சில்சிலத்துல் நக்ஷபந்தி ஃதானி முஜத்திதி – Silsilathu Naqshabandi Mujadidi

1.மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ பாரிக் வ ஸல்லிம்.

2.ஹழரத் ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

3.ஹழ்ரத் ஸெய்யிதினா ஸல்மான் பார்ஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

4.ஹழரத் இமாம் காஸிம் இப்னு முஹம்மதிப்னு ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

5.ஹழரத் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

6.ஹழரத் ஷெய்கு அபூ யஜீதில் பிஸ்தாமி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

7.ஹழரத் ஷெய்கு அபில் ஹஸனில் ஹர்கானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

8.ஹழரத் ஷெய்கு அபுல் காஸிம் கர்கானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

9.ஹழரத் ஹாஜா அலி ஃபர்மதியி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

10.ஹழரத் ஹாஜா இமாமே ரப்பானி அபீ யாகூப் யூசுப் இப்னி ஐயூப் ஹம்தானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

11.ஹழரத் ஹாஜா அப்துல் காலிக் கஜ்தவானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

12.ஹழரத் ஹாஜா ஆரிப் ரயூகரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

13.ஹழரத் ஹாஜா மஹ்மூதுல் ஹைரி பஹ்னவீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

14.ஹழரத் ஹாஜா அலீ ராமிதானீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

15.ஹழரத் ஹாஜா முஹம்மது பாபா சம்மாஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

16.ஹழரத் ஹாஜா அல்அமீர் அஸ்ஸெய்யிது கலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

17.ஹழரத் ஹாஜா குத்புல் அக்தாப் சுல்தானுல் ஆரிபீன் சாஹிபு தரீகா ஹாஜா பஹாவுல் ஹக் வத்தீனி அல் மஃரூபி பின்நக்ஷபந்தி  ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

18.ஹழரத் ஹாஜா மௌலானா யாகூப் ஜர்ஹி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

19.ஹழரத் ஹாஜா குத்வத்துல் அப்ரார் காஜா உபைதுல்லாஹ் அஃரார் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

20.ஹழரத் ஹாஜா  முஹம்மது ஜாஹிது ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

21.ஹழரத் ஹாஜா மௌலானா துரூஸி முஹம்மது ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

22.ஹழரத் ஹாஜா அம்கன்கீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

23.ஹழரத் ஹாஜா முஹம்மது பாக்கீபில்லாஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

24.ஹழரத் ஹாஜா அல் இமாமுர் ரப்பானி முஜத்திதி அல்ஃபதானி அஷ்ஷெய்கு அஹ்மதி ஸிர்கந்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

25.ஹழரத் ஹாஜா ஷெய்கு ஆதமுல் பனூரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

26.ஹழரத் ஹாஜா செய்யிது அப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

27.ஹழரத் ஹாஜா ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துர்ரஹீமி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

28.ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

29.ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் அஜீஜ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

30.ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

31.ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

32.ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் அஷ்ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

33.ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா வ முரப்பினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILLATHUL  NAKSHABANDI THAANI MUJJADIDI.

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI  WA SALLAM.
 2. HAZRATH AMEERUL MUMINEEN SAIYIDINA ABUBACKER SIDDIQUE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH ASHABI RASOOL SAIYIDINA SALMAN FARSI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH KASIM IBNU MUHAMMED IBNU SAIYDINA ABUBACKER SIDDIQUE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH IMAM  JAHFAR SADIQUE  RAZIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH SHAIK ABI YAJEEDIL  BISTHAMEE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH SHAIK  ABIL HASANIL HARKKANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH SHAIK  ABUL KASIM KARKAANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH HAJA ALI FARMIDI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA IMAME RABBANI ABI YAKOOB YUSUF IBNI IYOOB HAMDANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA ABDUL HALIK KAJDAVANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA AARIF REOGARI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH HAJA K MAHMOODUL HAIRI BAHNAVI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ALI RAMINDANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA MUHAMMED BABA SAMMASI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ALAMEER ASSAIYIED KALAN RAZIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA QUTHBUL AKDAP HAJA BAHAVUL HAQ WADEENI AL MAHROOFI NAKSHABANDI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 18. HAZRATH HAJA MOULANA YAKOOB JARHI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 19. HAZRATH HAJA KUTHWATHUL AFRAR HAJA UBAIDULLAH AHRAAR RAZIALLAHU THALA ANHU.
 20. HAZRATH HAJA MUHAMMED JAHID RAZIALLAHU THALA ANHU.
 21. HAZRATH HAJA MOULANA DROOSI MUHAMMED RAZIALLAHU THALA ANHU.
 22. HAZRATH HAJA AMKANKHEE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 23. HAZRATH HAJA MUHAMMED BAKEE BILLAH RAZIALLAHU THALA ANHU.
 24. HAZRATH HAJA AL IMAMUR RABBAI MUJJADID ALFADANI ASSHAIK AHMAD SIRKINDIL FAROOKI  RAZIALLAHU THALA ANHU.
 25. HAZRATH HAJA SHAIK ADAMUL BANOORI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 26. HAZRATH JAMIU MALHARANIS SUBHANI HAFIZ KALAMUR RAHMAN HAJA SAIYIED ABDULLAH RAZIALLAHU THALA ANHU.
 27. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUR RAHIMI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 28. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 29. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 1. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 2. HAZRATH QUTHBUL AKDAP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 3. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 4. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA AL-AARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.

