Category: கஸீதாக்கள்

ஷெய்குனாவின் ஸலவாத்துல் ஃபத்ஹ்-Salawathul Fath

By Sufi Manzil 0 Comment August 21, 2012

ஷெய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கோர்வை செய்த (ஸலவாத்துல் […]

Songs/Duas

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

1. அஷ்ஷெய்குல் காமில், அல் அல்லாமா அல் முஹிப்பிர் ரசூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு […]