Tag: 40 th fathiha

ஒடுக்கு பத்வாவும் ஷெய்குனா அவர்களும்-Odukku Fatwa and Shaikuna

By Sufi Manzil 0 Comment July 16, 2010

ஒடுக்கு பத்வாவும் ஷெய்குனா அவர்களும்: காயல்பட்டணம் ஜாவியாவில் மவுத்தானவர்களுக்கு 3ம் நாள் பாத்திஹா, […]