சில்சிலத்து நக்ஷபந்தியா ஊலா – Silsilathu Naqshabandiyya Oola

 1. மௌலானா வ முர்ஸிதினா முஹம்மது முஸ்;தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ ஸல்லிம்.
 2. ஹழரத் அமீருல் முஃமினீன் ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 3. ஹழ்ரத் அஸ்ஹாபி ரஸூல் ஸெய்யிதினா ஸல்மான் பார்ஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 4. ஹழரத் இமாம் காஸிம் இப்னு முஹம்மதிப்னு ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 5. ஹழரத் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 6. ஹழரத் ஷெய்கு அபூ யஜீதில் பிஸ்தாமி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 7. ஹழரத் ஷெய்கு அபில் ஹஸனில் ஹர்கானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 8. ஹழரத் ஷெய்கு அபுல் காஸிம் கர்கானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 9. ஹழரத் ஹாஜா அலி ஃபர்மதியி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 10. ஹழரத் ஹாஜா இமாமே ரப்பானி அபீ யாகூப் யூசுப் இப்னி ஐயூப் ஹம்தானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 11. ஹழரத் ஹாஜா அப்துல் காலிக் கஜ்தவானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 12. ஹழரத் ஹாஜா ஆரிப் ரயூகரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 13. ஹழரத் ஹாஜா மஹ்மூதுல் ஹைரி பஹ்னவீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 14. ஹழரத் ஹாஜா அலீ ராமிதானீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 15. ஹழரத் ஹாஜா முஹம்மது பாபா சம்மாஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 16. ஹழரத் ஹாஜா அல்அமீர் அஸ்ஸெய்யிது கலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.
 17. ஹழரத் ஹாஜா குத்புல் அக்தாப் சுல்தானுல் ஆரிபீன் சாஹிபு தரீகா ஹாஜா பஹாவுல் ஹக் வத்தீனி அல் மஃரூபி பின் நக்ஷபந்தி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 18. ஹழரத் ஹாஜா மௌலானா யாகூப் ஜர்ஹி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 19. ஹழரத் காஜா உபைதுல்லாஹ் அஃரார் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 20. ஹழரத் ஹாஜா மௌலானா முஹம்மது ஜாஹிது ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 21. ஹழரத் மௌலானா துரூஸி முஹம்மது ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 22. ஹழரத் ஹாஜா அம்கன்கீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 23. ஹழரத் ஹாஜா முஹம்மது பாக்கீபில்லாஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 24. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு தாஜுத்தீன் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 25. ஹழரத் ஷெய்கு அப்தில்லாஹ் பாகிஸிரில் மக்கி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 26. ஹழரத் ஷெய்கு அப்தில்லாஹில் பஸரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 27. ஹழரத் ஷெய்கு அபீதாஹிரில் மதனி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 28. ஹழரத் ஹாஜா அஷ்ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் திஹ்லவி ஸூபி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 29. ஹழரத் ஹாஜா அஷ்ஷாஹ் அப்துல் அஜீஸ் திஹ்லவி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 30. ஹழரத் ஹாஜா அஷ்ஷாஹ் அப்துல் காதிர் சகந்திராபாதி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு
 31. ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 32. ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 33. ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILATHUL NAKSHABANDIAH OOLA.

