கனவுலகம்.

கனவு மூன்று வகைப்படும்.

முதலாவது நேர்வழி நடப்பவர்களுக்கு அல்லாஹுத்தஆலாவிடமிருந்து உண்டாகும் நற்செய்தி. இது 'புஷ்ரு' எனப்படும். இரண்டாவது தன் மனத்தைக் கொண்டு உண்டாகும் கனவு. மூன்றாவது ஷைத்தானின் தூண்டுதலாக வரும் கனவு.

நேர்வழி நடப்பவர்களுக்கு வரும் கனவு நபித்துவத்தில் (நுபுவ்வத்தில்) நாற்பத்தாறில் ஒரு பங்காய் இருக்குமென்று நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள். அல்லாஹுத்தஆலா கனவுக்காக அமரர் ஒருவரை திட்டப்படுத்தியுள்ளான். அவர் பெயர் ரூஹு என்பதாகும். அவர் கீழ்வானத்துக்கு உரியவர். தூங்குபவர்களுக்குத் தெரியும் உருவங்கள் எல்லாம் அவர் கையிலிருக்கும். ஒருவன் தூங்கினால் அல்லது தூங்காமல் தன்னை மறந்தவனாய் இருந்தால், அல்லது 'நாஸ்தி'யின் நிலையிலிருந்தால் அப்போது அந்த அமரர் காட்டுபவை விழிப்பேற்பட்டதும் நினைவுக்கு வரும். இதில் மூன்று பதவிகளுண்டு. முதலாவது அவனிருக்கும் தானத்தையும், அவன் குணங்களையும் விளக்கும் கனவு. இரண்டாவது அவனுடைய நிலையைக் காட்'டும் கனவு. மூன்றாவது சன்மார்க்க ஞானங்கள் வெளியாகும் கனவு. இவற்றில் பூரண அழகுமிக்க உருவமாகக் காட்சியாகித் தன்னுடன் அது பேசவும், தான் அதற்கு மரியாதை காட்டி பணிவுடன் இருக்கக் கண்டால் அது உண்மையான அமரர் தோன்றும் கனவாய் இருக்கும். அழகிய உருவங்களையும், அவலட்சணமான உருவங்களையும் கண்டால் அது தன் நிலைiயை வெளியாக்கும் கனவாகும். தனக்கு முன் நடந்த காரியங்களைச் சேர்ந்த கருமங்கள் தெரிந்தால் அது தன் கீழான மனத்தைக் கொண்டு உண்டான கனவாக இருக்கும். பயங்கரமானவையும், வெறுக்கப்பட்டவையும் தெரிந்தால் அது ஷைத்தானால் உண்டானது என அறிந்து கொள்ளலாம். இத்தகைய கனவை கண்டு விழித்தவன் எழுந்ததும் இடப்புறம் திரும்பி மூன்று தடவை துப்பிவிட்டு, அல்லாஹுத்தஆலாவிடம் அதன் தீங்கை விட்டு கார்மானம் தேடும்படியும், அப்படிச் செய்தால் தீங்கு எதுவும் வராது என்றும் நபி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். கெட்ட கனவு காண்பவன் அதை பிறரிடம் சொல்லக் கூடாது. அப்படிச்சொன்னால் அவ்விதமே நடந்துவிடும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

பிசாசும் ஜின்னும்.

கேள்வி: பிசாசு உண்டா இல்லையா?

பதில்: பிசாசு என்ற சொல்லை ஹிந்துக்கள் ஒரு பொருளில் பயன்படுத்துகிறார்கள். நாம் வேறு ஒரு பொருளில் பயன்படுத்துகிறோம். அவர்கள் கொள்கைப்படி இறந்தவர்களில் பாவிகளாவர்களின் ஆவிகள்தாம் பிசாசுகளாக பாவிக்கப்படுகின்றன.

மனிதர்களை ஹிந்து, பௌத்த ஞானிகள்  சடதத்துவ உடல், சூக்கும உடல், பிராணம், காமம், மனம், புத்தி, ஆத்மா ஆகிய ஏழு ஸ்தானங்களாக குறிப்பிடுகிறார்கள். நமது ஞானப்படி சடத்துவ உடலை 'ஜிஸம்' என்றும், சூக்கும உடலை மிதால் என்றும், பிராணனை ரூஹுல் ஹையவானி என்றும், காமத்தை நப்ஸ் அம்மாரா என்றும், மனத்தை நப்ஸ் நாத்திகா என்றும், புத்தியை அக்லு என்றும், ஆத்மாவை ரூஹு என்றும் சொல்லலாம். எனினும் இவற்றிடையே சிறு சிறு வித்தியாசங்கள் உண்டு. நமது ஞானத்தைப் போலவே அவர்களுடையதிலும் சடத்துவ உடல், சூக்கும உடல், பிராணன், காமம் ஆகிய நான்கும் இறந்து அழிந்துபடுபவை என்றும், மனம், புத்தி, ஆத்மாஆகியவை அழியாதவை என்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. சற்குணனான மனிதன் இறந்து சடதத்துவம் பிரிந்ததும் சூக்குமம், பிராணன், காமம், மனம் ஆகிய நான்கும் சூக்கும உலகில் சிலகாலம் தரிபட்டிருக்கும். பின்னர் மனம் வேறாகி புத்தியுடனும், ஆத்மாவுடனும் சேர்ந்து தெய்வலோகம் சேர்ந்து கனவின் தன்மையதாய்க் குன்றாத இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கும். மற்ற நான்கும் அழிந்துபோகும். உலகில் துஷ்டனாகவும், உலக இச்சைகளில் மூழ்கியவனாகவும் வாழ்ந்தவனுடைய மனம் வேறானதும் சூக்குமம், பிராணன், காமம் ஆகிய மூன்றும் ஓர் உருவெடுக்கும். அதற்கு காம ரூபம் என்று பெயர். மரணத்தருவாயில் உலக ஆசைகளில் மனம் லயித்து இன்ன காரியங்களைச் செய்து கொண்டோமில்லையே, எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டுத் தேடிய இத்தனை பொருளையும் விட்டும் பிரிய வேண்டியதாயிற்றே. மனைவி மக்களை இழக்கலாயிற்றே என்று ஆவல் கொண்டவனாக இருந்தவனுடைய ஆவல் அந்தக் காம ரூபத்தை இழுத்துக் கொண்டு அவன் வீட்டைச் சுற்றி சுற்றித் தன் எண்ணங்களை நிறைவேற்ற இயலாமல் ஏங்கித் தவித்து வேதனைப்படும். இதைத்தான் அவர்கள் பிசாசு என்கிறார்கள். இவற்றில் பெரும்பாலனவை மனிதர்களுக்கு தீங்கு செய்ய சக்தியற்றவை. எனினும், ஒரு சில தீங்கு செய்வதுண்டு. மண்ணுலக விளையாட்டுக்களில் மூழ்கிக் கிடந்தவர்களின் காமரூபம் மனிதர்களின் வீடுகளின் மீது கல் எறிவதும், கதவுகளைத் தட்டுவதும், சப்தமுண்டாக்குவதும், வீட்டிலுள்ள சாமான்களைத் தாறுமாறாக அள்ளி வீசுவதுமாகச் சங்கடமுண்டாக்குவதும் உண்டு. திடீரென கொல்லப்பட்டவர்களுடையயும், தூக்கிலிடப்பட்டவர்களுடையவும், தற்கொலை செய்து கொண்டவர்களுடையவுமான காம ரூபங்கள் மிகவும் கொடியவையாய் இருப்பதுமுண்டு. அந்தப் பிசாசுகளின் தன்மைக்கேற்ற பெயர்களால் மனிதர்கள் அவற்றை அழைப்பதுண்டு.

நாம் இவற்றை ஜின்கள் என்று அழைக்கிறோம். இந்த இரண்டு கூற்றுக்களும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டவைகளாகத் தோன்றினாலும் யதார்த்தத்தில் இரண்டும் ஒன்றுதான். முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், 'ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போதும் ஒரு ஜின்னும் பிறக்கும்' என்று அருளியுள்ளார்கள். மேலும் நம்மோடு ஒரு ஷைத்தானும் இரண்டு அமரர்களும் இருக்கிறார்கள் என்றும் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.  'ஷைத்தான் என்பது கீழான மனத்தின் குணம் அல்லது தத்துவம்' என்று இப்னு அரபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் கூறியுள்ளார்கள்.  நாம் ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்யும்படி நம்மைத் தூண்டுவது அமரர்களின் தத்துவம். அதைத் தடுத்து திருப்புவது ஷைத்தானின் தத்துவம். இந்த அடிப்படையில் பார்த்தால் பிசாசு என்பதும், ஜின் என்பதும், ஷைத்தான் என்பதும் ஒன்றுதான் என்று எண்ணக் கூடியதாய் இருக்கிறது. ஆனால், ஹிந்துக்கள் சொல்லுவது போல் இது மனிதர்தான் என்பது தவறாகும். அவர்கள் சொல்படி மனம் என்பதுதான் மனிதனுடைய உள்ளமையாகும். நாமும் நப்ஸு நாத்திகா தான் மனிதனின் உள்ளமை என்று சொல்லுகிறோம். அந்த மனம் அல்லது நப்ஸுந் நாத்திகா நீங்கி ஹிந்துக்கள் சொல்படி நன்மை செய்தவனாயின் தெய்வ லோகத்துக்கும், பாவஞ் செய்தவனாயின் நரக லோகத்துக்கும் போகும். நமது கொள்கைப் படி திரையுலகில் (ஆலம் பர்ஸகில்) ஆகும்.

ஆதாரம்: மெய்ஞ்ஞானப் பேரமுதம் பக்கம் 55-60
 

இறைநேசர்கள் மௌத்தாக மாட்டார்கள். ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டிற்கு போவார்கள் என்றதற்கு விளக்கம் தருக:

கேள்வி: இறைநேசர்கள் மௌத்தாக மாட்டார்கள். ஒரு வீட்டிலிருந்து இன்னொரு வீட்டிற்கு போவார்கள் என்றதற்கு விளக்கம் தருக:

பதில்: ரூஹுல் குத்ஸி என்ற ஆத்மாவிற்கு 'ஹயாத் என்ற ஜீவன்' சரீரமாயிருக்கிறது. அந்த ஹயாத்திற்கு ஸ்தூல சரீரம் போர்த்தும் சரீரம் சட்டை போலிருக்கிறது. அது உச்சி தொடுத்து உள்ளங்கால் மட்டிலும் உண்டாயிருக்கிறது. 'ஹயாத்து ரூஹுல் குத்ஸிக்கு ஏவலாளாக இருக்கும். 'ரூஹுல்  குத்ஸியின் கிரியாஸ்தலமானது இரண்டு விழிகளுக்கும் 'நடுவான' கொலு மேடையாயிருக்கும். அது ஜோதிமயமானது. அப்போதுதான் ஓட்டமாட்டமாயிருக்கும். அந்தக் கொலுவை விட்டும் நிஜஸ்தானமான 'குத்ரத்து' புஷ்பத்தில் 'ரூஹுல் குத்ஸி'யைப் போய் தரிசித்தால் சரீரம் விழுந்து போகும். அந்தக் 'குத்ஸியானது' சதாவும் அழியாமல் நிற்கும். அதுதான் 'மஹ்ஷரிலும்' அந்தக் குத்ஸி ரப்பாயிருந்து கேள்வி கேட்கும். அழிந்த 'ஹயாத்து' கைகட்டி நின்று சேவிக்கும். மௌத்துக்கு முன் 'குத்ஸி'யை அறிந்து அதனுடன் பழகி வந்தால் 'குத்ஸி' சொல்லும், என்னை அறிந்து என் மயமானபடியால் உன்னை நான் என்ன கேட்பது? உனக்கு கேள்வி இல்லையென்று சொல்லும். அப்போது இவன் நித்திய சுகத்தைப் பெறுவான்.

மௌத்துக்கு' முன் தானென்ற 'குத்ஸியை' அறியாமலும் பழகாமலிருந்த மூடருக்கு 'காலன்' வந்து முடிகின போது, உடலிலே ஓடிக் கொண்டிருகு;கும் ஆத்மா கண்ணின் நிதானத்தில் வரும்ளூ அப்போது இரண்டு கண்களும் ஆகாயத்தைப் பார்க்கும்ளூ அந்தப் பார்வையை உலகத்தார் 'இஸ்றாயிலுடைய பார்வை' என்றும் 'மிஃராஜ் பார்வை' என்றும் சொல்வார்கள். உண்மையில் அதுதான் பிண்டத்திலிருந்த 'ஹயாத்து' தன் 'அரசனான குத்ஸியை' அண்டத்தில் வந்து சந்தித்ததாகவிருக்கும். இவன் ஏற்கனவே அவைகளை அறிந்திருந்தால் அவனிடம் பிரயாண விடைபெறாமல் வராது. அறியாதபடியாலே இவன் யாரோவென்று உதறிவிட்டு வருகிற பார்வையாயிருக்கும். அவ்விதம் சிரசில் ஏறிய 'ஹயாத்து தன்னெஜமானனான குத்ஸி'யின் சமூகத்திற் சென்று தன் உத்தியோக அதிகாரங்களை ஒப்புக் கொடுக்கும். உடனே 'குத்ஸி' தன் ரப்பிடம் போய் இரண்டறக் கலந்து கொள்ளும். உத்தியோகத்தை ஒப்புக் கொடுக்காத 'ஹயாத்து' மூலத்தில் வந்து பதுங்கிக் கொள்ளும். இதற்கு 'ரூஹானி' என்று சொல்லப்படும். இது துக்க வடிவமாய் கஷ்டமடைந்து அழிவைப் பெறும்.

