இஸ்லாத்தில் இசை

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இசையானது எந்த வகையில் ஆகுமானது? அதன் விபரம், விளக்கம் என்ன? என்ன? என்பதைப் பற்றி நமது இமாம் ஙொஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தமது ‘கீமியாயெ ஸஆதத்து’ என்னும் நூலில் விபரித்துள்ளார்கள். அந்த நூல் ருகுனு முஆமலாத்தில் 2வது வால்யூமில் இதுபற்றிய விபரம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நூலின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பில் வெளிவந்துள்ளதை இலகுத்தமிழில் சுருக்கமாக இங்கு எடுத்து தரப்பட்டுள்ளது. (இந்நூலானது பார்ஸி பாஷையிலிருந்து நெல்லிக்குப்பம் மௌலவி அப்துர் ரஹ்மான் ஸாஹிபு அவர்களால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு சென்னை திருவவல்லிக்கேணி, ஹாஜி எம்.ஏ. ஷாஹுல் ஹமீது அன்டு சன்ஸ் அவர்களால் பதிப்பக்கப்பட்டது.)

மனிதனுடன் இசை

இரும்பிலும், சக்கிமுக்கி கல்(நெருப்பு உருவாக்கும் கல்)லிலும் எப்படி நெருப்பு மறைந்திருக்கிறதோ அப்படியே மனிதனுடைய கல்பிலும் அல்லாஹுதஆலாவினது இரு இரகசியம் மறைந்திருக்கிறது.
இரும்பைச் சக்கிமுக்கி கல்லில் தட்டுவது கொண்டு எப்படி அதிலிருந்து நெருப்பு பறந்து விழுகிறதோ அப்படியே சரியான மெட்டையுடைய நல்ல இராகமானது இருதயத்தைத் தாக்கி அதிலிருந்து அவனுக்குத் தெரியாதபடி (ஆனந்தப்பரவசமென்னும்) பொருள் உண்டாகின்றது.
ஆலமுல் அர்வாஹ் என்னும் மேலுலகத்திற்கும், மனிதனுடைய கல்புக்கும் ஓர் சம்பந்தமிருப்பதினால் அந்த சம்பந்தம் காரணமாக இருதயம் தாக்குண்டு அதில் பரவசமுண்டாகிறது. எந்த கல்பு அல்லாஹ்வுடைய ஞாபகத்துக்கு தடையாய் இருக்கிற வேறு ஆசையை விட்டு ஒழிந்ததாய் இருக்குமோ அந்த கல்பில் இந்த பரவசமுண்டாகும்.
ஆகவே எவனுடைய கல்பில் அல்லாஹுத்தஆலாவுடைய ஆசையென்னும் நெருப்பு கனிந்து கொண்டிருக்கிறதோ அந்த நெருப்பு சுவாலை விட்டு எரியும்பொருட்டு இராகம் கேட்பது அவனுக்கு முக்கியமாகும்.

இன்னும் எவனுடைய கல்பில் கெட்ட ஆசை இருக்கிறதோ அவன் இராகம் கேட்பது அவனைக் கொல்லும் நஞ்சாகவும் ஹராமாகவும் இருக்கிறது.

இராகம் கேட்பது ஹராமன்று சொன்னவர்கள் லாஹிருடைய உலமாக்களாக இருக்கிறார்கள். ஏனெனில் அல்லாஹுத்தஆலாவுடைய ஆசை எதார்த்தமாய் மனிதனுடைய கல்பில் அமைவது அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை. மனிதன் தன்னுடைய இனத்தையே நேசிக்கக் கூடியவன் என்றும், தன் இனமல்லாததும், தனக்கு எவ்விதத்திலும் ஒப்பாதாகதுமான ஒரு பொருளை அவன் எப்படி நேசிக்கக் கூடுமென்கிறார்கள். ஆகவே கல்பில் சிருஷ்டிகளாகிய படைப்புகளின் ஆசையே ஒழிய சிருஷ்டிகனான அல்லாஹுவுடைய ஆசையுண்டாகுவது அவர்களுக்கு தெரியவில்லை.

அப்படி அவர்களுக்கு அது தெரியவந்தால் அது ஷரகில் ஆகாத ஓர் சாயலை சிந்திப்பதன் பேரில் ஏற்பட்டதாயிருக்கும். இதன் காரணத்தினாலேயே, இராகம் கேட்பது விளையாட்டாகாவது அல்லது ஒரு படைப்பின் மீதுள்ள ஆசையைப் பற்றி ஏற்படுகிறது என்றும் அதனாலேயே இராகம் கேட்பது தீனில் கூடாதென்கிறார்கள்.
இராகம் கேட்பதின் ஹுக்மை இதயத்திலிருந்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். அதாவது இராகம் கேட்பது இதயத்தில் இல்லாத இதர வஸ்துவைக் கொண்டு வராது. மேலும் எது இதயத்தில் இருக்கிறதோ அதையே எழுப்பி விடும்.

ஆகவே ஒருவனுக்கு ஷரகில் உகப்பாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் மனதில் உண்டாகியிருந்து அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நாட்டத்தால் இராகத்தைக் கொண்டு அதிகப்படுத்துவானாகில் அவனுக்கு தவாபு கிடைக்கும்.

ஷரகில் தடுக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் அவனின் மனதில் உண்டாகியிருந்து அதனால் இராகம் கேட்பானாகில் அவனுக்கு அதாபுண்டாகும்.

ஒருவனுடைய மனதில் இவ்விரண்டும் இல்லாமல் விளையாட்டாக இயற்கையின்படி இன்பத்தை அடையும் பொருட்டு இராகம் கேட்பானாகில் அவனுக்கு அது முபாஹாயிருக்கும்.

இராகம் கேட்பதின் வகைகள்

இராகம் கேட்பது மூன்று வகையின் பேரினாலிருக்கும்.
1. விளையாட்டின் வழியாக மறதியினால் கேட்பதாகும். துன்யா முழுவதும் விளையாட்டாயிருக்கிறது. இது அதனுடன் சேர்ந்ததாகும். இராகம் நல்லாயிருப்பதால் அது ஹராம் என்பது சொல்வது கூடாது. ஏனென்றால் நன்றாகயிருப்பதெல்லாம் ஹறாமல்ல. அவைகளில் சிலவற்றை ஹராமென்றதெல்லாம் அவை நன்றாயிருப்பதினாலல்ல. மேலும் அதில் ஏதோ நஷ்டமும், கெடுதியும் இருப்பது பற்றியே ஹராமாயிருக்கிறது.

பட்சிகள் பாடுவதும், பசுமையான புற்பூண்டுகளும், ஓடும் தண்ணீரும், மலர்ந்த பூக்களும் நன்றாகயிருப்பதினால் அதைக் கேட்பதும், பார்ப்பதும் ஹராமல்ல.

புலன்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் இவ்வாறு இன்பமானதிருக்கிறது. இவ்வாறிருக்கையில் இராகம் மட்டும் எப்படி ஹறாமாகும்?
விகடமும், விளையாட்டும் அதைப் பார்ப்பதும் ஹறாமல்ல என்பதின் பேரில் பின்வரும் ஹதீது அத்தாட்சியாக இருக்கிறது.:

அன்னை ஆயிஷா நாயகி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: ‘ஈதுடைய நாளில் பள்ளிவாசலில் ஹப்ஸிகள் ஆடிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னை நோக்கி, ‘நீ அதைப் பார்க்க விரும்புகிறாயா?’ என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நான் ‘ஆம்’ என்றேன். அப்போது அவர்கள் எழுந்து வந்து வாசற்படியினிடம் தங்கள் கைகளை நீட்டிக் கொண்டு நின்றார்கள். நான் அதன்மேல் என் மேவாயை வைத்துக் கொண்டு வெகுநேரம் வரையில் வேடிக்கைப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது நாயகமவர்கள் பலமுறை என்னை நோக்கி, ‘இவ்வளவு பார்த்தது போதாதா?’ என்று கேட்டார்கள். நான் ‘இல்லை’ என்றேன்.

இதில் ஹப்ஸியிடம் விளையாட்டும் வேடிக்கையும் அதைப் பார்ப்பதும் எப்போதும் ஹராமல்ல என்பதும், இந்நிகழ்வு பள்ளிவாயிலில் நடைபெற்றது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இரண்டாவது ஓர் ஆதாரம்: அன்னை ஆயிஷா நாயகி ரழியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் ‘ஈதுடைய நாளில் இரண்டு அடிமைப் பெண்கள் என்னிடம் தப்பு கொட்டி பாட்டு பாடிக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்போது ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வந்து தங்கள் படுக்கை விரிப்பின் மேல் போய் முகத்தை மறுபக்கமாகத் திருப்பிக்கொண்டு படுத்துவிட்டார்கள். பின்பு அபூபக்கர் ஸித்தீகு ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் வந்தார்கள். அந்த அடிமைப் பெண்களை அதட்டி ‘ரஸூலுல்லாஹ்வுடைய வீட்டில் இதென்ன ஷைத்தானுடைய சத்தம்?’ என்று சொன்னார்கள். அப்போது ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ‘யா அபாபக்கர்! இன்று ஈதுடைய நாளாகயிருக்கிறது. நீர் அவர்களை விட்டு விடும்’ என்று சொன்னார்கள். தப்பு கொட்டுவதும், பாட்டுபாடுவதும் முபாஹு என்று இந்த ஹதீதினால் தெரிய வந்துள்ளது.

2. மனதில் யாதொரு கெட்ட ஆசை- அதாவது ஒருவனுக்கு பெண்பிள்ளை அல்லது ஒரு பையனுடைய ஆசையுண்டாயிருந்து அவர்களின் முன் வைத்துக் கொண்டு இராகம் கேட்கிறான். அல்லது அவர்கள் எதிரில் இல்லாத சமயத்தில் அவர்களிடம் சேர்வதை ஆசை வைத்து அந்த ஆசை அதிகரிப்பதற்காக இராகம் கேட்கிறான். அல்லது பெண்ணின் உடல் வர்ணனைகள் பொதிந்த பாடல்களைக் கேட்டுக் கொண்டே தன் மனதால் தான் ஆசைக் கொண்டவளை நினைக்கிறான். இவ்வனைத்தும் ஹராமாயிருக்கிறது.
இந்த வகையில் தமது சொந்த மனைவி மீதும், அடிமைப் பெண் மீதுமிருந்து அந்த ஆசை அதிகரிப்பதற்காக இராகம் கேட்பானாகில் இது முபாஹாயிருக்கிறது.

3. மனதில் ஒரு நல்ல ஆசையிருந்து இராகமானது அந்த ஆசையைப் பலப்படுத்துவதாயிருப்பதாகும். இது நான்கு வகைப்படும்.
அ. ஹாஜிகளையும், கஃபாவையும், வனாந்திரத்தையும் குறித்து வர்ணித்துப் பாடுகிற இராகமாகும். இது பைத்துல்லாஹ்விற்கு செல்வதற்கு ஆசையை தூண்டிவிடும். அவன் இதைக் கேட்பதினால் தவாபைப் பெறுவான்.

போர் வீரர்களுடைய வர்ணிப்புள்ள பாடல்களைப் பாடுவதும், அவர்கள் அதைக் கேட்பதும் இதற்கு அடுத்ததாகும். ஏனென்றால் இது ஜனங்களை அல்லாஹ்வுடைய பகைவர்களோடு போர் புரியவும், அவனுடைய நேசத்தில் உயிரைக் கொடுக்கவும் ஆசை கொள்ளச் செய்கிறது. ஆதலால் இதற்கும் தவாபு உண்டு. ஆனால் இவையனைத்தும் காபிர்களோடு யுத்தம் செய்வதில்தான்.

ஆ. அழுகையை வருத்துவதும், மனதில் துக்கத்தை அதிகப்படுத்துவதுமான புலம்பலைப் பாடுவதும், அதைக் கேட்பதுமாகும். அந்த அழுகையும், துக்கமும் இஸ்லாத்தில் தன்னாலுண்டான குற்றத்தின் பேரிலும், பாவத்தின் பேரிலும், அல்லாஹ்தஆலாவுடைய பொருத்தங்களில் யாதொன்றும் தப்பிப் போவதாயிருந்தால் இதில் தவாபிருக்கிறது.

இ. மனதில் சந்தோசமிருந்து அந்த சந்தோசத்தை அதிகப்படுத்தும் பொருட்டு இராகம் கேட்பதாகும்.

நிகாஹு, வலிமா, அகீகா குழந்தை பிறந்த நேரம், கத்னாவுடைய நேரம், ஸபரிலிருந்து திரும்பி வந்த நேரம் இன்னும் இதுபோல் எந்த விசயத்தில் சந்தோஷப்படுவது ஆகுமோ அந்த விசயத்தைப் பற்றின சந்தோசமிருந்தால் இதுவும் முபாஹாகும்.

ஈ. இதுதான் எல்லாவற்றையும் பொதிந்தெடுத்த சாரமாயிருக்கிறது. ஒருவனுக்கு அல்லாஹ்வுடைய ஆசை மேலிட்டு அது இஷ்குடைய எல்லையை அடைந்ததாயிருந்தால் அவன் இராகம் கேட்பது முக்கியமாகும். எதனால் அல்லாஹ்வுடைய ஆசை அதிகரிக்குமோ அதன் தவாபு அதிகமாகவேயிருக்கும்.

சூபியாக்கள் ஆரம்பத்தில் இராகம் கேட்டு வந்தது இதற்காகவேயாகும். இராகம் கேட்டுக் கொண்டிருக்கும்போது இவர்களில் சிலருக்கு முகாஷபத்து என்னும் வெளிப்பாடுகள் வெளியாகும். இன்னும் மற்றவைகளால் உண்டாகாத மனத் தெளிவும், பரவசமும் அப்போது இவர்களுக்கு உண்டாகும்.

இராகம் கேட்பதினால் மறைவான ஆலத்தில் நின்றும் இவர்களுக்கு உண்டாகின்ற அந்த நுண்ணிய அஹ்வால்களை வஜ்து என்று இவர்கள் சொல்கிறார்கள். வெள்ளியை நெருப்பில் காய்ச்ச அது எப்படி சுத்தமாகின்றதோ அப்படியே இராகம் கேட்பதினால் இவர்களுடைய மனமானது சுத்தப்பட்டு தெளிவை அடையவும் கூடும். இன்னும் இந்த இராகமானது இஷ்கு என்னும் நெருப்பை மனதில் தாக்கி அதிலிருக்கிற எல்லா அழுக்குகளையும் போக்கிவிடும்.

