எந்த வழியில் இலாபத்தை கொடுக்கிறான் என்பது சிலசமயம் வியாபாரிக்கே புலப்படாது. தானியத்தை பெருமளவில் கொள்முதல் செய்து வியாபாரம் செய்வான். ஆனால் இலாபம் அடையாமல் போட்ட முதல் கிடைத்தால் போதும் என்ற நிலையாகிவிடும். ஆனால் தவிடை வாங்கி ஒருவன் விற்பான். இலாபத்தில் அவனது பணப்பை நிரம்பிவிடும். பைசாவுக்கு பாக்கு பொட்டலம் போட்டு பணக்காரர் ஆனவர்களும், நகைக்கடை வதை;து நஷ்டப்பட்டவரும் நம் கண்ணெதிரேயே வாழ்ந்திருப்பார்கள். எனவே வியாபாரத்தில் ஏற்றதாழ்வு இல்லை. எனவே அல்லாஹ்வின் மீது நம்பிக்கை வைத்து உழைத்தால் வெற்றி நிச்சயம். இதையேதான் அல்குர்ஆனும் அல்லாஹ்வே எங்களுக்கு போதுமானவனாகவும் மிகச் சிறந்த பாதுகாவலனாகவும் இருக்கிறான் என்று அவர்கள் கூறுபவர்கள் அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளையும் மேன்மையையும் பெறுவார்கள். எந்த தீங்கும் அவர்களை தீண்டாது என்று குர்ஆன் 3:174ல் கூறுகிறது.

சிக்கனம்:

அல்லாஹ்வுக்கு நன்றி செலுத்துமுகமாக அவற்றில் அவனுடைய பாகத்தையும் கொடுத்து விடுங்கள். ஆனால் வீண் செலவு செய்யாதீர்கள். ஏனெனில் வீண் செலவு செய்வோரை நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை எனக்குர்ஆன் 6:141ல் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சிக்கனமாக இருப்பதற்கும், சிக்கென முடிந்து வைத்துக் கொண்டு கஞ்சனாக வாழ்வதற்கும் வித்தியாசம் உள்ளது. இஸ்லாம் உலோபிகளை ஒரு போதும் விரும்புவதில்லை. மாறாக வெறுக்கிறது. செலவு செய்வதில் சிக்கனமாக இருப்பது, சம்பாத்தியத்தில் சரிபாதி என்று எம் பெருமானார் நபிகள் நாயகம் முஹம்மது முஸ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். ‘A Penny Saved is a Pennu Earned’ என்பது ஆங்கிலேயப் பழமொழி.

கலப்படம்:

பணம், பணம் என்று பஞ்சாய்ப் பறக்கும் மனிதன் தன் சக சகோதரர்களுக்கு கேடு விளையுமே என்று கூட பாராது, அத்தியாவசியப் பொருள்களில் கலப்படம் செய்து, அதை திறமையான வாணிபம் என நினைத்து பொருள் சேர்க்க அலைகிறான். நாட்டு மக்களின் நல வாழ்வுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் இத்தகைய வியாபாரிகள் தண்டிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். எனவேதான் இறையச்சத்தை ஊட்டி இந்த தீய தொழிலை தடுக்க வழி சொல்கிறது குர்ஆன். எவர் ஓர் அணுவளவேனும் நன்மையைச் செய்தாலும் அதன் பயனைக் கண்டு கொள்வார். இன்னும் எவர் அணுவளவு தீமை செய்தாலும் அதன் பலனை கண்டு கொள்வார்’என்று குர்ஆன் 99:7, 8 கூறுகிறது.

சொத்து:

மனிதன் உழைப்பதும் பொருள் சேர்ப்பதும் தன் உணவுக்கும், வசதிக்காகவும் மட்டுமல்ல. தன்னைச் சார்ந்தோரும், சந்ததியும் சுபிட்சமாக வாழ வேண்டும். தான் விட்டுச் செல்வதில் தன் சந்ததியினருக்கு பங்கிருக்க வேண்டுமென்று விரும்புகின்றான். ஆனால் யார், யார் என்னென்ன பங்கினைப் பெறவேண்டுமென்பதில் பல சமய நூல்களும், நீதி நூல்களும் கவனம் செலுத்தவில்லை. மரபு வழியாக பன்னெடுங்காலமாக தந்தை விட்டுச் செல்லும் சொத்து ஆண் மக்களுக்கே உரியது என்ற ஒரு தலைப்பட்ச நியதியே இருந்து வந்தது. கடந்த அறுபது, எழுபது ஆண்டுகளாகத்தான் இந்நிலை மாற வேண்டும் என்பதற்காக பல நாடுகள் சட்டங்கள் இயற்ற ஆரம்பித்தன. ஆனால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துக்கு இந்த துறையில் எந்த சட்டமும் தேவையில்லை. ஏனெனில்,