ஆனால் உன்னுடைய தாயின் கற்பறையில் உன் 'ஹயாத்துடைய ஆலம்' உன் தகப்பன் மூளையாயிருந்தது. அந்த மூளையிலொரு ஒளி உண்டாயிருந்தது. உன்னுடைய வெளிப்பார்வை அந்த ஒளியின் ஜோதியைக் கொண்டாயிருக்கிறது.அந்த ஒளி வஸ்துக்களடங்களையும் அடைய வளைந்து அவைகளை இன்னது இன்னது என்று விபரித்தறிந்து கொள்கிறது. மௌத்திற்குப் பின்னால் சகலதையும் செவியினால் கேட்டும், ஜவாபு சொல்ல குத்ரத்தில்லாமல் குருடாகவும் ஊமையாகவும் ஆகிவிட்டது. ஏனென்றால் அவன் மூச்சு ஒடுங்கி விட்டது. குத்ரத்தும், உசும்புதலும் ரூஹுக்கல்லாமல் ஹயாத்திற்கில்லை. ஹயாத்திற்கு நாட்டமே தவிர யாதொன்றும் கிடையாது. ஆகையால், (மூளை) ஒளிவு விளையும் தானம்ளூ என்கிலும் ரூஹை இழந்திருப்பதால் மௌத்துக்குப் பின்னாலே சடலங்கள் பனாவாகிப் போகிறது.
இனி ரூஹுல் குத்ஸியானது இரு விழிகளுக்கும் நடுவான கொலுவிலிருக்கும். காமிலான ஷெய்குவின் சூரத்தை அந்த இடத்தில் முஷாஹதா செய்து வந்தால் அந்த நாட்டத்தில் வந்து வெளியாகும். அப்போது ஹயாத்து அந்த சூரத்திலுண்டாயிருக்கும். இந்தப்படிக்குத் தரிசித்து வந்தால் சடலம் பனாவாகாது. ஏனென்றால் ரூஹுல் குத்ஸி எக்காலமும் பனாவாகாது. அப்படிப்  போல ஹயாத்தும் பனாவாகாது. இந்த ரூஹையும் ஹயாத்தையும் உடையவர்கள் 'கப்ரிலும்' ஹயாத்தாக இருப்பார்கள். அவர் சடலம் துனியாவிலிருந்த மாதிரியாகத்தானிருக்கும். அவர்கள் நாடினால் பூமியில் வருகிறதும், போகிறதுமாக இருப்பார்கள். அவரை மண் தின்னாது. மற்றும் யாதொன்றும் அணுகாது.துன்யாவில் அவர் மூச்சுக்கொப்புளுக்குக் கீழாலே நின்றும் உச்சியளவில் நடக்கும். கப்ரில் உச்சியில் நின்றும் கொப்புளுக்குக் கீழாலே நடக்கும். இவர் மௌத்தானவரில்லை. இதற்காக வேண்டித்தான் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்,

'அலா, யின்ன, அவ்லியா, அல்லாஹி, லாயமூதூன, பல், யன்கலிபூன, மின்தாறின், யிலாதாறின்'

என்று திருவுளமானார்கள். இறைநேசர்கள் மௌத்தாகார்கள். எனினும் ஒரு வீட்டை விட்டும் ஒரு வீட்டளவில் போவார்கள் என்றதாயிருக்கும்.

-ஞானப் பிரகாசம் அல்லது நூருல் இர்பான்.

 

மனதை அடக்குவது எப்படி?

கேள்வி: மனதை அடக்குவது எப்படி?

பதில்: மனதனாது குரங்கு போன்று அங்குமிங்கும் அலைபாயும். மனம் இவ்வாறு அலைபாய்வதற்கு மனதில் தோன்றும் எண்ணங்களே மிக முக்கிய காரணங்களாக அமைகின்றன. இந்த எண்ணங்கள் எங்கிருந்து தோன்றுகின்றன?  என்பதை அறிவது மிகவும் முக்கியமாகும். அதை அறிந்தால்தான் – எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தி அது தோன்றவிடாமல் பண்ணினால்தான் மனதை அடக்க இயலும். இதைக் குறித்து, 'ஞானப் பிரகாசம் அல்லது நூருல் இர்பான்' எனும் நூலில் அதன் ஆசிரியர் அல்ஆரிபு பில்லாஹ் அஷ்ஷெய்கு பூஅலி ஷாஹ்மதார் ஆலிம் ஸாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள், ' நமக்கு உண்டாகும் எண்ணங்கள் யாவும், நாபியென்ற தொப்புளிலிருந்தே பிறக்கின்றன. அந்த நாபிஸ்தானத்தை வெட்டவெளியாய் பார்த்துப் பழகி வர வேண்டும். அப்படிப் பார்க்கும் போது, சங்கற்பம் என்னும் எண்ணங்கள் எல்லாம் உதித்த இடத்திலேயே ஒடுங்கும். எப்படியென்றால்? சென்னை பட்டணமென்று மனம் நினைக்க ஆரம்பித்தவுடனே (செ) என்னும் அச்சரம் நாபியிலிருந்து புறப்படும்ளூ அதை நாபியிலிருந்து வெளிவரவிடாமல் உள்முகமாய் அந்த நாபிஸ்தானத்தை ஆகாய ரூபமாய்ப் பார்த்த பாது (செ) என்னும் அச்சரம் உதித்த இடத்திலேயே ஒடுங்கும். முதலச்சரம் ஒடுங்குவதினால் அதன் பிறகு வரும் விஷயங்களெல்லாம் ஒடுங்கிவிடுமென்பதில் சந்தேகமில்லை. ஹக் அல்ஹம்துலில்லாஹ்.' என்கிறார்கள்.

எல்லாம் அவன் எனில் மக்களிடையே துவேஷம் ஏன்?

கேள்வி: எல்லாம் அவனாயிருக்க மக்களிடையே துவேஷமென்பது ஏன் உண்டானது?

பதில்: துவேசிப்பது சொரூப அம்சத்தை சார்ந்து. அந்த சொரூப அம்சமோ பூதக் கூட்டுறவினால் உண்டானது. பூதக் கூட்டுறவுகள் ஒவ்வொரு உயிர்களிடமும் இருக்கிறது. அதாவது தண்ணீர் மிஞ்ஞின உயிர்களும், அக்கினி மிஞ்ஞின உயிர்களும், வாய்வு மிஞ்ஞிய உயிர்களும்,  பிருதிவி மிஞ்ஞிய உயிர்களும் இருக்கின்றன. எந்த உயிரினத்தில் எந்த பூதம் மிஞ்ஞியிருக்கிறதோ அவர்கள் அந்த குணபாட்டில் இருப்பார்கள். குணங்களுடைய வேறுபாட்டினால் துவேசமுண்டாகிறது. ஆகையால் சொரூப அம்சத்தை மாயை என்று எண்ணி மாற்றி விடுவானாயில் துவேசம் வருவதற்கு காரணமில்லை.

-ஞானப் பிரகாசம் அல்லது நூருல் இர்பான்.

 

தூங்குகிறவனை தொழுகைக்காக எழுப்பலாமா?

கேள்வி: தூங்குகிறவனை தொழுகைக்காக எழுப்பலாமா?

பதில்:
'தொழுகை நேரம் வந்த பின் தன்னை மிகைக்காத நிலையில் தூங்கும் தூக்கமும், இன்னும் கொஞ்சம்  தேவையிருக்க கையை எடுக்காத உணவும் ஆகுமானதல்ல' என்று இமாம் கஸ்ஸலாலி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும் மற்றும் பல ஸூபியாக்களும் கூறியுள்ளனர்.

தூங்குகிறவனைத் தொழுகைக்காக எழுப்புவது சுன்னத். நேரம் நெருக்கமாயுள்ள போது பலமான சுன்னத்து. நேரம் வந்து விட்டதை அறிந்து மனமுரண்டாகத் தூங்குகிறவனை எழுப்புவது வாஜிபு. அதனால் குழப்பம் ஏற்படும் என்றிருப்பின் வாஜிப் இல்லை. தஹஜ்ஜுத் தொழுகைக்காக எழுந்திருக்கும் எண்ணத்தில் நடுப்பகலில் சிறிது நேரம் தூங்குவது சுன்னத்.

ரமலான் ஸஹர் உணவு அருந்துவதற்காகவும் வழமையான தஹஜ்ஜுத் தொழுபவர்களையும் எழுப்புவது  சுன்னத். தூங்குகிறவனுக்கு ஏதேனும் ஆபத்து வருவதைக் கண்டால், அவரை எழுப்புவது வாஜிபாகும்.

தொழுபவர்களுக்கு முன் புறத்திலும், முந்தின ஸப்பிலும், மிஹ்ராபிலும் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

கிழக்கு வெளுத்த பின்பும், ஸுப்ஹு தொழுத பின்பும பொழுது கிளம்பும் முன் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

அஸருக்குப் பின் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

வீட்டில் தனிமையில் இருட்டில் தூங்குகிறவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.
மல்லாந்து படுத்துறங்கும் பெண்ணையும், குப்புறப் படுத்துறங்கும் ஆணையும் எழுப்புவது சுன்னத்.

வெட்ட வெளியில் தூங்குபவர்களை எழுப்புவது சுன்னத்.

கை, வாயில் புலால் வாடை இருக்கின்ற நிலையில் தூங்குபவர்களை எழுப்புவதும் சுன்னத்தாகும்.

பெண்கள் பள்ளிக்கு செல்லலாமா? தவணை முறையில் பொருட்கள் வாங்கலாமா? பேங்க் வட்டி கூடுமா? இறந்தவர்களை ஃபிரீஜரில் வைக்கலாமா?

கேள்விகள்:
அஸ்ஸலாமுஅலைக்கும்.
smk.abdul majeed, s.majeed33@gmail.com

1. நம் ஷரீயத்தின் படிபெண்கள் சம்பாத்தியம் பண்ணலாமா?
கூடுமா? கூடாதா?சரியானபதில் ஷரீயத்தின்படிதாருங்கள். இப்பொழுது நாட்டின் நடப்பு தேவைகளை வைத்து எல்லோர்களும் பெண்களைசம்பாதிக்க அனுப்புவதோ வீட்டில் வைத்துஏதாவது  ஒருதொழில் செய்துசம்பாதிப்பதோ கூடுமா? ஷரீயத்தின் படிபதில் தாருங்கள்.

பதில்: பெண்கள் வீட்டிலிருந்து கொண்டு சம்பாத்தியம் செய்வதில் தவறில்லை. வேலைக்கு என்று செல்லும் போது தற்போது ஆண், பெண்கள் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு மிகவும் அதிகமாக இருக்கிறது. எனவே பெண்கள் வெளியில் வேலைக்கு செல்வது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

2. இறந்தவர்களைபிற்படுத்திமையம் எடுப்பதற்காக(FREEZER)  வைக்கலாமா? ஒருஆலிம் கூடாதுஎன்கிறார்.

பதில்: இறந்தவர்களை உடனுக்குடன் அடக்கம் செய்வதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் காட்டும் நடைமுறை. மய்யித்தை அடக்கம் செய்வதற்கு சுணக்கம் காட்டக் கூடாது. மய்யித்தை அடக்க சுணங்குவதால் பிரீஜரில் வைத்து பார்வைக்கு வைப்பது தற்போது வழக்கமாகி வருகிறது. இதை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

3. பழனி ஊரில் உள்ளபஞ்சாமிர்தம் சாப்பிடலாமா?

பதில்: பழனி ஊரில் உள்ள பஞ்சாமிர்தம் என்பது ஒரு பதார்த்தம். அது பழனியிலும் செய்யப்படலாம். வேறு ஊரிலும் செய்யப்படலாம். அதை சாப்பிடுவதில் தவறில்லை. ஆனால் சிலைகளுக்கு படைக்கப்பட்ட பஞ்சாமிர்தமோ அல்லது வேறு பொருட்களையோ சாப்பிடுவது கூடாது.

 shahul hameed greentronix4@gmail.com

assalaamu alikum va rahmathullahi va barakatthuhu


1. தவணை முறையில் பொருட்களை வாங்கலாமா?
2.பேங்க் வட்டி கூடுமா?
3. அரசு கடன், தனியார் வங்கி கடன் வாங்கலாமா?

4.முனாபிக்குகளிடம் வியாபாரம் செய்யலாமா?
5.உருவங்கள் (கடவுள் படம் இல்லாதது) வியாபாரம்  செய்யலாமா?
                                                 
பதில்: தவணை முறையில் பொருட்கள் வாங்கும்போது தற்போது அங்கு விற்கும் பொருட்களின் விலையை விட அதிகமாக (தவணை முறையில் கடன் வாங்குகிறோம் என்ற காரணத்தினால்) விலை கொடுத்து வாங்குவது அனுமதிக்கப்பட்டதல்ல.