இன்னும் இராகமானது ஆலமுல் அர்வாஹுடன் மனிதனுடைய ரூஹுக்கு இருக்கிற சம்பந்தத்தை எழுப்பி விடும்.

ஒரு முரீதுடைய மனதில் இராகத்தின் தேட்டமிருப்பதுடன் அவன் முதல் முதல் இராகம் கேட்கத் தொடங்குவது அவனுக்கு ஆகாது.

ஷைகு அபுல் காசிம் ஜுர்ஜானி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களுடைய முரீதுகளில் ஒருவராகிய அலி ஹல்லாஜ் என்பவர் இராகம் கேட்பதற்கு ஷெய்குவிடத்தில் அனுமதி கேட்டார், அதற்கு அவர்கள் ‘ நீ மூன்று நாளைக்கு ஒன்றையும் உண்ணாமல் பட்டினியாய் இரு. அதன்பிறகு நல்ல உணவை சமைக்கும்போது அந்த உணவை விரும்பாமல் இராகத்தை எடுத்துக் கொள்வாயாகில் இந்த ராகத்தின் தேட்டம் எதார்த்தமாகவும், அதைக் கேட்பது உனக்கு ஆகுமானதாகவும் இருக்கும்’ என்று சொன்னார்கள்.

அறிந்து கொள்ளுங்கள்: எவனொருவன் இராகத்தையும், வஜ்தையும் ஸூபியாக்களுடைய மற்றும் அஹ்வால்களையும் இன்காறு செய்கிறானோ அவன் தனது அறியாமையாலேயே அப்படி செய்கிறான். அந்த இன்காரில் அவன்மேல் குற்றம் கூறப்படாது. ஏனென்றால் அவனில் இல்லாததை அவன் நம்புவது கஷ்டமேயாகும். இவன் ஆண்மையில்லாத பேடிக்கு சமமாவான்.

இராகம் கேட்பது ஹராமான விசயங்கள்:

1. ஒரு பெண்பிள்ளையைக் கொண்டாவது, அல்லது இச்சை ஏற்படும் பக்குவத்திலிருக்கிற ஒரு பையனைக் கொண்டாவது இராகம் கேட்பது ஹராம். இவர்களிடம் இராகம் கேட்பவன் அல்லாஹ்வுடைய காரியங்களில் மனமூழ்கினவனாயிருந்தாலும் சரியே.
பெண்பிள்ளையை வைத்து இராகம் கேட்பது ஹறாமாகும். ஆனால் திரைமறைவில் அவளைக் கொண்டு இராகம் கேட்கிறபட்சம் இச்சையுண்டாகும் என்ற பயமிருந்தால் அது ஹராமாகும். இல்லையென்றால் முபாஹாகும்.

2. இராகத்துடன் தம்பூர், வீணை, கின்னரம் இன்னும் இவைபோல் நரம்புகள் மாட்டிய எந்தவொரு வாத்தியக் கருவி அல்லது இராகி நாதசுரம் வாசிக்கப்படுவதாகும். (இதுவும் ஹராமாகும்). இது எதனால் ஹராமமென்று சொல்லப்பட்டதென்றால், மதுப்பரியர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்ற வாத்தியமாயிருப்பதினால்.
எனினும் பேரிகை, டங்கம், குழல், தப்பு இது கிலுக்குள்ளதாயிருந்தாலும் சரியே, இவை ஹராமல்ல. ஆனால் முகன்னசுகள் என்ற பேடிகளின் பம்பை ஹராமாகும். பம்பை என்பது இடை குறுகியும், இருதலைகள் அகன்றுமிருக்கிற நீண்ட ஒரு வாத்தியக் கருவியாகும். குழல் எவ்வகையாயிருந்தாலும் அது ஹராமல்ல.

ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குழல் சப்தத்தைக் கேட்டபோது, தங்கள் காதில் விரலை வைத்துக் கொண்டு இப்னு உமர் ரழியல்லாஹு அன்ஹுமா அவர்களை அதைக் கேட்கும்படிக்கும், அந்த சப்தம் நின்றபிறகு தெரிவிக்கும்படிக்கும் உத்திரவு செய்ததானது அது ஹலால் என்பதற்கு அத்தாட்சியாக இருக்கிறது என்று இமாமுனா ஷாபிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள். அன்னார் காதைப் பொத்திக் கொண்டதானது நாயகமவர்களுக்கு அச்சமயத்தில் ஒரு ஹால் உண்டாகி இருந்ததென்றும், அதனால் அந்த ராகத்தைக் கேட்பதினால் அந்த ஹாலை விட்டும் பராக்காக்கி விடும் என்றும் கருதியால்தான் என்றும் சொல்லப்படுகிறது. அவர்கள் அதைக் கேட்பதை கொண்டு உத்திரவு போட்டார்கள் என்பதை இங்கு கவனிக்க வேண்டும்.

3. இராகம் பாடுவதில் துர்வார்த்தை அல்லது வசை, அல்லது அஸ்ஹாபுகளின் விசயத்தில் ராபிலிகள் கட்டியிருக்கும் கவி போல் தீனுடையவர்கள் மேல் தூஷணம் கலந்திருப்பதாகும். அல்லது அறியப்பட்ட ஒரு பெண்ணின் வர்ணிப்பு இருப்பதாம். இந்த பாடல்களை கேட்பது ஹறாமாகும்.

ஆனால் கன்னகிருதா, கரியமட்சம், கட்டழகு, ரூபலாவண்யம் இவைகளின் வர்ணிப்பும், கூடல், பிரிதல் இவைகளின் வசனமும் இன்னும் ஆஷிகானவர்கள் வழக்கமாய் சொல்லி வருகின்ற வாக்கியங்களும் பொதிந்த பாடல்களைப் பாடுவதும், அதைக் கேட்பதும் ஹறாமல்ல. ஆனால் ஒருவன் இதைக் கேட்கும்போது தான் ஆசை கொண்ட பெண்ணை மனதில் நினைத்துக் கேட்பது ஹறாமாகும்.

இவற்றில் ஸூபியாக்கள் இந்தப் பாடல்களைக் கேட்பதில், அவர்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் வௌ;வேறு பொருள் விளங்கி வைத்திருப்பதினால் அதனால் அவர்கள் நஷ்டமடைய மாட்டார்கள்.

4. இராகம் கேட்பவன் வாலிப வயதுடையவனாகவும், இச்சை மேலிட்டவனாகவும் அல்லாஹத் தஆலாவுடைய ஆசை என்பதே தெரியாதவனாகவும் இருப்பதாகும்.

இவர்கள் இந்த கன்னகிருதா, கரியமட்சம், கட்டழகு, ரூபலாவண்யம் போன்ற வர்ணிப்புகள் கேட்கும்பட்சத்தில் இவர்களுக்கு ஷைத்தான் துணை நிற்கிறான். அவர்களை இச்சை கொண்டு கெட்ட செயல்களைப் புரியத் தூண்டுகிறான். ஆனால் இதுவும் அல்லாஹ் சொன்ன செயல்தான் என்று பிதற்றுகிறார்கள். அகந்தையான பாவச் செயலுக்கும், ஆண்புணர்ச்சிக்கும் பேரின்பப் பைத்தியம் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள்.

5. சாமானிய ஜனங்கள் சுகம் பாராட்டாகவும், விளையாட்டாகவும் இராகம் கேட்க பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதாம். இது முபாஹாயிருக்கிறது. என்றாலும் இதையே தொழிலாக எடுத்துக் கொள்ளக் கூடாது. இதை எப்போதும் வழக்கப்படுத்தக் கூடாது. அப்படிச் செய்தால் அது ஹராம்.

இராகம் கேட்பதில் உண்டாகிற குணம், குறி மற்றும் அதன் அதபுகள்:
இராகம் கேட்பதில் மூன்று மகாம்கள் உண்டு.

முதலில் விளக்கம்,
இரண்டாவது பரவசம்,
மூன்றாவது ஆட்டமாம்.

விளக்கம்: எவனொருவன் இயற்கையான இச்சையினாலாவது, மறதியினாலாவது, ஓர் சிருஷ்டியின் ஆசையினாலாவது இராகம் கேட்பவனுடைய விளக்கத்தையும், ஹாலையும் குறித்து பேசுவதற்கு அவன் அருகதையில்லாத அற்பனாயிருக்கிறான். ஆனாலும், ஒருவனுக்கு தீனுடைய நினைவும், அல்லாஹ்வுடைய முஹப்பத்தும் மேலிட்டிருந்தால் அது இரு வகுப்பாகும்.

1. முரீதுடைய வகுப்பாகும். முரீதானவன் தன்னுடைய வழியைத் தேடுவதிலும், நடப்பதிலும், அவனுக்கு சுருங்கல், விரிதல், இலேசாதல், கஷ்டமாதல், ஏற்கல், மறுத்தல்களின் குறிகள் தோன்றல்போல் ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறான பல ஹால்கள் உண்டாவதால் அந்த முரீதுடைய மனம் மயக்கமுற்றிருக்கும். அப்போது அவன் காதுக்கு எட்டுகிற வார்த்தைகளில் நிந்தித்தல், ஏற்கல், மறுத்தல், சேர்தல், பிரிதல், சமீபமாதல், தூரமாதல், சந்தோஷமாதல், கோபித்தல், ஆதரவு வைத்தல், நிராதரவாதல், அச்சமுறுதல், அச்சந் தீர்தல், வாய்மை நிறைவேற்றல், வாய்மை மாறல், சேர்வதால் சந்தோஷமாதல், பிரிவதால் துக்கப்படல் இன்னும் இவைபோன்ற சங்கதிகள் ஏதேனுமிருந்தால் அதை அவன் தன்னுடைய நிலைமைகளுக்கு நேராகத் திருப்பிக் கொள்ளுகிறான். அதனால் அவனுடைய மனதுக்குள் இருப்பது சுவாலையாய் எழும்புகிறது. அப்போது அவனில் ஹாலுகள் உண்டாகும். அவற்றில் பலபல சிந்தனைகள் பிறக்கும்.
அவனுடைய இல்மு, இஃதிகாதுகளின் சட்டம் உறுதியாய் இல்லாமல் போனால் இராகம் கேட்பதில் அவனுக்குக் குபுரான பல எண்ணங்கள் உண்டாகக் கூடும். அதாவது இராகம் கேட்பதில் அல்லாஹுதஆலாவின் விசயத்தில் ஆகாத ஓர் பொருளை அவன் விளங்கிக் கொள்வான்.

2. முரீதுகளின் வகுப்பையும், மகாமாத்துகளுடைய அஹ்வால்களையும் தாண்டி பனாவுடைய ஹாலின் முடிவுக்கு வந்தவர்களின் வகுப்பாகும். இதை அல்லாஹுத்தஆலா அல்லாத மற்ற வஸ்துக்களுடன் சேர்க்கும்போது பனா என்றும், நாஸ்தி என்றும் சொல்கிறார்கள். அல்லாஹுவுடன் சேர்க்கும்போது தவ்ஹீது என்றும் சொல்கிறார்கள். இவன் இராகம் கேட்பது பொருளை விளக்குகின்ற வழியில் இருக்காது.

மேலும் இராகம் இவனுடைய காதில் விழுந்தால் அந்த நாஸ்தியும், ஏகத்துவமும் புதிதாகும். அவன் முற்றும் தன்னை விட்டும் மறைந்து இந்த ஆலத்தின் உணர்ச்சியில்லாதவனாகப் போவான். உவமையில் இவன் நெருப்பில் விழுந்தால் கூட அதுவும் இவனுக்குத் தெரியாமல் போகும். இவ்வாறானவர்களின் இராகப் பரவசம் நிரப்பமானது.
முரீதுகளுடைய இராகப் பரவசத்தில் மனிதப் பண்பு கலந்திருக்கும். இதைவிட்டும் மேலே போனவர்களுடைய பரவசமானது அவனுடைய உணர்வை ஒழித்து அவனை முற்றாக எடுத்துக் கொள்ளும். இப்பேர்பட்டவர்களை நீ இன்காறு செய்யாமலிருக்க வேண்டும்.

2. விளக்கம் தீர்ந்தால் பின்பு உண்டாகும் பரவசமாகும். அதை வஜ்து என்றும் சொல்கிறார்கள். வஜ்து என்றால் அடைவது என்று பொருள். அதாவது இதற்குமுன் இல்லாத ஒரு ஹாலை அடைந்தான் என்பதே அதன் பொருள். அந்த ஹால் அஹ்வாலுடையது என்றும்,
கேள்வி: ஸூபியாக்கள் ஹக்காகவும், ஹக்குத்தஆலாவை நாடியும் இராகம் கேட்பவர்களாயிருந்தால் சங்கீதம் பாடுகிறவர்களைக் கொண்டு இராகம் கேட்காமல் ஓதுகிற காரிகளை நியமித்து குர்ஆனை ஓதச் சொல்லி அதைக் கேட்கலாமே! குர்ஆனது ஹக்குடைய கலாமாயிருப்பதால் அதைக் கேட்பது மிக மேலாயிருக்கிறதே என்று யாராவது சொன்னால்…

பதில்: இதற்கு ஐந்து காரணங்கள் உண்டு.
1. குர்ஆனுடைய ஆயத்துகள் எல்லாமே ஆஷிகுகளுடைய அஹ்வால்களுக்கு நேர்பாடாயிருக்காது. அதாவது குர்ஆனில் காபிர்களுடைய கிஸ்ஸலாவும், துன்யாவுடையவர்களின் முஆமலாத்துடைய ஹுகுமும் இன்னும் இதர விஷயங்களும் அனேகமிருக்கின்றன.

ஏனென்றால் அது எல்லா அசையாவகை மக்களுக்கும் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும்படி அருளப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றை ஓதுவானாகில் அவனுக்கு இஷ்கு என்னும் நெருப்பை பற்றி எரியச் செய்யாது. ஆனால் ஒருவன் இஷ்கு முற்றிய ஆஷிகாயிருப்பின் அவன் எதிலும் இராகத்தையே கேட்பான்.

2. குர்ஆனை அனேகம்பேர் மனப்பாடம் செய்திருக்கிறார்கள். அனேகம்பேர் குர்ஆனை ஓதியிருப்பார்கள். எதுவொன்று அனேகமாகக் கேட்கப்பட்டிருக்கிறதோ அது மனதுக்கோர் ஹாலை உண்டாக்காது. எனினும் சங்கீதத்தைப் புதிதுபுதிதாக பாடலாம். ஆனால் குர்ஆனை புதிதுபுதிதாக ஓத முடியாது.

ரஸூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் சிறிய கிராமங்களிலிருந்து அரபுகள் வருவார்கள். புதிதாக குர்ஆனைக் கேட்டு அழுவார்கள். அவர்களுக்கு ஹால் உண்டாகும். அப்போது அபூபக்கர் சித்தீக் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அந்த அரபுகளை நோக்கி நாங்களும் உங்களைப் போலிருந்தோம். பின்பு எங்களுடைய இருதயங்கள் வன்மையடைந்து விட்டன என்று சொன்னார்கள். அதாவது எங்களுக்கு வழக்கமாகிப் போய்விட்டது என்பதாகும்.

3.அசையாமலிருக்கிற அநேக மனங்கள் இராகத்தினாலும், சரியான இசையுள்ள ஓசையினாலும் அசைந்தாடும். இதனாலேதான் சாதாரண பேச்சின்மேல் வஜ்து உண்டாகுவது அருமையாயிருக்கிறது. நல்ல இசையானது சரியான இசையோடும் இராகத்தோடும் இருந்தால் அதன்மேல் வஜ்து உண்டாகின்றது.

4. இராகத்தில் வேறொரு குணப்பாட்டை அதிகப்படுத்தும் பொருட்டு அதற்கு உதவியாகச் குழல், தாரை, தப்பு, டங்கம் முதலிய வேறு சப்தங்களும் வேண்டும். இது விளையாட்டு பொருட்களாயிருக்கிறது. குர்ஆனோ மிகவும் கண்ணியம் பொருந்தியதாக இருக்கிறது. ஆகவே எதுவொன்று சாமானியர் பார்வையில் விளையாட்டு ரூபமாயிருக்கிறதோ அதன் சப்தத்தோடு குர்ஆனை ஓதுவது கூடாது. இப்படியான விளையாட்டு பொருட்களை குர்ஆனுடன் சேர்க்கக் கூடாது. அதைக் காக்க வேண்டும்.

5. ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒரு ஹால் இருக்கும். அவனவனும் தன்னுடைய ஹாலுக்கு நேர்பாடான ஒரு பாடலைக் கேட்க ஆவலுள்ளவனாயிருப்பான். அப்படி நேர்பாடில்லாமலிருப்பின் அவற்றை வெறுக்கவும் நேரும். இவ்வாறு வெறுக்கும் விதத்தில் குர்ஆனை ஓதுவது சரியல்ல.

3. இராகம் கேட்பதில் ஆடுவதும், ஆடையைக் கிழித்துக் கொள்வதுமாகும். இதில் எதுவொன்று மிகைத்து அவனுடைய புத்திக்குள் அடங்காததாயிருக்கிறதோ அதைப் பற்றி அவன் குற்றவாளியாக மாட்டான்.

தனக்கு ஹால் உண்டாகமலிருக்க தனக்கு ஹால் வந்ததுபோல் காட்டிக் கொண்டு ஆடுவதும், ஆடையைக் கிழித்துக் கொள்வதும் சுத்த முனாபிக்தனமாகும். அது ஹறாமாகும்.
அபூ அம்ரப்னு நஜீது ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் சொல்கிறார்கள்:- ‘இந்த ஜனங்கள் இராகம் கேட்பதில் பொய்யாக ஒரு ஹாலைக் காட்டுவதிலும் முப்பது வருஷம் புறம் பேசுவது மிகவும் நல்லது’ என்கிறார்கள்.

இராகம் கேட்கும்போது தனக்குள் உண்டாகிற ஹாலை வெளியாகாதபடி ஆடாமல் அமர்த்திக் கொள்கிறவன் எவனோ அவனே நிறப்பத்தையுடையவன். அவன் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளும்விதமாக அவனுடைய தத்துவமானது அவ்வளவு உறுதிப் பட்டிருக்கிறது. ஆடுவதும், அலறுவதும், அழுவதும் பலஹீனத்தினாலுண்டாவதாகும்.

ஒருவன் தன்னிச்சையாக ஹாலை வெளிப்படுத்தாமல் ஆடுவானாகில் அது அவனுக்கு ஆகும். ஏனென்றால், ஆடுவது முபாஹாயிருக்கிறது. ஹபஷிகள் பள்ளிவாசலில் ஆடிக் கொண்டிருந்ததை ஆயிஷா நாயகி அவர்கள் பார்க்கப் போனார்கள்.

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நோக்கி, ‘நீ என்னில் நின்றுமாயிருக்கிறாய், நான் உன்னில் நின்றுமாயிருக்கிறேன்’ என்று சொன்னார்கள். இந்த சந்தோஷத்தினால் அலி நாயகம் அவர்கள் பூமியின் மேல் பலமுறை குதித்து குதித்து ஆடினார்கள்.

இன்னும் ஜஃபர் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை நோக்கி, ‘நீ குணத்திலும் கோலத்திலும் எனக்கு ஒப்பாயிருக்கிறாய்’ என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னபோது அந்த சந்தோஷத்தினால் அவர்களும் குதித்து குதித்து ஆடினார்கள்.
எனவே இதை ஹராம் என்று சொல்வது கூடாது. இன்னும் எவனொருவன் தனக்கு உண்டாகிற ஹால் அதிக உறுதியாகும் பொருட்டு ஆடுவானாகில் அது அழகேயாகும். ஆனால் தன்னிச்சையாக ஆடையைக் கிழிப்பது ஆகாது. எனினும் தன்மீது ஹால் மிகைத்து மீறும்போது கிழிப்பானாகில் அது ஆகும்.

இராகம் கேட்பதற்குரிய அதபுகள்:

இராகம் கேட்பதில் நேரம், இடம், மக்கள் இம்மூன்றையும் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இது விதியாயிருக்கிறது என்று ஜுனைதுல் பகுதாதி நாயகம் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

இராகம் கேட்க அருகதையுடையவர்கள் அதற்காக உட்காருவார்களாயின், எல்லோரும் தலை குனிந்து இருக்க வேண்டும். ஒருவரையொருவர் பார்க்க கூடாது. ஒவ்வொருவரும் முற்றாக தம்மை இராகத்தின்வசம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். நடுவில் பேசக் கூடாது. தண்ணீர் குடிக்கக் கூடாது. பக்கங்களில் நோக்கக் கூடாது. கையையும், தலையையும் ஆட்டக்கூடாது. தங்கள் பிரயாசையினால் ஒரு அசைவும் அசைக்க கூடாது.

மேலும் கால் மடித்து தொழுகையினுடைய அத்தஹிய்யாதில் அமர்ந்திருப்பதுபோல் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். தங்கள் முழுமனதையும் ஹக்குத்தஆலாவின்பக்கம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும். மறைவிலிருந்து என்ன வெளியாகிறது என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். தன்னிச்சையாக எழும்பாமலும், ஆடாமலும் இருக்கும்படி தங்களைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
யாராவதொருவர் வஜ்துடைய மிகைப்பினால் எழும்பி விட்டால் அவரோடு இணங்கித் தாங்களும் எழும்ப வேண்டும். யாருக்காவது தலைப்பாகை கழன்று விழுந்து போனால் எல்லோரும் தங்கள் தலைப்பாகையினை தங்கள் கையில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
ஆக மொத்தத்தில் இராகம் கேட்பது மேற்கண்ட முறையில் இருப்பின் அது நன்மையைத் தரக்கூடியதே, அதைக் கேட்பதும் நன்மையே!

முற்றும்.

கடனும் வட்டியும்

கடன் வாங்கியவனின் கைவசத்தில் கடன் கொடுத்தவனுடைய உடைமை ஏதேனும் இருந்தால் திரும்பப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.  இவன் கையை விட்டு நீங்கி பிறகு மீண்டு வந்ததாக இருந்தாலும் சரி. ஆனால், அதனை ஈடு  வைத்திருந்தாலும், அடிமையை உரிமையிடுவதாகச் சீட்டு எழுதிக் கொடுத்திருந்தாலும் திருப்பக் கூடாது.

 கடன் வாங்கியவனிடம் வாங்கிய இடமல்லாததில் அந்தப் பொருளைத் திருப்பிக் கேட்டால் அப்படிக் கொடுக்க வேண்டுமென்பது அவசியமில்லை.

 கடன் வாங்கும் நேரத்தில் எவ்வித நிபந்தனையுமின்றி வாங்கியிருந்தால் கடன் கொடுத்தவனுக்கு ஏதேனும் அன்பளிப்புச் செய்யலாம். அது சுன்னத்துமாகும். ‘கடனை நிறைவேற்றும் பொழுது மிக அழகான முறையில் நிறைவேற்றுபவரே உங்களில் அழகானவர்’ என்று ஹதீதில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஏதேனும் நிபந்தனையிட்டுக் கடன் கொடுத்தாலும், வாங்கினாலும் அது வட்டி ஆகும். அது ஏகோபித்த அபிப்பிராயப்படி ஹராமாகும். ‘ஏதேனும் ஒரு பலனை இழுத்துக் கொண்டுவரும் கடன் அனைத்தும் வட்டியாகும்’ என்று நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அருளியுள்ளார்கள்.

ஒருவன் தன் தோட்டத்தை, அல்லது வீட்டை அல்லது தோணி, கப்பல் போன்றவற்றை பாட்டத்துக்கோ, வாடகைக்கோ, கொடுக்கும்போது அதனதனுடைய பெறுமதியான கூலிக்கும் மேலாக கொடுக்க வேண்டுமென்று கடன் கொடுக்கும் ஆரம்பத்தில் பேசிக் கொள்வது ஹராமாகும். அதனைக் கட்டாயப்பத்தாமல் சாடையாகக் குறிப்பிடுவது மக்ரூஹ் ஆகும். பெரும்பாலான உலமாக்களிடத்தில் இதுவும் ஹராமாகும்.

எவ்வித நிபந்தனையும் பேசாதிருக்கும் நிலைமையில் கடன் கொடுத்தவனுக்குக் கடன் வாங்கியவன் ஏதாவது ஒரு பொருளை ஹத்யாவாக(அன்பளிப்பாக)க் கொடுப்பது எல்லா இமாம்களின் ஒருமித்த சொல்படி ஆகுமானதாக இருக்கும்.

கடன் கொடுப்பதற்கு ஒருவன் பொறுப்பு ஏற்றுக் கொண்டால் அவன் பொறுப்பாளி ஆகிவிடுவான்.(எனினும் இதில் இமாம்களிடையே கருத்து வேறுபாடு உள்ளது)

 அடகு

 கொடுக்கும் கடனுக்கு நம்பிக்கைக்காக ஒரு பொருளை ஈடாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். வக்பு செய்யப்பட்ட சொத்தையும், பிள்ளை பெற்ற உம்முவலத்(அல்லது சுர்ரியத்) என்ற அடிமைப் பெண்ணையும் ஈடாக வைப்பது கூடாது. சிறு குழந்தை, பைத்தியக்காரன் ஆகியோரின் பொருட்களை ஈடு வைக்கக் கூடாது. அதற்கு அதிகாரியாக இருப்பவர் தந்தையாக அல்லது பாட்டனாக இருப்பினும் சரி. எனினும், ஈடு வைத்து வட்டியில்லாமல் பொருளைப் பெற்று, அதில் வியாபாரம், விவசாயம் ஏதேனும் செய்து அவர்களின் வாழ்க்கைத் தேவையை நிறைவேற்றுவதற்காக வைக்கலாம்.

அமானிதப் பொருளை வைத்திருப்பவன், அவனுடைய கவனக்குறைவால் அப்பொருள் சேதமானலே தவிர அதற்குப் பொறுப்பாளியாக மாட்டான்.

ஈடு பிடிப்பவன் அதனைக் கைப்பற்றுமுன் உடைமைக்காரன், அதனை மற்றொருவனுக்கு அன்பளிப்புச் செய்வதினாலோ அல்லது மற்றொருவனிடம் ஈடு வைப்பதினாலோ முதல் ஈட்டை விட்டும் மீண்டு கொண்டவனாவான்.

ஈடு வைத்த பொருளை மற்றொருவனுக்கு ஈ:டு வைப்பதும், விற்பதும், வஃபு செய்வதும் ஈடுவைத்தவனுக்குக் கூடாது.

ஈடு வைத்தவனுக்கும்,  ஈடுபெற்றவனுக்குமிடையே தர்க்கம் ஏற்பட்டால் ஈடு வைத்தவனுடைய சொல்லே உண்மையாக்கப்படும்.

கடன் வாங்கிய ஒருவனுக்குப் பொருளிருக்கிறது என்று தெரிந்தால் அதனைத் தடை செய்து வைக்க வேண்டும். அது எவ்வளவாக இருப்பினும் சரி.

ஒரு கடனாளி எவ்விதப் பொருளாதார வசதியும் இல்லாதவன் என்று உறுதியானால் அவனுக்கு வசதி ஏற்படும்வரை அவனைத் தடை செய்யக் கூடாது.

அதேபோல் சாட்டுதல் (ஹவாலா) என்பது ஒருவனிடமிருந்து தனக்கு வரவேண்டிய பொருளை தான் கொடுக்க வேண்டிய மற்றொருவனுக்குக் கொடுக்கும்படி சாட்டி விடுதலாகும். அந்த சாட்டுதலால் சாட்டுகிறவன், சாட்டுதல் பெற்றவனுடைய கடனை விட்டும் நீங்கி விடுவான். அவ்வாறே சாட்டப்பட்டவன் சாட்டினவனுடைய கடனை விட்டும் நீங்கி விடுவான். சாட்டுதலைப் பொருந்திக் கொண்டவனுடைய உரிமை சாட்டப்பட்டவனின் மீது திரும்பி வரும். இது எல்லா இமாம்களுடைய ஏகோபித்த முடிவாகும்.

இவ்வாறு சாட்டப்பட்டபின் கொடுக்கல் வாங்கல் முடியவில்லையானால் சாட்டுதலைப் பொருந்திக் கொண்டவன் சாட்டியவனின் பால் திரும்பக் கூடாது.

கடன் பற்றிய எச்சரிக்கை

கஷ்டப்படும் முஸ்லிமான மனிதருக்கு எந்த முஸ்லிம் இரண்டு தடவை கடன் கொடுப்பாரோ அவருக்கு ஒரு தடவை ஸதகா செய்த நன்மை வழங்கப்படும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

(رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة  قال: لأن السائل يسأل وعنده، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

سنن ابن ماجة

 ஸதகா செய்தால் பத்து மடங்கு நன்மையும்,கடன் கொடுத்தால் பதினெட்டு மடங்கு நன்மையும் வழங்கப்படும் என்று சுவனத்தின் வாசலில் எழுதப்பட்டிருந்ததை நான் மிஃராஜ் இரவில் பார்த்தேன்.கடன் ஸதகாவை விட சிறந்ததா?என்று ஹழ்ரத் ஜிப்ரயீல் அலை அவர்களிடம் கேட்டேன். அதற்கு ஜிப்ரயீல் அலை அவர்கள்,தர்மம் கேட்பவன் தன்னிடம் இருந்தாலும் கேட்பான்.ஆனால் கடன் கேட்பவன் தனக்கு தேவையான போது மட்டும் தான் கேட்பான் என்று பதில் கூறினார்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

தன் அவசியமான தேவைக்காக கடன் வாங்கிய ஒருவர் கடும் கஷ்டத்தில் இருக்கிறார் என்று தெரிந்தால் அவருக்கு கடனை நிறவேற்ற கால அவகாசம் தரவேண்டும் என அல்குர்ஆன் வலியுறுத்துகிறது.

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

கடன்பட்டவர் (அதனைத் தீர்க்க இயலாது) கஷ்டத்தில் இருப்பின் (அவருக்கு) வசதியான நிலை வரும்வரைக் காத்திருங்கள். இன்னும், (கடனைத் தீர்க்க இயலாதவருக்கு அதை) தர்மமாக விட்டுவிடுவீர்களானால் -(அதன் நன்மைகள் பற்றி) நீங்கள் அறிவீர்களானால் – (அதுவே) உங்களுக்குப் பெரும் நன்மையாகும்.

கடன் வழங்கியவர் அவர் கொடுக்கும் அவகாசத்தின் ஒவ்வொரு நாளுக்கும் ஸதகாவின் நன்மையை பெறுவார் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

இன்னும் ஒரு படிமேலே, அந்த கடனை பெருந்தன்மையுடன் தள்ளுபடி செய்துவிட்டால் அல்லாஹ் அவருக்கு நிழலில்லாத அந்த மறுமை நாளில் நிழல் கொடுப்பான் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

கடன் கொடுப்பவர் விஷயத்தில் தாராள தன்மையுடனும்,விசாலமான மனதுடனும் நடந்து கொள்ளவேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் இஸ்லாம்,கடன் வாங்குபவர் விஷயத்தில் உச்ச கட்ட எச்சரிக்கை உணர்வை கடைபிடிக்கச்  சொல்கிறது.

கடன் பற்றிய விரிவான ஒழுங்குமுறைகளை கொண்ட வசனமே திருக்குர்ஆனின் மிகவும் பெரிய வசனமாகும்.

அவசியத்திற்காக கடன் வாங்கினாலும் கால தாமதம் செய்யாமல் அதை நிறைவேற்றுவதே சாலச்சிறந்ததாகும்.

மிகவும் சர்வசாதாரணமாகிப்போன கடன் விஷயத்தில் கடும் எச்சரிக்கையை இஸ்லாம் கடைபிடிக்கிறது.

இறந்தவரின் சொத்தை பங்கு வைக்கும் முன் அவரின் கடனை நிறைவேற்றச் சொல்கிறது. தகப்பனின் சொத்துக்கு பங்கு கேட்கும் மகன் அவரின் கடனுக்கு முதலாவதாக பொறுப்பெடுக்கச்சொல்கிறது,காரணம் கடன் அவரை மறுமையில் சிறைபிடிக்கும்

ஹழ்ரத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்மத்திப்னு அக்வஃ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்.

நாங்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் அமர்ந்திருந்தோம்.அப்போது ஒரு ஜனாஸா கொண்டுவரப்பட்டு அல்லாஹ்வின் தூதரே! இதற்கு தொழவையுங்கள் என்றனர்  உடனே நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள், இவர் மீது கடன் ஏதும் உள்ளதா?என்று கேட்டபோது, அவர்கள் இல்லை என்றனர். இவர் ஏதேனும் விட்டுச்சென்றுள்ளாரா? என்று கேட்டபோது அதற்கும் இல்லை என்றனர். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அந்த மையித்துக்கு தொழ வைத்தார்கள்.

பின்பு இன்னொரு ஜனாஸா கொண்டு வரப்பட்டு தொழவைக்கச்சொன்னபோது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவர் மீது கடன் உள்ளதா?என்று கேட்டபோது –ஆம்!.என்றனர்.இவரின் கடனை நிறைவேற்ற ஏதும் விட்டுச்சென்றுள்ளாரா? என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கேட்டபோது,ஆம் மூன்று தீனார்கள் விட்டுச் சென்றுள்ளார்கள் என்று கூறியபோது அவருக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழ வைத்தார்கள்.

பின்பு மூன்றாவது ஒரு ஜனாஸா கொண்டு வரப்பட்டது.

அவர் மீது கடன் உள்ளதா?என்று கேட்டபோது ஆம்! என்று பதில் கூறினர்.  அதைக்கேட்ட நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இவர் தன் கடனை நிறைவேற்ற வேறு ஏதேனும் விட்டுச்சென்றுள்ளாரா? என்று கேட்டபோது, அவர்கள் இல்லை என்று பதில் கூறினார்கள்.

அப்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உங்கள் தோழருக்கு நீங்களே தொழவைத்துக்  கொள்ளுங்கள்.என்றார்கள்.அப்போது அந்த சபையில் இருந்த அபூ கதாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள், அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே! தாங்கள் தொழவையுங்கள்.இவர் கடனுக்கு நான் பொருப்பேற்றுக்கொள்கிறேன்.என்றதும் -நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தொழவைத்தார்கள்.                  –  புகாரி.

அபூ கதாதா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

ஒருநாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னை சந்தித்தபோது- அபூ கதாதாவே! நீ வாக்களித்த அந்த கடனை நிறைவேற்றிவிட்டாயா?என்று கேட்டார்கள்.    அதற்கு நான் ஆம்!நிறைவேற்றிவிட்டேன் என்றதும் இப்போது இப்போது தான் அந்த மையித்தின் தோள் குளிர்ந்தது என்றார்கள்.

وفي جامع الترمذي بسند صحيح عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فارق الروحُ الجسدَ وهو برئ من ثلاث دخل الجنة من الكبر،والغلول،والدين

உடலை விட்டும் உயிர் பிரிந்து விட்ட ஒருவர் பெருமை,மோசடி,கடன் இந்த மூன்றை விட்டும் நீங்கியிருந்தால் மட்டுமே சுவனம் நுழைவார் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

وفي رواية الحاكم ( إن صاحبكم حُبس على باب الجنة بدين كان عليه

கடனுக்காக சுவனத்தின் வாசலில் உங்கள் தோழர் ஒருவர் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்று நபியின் சொல் ஹாகிமில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்தபோது பல ஜனாஸாக்கள் கொண்டுவந்து வைக்கப்பட்டது.அப்போது தங்களின் பார்வையை வானத்தின் பக்கம் உயர்த்தி, பின்பு தாழ்த்திவிட்டு, தங்களின் கையை நெற்றியில் வைத்து- சுப்ஹானல்லாஹ்!என்ன கடுமையான எச்சரிக்கை இறங்கிவிட்டது! என்றார்கள்.

மறுநாள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்தித்து அதற்கான விளக்கம் கேட்டபோது-  அல்லாஹ்வின் பாதையில் கொலைசெய்யப்பட்ட ஒருவர்,மீண்டும் உயிர் பெற்று அல்லாஹ்வுக்காக கொல்லப்பட்டு,மீண்டும் உயிர்பெற்று அல்லாஹ்வுக்காக கொல்லப்பட்டு, இப்படி மூன்று தடவை அல்லாஹ்வின் பாதையில் தன் உயிரை தியாகம் செய்தாலும் அவர் மீது கடன் இருந்தால் அல்லாஹ் அவரை சுவனத்தில் நுழைக்கமாட்டான் என்று வஹி இறங்கியது என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்:முஹம்மத் இப்னு அப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

இதற்காகத்தான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கடனை விட்டும் அதிகமாக அல்லாஹ்விடம் பாதுகாப்புத் தேடியுள்ளார்கள். அதைப்பற்றி காரணம் கேட்டபோது இப்படி சொன்னார்கள்

கடன் வாங்கியவன் பொய்பேசுவான்.வாக்குறுதிக்கு மாற்றம் செய்வான் என்றார்கள்.

வட்டி

வட்டிக்கும் கடனுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடு மிகவும் மெல்லியதே!  கடன் கொடுத்துவிட்டு அதற்கு பகரமாக பெறுகிற எதுவும் வட்டியே!

வட்டிக்கு இலக்கணம் சொல்லும்போது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இப்படிச்சொன்னார்கள்.

பலன் தரும் எந்த கடனும் வட்டியாகும் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்

அடமானமாக வைக்கப்பட்ட வீட்டை பயன்படுத்துவது பலனை அடிப்படையாக கொண்ட கடனாகும் என்று மார்க்க அறிஞர்களின் ஏகோபித்த கருத்தாகும்.

இருவர்களும் சம்மதித்துக்கொண்டாலும் இது ஹராமாகும் என்று இப்னு குதாமா ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

وذكر ابن قدامة أيضا أن أحمد رحمه الله كان يقول عن الدور إذا كانت رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن هو الربا المحض

மேலும் அவர்கள் கூறும் போது இது மிகத்தெளிவான வட்டியாகும் என்று இமாம் அஹ்மத் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

ஈமான் கொண்டவர்களே! நீங்கள் உண்மையாக முஃமின்களாக இருந்தால், அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சியடங்கி, எஞ்சியுள்ள வட்டியை வாங்காது விட்டு விடுங்கள்.(அல்குர்ஆன் 2:278)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ஈமான் கொண்டோரே! இரட்டித்துக் கொண்டே அதிகரித்த நிலையில் வட்டி (வாங்கித்) தின்னாதீர்கள்; இன்னும் நீங்கள் அல்லாஹ்வுக்கு அஞ்சி (இதைத் தவிர்த்துக் கொண்டால்) வெற்றியடைவீர்கள்.(அல்குர்ஆன் 3:130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

யார் வட்டி (வாங்கித்) தின்கிறார்களோ, அவர்கள் (மறுமையில்) ஷைத்தானால் தீண்டப்பட்ட ஒருவன் பைத்தியம் பிடித்தவனாக எழுவது போலல்லாமல் (வேறுவிதமாய் எழ மாட்டார்கள்: இதற்குக் காரணம் அவர்கள், ‘நிச்சயமாக வியாபாரம் வட்டியைப் போன்றதே’ என்று கூறியதினாலேயாம்; அல்லாஹ் வியாபாரத்தை ஹலாலாக்கி, வட்டியை ஹராமாக்கியிருக்கிறான்; ஆயினும் யார் தன் இறைவனிடமிருந்து நற்போதனை வந்த பின் அதை விட்டும் விலகிவிடுகிறானோ, அவனுக்கு முன்னர் வாங்கியது உரித்தானது – என்றாலும் அவனுடைய விவகாரம் அல்லாஹ்விடம் இருக்கிறது; ஆனால் யார் (நற்போதனை பெற்ற பின்னர் இப்பாவத்தின் பால்) திரும்புகிறார்களோ அவர்கள் நரகவாசிகள் ஆவார்கள்; அவர்கள் அதில் என்றென்றும் தங்கிவிடுவார்கள்.(அல்குர்ஆன் 2:275)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

‘ஈமான் கொண்டவர்களே! நீங்கள் முஃமின்களாக இருந்தால் அல்லாஹ்வுக்கு பயந்து எஞ்சியுள்ள வட்டியை வாங்காது விட்டு விடுங்கள். அவ்வாறு நீங்கள் செய்யவில்லையானால் அல்லாஹ்விடமிருந்தும் அவனது தூதரிடமிருந்தும் போர் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது (என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள்)’ (அல்குர்ஆன் 2:279)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

அல்லாஹ் வட்டியை (அதில் எந்த பரக்கத்தும் இல்லாமல்) அழித்து விடுவான்; இன்னும் தான தர்மங்களை (பரக்கத்துகளைக் கொண்டு) பெருகச் செய்வான்; (தன் கட்டளையை) நிராகரித்துக் கொண்டிருக்கும் பாவிகள் எவரையும் அல்லாஹ் நேசிப்பதில்லை.(அல்குர்ஆன் 2:276)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

(மற்ற) மனிதர்களுடைய முதல்களுடன் சேர்ந்து (உங்கள் செல்வம்) பெருகும் பொருட்டு நீங்கள் வட்டிக்கு விடுவீர்களானால், அது அல்லாஹ்விடம் பெருகுவதில்லை; ஆனால் அல்லாஹ்வின் திருப்பொருத்தத்தை நாடி ஜகாத்தாக எதை நீங்கள் கொடுக்கிறீர்களோ, (அது அல்லாஹ்விடத்தில் பெருகும். அவ்வாறு கொடுப்போர் தாம் (தம் நற்கூலியை) இரட்டிப்பாக்கிக் கொண்டவர்களாவார்கள்.(அல்குர்ஆன் 30:39)

நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள், ‘பேரழிவை ஏற்படுத்தும் ஏழு பெரும் பாவங்களைத் தவிர்த்து விடுங்கள்’ என்று கூறினார்கள். மக்கள், ‘இறைத்தூதர் அவர்களே! அவை யாவை?’ என்று கேட்டார்கள். நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள், ‘அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பது, சூனியம் செய்வது, முறையின்றி கொல்லக் கூடாதென அல்லாஹ் புனிதப்படுத்திய உயிரைக் கொல்வது, வட்டியைப் புசிப்பது, அநாதைகளின் செல்வத்தை உண்பது, போரின்போது புறமுதுகிட்டு ஓடுவது, இறைநம்பிக்கை கொண்ட அப்பாவிகளான பத்தினிப் பெண்களின் மீது அவதூறு கூறுவது ஆகியவையே (அந்தப் பெரும்பாவங்கள்)’ என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பாளர் : அபூ ஹுரைரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு)    புஹாரி 6857

இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்:

‘இன்றிரவு (கனவில்) இரண்டு மனிதர்களைக் கண்டேன். அவர்கள் என்னிடம் வந்த தூய்மையான ஒரு நிலப்பகுதிக்கு என்னை அழைத்துச் சென்றனர். நாங்கள் நடந்து வந்தபோது இரத்த ஆறு ஒன்றை அடைந்தோம். ஆற்றில் ஒருவர் நின்றிருந்தார். ஆற்றின் நடுவில் இன்னொருவர் தமக்கு முன்னே கற்களை வைத்து நின்றிருந்தார். ஆற்றிலே உள்ளவர் வெளியேற முனையும்போது. அவர் வாயில் (ஆற்றின் நடுவில்) நின்றிருந்தவர் கல்லை எறிந்து அவர் முன்பு நின்ற இடத்திலேயே அவரைக் கொண்டுபோய் நிறுத்தினார். அவர் வெளியேற வரும் போதெல்லாம் இவர் அவரின் வாயில் கல்லை எறிய. அதனால் அவர் முன்பிருந்த இடத்திற்கே திரும்பிச் சென்று கொண்டிருந்தார்!

