Category: ஷஜரா

சில்சிலத்துல் நக்ஷபந்தி ஃதானி முஜத்திதி – Silsilathu Naqshabandi Mujadidi

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

1.மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி […]

சில்சிலத்து நக்ஷபந்தியா ஊலா – Silsilathu Naqshabandiyya Oola

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

மௌலானா வ முர்ஸிதினா முஹம்மது முஸ்;தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி […]

சில்சிலத்துல் காதிரிய்யத்துல் அலிய்யா – Silsilathul Qadiriyya Aliya

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்;தபா அஹ்மதுல் முஜ்;தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி […]

சில்சிலத்துல் அக்பரிய்யா – Silsilathul Akbariyya

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி […]