ஷெய்குனாவின் ஸலவாத்துல் ஃபத்ஹ்-Salawathul Fath

ஷெய்குனாவின் ஸலவாத்துல் ஃபத்ஹ்-Salawathul Fath

By Sufi Manzil 0 Comment August 21, 2012

Print Friendly, PDF & Email

ஷெய்குனா ஸூபி ஹழ்ரத் நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கோர்வை செய்த (ஸலவாத்துல் ஃபத்ஹ் என்ற ஸலவாத்திற்குறிய) பைத்துக்களை தாங்களே பாடுகிறார்கள்.