பேங்க் வட்டி என்பது இஸ்லாத்தில் தடுக்கப்பட்ட வட்டி வகையைச் சார்ந்ததாகும். எனவே பேங்க் வட்டி கூடாது.

அரசு கடன், தனியார் வங்கி கடன் வாங்கும் போது அதற்கு வட்டியில்லாமல் வாங்கலாம். வட்டி போட்டு கடன் வாங்குவது கூடாது.
தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் முனாபிக்குகளிடம் வியாபாரம் செய்யலாம்.

உருவங்களை வியாபாரம் செய்வது என்பது சிலைகளைக் குறிக்கும். உருவப்படம் என்று தாங்கள் குறிப்பிட்டிருப்பது நிழல் படங்கள் என்பதாகும். நிழல் படங்களை வியாபாரம் செய்யலாம். அதில் மாற்று மத சின்னங்கள், கடவுள் படங்கள் போன்றவற்றை தவிர்த்துக் கொள்ள வேண்டும்.

mohideen hameedhulla hameedhulla@gmail.com

 

பெண்கள் பள்ளிக்கு போகக்கூடாது வீட்டில் தொழுவதுதான் சிறந்தது என்பது சம்பதமான ஹதீத்கள் சற்று சொல்லுங்கள்

 

பதில்: நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில் பெண்கள் பள்ளியில் தொழுதிருக்கிறார்கள். ஜமாஅத்தின் தவாபு, பள்ளியில் தொழும் தவாபு தங்களுக்கும் கிடைக்க வேண்டும், அமல்கள் அதிகம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வமிகுதியால் பெண்கள் பள்ளிக்கு சென்று தொழுதிருக்கிறார்கள். அதற்கு நாயகம் அவர்களும் அனுமதித்திருக்கிறார்கள். கட்டுக்கோப்பான, கண்காணிப்பான, ஒழுகக்கம் மிகுந்த காலமான அந்தக் காலத்தில் பெண்கள் பள்ளிக்குச் சென்று தொழுவது ஆகுமாக்கப்பட்டிருந்தது.
 ஆனாலும்;, பிற்காலத்தை அறிந்த ஞானமுடைய நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பெண்கள் பள்ளிக்கு வந்து தொழுவதினால் மிகுந்த குழப்பம் உண்டாகும் என்பதை அறிந்திருந்தார்கள். எனவே அவர்கள் தங்கள் காலத்திலேயே அதை தடுக்க முனைந்துள்ளார்கள். அதற்காகத்தான் பெண்கள் வீட்டில் தொழுவது சிறந்தது என்று அறிவித்தார்கள். ஆர்வமிகுதியால் பள்ளியில் தொழும் பெண்களுக்கு அதற்குரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் செய்தார்கள்.

பெண்கள் வீட்டில் தொழுவதால் பள்ளியில் தொழும் தவாபு கிடைக்கிறது என்று நமது புகஹாக்கள் சட்டம் வகுத்துள்ளனர்.

இதற்குரிய நபிமொழிகளைப் பாருங்கள்:

'பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதைத் தடை செய்யாதீர்கள். அவர்களது வீடுகளில் தொழுவது அவர்களுக்குச் சிறந்தது' என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல்: அபூதாவூத் 480, புகாரி, முஸ்லிம்.

இந் நபிமொழி பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதை தடை செய்யாதீர்கள் என்றுதான் இருக்கிறது. ஆனால் பெண்கள் தொழுவது என்று வரும் போது வீடுகளில் தொழுவதையே சிறந்ததாக- நன்மை மிகுந்ததாக நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். அதேபோல் ஜும்ஆ தொழுகை கூட பெண்களுக்கு தடுக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கீழ்காணும் ஹதீது விளக்குகிறது.

'அடிமைகள், பெண்கள், சிறுவர், நோயாளிகள் தவிர மற்ற முஸ்லிம்கள் அனைவர் மீதும் ஜும்ஆ கட்டாயக் கடமையாகும்' என்பது நபிமொழி

(அறிவிப்பவர்: தாரிக் இப்னு ஷிஹாப் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) நூல்: அபூதாவூத்)

நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் (ஒருநாள்) இஷாவைத் தாமதப்படுத்தினார்கள். பெண்களும் ,சிறுவர்களும் உறங்கிவிட்டனர் என உமர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறியதும் நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் புறப்பட்டு வந்தார்கள். 'இப்பூமியில் வசிப்பவர்கள் உங்களைத் தவிர வேறெவரும் இத்தொழுகையை எதிர்  பார்த்திருக்கவில்லை' என்றார்கள். அந்த நாட்களில் மதீனாவைத் தவிர வேறெங்கும் தொழுகை நடத்தப்படவில்லை. இஷாவை அடிவானத்தின் செம்மை மறைந்ததிலிருந்து இரவின் மூன்றில் ஒரு பகுதி கழிவது வரை மக்கள் தொழுது வந்தனர்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல்: புகாரி 864, 866, 569, 862

இந்த ஹதீது பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் விரும்பவில்லை என்பதையும், அதற்காகவே தொழுகையைக் கூட காலம் தாழ்த்தி தொழுதனர் என்பதும் தெரியவருகிறது.

பெண்கள் பள்ளிக்கு வருவதைப் பற்றி அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் மிகுந்த கவலையுடன் அறிவிக்கும் அறிவிப்பு ஸஹீஹ் முஸ்லிம் கிரந்தத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது:

عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ قَالَتْ نَعَمْ  (صحيح مسلم )

பெண்கள் உருவாக்கிக் கொண்ட(புதிய)வைகளை நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் அவதானித்திருந்தால் பனூ இஸ்ரவேலரின் பெண்கள் தடுக்கப்பட்டது போல நமது பெண்களையும் பள்ளிக்கு வராது நிச்சயம் தடுத்திருப்பார்கள்; என அன்னை ஆயிஷா (ரழியல்லாஹு அன்ஹா) அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள்.

இதுதான் தற்போதைய பெண்களின் நிலை. இதையே நமது சட்ட மேதைகள் சட்டமாக்கி பெண்கள் பள்ளிக்கு வந்து தொழுவதை தடை செய்திருக்கிறார்கள். எனவே பெண்கள் பள்ளிக்கு சென்று தொழுவது கூடாது.

காதலிப்பது ஆகுமா?

கேள்வி: காதலிப்பது ஆகுமா?

பதில்:மேற்கத்திய கலாசாரம் ஈன்றெடுத்த குழந்தைகள்தான் இன்றைய காதலும் காதலர் தினங்களும் சீரழிந்த இந்த மேற்கத்திய கலாசாரத்தின் வெளிப்பாடுகள்தான் இவைகள்.  இன்றைய இளவல்களை கவர்ந்திழுக்கின்ற ஒரு காரணியாக நவீன காதல் அமைந்திருக்கின்றது.