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI WA DURRIYATHIHI WA AHLI BAITIHI WA BARIK  WA SALLAM.
 2. HAZRATH AMEERUL MUMINEEN SAIYIDINA ABUBACKER SIDDIQUE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH ASHABI RASOOL SAIYIDINA SALMAN FARSI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH KASIM IBNU MUHAMMED IBNU SAIYDINA ABUBACKER SIDDIQUE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH IMAM  JAHFAR SADIQUE  RAZIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH SHAIK ABI YAJEEDIL  BISTHAMEE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH SHAIK  ABIL HASANIL HARKKANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH SHAIK  ABUL KASIM KARKAANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH HAJA ALI FARMIDI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA IMAME RABBANI ABI YAKOOB YUSUF IBNI IYOOB HAMDANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA ABDUL HALIK KAJDAVANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA AARIF REOGARI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH HAJA K MAHMOODUL HAIRI BAHNAVI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ALI RAMINDANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA MUHAMMED BABA SAMMASI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ALAMEER ASSAIYIED KALAN RAZIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA QUTHBUL AKDAP SULTHANUL AARIFEEN SAHIBI THAREEKA HAJA BAHAVUL HAQ WADEENI AL MAHROOFI NAKSHABANDI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 18. HAZRATH HAJA MOULANA YAKOOB JARHI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 19. HAZRATH HAJA KUTHWATHUL AFRAR HAJA UBAIDULLAH AHRAAR RAZIALLAHU THALA ANHU.
 20. HAZRATH HAJA MUHAMMED JAHID RAZIALLAHU THALA ANHU.
 21. HAZRATH HAJA MOULANA DROOSI MUHAMMED RAZIALLAHU THALA ANHU.
 22. HAZRATH HAJA AMKANKHEE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 23. HAZRATH HAJA MUHAMMED BAKEE BILLAH RAZIALLAHU THALA ANHU.
 24. HAZRATH HAJA ASSHAIK THAJUDEEN RAZIALLAHU THALA ANHU.
 25. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABDILLAH KABKISIL MAKKI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 26. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABDULLAHIL BASARI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 27. HAZRATH HAJA ABI THAHIRIL MADANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 28. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 29. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 30. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 31. HAZRATH QUTHBUL AKDAP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 32. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 33. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA ALAARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.

சில்சிலத்துல் காதிரிய்யத்துல் அலிய்யா – Silsilathul Qadiriyya Aliya

 1. மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்;தபா அஹ்மதுல் முஜ்;தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ ஸல்லிம்.
 2. ஹழரத் ஸெய்யிதினா அலி இப்னு அபீதாலிப் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 3. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷுஹதா இமாம் ஹுஸைன் ஷஹீது கர்பலா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 4. ஹழரத் அல் இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 5. ஹழரத் அல் இமாம் முஹம்மது பாக்கர் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 6. ஹழரத் அல் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 7. ஹழரத் அல் இமாம் மூஸல் காளிம் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 8. ஹழரத் அலிய்யி மூஸர் ரிழா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 9. ஹழரத் அல் இமாம் ஹாஜா மஃரூபில் கர்ஹி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 10. ஹழரத் ஹாஜா ஸர்ரிய்யு ஸிக்தி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 11. ஹழரத் ஹாஜா ஜுனைதுல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 12. ஹழரத் ஹாஜா அபீபக்ரி ஷிப்லி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 13. ஹழரத் அபில் ஃபளுலி அப்துல் வாஹித் தமீமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 14. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஃபளுலி யூசுபி தர்த்தூஸி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 15. ஹழரத் ஹாஜா அபில் ஹஸனி அலிய்யுல் குரைஸியில் ஹன்காரி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 16. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஸயீதில் முபாரகில் முஹர்ரமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 17. ஹழரத் அல் குத்புர்ரப்பானி ஷெய்கு முஹ்யித்தீன் அஸ்ஸெய்யிது அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 18. ஹழரத் ஸெய்யிது தாஜீத்தீன் அப்துர்ரஜ்ஜாக் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 19. ஹழரத் ஸெய்யிது அபீ ஸாலிஹில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 20. ஹழரத் ஸெய்யிது அபீ நஸரில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 21. ஹழரத் ஸெய்யிது முஹம்மது இப்னு அபீ நஸரில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 22. ஹழரத் ஸெய்யிது ஹஸனிப்னு ஸெய்யிது முஹம்மது இப்னு அபீ நஸரில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 23. ஹழரத் ஸெய்யிது முஹம்மது இப்னு ஸெய்யிது ஹஸன் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ
 24. ஹழரத் ஸெய்யிது அலீயுல் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 25. ஹழரத் ஸெய்யிது மூஸல் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 26. ஹழரத் ஸெய்யிது ஹஸனில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 27. ஹழரத் ஸெய்யிது ஸாதாத் அபுல் அப்பாஸ் அஹ்மதில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 28. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் பஹாவுத்தீன் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 29. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் இப்றாஹிம் ஏரோச்சியில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 30. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் அப்துல் அஜீஸ் சக்கர்பாரி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 31. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் அப்துர்ரஸூல் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 32. ஹழரத் ஷாஹ் அப்துல் லத்தீப் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 33. ஹழரத் ஷாஹ் அழமத்தில்லாஹில் அக்பராபாதி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 34. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துர்ரஹீமி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 35. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 36. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் அஜீஜ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 37. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 38. ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 39. ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 40. ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா வ முரப்பினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILATHUL QUADIRIATHUL ALIYA.