‘இறந்து விட்ட பெற்றோரோ, உறவினரோ விட்டுச் சென்ற சொத்திலிருந்து ஆண்களுக்கும் பாகம் இருக்கிறது. பெண்களுக்கும் பாகம் இருக்கிறது’என்று பதினான்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே பெண்ணினத்திற்கு நீதி வழங்கி அல் குர்ஆனில் 4வது அத்தியாயம் 7வது வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

வாழ்வும், பொருளும்:

அல்லாஹ்தான் காப்பவன், இரட்சிப்பவன், உணவளிப்பவன் என்னும் உண்மையை மறந்து விட்டு பணம் ஒன்றையே தங்களின் சிந்தனையிலும் செயலிலும், பேச்சிலும், மூச்சிலும் குடியேற்றி அதை தங்கள் பாதுகாவலனாக கொண்டவர்கள் எதைக் கண்டு விட்டார்கள். உணவு, வசதி, சொத்து, சுகங்கள் ஆகியவற்றை அல்லாஹ் மனிதனுக்கு கொடுக்கும்போது மனிதன் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துவதில்லை. தன்னுடைய புத்தி சாமர்த்தியம், திறமை, துணிச்சல் போன்ற தன்மைகளினால் அல்லவா இவை தனக்குக் கிடைத்திருக்கின்றன என பெருமையடைகிறான். உங்களுக்கும், நீங்கள் உணவளிப்பவர்களாக எவற்றிற்கு இல்லையோ அதற்கும் வாழ்வுக்கு வேண்டிய அனைத்தும் நாமே அமைத்தோம்’ என்று குர்ஆன் 15: 19, 20 கூறுகிறது.

மனிதன் நன்றி கெட்டவனாகவே இருக்கிறான். இதையேதான் குர்ஆனின் 68வது அத்தியாயம் 23வது வசனத்தில் இறைவன் நம்மை நோக்கி, ‘நீங்கள் மிகக் குறைவாகவே நன்றி செலுத்துகின்றீர்கள்’என்று கூறுகிறான். எனவே பொருளை இறைமறை வழியிலும், இரஸூல் நபி வழியிலும் தேடி நல்ல வழிகளில் செலவழித்து இறைவனுக்கு நன்றியுள்ளவர்களாக வாழ்ந்து இம்மை, மறுமை பேறுகளை அடைந்து கொள்வோமாக. எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் அதற்கு தவ்பீக் செய்வானாக. ஆமீன். யாரப்பல் ஆலமீன்.

பூ தென்றல் காற்றாய்…

பூ தென்றல் காற்றாய்

       புகழ் மா மதினா

பூமானின் ரவ்லாவை

       நிதம் ஏக ஆசை! (2)

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

அன்பில் அளித்தேன் காதலாய்

       ஆவல் மிகுதியாம் நபி

பண்பின் சிகரம் மாநபி

தாங்கள் போற்றும் மாமணி (2)

அஹ்மது நபியின் மீதிறைவா

அனுதிம் அருள் மழைப் பொழிந்திடுவாய்

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

வறியோர் வாழ வாஞ்சையாம்

       வரிகள் வகுத்த மாநிதி

வானுயர்ந்த சேவையாம்

       வையம் போற்றும் மாநபி (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

தீனின் ஜோதியாம் நபி உயர்

       தீனின் சுவை மொழியாம் நபி

ஸெய்யிதுல் லில் முர்ஸலீன்

சிந்தையாள் வீரர் யா நபி (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

ஆதியின் நூரா னோரே

அழகின் எழில் பூஞ்சோலையே

அறிவான் ஞான மாமறை

அண்ணல் எங்கள் முஸ்தஃபா (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

வெய்மை வாழ்வேன் ஆனந்தம்

       மேலாம் போதங்கள் ஆற்றினார்

பொய்மைகள் விரைந் தோற்றி நீ

       வேய்மையின் வழிக் காட்டி நீ (2)

அஹ்மது நபியின் மீதிறைவா

அனுதிம் அருள் மழைப் பொழிந்திடுவாய்

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

(நிறைவு)