தமது திருமண வாழ்வைத் தீர்மானிப்பதில் தம்மை தாலாட்டி சீராட்டி வளர்த்த தமது தாய் தந்தையரின் தலையீடுகள் சிறிதும் இன்றி முழுவதுமாக தமது சுயவிருப்பின் அடிப்படையிலேயே தமது திருமண வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றது இன்றைய சமுதாயம்.

தற்போதைய சூழற்காரணிகளும் அதற்கு ஏதுவாக அமைந்திருக்கின்றது. அந்நிய ஆண்களும் பெண்களும் தனிமையில் சந்தித்துக் கொள்வதற்கான வாய்ப்புக்களும் கலந்து பழகுவதற்கான வாய்ப்புக்களும் தாராளமாகவே காணப்படுகின்றன.

பாடசாலைகள், பல்கலைக்கழகங்கள், தனியார் கல்விநிலையங்கள், அலுவலகங்கள் மற்றும் பூங்காக்கள் போன்றவற்றில் அந்நிய ஆண்களும், பெண்களும் எந்தவிதமான தடங்கல்களுமின்றி கலந்து பழகுகின்றனர். ,து பற்றி நமது ,ஸ்லாமிய மார்;க்கச் சட்ட கிதாபுகளில் என்ன கூறப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் பார்ப்போமானால் காதலிப்பது மார்க்கத்தில் ஆகாத செயல் என்று நன்றாக விளங்க வரும்.

அந்நிய ஆணும் பெண்ணும் பற்றி மார்க்க சட்டங்கள்:

'நான் ஒரு பெண்ணைத் திருமணம் செய்து கொள்ளத் தூதனுப்பினேன். இதனைக் கேள்வியுற்ற நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் நீங்கள் பெண்ணைப் பார்த்தீர்களா? என வினவினார்கள். இல்லை என்றேன். அவ்வாறாயின் அப்பெண்ணை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். இம்முறையைக் கையாள்வதால் உங்களுக்கிடையில் நட்பும் நல்லிணக்கமும் ஏற்பட வழிபிறக்கும் எனக்கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: முகீரா பின் ஹுஃபா(ரழியல்லாஹு அன்ஹு) நூல்: திர்மிதீ நஸயீ

இது போன்ற பல்வேறு நபிமொழிகள் மூலம் நமக்கு மார்க்க சட்ட வல்லுனர்கள் சட்டங்களை வகுத்துத் தந்திருக்கிறார்கள். மார்க்க சட்ட நூல்கள் கூறுவதைப் பாருங்கள்:

திருமணம் செய்ய நல்லெண்ணங்கொண்டு முடிவு செய்தபிறகு மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் ஒருவரையொருவர் பார்த்துக் கொள்வது சுன்னத்தாகும். அதாவது தொழுகையில் மறைக்கப்பட வேண்டிய உறுப்புகளைத் தவிர மற்றதைப் பார்த்துக் கொள்வது சுன்னத்தாகும். எனினும் பெண்ணுக்கு மஹ்ரமான ஒருவரை உடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவன் பார்ப்பது சாத்தியமில்லையானால் அவனுக்குச் சொந்தமான ஒரு பெண்ணை நியமித்துப் பார்த்து வர செய்வது சுன்னத்தாகும். அதேபோல்
'அல்லாஹ்வையும் மறுமை நாளையும் ஈமான் கொண்டவர் ஒரு மஹ்ரம் இல்லாத நிலையில் ஒரு பெண்ணுடன் தனிமையில் இருக்கக் கூடாது. அவ்வாறு இருந்தால் அவர்களுடன் மூன்றாமவனாக ஷைத்தான் இருப்பான்.' (அஹ்மத்)

'உங்களில் ஒருவர் ஒரு மஹ்ரம் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணுடன் தனித்திருக்க வேண்டாம்.' (புகாரி, முஸ்லிம்)

குறிப்பாக ஒரு பெண் தனது கணவரின் சகோதரர்கள் முதலான நெருங்கிய உறவினர்களுடன் தனித்திருப்பது, சுதந்திரமாகப் பழகுவது கூடாது. இதனை நபியவர்கள் மரணத்திற்குச் சமமானது என வர்ணித்துள்ளார்கள். (பார்க்க ஸஹீஹுல் புகாரி)

ஆண்கள் பெண்களையும், பெண்கள் ஆண்களையும் சுதந்திரமாகப் பார்ப்பதையும் ரசிப்பதையும் இஸ்லாம் ஒரு பாவமாக கருதுகின்றது. இதனால்தான் பார்வையை தாழ்த்திக் கொள்ளுமாறும், கட்டுப்படுத்துமாறும் அது பணிக்கின்றது. (பார்க்க: ஸூறத்துன் நூர் 30,31)

'அலியே! ஒரு பார்வையைத் தொடர்ந்து அடுத்த பார்வையைச் செலுத்தாதீர். முதலாம் பார்வை உமக்குரியது. அடுத்தது உமக்குரியதல்ல.' (அஹ்மத், அபூதாவூத்)

கெட்ட பார்வையை நபியவர்கள் ஸினா என வர்ணிக்கும் பின்வரும் ஹதீஸ் கவனத்திற்கொள்ளத்தக்கதாகும்:

'இரு கண்களும் விபசாரம் செய்கின்றன. அவை செய்யும் விபசாரம் பார்வையாகும்.' (புகாரி)

இது போன்ற குர்ஆன் ஆயத்துக்களிலிருந்தும், ஹதீது தொகுப்பபுக்களிலிருந்தும் புகஹாக்கள் நமக்கு வகுத்துத் தந்திருக்கும் சட்டங்கள்:

பருவமடைந்த ஆண் பெண்ணைத் தொடுவதும், பார்ப்பதும், இச்சை கொண்டு அவளுடைய சத்தத்தைக் கேட்பதும் ஹராமாகும். ஒரு பெண் அந்நிய ஆணையும் விபச்சாரியையும் பார்ப்பது ஹராம். அவர்களுடன் தனித்திருப்பதும் ஹராம்.

இரண்டு ஆண்கள், இரண்டு பெண்கள் ஒரே விரிப்பில், ஒரே போர்வையில் படுப்பது ஹராம்.

தாடி, மீசை முளைக்காத அழகிய வாலிபனை இச்சை கொண்டு பார்ப்பதும் தொடுவதும் ஹராமாகும்.