‘அவர் யார்?’ என்று (என்னை அழைத்துச் சென்றவர்களிடம்) கேட்டேன். அதற்கவர்கள் ‘ஆற்றில் நீர் பார்த்தவர் வட்டி உண்பவராவார்!’ எனக் கூறினார்கள்.’

அறிவிப்பாளர் : ஸமுரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

புஹாரி 2085

பச்சை குத்திவிடுபவளையும், பச்சை குத்திக்கொள்பவளையும், வட்டி உண்பவனையும், வட்டி உண்ணக் கொடுப்பவனையும் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்தார்கள். நாய் விற்ற காசு, விபசாரியின் வருமானம் ஆகியவற்றைத் தடை செய்தார்கள். மேலும், (உயிரினங்களின்) உருவப் படங்கள் வரைபவரையும் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர் : அபூ ஜுஹைஃபா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு)            புஹாரி 5347

‘வட்டி உண்பவனையும், வட்டி கொடுப்பவனையும், அதற்காக கணக்கு எழுதுபவனையும், அதற்கு சாட்சியம் கூறும் இருவரையும் அல்லாஹ் சபிக்கிறான் என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: ஜாபிர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) நூல்: முஸ்லிம்)

‘ஒரு திர்ஹம் வட்டி என்பது அல்லாஹ்விடத்தில் முப்பத்து ஆறு முறை விபச்சாரம் செய்த குற்றத்தை விட கொடியதாகும்’ என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் பின் ஹன்ழலா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்: தாரகுத்னீ)

நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: நிச்சயமாக வட்டிப் பொருள் வளர்ந்த போதிலும், உண்மையில் அதன் இறுதிப் பலன் நாசம்தான். (இப்னுமஸ்ஊத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு). திர்மிதி, நஸயீ)

வட்டித்தொழில் செய்து சாப்பிட்டவர் மறுமையில் தட்டழிந்து தடுமாறும் பைத்தியக்காரராகவே எழுப்பப்படுவார். (இப்னு அப்பாஸ் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு). இப்னு அபீஹாத்திம் )

நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்: மக்களுக்கு ஒரு காலம் வரும். அக்காலத்தவர் தமது சம்பாத்தியம் ஹலாலானதா? ஹராமானதா? முறையானதா? முறையற்றதா? என்பனவற்றைப் பொருட்படுத்தாது இருப்பர். (அபூஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு- புகாரி)

வட்டி வாங்குபவரையும் வட்டி கொடுப்பவரையும் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்தார்கள். (அறிவிப்பவர்: இப்னுமஸ்வூத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்:முஸ்லிம், அபூதாவூத், திர்மிதீ

வட்டி வங்குவது, வட்டி கொடுப்பது, வட்டிக் கணக்கை எழுதுவது வட்டியின் சாட்சிகள் ஆகியோரை நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சபித்துள்ளார்கள். அவர்கள் அனைவரும் பாவத்தில் சமமானவரே. அறிவிப்பாளர்: ஜாபிர்(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்: முஸ்லிம், திர்மிதீ, முஸ்னத் அஹ்மத்

மக்கள் மீது நிச்சயமாக ஒரு காலம் வரும். அக்காலத்தில் வட்டி உண்பவனைத் தவிர வேறெவரும் இருக்கமாட்டார்கள். அவ்விதம் வட்டி உண்ணாதிருப்பவர்மீது வட்டி உண்பவரின் மூச்சாவது படும் என்று நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள். அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) ஆதாரம்: அபூதாவூத், நஸயீ

‘ஏழு பெரும் பாவங்களை விட்டும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள்’ என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சொன்ன போது, ‘சொல்லுங்கள் அல்லாஹ்வின் தூதரே!’ என்று அவர்களது தோழர்கள் கூறினார்கள். அப்போது, ‘1.அல்லாஹ்வுக்கு இணை வைப்பது. 2.சூனியம். 3.கொலை 4.வட்டி உண்பது 5.அனாதைகளின் சொத்தை உண்பது 6.போரில் புறமுதுகு காட்டுவது 7.அபலைப் பெண் மீது அவதூறு சொல்வது’ என்று கூறினார்கள். (அறிவிப்பாளர்: அபூஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்கள்: புகாரி, முஸ்லிம்)

வட்டி ஹராம் என்பதில் பல வகைகள் உள்ளன. முதலாவது இரண்டிலொரு பகரத்தை அதிகமாக்குவது. இது தானியங்களிலும், தங்கம் வெள்ளியிலும் உண்டாகும். இரண்டாவது கடன் வட்டி. அதாவது கடன் கொடுத்தவனுக்கு கடன் வாங்கியவன் அதிகமாகக் கொடுக்க வேண்டுமென நிபந்தனையிடுவது. மூன்றாவது விற்ற சரக்கைக் கைப்பற்றாமல் விற்ற இடத்தை விட்டும் இரண்டிலொருவர் பிரிந்து செல்வது. நான்காவது தவணை வட்டி. இரண்டிலொரு பகரத்தில் தவணையை நிபந்தனையிடுவது. இந்த நான்கு வகையும் ஹராமாகும்.

வட்டி கொடுக்காவிட்டால் கடன் கிடையாது என்று ஒருவன் சொல்கிறான். இவனுக்கு அதைத் தவிர வேறு எவ்வித வழியும் இல்லையானால் நிர்பந்தத்திற்காக அவனிடம் கடன் வாங்கி வட்டியுடன் கொடுக்கலாம். அதனால் வட்டியின் பாவம் ஏற்படாது என்று இப்னு ஹஜர் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும், ‘அதிகம் கொடுப்பதை வட்டி என்று கொடுக்காமல் அவனுக்கு நேர்ச்சை என்று பெயர் வைத்துக் கொடுக்கலாம். அப்பொழுதுதான் பாவம் ஏற்படாது என்று இப்னு ஜியாத் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களும் கூறியுள்ளார்கள்.

வட்டியின் தற்போதைய உருவங்கள்:

ஒத்தி

ஒத்தி என்பது ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை குறிப்பிட்ட காலத்திற்காக வீட்டுச் சொந்தக்காரரிடம் கொடுத்து விட்டு, அவரது வீட்டில் இவர் குடியிருப்பார் அல்லது மற்றவருக்கு வாடகைக்கு விட்டு விடுவார். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலம் முடிந்ததும் பணம் திருப்பிச் செலுத்தப்படும், வீடும் வீட்டுச் சொந்தக்காரரிடம் ஒப்படைக்கப்படும். இது வட்டியாகும்.

ஏலச்சீட்டு:

ஏலச்சீட்டு என்பது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை மாதாமாதம் செலுத்திவர வேண்டும். அந்த குழுவினரின் முன்னிலையில் ஏலம் விடப்படும். அவசர தேவைக்காக பணம் தேவைப்படுபவர்கள், பண நெருக்கடியில் உள்ளவர்கள் ஏலம் எடுப்பார்கள். அதிகமாக குறைத்துக் கொண்டு ஏலம் கேட்பவர்களுக்கே அது கொடுக்கப்படும். எவ்வளவு தொகை குறைக்கப்பட்டதோ அந்த தொகை கழிவு எனப்படும், அது மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கப்படும். இது சந்தேகமின்றி இது வட்டியே ஆகும்.

ஆனால் குலுக்கல் சீட்டு என்பது குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் உள்ளவர்கள் குறிப்பிட்ட அளவு தொகையை மாதாமாதம் செலுத்திவர வேண்டும். அந்த குழுவினரின் முன்னிலையில் எல்லோரது பெயர்களையும் சீட்டில் எழுதி ஒருவரது பெயரை மட்டும் குலுக்கி எடுப்பார்கள். எவரது பெயர் குலுக்கி எடுக்கப்பட்டதோ அவருக்கு அந்த மாதத்திய தொகை வழங்கப்படும். அடுத்த மாத குலுக்கலில் இவரது பெயர் எழுதப்படாது.

அவரவருக்கு கிடைக்கும் தொகை சரிசமமாக கிடைக்கும் என்பதால் இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்றே.

தவணை முறையில் பொருள் வாங்குவது:

இந்த முறையிலும் இரண்டு வகைகள் உண்டு. ஒன்று, ஒரு பொருளுக்குரிய விலை ரொக்கமாக வாங்கினால் என்ன விலையோ அந்த தொகையை சிறிது சிறிதாக மாதாமாதம் கொடுத்து வருவது. இது அனுமதிக்கப்பட்ட ஒன்று.

இரண்டாவது, ஒரு பொருளுக்குறிய விலை ரொக்கமாக வாங்கினால் என்ன விலையோ அந்த விலையை விட கூடுதலாக வைத்து அந்த தொகையை சிறிது சிறிதாக மாதாமாதம் கொடுத்து வருவது. இது தடுக்கப்பட்டது.

வங்கி வட்டி ஆகுமானதா? (Is Bank Interest permissible?)

இன்றைய சூழலில் பேங்கில் வேலை பார்ப்பது கூடுமா? பேங்கிலிருந்து வரும் வட்டி ஆகுமானதா? பேங்கிற்கு கடன்வாங்கியதில் வட்டி செலுத்தலாமா? என்பது பற்றி இரு கருத்துக்கள் இந்திய திருநாட்டில் உள்ளது. ஷாபிஈ மத்ஹப்பின் அறிஞர்கள் இந்தியாவில் முஸ்லிம்கள் தங்கள் உரிமைகளை பெற்றுக் கொண்டுத்தான் முஸ்லிமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் இந்தியா தாருல் ஹர்ப் இல்லை. எனவே வட்டி வாங்குவது கூடாது என்கின்றனர். ஆனால் ஹனபி மத்ஹபைச் சார்ந்தவர்கள் கூறும் கூற்றை பிரசுரம் மூலம் அறியலாம்.

ருவர் பேங்கு மூலம் கிடைக்கும் வட்டி கூடுமா? என்று எழுதி கேட்டிருந்தார். அதற்கு மௌலானா முப்தி முகமது ஷரீபுல்ஹக் அம்ஜதீ என்பவர் வட்டி கூடும் என்று பதில் அளித்தார். அதாவது தற்போது நம் நாட்டில் நடக்கும் அரசாங்கத்தின் வங்கியாகவும் அல்லது அதில் வசிக்கும் முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்களின் வங்கிகளாக இருக்கும்பட்சத்தில் அதில் பணம் சேமித்தபின், அந்தப் பணத்தின் மீது அதிக தொகை கிடைப்பது அது முஸ்லீம்களுக்கு ஜாயிஸ் ஆகும். அதாவது கூடும். அந்த பணம் வட்டியல்ல என்று பதில் அளித்தார். அந்த பதில் முபாரக்பூர் அல்ஜாமியத்துல் அஷ்ரபியா என்னும் அரபிக்கலாசாலையின் மாதாந்திர பத்திரிகையில் 1989-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதத்தில் வெளிவந்தது. அதைப் படித்து பார்த்த முகமது அமீர்ஜான் என்பவர் மேலும் தெளிவுபடுத்த கேட்டிருந்தார். அதற்குப் பதிலும் அதே அஷ்ரபிய்யா பத்திரிகையில் மே, ஜூன் மாதத்தில் வெளியிடப்பட்டது. அப்பதிலில் அவர் கீழ்கண்ட நபிநாயகத்தின் மேலும் ஒரு வாக்கியத்தை தமக்கு ஆதாரமாக எழுதியுள்ளார்.

‘முஸ்லீம்களுக்கும், சுதந்திர அந்தஸ்துள்ள முஸ்லீம் அல்லாதவர்களுக்கும் நடுவில் வட்டி இல்லை’ (அதாவது அவர்களுக்குள் நடைமுறையில் இருக்கும் வட்டி லேவாதாவி வட்டி எனக் கருதப்படாது)

ஆதாரம்:ADDDIRAYA FITAKRIJIL HIDAYA ALA-HAMISHIL HIDAYA பக்கம் 70 பாகம் 3

இஸ்லாமிய சட்டத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாத முஸ்லீம் அல்லாத நபா, அவர் சுதந்திரமனாவர் என்று இஸ்லாமிய சட்டம் கருதுகிறது. முஸ்லீம் அல்லாத அவர் கிறிஸ்துவரோ யூதரோ அந்நிலையுள்ளவர், வேறு யாராகவும் இருக்கலாம். அவர்களுக்கு இடையில் பணம் கடனாக கொடுக்கப்பட்டு, கொடுக்கல் வாங்கலில் அதிக தொகை பெறுவது, அத்தொகை பெறுவதோ, செலுத்துவதோ வட்டியெனக் கருதப்படாது. அந்த தொகைக்கு வட்டி என்றப் பெயர் வழங்குகிறது. ஆனால் அது சட்டப்பூர்வமாக வட்டியே ஆகாது என்று அவர் ஆதாரம் கொடுத்துள்ளார். இன்னும் அவர் கூறியதாவது, முன் நாம் வெளியிட்ட பத்வா என்னும் மார்க்கத் தீர்ப்பு சரியானதும், உண்மையானதும் என்றும் உறுதியாக எழுதியுள்ளார்.

