ஷெய்குனாவின் ஸலவாத்துல் ஃபத்ஹ்-Salawathul Fath

ஷெய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கோர்வை செய்த (ஸலவாத்துல் ஃபத்ஹ் என்ற ஸலவாத்திற்குறிய) பைத்துக்களை தாங்களே பாடுகிறார்கள்.

Songs/Duas

1. அஷ்ஷெய்குல் காமில், அல் அல்லாமா அல் முஹிப்பிர் ரசூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்துல் காதிர் ஆலிம் ஸூபி காதிரி காஹிரி அவர்கள் கண்மணி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு  அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது கனிந்துருகி கவி கோர்வை செய்து அதை தங்கள் இனிய குரலால் பாடிய 'அஸ்ஸலாமு அலைக்குமுஸ்ஸலாமு அலைக்க' என்ற பைத்