மஹ்ரமானவன் பாவம் செய்பவனாக இருந்தாலும், மஹ்ரமான பெண்ணுடைய முழங்காலுக்கும் தொப்புளுக்கும் இடையிலுள்ளதை தவிர மற்ற உறுப்புகளைப் பார்க்கலாம். எனினும், முதுகு போன்றவற்றைத் தேவையான காரியத்துக்கல்லாமல் தொடுவது கூடாது.

அந்நிய ஆண் அந்நியப் பெண்ணைப் பார்ப்பது கொடிய ஹராமாகும். மஹ்ரமானவன் பிரபலமாகப் பாவம் செய்கிறவனாக இருந்தால் அவனைப் பார்க்காமல் திரைப் போட்டுக் கொள்வது சுன்னத்தாகும்.
இந்த அடிப்படையில்தான் திருமணத்திற்கு முன்பு அந்நிய பெண்களிடம் தொலைபேசி, அலைபேசி, இணையதளம் மூலம் பேசுவதும், செய்திகள் அனுப்புவதும், கடிதம் எழுதுவதும் ஹராமாகும்.

இந்த மார்க்க நடைமுறைக்கு உகந்ததாக காதல் என்பது இருக்கவில்லை என்னும் போது காதலிப்பது என்பது மார்க்கச் சட்டங்களின் படி நடக்க மறுப்பது ஆகும். எனவே இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் காதல் செய்வதற்கு அனுமதி இல்லை.

காதலித்துதான்  ஆக வேண்டும் என்பதில்லை. அதற்கு மாற்றாக இஸ்லாம் கூறும் வகையில் அழகிய முறையில் திருமணம் முடித்துக் கொள்வதே சாலச் சிறந்தது.

திருமணத்தில் பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பு:

'பெண்ணின் சம்மதமின்றி செய்யப்பட்ட திருமணத்தை நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் இரத்து செய்துவிட்டார்கள் 'ஆதாரம்: ஸஹீஹுல் புஹாரி 5136ஃ 6968ஃ 6970

அதே வேளை பெண்ணைப் பொறுத்த வரையில் விரும்பிய ஆண்மகனை தானாக திருமணம் செய்ய முடியாது. மாறாக பொறுப்பாளரே விரும்பிய ஆண்மகனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என இஸ்லாம் பணிக்கின்றது.

இவ்வாறு செய்கின்ற போது பெண்கள் ஆசை வார்த்தை காட்டி ஏமாற்றப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகின்றார்கள். இதனால் பெண்ணுடைய வாழ்வுக்கு உரிய உத்தரவாதம் வழங்கப்படுகிறது.

முஸ்லிம்களையே திருமணம் செய்து கொள்ளல்:

மேலும் முஸ்லிம்கள்  முஸ்லிமல்லாதோரை திருமணம் செய்வதை இஸ்லாம் தடை செய்கின்றது. முஸ்லிமும் முஸ்லிமல்லாதோரும் விரும்புகின்றபோது முஸ்லிமல்லாதோர் இஸ்லாத்தை ஏற்றதன் பிற்பாடு திருமணம் செய்து கொள்ள முடியும்.

ஏக நாயன் அருள் மறையாம் திருமறையில் எடுத்தியம்புவதைப் பாருங்கள்.
'(அல்லாஹ்வுக்கு) இணைவைக்கும் பெண்களை -அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை- நீங்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாதீர்கள்.  இணை வைக்கும் ஒரு பெண்  உங்களைக் கவரக்கூடியவளாக இருந்தபோதிலும் அவளைவிட முஃமினான ஓர் அடிமைப் பெண் நிச்சயமாக மேலானவள் ஆவாள். அவ்வாறே இணைவைக்கும் ஆண்களுக்கு- அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை (முஃமினான பெண்களுடன்) நீங்கள் திருமணம் செய்து வைக்காதீர்கள்;  இணை வைக்கும் ஆண் உங்களுக்குக் கவர்ச்சியூட்டுபவனாக இருந்த போதிலும் ஒரு முஃமினான அடிமை அவனைவிட மேலானவன்; (நிராகரிப்போராகிய) இவர்கள் உங்களை நரக நெருப்பின் பக்கம் அழைக்கிறார்கள்; ஆனால் அல்லாஹ்வோ தன் கிருபையால் சுவர்க்கத்தின் பக்கமும் மன்னிப்பின் பக்கமும் அழைக்கிறான்; மனிதர்கள் படிப்பினை பெறுவதற்காக தன் வசனங்களை அவன் தெளிவாக விளக்குகிறான். (அல்குர்ஆன் 2:221)

எனவே அல்லாஹ்வும் அவனது தூதரும் கற்றுத்தந்த வகையில் நமது திருமண வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வோமாக! ஈருலகிலும் ஏகநாயனின் திருப்தியையும் மன்னிப்பையும் பெறுவோமாக!

நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழுவது கூடுமா?

கேள்வி: நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழுவது கூடுமா?

பதில்: தற்போது பள்ளிவாயில்களில் தொழுவதெற்கென்றே நாற்காலிகள் போடப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். இதில் மிகவும் முடியாதவர்கள் அமர்ந்து தொழுவதையும் நீங்கள் பார்த்துதான் இருப்பீர்கள். நின்ற நிலையிலும், உட்கார்ந்த நிலையிலும், குனிந்த நிலையிலும், படுத்த நிலையிலும் இறைவனை நினைவுகூறும் படி ஏவப்பட்டுள்ள குர்ஆன் ஆயத்திற்கு இமாம்கள் தந்த விளக்கப்படி இந்த தொழுகை அமைந்துள்ளதையும் பார்த்திருப்பீர்கள்.

ஆனால் நாற்காலியில் தொழுவது என்பது கூடாது என்று மறைந்த வஹ்ஹாபி கே.ஏ. நிஜாமுத்தீன் மன்பஈ, மற்றும் தேவ்பந்திய உலமாக்கள் மற்றும் தன்னை சுன்னத் வல் ஜமாஅத் என்று சொல்லிக் கொள்ளும் வஹ்ஹாபிய தரீகா நூரிஷாஹ்வை ஆதரிக்கும் ஒரு ஜமாலி மௌலவி(ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்கும் போது மூன் டிவியில் நாற்காலி தொழுகை கூடாது என்று பதிலளித்துள்ளார்) போன்றோர் உரக்க கத்துவதும், இயலாத, முடியாத, வேறு வழியில்லாதவர்களின் தொழுகையை இதனால் பாழாக்க முனைவதும் இதற்கு சிலர் வக்காலத்து வாங்குவதும் வழமையாகி விட்டது. தேவ்பந்தியிஸம் எவ்வாறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமது தமிழ்நாட்டில் நுழைந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. அதற்கு நாம் என்ன முன்னெச்செரிக்கை நடவடிக்கைகளை  செய்திருக்கிறோம் என்பதையும் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டியுள்ளது.