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI WA SALLAM.
 2. HAZRATH SAIYIDINA ALI IBNU ABITHALIB RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH SAIYIDUS SUHADA IMAM HUSSAIN SAHEED KARBALA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH AL IMAM ZAINUL AABIDEEN RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH AL IMAM MUHAMMED BAKKAR RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH AL IMAM JAHFFAR SADICK RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH AL IMAM MOOSAL KALIM RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH ALIYIEMOOSAR RIZHA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH AL IMAM HAJA MAHROOFUL KARKHI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA SARRIYUSIKKDI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA JUNAIDUL BAGDHADI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA ABIBAKKRIS SIBLI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH ABILFALULI ABDUL WAHID THAMIMEE RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ABILFALULI YUSUFI THARTHOOSI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA ABIL HASANIL QURAISIEL HANKARI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ABI SAIYIDIL MUBARAKIL MUHARRAMI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA AL QUTHBURABBANI SHAIKU MUHIYADEEN SAIYIDI ABDUL QUADIR JEELANI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 18. HAZRATH SAIYIDI THAJUDEEN ABDUR RAZAK QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 19. HAZRATH SAIYIDI ABISALIHIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 20. HAZRATH SAIYIDI ABINASRIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 21. HAZRATH SAIYIDI MUHAMMED IBNU ABI NASRIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 22. HAZRATH SAIYIDI HASSAN IBNU MUHAMMED IBNU ABI NASRIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 23. HAZRATH SAIYIDI MUHAMMED IBNU SAIYIDI HASSAN QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 24. HAZRATH SAIYIDI ALIUL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 25. HAZRATH SAIYDI MOOSAL QUADIRI  KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 26. HAZRATH SAIYIDI HASSANIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 27. HAZRATH SAIYIDI SADATH ABUL ABBAS AHAMDIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 28. HAZRATH SAIYIDI SAH BAHAUDEEN QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 29. HAZRATH SAIYIDI SAH IBRAHIM EROCHIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 30. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL AZEEZ SAKARFARI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 31. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUR RASOOL SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 32. HAZRATH SAH ABDUL LATHEEF SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 33. HAZRATH SAH ALAMATHILAHIL AKBARABADI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 34. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUR RAHIMI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 35. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 36. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI  KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 1. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 2. HAZRATH QUTHBUL AKDAP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 3. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 4. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA ALAARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.

 

சில்சிலத்துல் அக்பரிய்யா – Silsilathul Akbariyya

 1. மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ ஸல்லிம்.
 2. ஹழரத் அமீருல் முஃமினீன் ஸெய்யிதினா அலி இப்னு அபீதாலிப் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 3. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷுஹதா இமாம் ஹுஸைன் ஷஹீது கர்பலா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 4. ஹழரத் அல் இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 5. ஹழரத் அல் இமாம் முஹம்மது பாக்கர் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 6. ஹழரத் அல் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 7. ஹழரத் அல் இமாம் மூஸல் காளிம் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 8. ஹழரத் அலிய்யி மூஸர் ரிழா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 9. ஹழரத் அல் இமாம் ஹாஜா மஃரூபில் கர்ஹி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 10. ஹழரத் ஹாஜா ஸர்ரிய்யு ஸிக்தி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 11. ஹழரத் ஹாஜா ஜுனைதுல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 12. ஹழரத் ஹாஜா அபீபக்ரி ஷிப்லி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 13. ஹழரத் அபில் ஃபளுலி அப்துல் வாஹித் தமீமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 14. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஃபளுலி யூசுபி தர்த்தூஸி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 15. ஹழரத் ஹாஜா அபில் ஹஸனி அலிய்யுல் குரைஸியில் ஹன்காரி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 16. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஸயீதில் முபாரகில் முஹர்ரமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 17. ஹழரத் அல் குத்புர்ரப்பானி ஷெய்கு முஹ்யித்தீன் அஸ்ஸெய்யிது அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 18. ஹழரத் ஜலாலுத்தீன் இப்னி யூனூஸ் இப்னி யஹ்யப்னி அபில்பரகாத்தில் ஹாஸிமில் அப்பாஸி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 19. ஹழரத் இமாம் முஹ்யித்தீன் முஹம்மதிப்னி அலியிப்னில் அரபி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 20. ஹழரத் அல்அஜ்ஜா அஹ்மதிப்னி இப்ராஹிமில் ஃபாரூகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 21. ஹழரத் உமரிப்னில் ஹஸனிப்னில் லைலத்தல் மாரஙி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 22. ஹழரத் சம்சுத்தீன் முஹம்மதிப்னி முஹம்மதில் ஜஜ்ரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 23. ஹழரத் ஷெய்கு கமாலுத்தீன் முஹம்மதில் மஃரூப் இப்னி இமாமில் காமிலி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 24. ஹழரத் அல்ஹாபிழ் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 25. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அப்துல் வஹ்ஹாப் ஷஃரானி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 26. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அப்துல் குத்தூஸ் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 27. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அஹ்மது ஸனாவி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 28. ஹழரத் அஷ்ஷெய்குல் இமாம் அஹ்மதல் கஸாஸி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 29. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு இப்ராஹிமில் கர்தியி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 30. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அபீதாஹிர் முஹம்மதிப்னி இப்ராஹிமில் கர்தியி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 31. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 32. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் அஜீஜ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 33. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 34. ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 35. ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 36. ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILATHUL AKBARIYYAH

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI WA DURRIYATHIHI WA AHLI BAITIHI WA BARIK  WA SALLAM.
 2. HAZRATH AMEERUL MUMINEEN SAIYIDINA ALI IBNU ABITHALIB MALHARUL AJAIYB WAL GORAIYB RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH SAIYIDUS SUHADA IMAM HUSSAIN SAHEED KARBALA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH AL IMAM ZAINUL AABIDEEN RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH AL IMAM MUHAMMED BAKKAR RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH AL IMAM JAHFFAR SADICK RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH AL IMAM MOOSAL KALIM RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH ALIYIEMOOSAR RIZHA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH AL IMAM HAJA MAHROOFUL KARKHI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA SARRIYUSIKKDI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA JUNAIDUL BAGDHADI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA ABIBAKKRIS SIBLI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH ABILFALULI ABDUL WAHID THAMIMEE RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ABILFALULI YUSUFI THARTHOOSI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA ABIL HASANIL QURAISIEL HANKARI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ABI SAIYIDIL MUBARAKIL MUHARRAMI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA AL QUTHBURABBANI AL MAHBOOBU SUBUHANI SHAIKU MUHIYADEEN SAIYIDI ABDUL QUADIR JEELANI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 18. HAZRATH HAJA JALALUDEEN IBNI YUNOOS IBNI YAHYA IBNI ABILBARAKATHIL HASIMIL ABBASI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 19. HAZRATH HAJA IMAM MUHIYADEEN MUHAMMED IBNI ALI IBNI ARABI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 20. HAZRATH HAJA AL AJJA AHMED IBNI IBRAHIMIL .FAROOKI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 21. HAZRATH HAJA UMER IBNIL HASSAN IBNIL LAILATHAL MARANGI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 22. HAZRATH HAJA SHAMSUDEN MUHAMMED IBNI MUHAMMEDIL JAJRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 23. HAZRATH HAJA SHAIK KAMALADUEEN MUHAMMEDIL MAHROOF IBNI IMAMIL KAMILI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 24. HAZRATH HAJA AL HAFIZ JALALUEEN SUIYUTHI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 25. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABDUL WAHHAB SAHRANI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 26. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABDUL KUDOOS KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 27. HAZRATH HAJA ASSHAIK AHAMED SANAVI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 28. HAZRATH HAJA ASSHAIK IMAM AHAMEDAL KASSASI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 29. HAZRATH HAJA ASSHAIK IBRAHIMIL KARDI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 30. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABITHAHIR MUHAMMED IBNI IBRAHIMIL KARDI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 31. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 32. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 33. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 34. HAZRATH QUTHBUL AKDAP FARDUL AFRAD SULTHANUL MAZADEEP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 35. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN BAHRUL HAKAIYEK WA DAKAIYEK RAIYESUL MAZADEEP SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 36. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA WAKURRATHI AIYUNEENA WATHAMARATHI FUADINA ALAARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.