அது அவ்வாறிருக்க இதற்கு முன் நம் இந்தியா நாட்டில் வட்டி கூடுமா என்பது பற்றி பத்வா இருக்கிறதா என்று ஆராயும்போது முற்காலத்திலேயே பத்வாக்கள் இருப்பது தெரிய வருகிறது. அவற்றை கீழ்காண்க:-

ஆங்கிலேயர் வந்து நம் நாட்டை கைப்பற்றிய பின் நம்நாடு சுதந்திரம் இழந்து விட்டது. மக்களோ அவர்களுக்கு அடிமையாகிவிட்டனர். அச்சமயம் முஸ்லீம்கள், கிறிஸ்துவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து அதற்கு கிடைக்கும் வட்டி பெறலாமா? அல்லது பணம் வாங்கி வட்டி கொடுப்பது ஆகுமா? என்று கேட்டதற்கு தற்போது முஸ்லீம் ஆட்சி இல்லாததால் அவர்களிடமிருந்து கிடைக்கும் வட்டி பெறலாம். கொடுக்கலாம் என்று தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது. இருப்பினும் வட்டி கொடுப்பதில் தயக்கம் வேண்டும் என்று எச்சரித்துள்ளார். அந்த தீர்ப்பு அளித்தவர் அக்காலத்திலும்> நம் நாடு முழுவதிலும் எல்லா ஆலீம்களுக்கும் தலை சிறந்தவரான நாளது வரையிலும் மதிக்கப்பட்டு வருபவரான ஹஜ்ரத் மௌலானா ஷா அப்துல் அஜீஸ் தெஹ்லவி என்பவர் ஆவார். அதன் பின் பல வருடங்களுக்குப் பிறகு லக்னோ பரங்கி மகால் என்னும் இடத்தில் பெயர் பெற்ற ஆலீம்கள் குடும்பத்தில் பிறந்த கண்ணியமும், தலைசிறந்தவருமான மௌலான அப்துல் ஹய் என்பவரும்> ராம்பூர் நகரத்தில் உள்ள மௌலானா இர்ஷாத் உசேன் என்ற பெரியவரும் இந்த அரசாங்கத்pல் வட்டி கூடும் என்ற பத்வா கொடுத்துள்ளனர். அதை தவிர ஹைதராபாத் உஸ்மானிய பல்கலைக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய கலைக்கு தலைவரான மௌலானா மனாஜிர் ஹசன் கீலானி தேவ்பந்தி என்பவரும் பலகோணங்களில் ஆராய்ந்து வட்டி கூடும் என்று அளித்த பத்வா, ஹைதராபாத்திலிருந்து இப்போதும் வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் ரஹ்பரேதக்கன் தினசரி பத்திரிகையின் 1338வது ஆண்டு இதழில் வெளிவந்துள்ளது. அதை அவர் அப்போதே விரிவாகவும் உற்சாகத்தோடும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார். மேலும் பம்பாயிலிருந்து’உருது டைம்ஸ்‘ என்னும் ஒரு தினசரி வெளிவருகிறது. அந்த தினசரிக்கும் நிறைய மதிப்பும் அது நிறைய விற்பனையுமாகிறது. ஜனவரி மாதத்தில் முபாரக்பூர் அஷ்ரபியா மாத பத்திரிகையில் வெளிவந்த மேற்கண்ட மார்க்க தீர்ப்பை ஏற்றுக் கொண்டு அதனால் பற்பல நன்மைகள் ஏற்படக்கூடும் என்றும் பல உதாரணங்கள் கொடுத்தும் அதன் பல வெளியீடுகளில் கட்டுரைகள் வெளிவந்தன. அதை தவிர மௌலானா முகமது புரோகுல் காதிரி ASC என்பவர், பம்பாயிலுள்ள ‘அஷ்ரபிய்யாகரீப் நவாஸ்’ என்னும் மதரஸாவின் அரபிக்லிட்டரசர் புரோப்பசர் ஆவார். அவர் ‘மௌலானா அம்ஜதீ’ அவர்களுடைய மார்க்கத் தீர்ப்பை புகழ்வதோடு இந்திய அரசாங்க பேங்கு வகையறா மூலமும், நாட்டு சகோதரர்கள் மூலமும் கிடைக்கும் லாபத்தொகை, வட்டியே அல்ல. அதாவது வட்டிவகையில் சேர்ந்ததன்று. அது சுத்தமான இலாபமே என மிக ஆணித்தரமான ஆதாரத்தோடும் நுணுக்கமான தெளிவோடும் தீர்ப்பு அளித்ததோடு தெஹ்லவீ மௌலானா ஷா அப்துல் அஜீஸுடைய இன்னொரு தெளிவான தீர்ப்பையும் தனக்கு ஆதாரமாக நகல் செய்துள்ளார். இது கல்கத்தாவிலிருந்து 1989ம் ஆண்டு 1, ஜுலை ‘நவாயே-ஹபீப்‘ வராந்திர பத்திரிகையில் ‘பேங்கு மூலம் பெறும் – செலுத்தும் இலாபம் வட்டியே அல்ல’ என்ற தலைப்பில் வெளிவந்து உள்ளது. இது அனைத்தும் நம் இந்திய நாட்டுக்கு சம்பந்தமானதாகும். நம்நாட்டு பேங்கு, போஸ்டாபீஸ், இன்சூரன்ஸ் முதலிய இடங்களிலிருந்து கிடைக்கும் இலாபம் வட்டி> முஸ்லிம்களுக்கு தடையின்றி சுத்தமானது என்பது பொருளாகும். கடன்பெற்று வட்டி செலுத்துவதற்கும் தடையில்லை. அந்தப் பணத்தை எல்லா நற்காரியத்திற்கும் செலவு செய்ய தடை இல்லை என்றும், மேலும் அநேக பத்வாக்கள் உள்ளன. ஆனால் வட்டி வாங்குதல்,கொடுத்தல் விசயத்தில் நாட்டின் சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடக்க வேண்டும். வட்டி பற்றிய, ஹியா ஆலிம்களின் கருத்தும் அதுவே. எந்தவேலை செய்தாலும் மனம் திருப்திபட்டு செய்வதுதான் சாலச்சிறந்தது. அதை அனுசரித்து இந்த பத்வாக்கள் வெளியிடப்படுகிறது. ஹைதராபாத்தில் தாருஸ்ஸலாம் கோ-ஆபரேட்டிவ் அர்பன் பேங்க் என்று 1987ம் ஆண்டில் ஹஜரத் மஷாஹிக் ஷாஆகா மொஹம்மத் தாவுத் அபுல் உலாஹி என்ற பெரியவரால் துவக்கப்பட்டு நல்ல சேவைகள் செய்து கொண்டு வருகிறது. சுல்தான் சலாவுத்தீன் உவைசி எம்.பி. என்பவரின் தூண்டுதலால் நவாப் மீர் நூருத்தின்கான் என்பவரின் முயற்சியிலும் அவர்களுடைய தலைமையில் துவக்கப்பட்டது. இது தவிர கர்நாடக மாநிலத்திலும் அமானத் பேங்க் என்ற பெயரால் ஒரு வங்கி சேவை செய்து வருகிறது. எல்லாம் வல்ல நாயகம் நம்மை தப்பான வழியிலிருந்து செல்வதை விட்டு காப்பாற்றி நேர்வழி செல்ல துணைபுரிவானாக! ஆமீன்.

 1. புகழும் பெயரும் பெற்று விளங்கும் அரபிக் அல்ஜாமி அதுல் அஷ்ரபியா என்னும் ‘அஷ்ரபியா’ மாத சஞ்சிகையின் முகவரி
 2. ‘Ashrafia, Mubarakpur Azamgarh District(U.P.) – 276404

குர்ஆன், ஹதீஸ், பிக்ஹு, ஆதாரங்கள் உருதுவில் கீழ்கண்ட புத்தகங்களில் நிறைய உள்ளன.

A.’Bank aur Dak Khana Ke Muafe Ka Sarih Hukum’ Rs.2.00

முகவரி: Manager,

Razvi Kitab Ghar,

No. 15, Gaibi Nagar,

Bhivandi -421 302

 1. THaqeequr Ribq Rs.5-00

By Maulana Iqbal Ahmed Suhail M.A., L.L.B. (Aligarh)

முகவரி: Manager,

Nizami Book Agency,

Budaun -243601

வங்கியின் வட்டி கூடும் என்பது பற்றி இரண்டாம் கட்டுரை தமிழாக்கம் கிடைக்குமிடம்

சையத் இஸ்மத் பாஷா சக்காப், கிள்ளை.

1-8-1989 – Hijri 1409. 12-Zulhaj

Saqaf Sahib,

Peria Taikal

Killai – 608 102.

வெளியீடு:

மனித உரிமை முன்னேற்ற சங்கம்,

24 கோரி குளசந்து,

ஜாபர்ஷா தெரு, திருச்சி 620008

கிளை: தம்மம்பட்டி.”

தல்கீன் ஓதுவது ஆகுமானதா?

தல்கீன் ஓதுவது ஆகுமானதா?

ஆக்கம்: மௌலவி S.L. அப்துர் ரஹ்மான் கௌஸி

நபியே! நீங்கள் நல்லுபதேசம் செய்யுங்கள். ஏனென்றால் நல்லுபதேசம் நிச்சயமாக முஃமின்களுக்கு பயனளிக்கும் என்று ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இறைவன் கூறியுள்ளான்.

 1. ஒரு மனிதன் இறந்ததும் மண்ணறைக்குள் அடக்கம் செய்துவிட்டு திரும்புகின்ற மக்களின் பாதணியின் சப்தத்தை அந்த மைய்யித்துக் கேட்கின்றது என நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். (நூல்: புகாரி)
 2. இறந்தவரின் உடலை கப்ரில் வைத்து நல்லடக்கம் செய்தபின் ஒருவர் அடக்கப்பட்டவரின் தலைமாட்டில் அமர்ந்து, இன்னார் மகனே! அல்லது இன்னார் மகளே! இறைவன் ஒருவன் என்றும் முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அல்லாஹ்வின் தூதர் என்றும் ஈமான் கொண்டு இவ்வுலகில் வாழ்ந்து மறுஉலகாகிய மறுமைக்கு சென்றுள்ளாய். இப்போது உன்னிடம் இரு மலக்குகள் வந்து நாயன் யார்? உனது நபி யார்? உனது சகோதரர்கள் யார்? உனது கிப்லா எது? உனது இமாம் யார்? என்று கேட்பர். அதற்கு நீர் கொஞ்சமும் தயங்காது தைரியமாக எனது றப்பு அல்லாஹ், எனது நபி முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், எனது சகோதரர்கள் முஸ்லிம்கள், எனது கிப்லா கஃபா, எனது இமாம் குர்ஆன் என்று சொல்வீராக! என்று சொல்லியபின் அவரை விட்டும் விடை பெறுவது என்பதாகும். அதனை அவர் கேட்பார். (நூல்: தப்றானி)
 3. நபிகள் நாயகம் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் தோழர்களுள் ஒருவரான அம்ருப்னுல் ஆஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பின்வருமாறு வஸியத்து செய்துள்ளார்கள். அதாவது ஒரு ஒட்டகத்தை அறுத்து அதன் மாமிசத்தை பங்கு வைக்க எந்தளவு நேரம் தேவைப்படுமோ அந்த அளவு எனது கப்ருக்குப் பக்கத்தில் தங்கியிருங்கள். ஏனெனில், எனது இரட்சகனின் தூதர்கள் அதாவது மலக்குளிடம் நான் எதனை உரையாட வேண்டும் என்பதை உங்களிடம் கேட்டு அறிந்து கொள்ளவும் உங்களின் மூலம் நான் மருகுதல் பெறவும்’ என்றார்கள். நூல்: முஸ்லிம், மிஷ்காத் 149)
 4. ஸஹதிப்னு முஆத்ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை அடக்கம் செய்யப்பட்டபின் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தஸ்பீஹும், தக்பீரும் ஓதினார்கள். உடனே ஸஹாபாக்கள் அவைகளை அதிகமாக ஓதினார்கள். பின்பு ஸஹாபாக்கள் காரணத்தை வினவியபோது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பின்வருமாறு பதிலளித்தார்கள்: ‘ஸாலிஹான இந்த நல்லடியாரை கப்ரு நெருக்கிக் கொண்டிருந்தது. அல்லாஹ்தஆலா கப்ருடைய நெருக்கத்தை அகற்றும் வரைக்கும் நான் தஸ்பீஹும், தக்பீரும் ஓதிக் கொண்டே இருந்தேன்’ என்றார்கள். (நூல்: அஹ்மது மிஷ்காத்)

 தல்கீன் பற்றி இமாம்களின் கருத்துக்கள்.

தல்கீன் ஓதுகின்றவன் மரணித்தவரின் தலைப்பக்கமாக நிற்பதும், மூன்று முறை ஓதுவதும் சுன்னத் ஆகும். வயது வராத சிறுவனுக்கு தல்கீன் ஓதுவதில் மாத்திரரம் இமாம்களுக்கிடையில் கருத்து வேறுபாடு இருந்து வருகிறது. சிறுவர்களுக்கு கப்று – மண்ணறையில் கேள்வி உண்டு என்று கூறுவோர் அவர்களுக்காக தல்கீன் ஓதுவது சுன்னத் என்றும், அவர்களுக்கு கேள்வி இல்லை என்போர் அது சுன்னத்தில்லை என்றும் கூறுகின்றனர்.

 1. தல்கீன் ஓதுவது சுன்னத் என்று உம்தத்துஸ் ஸாலிக், பத்ஹுல் முஈன், மஹல்லி பேன்ற நூற்களில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
 2. இமாம் அஹ்மது இப்னு ஹன்பல் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் தல்கீன் ஓதுவது பற்றி கேட்டதற்கு, ‘ஆம்! அது சுன்னத்தான காரியம்’ என்று சொன்னார்கள்.

எல்லாக் காலங்களிலும் அனைத்து நகரங்களிலும் எவ்வித மறுப்பும் இன்றி தல்கீன் ஓதிவரும் நடைமுறை ஒன்றே தல்கீன் ஓதுவதற்கு போதுமான சான்றாகும். (ஆதாரம்: றூஹ் பக்கம் 20)

 1. இமாம் இப்னு ஹஜர் மக்கி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: புத்தியுள்ள பருவமடைந்த மைய்யித்திற்கு தல்கீன் ஓதுவது சுன்னத்தாகும்.

(ஆதாரம்: துஹ்பா பாகம்3, பக்கம் 207)

 1. இமாம் ஷிஹாபுத்தீன் ரமலி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் தல்கீன் ஓதுவது சுன்னத்தா அல்லது மக்ரூஹா? தல்கீன் சொல்லிக் கொடுப்பது அடக்கம் செய்யப்படுவதற்கு முன்பா? அல்லது அடக்கம் செய்யப்பட்ட பின்பா? என்று கேட்டதற்கு சிறு குழந்தை தவிர்ந்தவர்களுக்கு மைய்யித் அடக்கம் செய்யப்பட்டபின் தல்கீன் சொல்லிக் கொடுப்பது சுன்னத் ஆகும்.

             (ஆதாரம்: பதாவா றமலி பாகம்2, பக்கம் 38)

 1. ஹாபிழ் இமாம் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகின்றார்கள்: நபிமார்களுக்கும் சிறுவர்களுக்கும் கப்று விசாரணையோ கப்றின் வேதனையோ முன்கர் நகீரின் கேள்விகணக்கோ கிடையாது. அதனால், ஷாபி மத்ஹபின் அஸ்ஹாபுகள் சிறுவர்கள் (பருவம் எய்த முன்) அடக்கம் செய்ய்ப்பட்ட பின் அவர்களுக்கு தல்கீன் கூறப்படமாட்டாது என்றும் தல்கீன் சொல்லிக் கொடுப்பது பருவம் அடைந்தவர்களுக்கு மட்டும் சொந்தமானதாகும். இமாம் நவவி அவர்கள் ரௌலா என்ற நூலிலும் ஏனைய அவர்களின் நூற்களிலும் இவ்வாறுதான் கூறியுள்ளார்கள். (ஆதாரம்: ஷரஹுஸ்ஸுதூர் பக்கம் 152)
 2. வழிகெட்ட முஃதஸிலா இயக்கத்தினரே மரணித்தவர்களுக்கு தல்கீன் ஓதக் கூடாது என்று முதன்முதலில் வாதித்தனர். மரணித்தவர் கப்ரில் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழுப்பப்படுவதையும், கப்ரில் விசாரணை செய்யப்படுவதையும் நிராகரித்தனர். ஆனால் அஹ்லுஸ்ஸுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர் மத்தியில் மரணித்தவர்களுக்கு தல்கீன் சொல்லிக் கொடுப்பது சுன்னத்தாகும். (ஆதாரம்: ரத்துல் முக்தார் பாகம்1, பக்கம் 571)
 3. தல்கீன் ஓதாதவரும், ஓத மறுப்பவரும் முஃதஸிலா இயக்கத்தை சார்ந்தவராகும். இவர்கள் மய்யித்தை உணர்வற்ற சடமாகவும், மரணத்தின் பின் கப்ரில் உயிர் கொடுத்து எழுப்பப்படுவதையும் நிராகரிக்கின்ற வழிகெட்ட அமைப்பை சார்ந்தவர்கள்.

எனவே தல்கீன் ஓதுதல் நல்ல காரியம் என்பதற்கு அது தொடர்பான நபி மொழிகளும், இமாம்களின் கூற்றுக்களும் அதிகம் உள்ளன. இங்கு கூறப்பட்ட ஆதாரங்கள் மனக்கண் தெளிவான ஒருவனுக்கு போதுமானவையாகும். எனவே தல்கீன் ஓதுதல் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைவாதிகளிடமும் திட்டமான அறிவு ஞானமுள்ளவர்களிடமும் ஸுன்னத் ஆன விசயமாகிவிட்டது. அவர்களில் ஒருவர் கூட அது கூடாத விசயமென்று சொன்னது கிடையாது.

பத்ரு ஸஹாபாக்களின் சிறப்புகள்

ஷுஹதாக்களின் மகத்துவம்:

وَلَا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله اموانا بل احيآء عند ربهم يرزقون

‘அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் வெட்டுப்பட்டு ஷஹீதானவர்களை இறந்தவர்கள் என எண்ணாதீர்கள். அவர்கள் தங்களின் இறைவனின் சன்னிதானத்தில் உயிருள்ளவர்களாவும், உணவளிக்கக் கூடியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். (அல்குர்ஆன்)

அப்துல்லாஹ் இப்னு மஸ்ஊத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் மேற்கூறிய வசனம் குறித்து விளக்கம் கேட்;ட போது நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அறிவித்ததாக கீழ்காணும் ஹதீதை குறிப்பிட்டார்கள்:

‘ஷுஹதாக்களுடைய உயிர்களானது சுவர்க்கத்தில் உள்ள பச்சை நிற பறவையின் வயிற்றில் வைக்கப்பட்டு, சுவர்க்கத்தில் நினைத்த இடங்களை சுற்றி வரும். பிறகு இறைவனின் சிம்மாசனத்தில் தொங்க விடப்பட்ட தங்கக் கூண்டில் தஞ்சமடையும் என்று கூறினார்கள். இத்தகைய மாபெரும் பாக்கியம் பத்ரு ஸஹாபாக்களுக்கும் கிடைத்தது.

நூல்: புகாரி, முஸ்லிம்.

மேலும் ஷுஹதாக்களைப் பற்றி நபிகளார், ‘ ஷுஹதாக்களை இறைவன் ஐந்து சிறப்புக்களை கொண்டு கண்ணியம் செய்திருக்கிறான். அதுபோன்ற சிறப்பை நான் உட்பட எந்த நபிமாரும் பெறவில்லை. அவையாவன:

1.எல்லா நபிமார்களின் உயிர்களையும் மௌத்தின் அதிபதி இஸ்ராயீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள்தான் கைப்பற்றுவார்கள். ஆனால் ஷுஹதாக்களின் உயிர்களை அல்லாஹ்வே கைப்பற்றுவான்.

2.அனைத்து நபிமார்களும் மரணமானபின் குளிப்பாட்டப்படுவார்கள். அவ்வாறே நானும் குளிப்பாட்டப்படுவேன். ஷுஹதாக்கள் குளிப்பாட்டப்பட மாட்டார்கள். வெட்டுண்ட காயங்களுடன் அடக்கப்படுவார்கள். இந்த உலகின் தண்ணீர் பக்கம் அவர்கள் தேவையாக மாட்டார்கள்.

3. எல்லா நபிமார்களும் மரணித்த பின்பு கஃபனிடப்படுவார்கள். நானும் கஃபனிடப்படுவேன். ஆனால் ஷுஹதாக்கள் கஃபனிடப்பட மாட்டார்கள். அவர்கள் போரில் அணிந்திருந்த உடைகளுடனே அடக்கம் செய்யப்படுவார்கள்.

4. எல்லா நபிமார்களும் மரணித்த பின்பு அவர்களை மரணித்தவர்கள் என்று கூறப்படும். நானும் முஹம்மது ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மரணித்து விட்டார்கள் என்று கூறப்படும். ஆனால் ஷுஹதாக்கள் மரணித்து விட்டால் அவர்களை மரணித்தவர்கள் என்று சொல்லாதீர்கள் என்று ஒரு திருமறைவசனத்திலும், மரணித்தவர்கள் என்று எண்ணாதீர்கள் என்று மேற்கூறிய வசனத்திலும் இறைவனே கூறுகிறான்.

5. எல்லா நபிமார்களுக்கும் மறுமைநாளில் சிபாரிசு செய்யும் உரிமை வழங்கப்படும். ஆனால் ஷுஹதாக்கள் ஒவ்வொரு நாளும் சிபாரிசு செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள். –நூல்: தப்ஸீர் குர்துபி 1518ஃ3

சிறிது நேரம் இறைவன் பாதையில் சண்டை செய்வது 50 தடவை நபிலான ஹஜ்ஜு செய்வதை விட சிறந்தது. – அல்ஹதீது.

பத்ரு போர் நடக்க காரணங்கள்:

நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மதீனாவில் இருந்த போது அவர்களுடன் முனாபிக்குகள் என்னும் நயவஞ்சகர்கள் (உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுபவர்கள்) ஸஹாபாக்கள் போல் நடித்து கொண்டு இருந்தார்கள். இவர்கள் மக்காவிலுள்ள குறைஷிகளுக்கு நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்காவை நோக்கி படை எடுக்க ஆயத்தமாகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பொய்யான செய்திகளை அனுப்பிக் கொண்டிருந்தனர். இதனால் மக்கத்து குறைஷிகள் போருக்குத் தக்க தருணத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள்.

இதுசமயத்தில் குறைஷித் தலைவர்களில் ஒருவரான அபூசுப்யான் மக்காவாசிகளான முப்பது பேருடன் வியாபார நிமித்தமாக சிரியா சென்று பெரும் பொருட்களோடு மக்கா திரும்பிக் கொண்டிருந்தார். அவரது குழுவை வழிமறித்து முஸ்லிம்கள் கொள்ளை அடிக்கப் போவதாக வதந்தி நிலவியது. இதனையறிந்த அபூசுப்யான் மக்காவிற்கு தூதனுப்பி பாதுகாப்பு கேட்டிருந்தார். இவர்கள் மக்காவிற்கு மதீனாவின் வழியாக செல்லும் வழமையான வழியை விட்டு வழியை மாற்றி செங்கடல் வழியாக சென்று மக்காவை சென்றடைந்தனர்.

வர்த்தகக் குழுவிற்கு பாதுகாப்பு தேவை என்ற செய்தி குறைஷி காபிர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பாக அமைய ஆயிரம் பேர் கொண்ட படையை திரட்டி வர்த்தக பாதுகாப்புக் குழு என்ற பெயரில் புறப்பட்டார்கள். எவ்வித இடையூறுமின்றி வழியை மாற்றி மக்கா சென்றடைந்த அபூசுப்யான் ‘மக்காவிற்கு திரும்பி விடுங்கள்’ என்று செய்தியனுப்பினார். அபூஜஹல் அதை நிராகரித்து பத்ரில் படையை இறக்கினான்.

குறைஷிகள் படை திரட்டி வருகிறார்கள் என்ற செய்தி கேள்விப்பட்டவுடன் பெருமானார் அவர்களும் தற்பாதுகாப்புக்காக 313 ஸஹாபாக்களைக் கொண்டு படை ஏற்படுத்தி புறப்பட்டார்கள். படை பத்ரில் பாளையம் இறங்கியது. இது ஹிஜ்ரி இரண்டாம் ஆண்டு ரமலான் பிறை 17 அன்று நடைபெற்றது. இஸ்லாத்தில் நடைபெற்ற முதல் போர் இது.

முஸ்லிம்களின் படைப்பிரிவில் 3 குதிரைகளும், 9 உருக்குச் சட்டைகளும், 8 வாளாயுதங்களும், 70 ஒட்டகங்களும் இருந்தன.

எதிரிகள் படையில் 100 குதிரைகளும், 700 ஒட்டகங்களும் ஏராளமான யுத்த தளவாடங்களும் இருந்தன.

இரண்டு தரப்பினர்களின் பலங்களையும் சீர்தூக்கி பார்த்து விட்டு, நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இறைவனிடம் வெற்றிக்காக பிரார்த்தனை செய்தார்கள். அல்லாஹ் அவர்களின் துஆவை ஏற்றுக் கொண்டான். இப்போரில் சொந்த பந்தம் என்று பார்க்காமல் முஸ்லிம்கள், காபிர்கள் என்றே பார்க்கப்பட்டது.

நோன்பு கடமையாக்கப்பட்ட பிறகு நடைபெற்ற இப்போரில் முஸ்லிம்கள் நோன்பு நோற்றிருந்தார்கள். போhக்களத்தில் ஐவேளைத்தொழுகை,திக்ரு, பிக்ரு, தராவீஹ் தொழுகை மற்ற இபாதத்துக்கள் தவறாமல் நடைபெற்று வந்தன.

இப்போரில் அல்லாஹ் வெற்றியை முஸ்லிம்களுக்கு கொடுத்தான். முஸ்லிம்கள் தரப்பில் 14 பேர் ஷஹீதானார்கள். அவர்களின் திருநாமங்கள்:

1. முபஷ்ஷிர் இப்னு அப்துல் முன்கதிர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
2. ரபீஃஉ இப்னு முஅல்லா ரலியல்லாஹு அன்ஹு
3. ஸஃது இப்னு கய்சமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு
4. யஜீது இப்னு ஹாரிஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
5. உபைதா இப்னு ஹாரிது ரலியல்லாஹு அன்ஹு
6. ஆகில் இப்னு புகைரு ரலியல்லாஹு அன்ஹு
7. உமைர் இப்னு ஹுமாம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
8. முஅவ்விது இப்னு ஹாரிஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
9. திஷ்ஷிமாலைன் இப்னு அம்து அம்ரு ரலியல்லாஹு அன்ஹு
10. மிஹ்ஜா இப்னு சாலிஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
11. உமைர் இப்னு அபீவக்காஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
12. ஹாரிஸா இப்னு சுராக்கா ரலியல்லாஹு அன்ஹு
13. சஃப்வான் இப்னு வஹப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு
14. அவ்ஃப் இப்னு ஹாரித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

குறைஷிக் காபிர்களில் 70 பேர் மடிந்தார்கள். இந்த சடலங்களை பத்ரு என்ற கிணற்றில் போட்டு மறைக்கும்படி பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள். அதன்படி செய்யப்பட்டது. இரண்டு நாட்களுக்குப் பின் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அக்கிணற்றுக்கு சென்று செத்த மய்யித்துகளிடம் பேசினார்கள்.

அபூஜஹலே, உமையாவே, உத்பாவே எங்களுக்கு எங்கள் நாயன் சொன்ன வாக்குறுதியை உண்மையாகவே பெற்றுக் கொண்டோம். உங்களின் கடவுள்களின் வாக்குறுதியை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டீர்களா? நீங்கள் எங்களுக்கு செய்த பலவித இன்னல்கள் துன்பங்கள் இவைகளுக்குரிய தண்டனையை இப்பொழுது பெறுகிறீர்கள். இப்பொழுதாவது என்னைப் பற்;றியும் நான் சொன்ன ஆண்டவனைப் பற்றியும் விளங்கிக் கொண்டீர்களா? என்று கேட்ட போது,

அவர்கள் அருகில் நின்ற உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் நாயகமே! மரணித்து விட்டவர்கள் எப்படி உங்கள் வார்த்தையைக் கேட்பார்கள்? என்று வினவ அதற்கு நாயகம் அவர்கள் உங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியும். அவர்களுக்கு பதிலுரைக்க முடியாது. இதுதான் உங்களிருவருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்று சொன்னார்கள்.

பத்ரில் ஏற்பட்ட சம்பவங்கள்:

ஹழரத் ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பத்ரு யுத்தம் நிகழ்வதற்கு முன் அந்தப் போரில் இறந்து போகக் கூடிய சிலரின் பெயர்களையும் அவர்கள் பத்ரு களத்தில் இன்ஷாஅல்லாஹ் இன்னின்ன இடங்களில் இறப்பார்கள் என்பதையும் தங்களின் கையிலுள்ள அசாவினால் கோடு போட்டுக் காட்டினார்கள்.