சுமார் 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்தே நாம் இஸ்லாமிய நடைமுறைச் சட்டங்களையும், வாழ்க்கை முறைகளையும் பின்பற்றி வருவதும், அதற்காகவே நமது இமாம்கள், இறைநேசச் செல்வர்கள் பாடுபட்டிருப்பதையும் நாம் அறிவோம். காலங்கள் செல்ல செல்ல நவீனங்களும், நாகரீகங்களும் புதிது புதிதான தோன்றிக் கொண்டேதான் இருக்கின்றன. அதற்கெல்லாம் அமையவே நமது சட்டங்கள் வகுத்து தரப்பட்டுள்ளன. மாறி வரும் இந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏற்ப இஸ்லாமிய சட்டதிட்டங்களுங்கு மாறுபடாமல் இஸ்லாமிய கோட்பாடுகளை பின்பற்றி நடப்பதுதான் ஒரு உண்மையான இஸ்லாமியனின் கடமையாக இருக்க வேண்டும். அதற்குரிய வழிவகைகளைத்தான் உலமாக்கள் நவீனங்களுக்கு ஏற்ப, இஸ்லாமிய சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு சொல்ல வேண்டுமே தவிர, மக்களுக்கு கஷ்டத்தைத் தரக் கூடிய, இறைவனை மறக்கடிக்கக் கூடிய வழிவகைகளை சொல்லி மக்களைக் குழப்பக் கூடாது. இந்த வகையில்தான் நாற்காலியில் தொழுவதும்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில்  அவர்களும், ஏனைய சஹாபாக்களும் உட்கார்ந்து தொழுதிருக்கிறார்கள். இதற்கு ஹதீதுகளில் ஆதாரங்கள் காணக் கிடக்கின்றன. அச்சமயத்தில் உட்கார்ந்து தொழுவது என்பது கீழே உட்கார்ந்து தொழுவதுதான் என்பது வெள்ளிடைமலை. ஏனெனில் அக்காலத்தை எண்ணிப் பாருங்கள். எங்கே நாற்காலிகள் இருந்தன? அவ்வாறு பார்க்கும் போது, அக்காலத்தில் மின்சாரம், செல்போன், கம்பியூட்டர், ஏ.டி.எம்., விமானம் போன்ற நவீன வசதிகள் அக்காலத்தில் இல்லை என்பதால் அதை இக்காலத்தில் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று சொன்னாலும் சொல்வார்கள் போலும்!

தற்போதைய நிலையை எண்ணிப் பாருங்கள். நாகரீக உலகம். நவீனங்கள் பெருகிவிட்ட காலம். விருந்தினர்கள் வந்தாலும், வியாபாரப் பெருமக்கள் வந்தாலும் யாரையும் கீழே உட்காரச் சொல்வதில்லை. உடனே நாற்காலியைப் போட்டுத்தான் உட்காரச் சொல்கிறோம். அந்தளவிற்கு நவீனமாக – நாற்காலிகள் வந்து விட்டன. வந்தவர்களை அதில் அமரச் சொல்கிறோம். நாற்கலியில் அமர்வது என்பது உட்காருவதுதான். இதில் சந்தேகமில்லை.

அதேபோல் தற்போது ஹார்ட் ஆபரேஷன் போன்ற மேஜர் ஆபரேஷன் பண்ணுபவர்கள் கீழே குனியக் கூடாது அதனால் உயிருக்கு கூட பாதிப்புகள் உருவாகும் என்று மருத்துவர்கள் அட்வைஸ் பண்ணுவதும், சிக்கன்குனியா போன்ற காய்ச்சலால் கால்வலி எடுத்து கீழே உட்கார முடியாதபடி துன்பப்படுபவர்களும், இன்னும் இதுபோன்று கீழே குனிய, அமர முடியாதவர்களும் பெருகிவிட்டார்கள். இவர்கள் எப்படி இறைவனைத் தொழ வேண்டும்? இதற்கு உலமாக்கள் தரும் தீர்ப்பு என்ன? என்று பார்ப்போமானால், நமது சுன்னத் வல் ஜமாஅத் உலமாக்களின் ஏகோபித்த கூற்றுப்படி இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகளில் உட்கார்ந்து தொழ-நாற்காலியில் அமர்ந்து தொழ வேண்டும். அது ஆகுமானதே! எக்காலத்திலும் தொழுகையை விடக் கூடாது என்பதையே தீர்க்கமான முடிவாக தெரிவித்துள்ளார்கள். அதன்படிதான் பள்ளிவாயில்களில் நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளன. 

எளிமையான பின்பற்றத்தக்க மார்க்கம் இஸ்லாம் என்னும் போது நாற்காலியில் தொழுவதுதான் -அதாவது அக்காலத்தில் வாகனத்தில் இருந்து தொழுதது போல,; முடியாதவர்கள் அமர்ந்து தொழுதது போல் தொழுவதுதான் இதற்கு சரியானத் தீர்வாக அமையும். இறைவனையும் விடாமல் வணங்க முடியும். ஆக நாற்காலி மூலம் தொழக் கூடாது என்று சொல்லும் – ஆகுமான ஒன்றை ஆகாது என்று சொல்லும் தேவ்பந்திய வஹ்ஹாபிகளும், சுன்னத் ஜமாஅத் போர்வையில் இருக்கும் வஹ்ஹாபிய ஆதரவாளர்களும் இதைப் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மக்கள் இவர்களின் வஹ்ஹாபிய வேஷத்தை அறிந்து இவர்களை விட்டும் விலகி இருக்க வேண்டும். இவர்களின் கூற்றுக்களைப் புறந்தள்ள வேண்டும்.

அதே சமயம் இந்த நாற்காலிகள் போடப்பட்டுள்ளது மிகவும் இயலாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்பதை நமது மக்கள் புரிந்து, சின்னஞ்சிறு விஷயத்திற்காகவும், இலேசான முடியாமைக்காகவும் நாற்காலிகளை நாடுவதை தவிர்க்க வேண்டும். வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவருக்கும் ரஹ்மத்தும், ஆஃபியத்தும் செய்தருள்வானாக! ஆமீன்.

மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டுமா?

கேள்வி: ٰஒரு மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதன் விபரம் தாருங்கள்.

 smk.abdul majeed s.majeed33@gmail.com

Thu, Mar 1, 2012 at 2:40 PM

பதில்: மய்யித்தைக் குளிப்பாட்டும் போது அதன் நஜீஸ்கள் குளிப்பாட்டுகிறவர் மீது படுவதால் மய்யித்தை குளிப்பாட்டியவர் குளிப்பது கடமை.