இதை ஹழரத் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: முதல் நாள் நபி நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எதிரிகளில் யார் யார் எவ்விடங்களில் கொல்லப்படுவார்கள் என்பதைக் கோடு போட்டுக் காண்பித்தார்களோ அவரவர்கள் அவ்வவ்விடங்களில் கொல்லப்பட்டார்கள். இதை என் கண்ணால் பார்த்தேன் என்று உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் உரைத்தார்கள். ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கோடிட்டுக் காட்டிய இடங்களிலிருந்து ஒரு சிறு துரும்பளவாவது கூட கொல்லப்பட்ட இடங்கள் மாறவில்லை. இதுவும் பத்ரு யுத்தத்தில் நடந்த மிகப் பெரிய ஆச்சரியங்களில் ஒன்றாகும். – முஸ்லிம்.

பத்ரு யுத்தத்தின் போது நபிகள் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் , ஒரு கூடாரத்தில் அமர்ந்து கொண்டு தமது தோழர்களை நோக்கி, ‘எழுந்திருப்பீராக! வானத்தையும், பூமியையும் விட விசாலமானதும் தக்வா கொண்டவர்களுக்கென்றே தயாரிக்கப்பட்டதுமான சுவர்க்கத்தின்பால் விரைவீராக!’ என்று கூறினார்கள். இதனைக் கேட்டுக் கொண்டிருந்த ஹழ்ரத் உமைர் இப்னு ஹம்மாம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ‘ஆஹா, ஆஹா’ என்றனர். அண்ணலார் அவர்கள் உமைரை நோக்கி, எதற்காக ஆஹா ஆஹா என்று கூறினீர் என்றார்கள். அதற்கு அவர்கள், ‘அல்லாஹ்வின் தூதர் அவர்களே! அத்தகையவர்களில் நானும் ஒருவனாக இருக்க விருப்பப்படுகின்றேன்’ என்று பதில் கூறினார். உடனே அண்ணலார் அவர்கள் நீரும் அவர்களில் ஒருவராயிருக்கிறீர்கள்’ என்றார்கள்.

ஹஜ்ரத் உமைர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஒரு பையிலிருந்து சில பேரீத்தங்கனிகளைப் பசியின் கொடுமையைத் தணிக்கத் தின்றார்கள். ஓரிரண்டு கனிகளைத் தின்றதும் அவர்கள் கையிலிருக்கும் கனிகளைத் தின்று தீர்க்கும் வரை காத்திருப்பதென்பது இவ்வுலகில் நீண்ட காலம் ஜீவித்திருப்பதைப் போலிருக்கிறது. எனக்கு அதுவரை என்னால் எப்படிப் பொறுத்துக் கொண்டிருக்க முடியும்’ என்று கூறியவாறு கையிலிருந்த கனிகளை தூர எறிந்து விட்டு கரத்திலே வாளேந்தி பத்ரு போரிலே உடலை விட்டு உயிர் பிரியும் வரை போராடி ஷஹீதாய் விட்டார்கள்.

பத்ரு போரில் முதன் முதலாக ஷஹீதானவர் மிஹ்ஜஹ் என்ற கறுப்பு நிற அடிமையாகும். உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கறுப்பு நிற மனிதர்களுக்கு தலைமைப் பதவி கொடுத்து கௌரவியுங்கள். ஏனெனில் நான்கு கறுப்பு நிற மனிதர்கள் சொர்க்கத்தில் தலைவராக இருப்பார்கள். 1. எத்தியோப்பியா நாட்டு அதிபரான கருப்பர் இன மக்களின் மன்னர் நஜ்ஜாஷி 2. லுக்மானுல் ஹகீம் அலைஹிஸ்ஸலாம். 3. பிலால் ரலியல்லாஹு அன்ஹு 4. பத்ருப் போரில் முதலில் ஷஹீதான மிஹ்ஜஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆகியோர் எனக் கூறினார்கள். – நூல்: தப்ஸீர் இப்னு கதீர்.

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பத்ரு போருக்கு தயாரான போது கைஃஸமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தன்னுடைய மகனான ஸஃது இப்னு கைஃஸமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களிடம் ‘மகனே! நீ உம் மனைவி மக்களுடன் தங்கிவிடு. நான் போரிடப் போகிறேன்’ என வேண்டினார்கள். அதற்கு ஸஃதிப்னு கைஃஸமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் தந்தையைப் பார்த்து என் அருமை தந்தையே! இது சுகப் பிரச்சனை அல்ல. சொர்க்கப் பிரச்சனை. சொர்க்கம் அல்லாத வேறு விஷயமாக இருப்பின் உங்களுக்காக நான் விட்டுக் கொடுத்திருப்பேன். இது சொர்க்கத்தையே கூலியாக பெறும் பேராகும். இதில் யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று கூறி குடும்பத்துடன் தங்குவதற்கு மறுத்து விட்டார்கள்.

அதன்பிறகு இருவரில் யார் போருக்கு செல்வது என்பதில் கடும் போட்டி ஏற்பட்ட போது சீட்டுக் குலுக்கி போட்டார்கள். அதில் ஸஃதிப்னு கைஃஸமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பெயரே வந்தது. இவர்கள் பத்ருப் போருக்காக நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடன் புறப்பட்டார்கள். இவர்கள் ஆசைப்பட்டது போல் உயிர்த்தியாகம் செய்து சொர்க்கத்தை அடையும் நற்பேற்றினை இறைவன் அவர்களுக்கு வழங்கினான். அவர்கள் அம்ரிப்னு அப்து உத்து என்ற எதிரியால் வெட்டப்பட்டு ஷஹீதானார்கள்.

பத்ரீன்களின் திருநாமத்தின் பிரயோஜனங்கள்:

இமாம் புகாரி நாயகம் அவர்கள் தங்கள் புகாரி கிரந்தத்தில் பத்ரு போர் பற்றிய பாடத்தில் அந்தப் போரில் கலந்துகொண்டவர்கள் அனைவர்கள் பெயரையும் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார்கள். அந்தப் பெயர்களை நாம் படிக்கும் பொழுது நம்முடைய நாட்டங்களும், கேட்கும் துஆக்களும் உடனே ஒப்புக் கொள்ளப்படும். இது அனுபவ ரீதியாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

                                                                                      -நூல்: தாரீகுல் கமீஸ் 402/1

முஅவ்விது இப்னு அஃப்ராவு ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் பத்ரு போரில் கொல்லப்பட்ட ஷுஹதாக்களில் ஒருவராகும். இவர்களின் மகள் ருபைய்யி உபின்த் முஅவ்விது ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஒரு நாள் லுஹருக்கு முன்பு ‘கைலூலா’ தூங்குவதற்காக தலையணையில் தலையை வைத்து படுத்திருந்தேன். அப்போது ஒரு கருத்த உருவம் திடீரென என் மேல் உட்கார்ந்து என்னை தொந்தரவு செய்தது. என்னை துன்புறுத்திக் கொண்டிருக்கும் போது வானிலிருந்து மஞ்சள் நிறத்திலான ஒரு பேப்பர் துண்டு பறந்து வந்து என் மேல் அமர்ந்திருந்த கருப்பு உருவத்தின் அருகில் விழுந்தது. அதை அந்த உருவம் படித்துப் பார்த்தது. அதில் பிஸ்மி எழுதப்பட்டு அதன்பின் ‘இது மேலான இறைவனிடமிருந்து இறை அடிமையின் பக்கம் எழுதப்பட்டதாகும். ஸாலிஹான (பத்ரு ஸஹாபியின்) நல்லடியாரின் மகளான என் அடிமைப் பெண்ணை தீங்கு செய்ய உனக்கு எந்த உரிமையுமில்லை’ என எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருந்தது. இதைப் படித்துப் பார்த்ததும் கோபத்தில் என் முட்டில் ஓங்கி அடித்து விட்டு ஓடி விட்டது. அதன் வேதனையை நான் மரணிக்கும் வரை அனுபவித்து வந்தேன் எனக் கூறுகிறார்கள்.

இந்த ஹதீதை பைஹகீ இமாம் தன்னுடைய நூலில் குறிப்பிட்’டு, பிறகு தான் எழுதிய அடிக்குறிப்பில் மேல் கூறிய நிகழ்ச்சியில் பத்ரு ஸஹாபியுடைய பரக்கத்தினால் அவருடைய மகளுக்கு ஏற்பட்ட துன்பத்தை இறைவன் நீக்கியிருப்பது இங்கு குறிப்பிடத் தக்கது எனக் கூறுகிறார்கள்.                                                நூல்: பைஹகீ 115/7

பத்ரு ஸஹாபாக்களின் பெயர்கள் இருக்;கும் இடங்களில் அல்லாஹ்வின் ரஹ்மத் இறங்குகிறது என்றும், அவர்களின் திருநாமங்களை அவ்ராதாக விடாமல் முறையாக ஓதி வருபவருக்கு விலாயத்தின் அந்தஸ்து கிடைக்கிறது என்றும் மகான்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். ஏராளமான சம்பவங்களும், ஆதாரங்களும் இருக்கின்றன. விரிவஞ்சி இத்துடன் முடிக்கிறோம். அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் பத்ரு ஸஹாபாக்களின் பொருட்டால் அனைத்து நாட்டங்களையும் நிறைவேற்றித் தருவானாக! ஆமீன்.

முற்றும்.

حيض – மாதவிடாய் பற்றிய சட்டங்கள்

மாதவிடாய் என்பது ஒரு பெண் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வேளையில் அப்பெண்ணின் கருவறையின் கடைசிப் பகுதியிலிருந்து வெளிப்படும் இரத்தமாகும். ஹைழ் ஏற்படுவதற்கு மிகவும் குறைந்த வயது ஒன்பது வயதாகும்.  ஓன்பது வயது நிரம்ப 16 நாட்களுக்குக் குறைவான நாட்களில் இவ்விதம் இரத்தம் வெளிப்பட்டால் அது ஹைழேயாகும். (ஹைழ்) மாதவிடாயின் குறைந்த கால அளவு ஓர் இரவு பகலாகும் (ஒரு நாளாகும்) கூடிய அளவு 15 நாட்களாகும். இரண்டு ஹைழுக்கு இடையில் ஏற்படும் சுத்தத்தின் குறைந்த கால அளவு 15 நாட்களாகும். அதிகத்திற்களவில்லை. பல வருடங்களாகவும் ஆகலாம். ஒரு பெண்ணிற்கு ஏற்பட்ட ஹைழின் மொத்த நேரம் ஒரு நாளை விடக் குறைவாக இருப்பின் அது ஹைழல்ல. எனவே அக்காலத்தில் விட்ட தொழுகைகளை கழாச் செய்வது அவசியமாகும். ஹைழின் குறைந்த நேரமான ஒரு நாளோ அல்லது அதிகக்காலமான 15 நாட்களோ அல்லது அதற்கு இடைப்பட்ட நாட்களோ ஹைழ் நின்று விடுமாயின் அது ஹைழேயாகும். ஹைழின் அதிகபட்சக்காலமான 15 நாட்களையும் கடந்து ஒரு பெண்ணுக்கு இரத்தம் ஓட்டம் இருந்தால் استحاضة (பெரும்பாடு) ஆகும். அப்பெண்ணை (مستحاضة) பெரும்பாட்டுக்காரி எனப்படும். ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு சமயம் இரத்தம் ஒரு சமயம் சுத்தமாகியும் இப்படியாக ஏற்பட்ட நிலை 15 நாட்களை தாண்டாமலும் அந்நிலையில் ஏற்பட்ட இரத்தத்தின் கூட்டுத்தொகை ஒரு நாளை விடவும் குறைவாக இருப்பின் இரத்தம் ஏற்பட்ட அக்காலமும் சுத்தமாயிருந்த அக்காலமும் ஹைழாகவே கணிக்கப்படும்.

நிஃபாஸ் எனும் பிள்ளைப்பேறு தொடக்கின் குறைந்த காலம் ஒரு நொடியாகும். அதிகம் 40 நாட்களும் மிக அதிகம் 60 நாட்களுமாகும். அதற்கும் அதிகமாக ஏற்பட்டால் அது استحاضة ஆகும்.

ஹைழ், நிஃபாஸால் ஹராமாகுபவை:

பெருந்தொடக்கால் ஹராமாகுபவையும், நோன்பும், பள்ளியை அசுத்தமாக்கிவிடும் என பயந்தால் பள்ளியினுள் கடந்து செல்வதும் உடலுறவு கொள்வதும், விவாகரத்தும், சிறு தொடக்கை நீக்குவதாக நிய்யத் வைத்து வுளு செய்வதும் ஹராமாகும். இரத்தம் வெளியேற்றம் (ஹைழ் ,  நிஃபாஸ்) நின்று விட்டால் நோன்பு, தலாக், பள்ளியினுள் கடந்து செல்வது, நிய்யத்துடன் வுளு செய்வது ஆகியவை கூடும். எனினும் மற்றவைகளில் ஹராம் எனும் சட்டம் குளித்த பின்னே தான் நீங்கும்.

مستحاضة பெண்மணி வுளுச் செய்யுமுன் தன் அபத்தைக் கழுவி இரத்தம் வடியாத அளவிற்கு கட்டுப்போட்டு அதன் பின்னே தான் வுளு செய்ய வேண்டும். செய்த பின் அவ்ரத்தை மறைப்பது, பாங்கு, ஜமாஅத்தை எதிர்பார்ப்பது போன்ற

தொழுகை சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களைத் தவிர மற்ற எதற்காகவும் தொழுகையை பிற்படுத்துதல் கூடாது. அவ்வாறு பிற்படுத்தினால் மீண்டும் மேற்சொன்ன காரியங்களை செய்ய வேண்டும். இது போன்று மேற்சொன்ன ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு தொழுகைக்கும் செய்ய வேண்டும். மேலும் سلس البول (தொங்கு நீர்) உள்ளவனுக்கும் மேற்சொன்ன சட்டமேயாகும்.

உளு இன்றி குர்ஆனைத் தொடலாமா?

குர்ஆனைத் தொடுதல்:

குர்ஆனைத் தொடக்கூடியவர் சிறுதொடக்கு மற்றும் பெருந்தொடக்கிலிருந்து தூய்மையானவராக இருக்க வேண்டும். அதாவது உளு இல்லாதவர்களும், குளிப்பு கடமையானவர், மாதவிடாய் பெண்கள் மற்றும் பிள்ளைப் பேறு உதிரப் போக்குள்ள பெண்கள் ஆகியோர் இறைவேதம் குர்ஆனைத் தொடக்கூடாது.

பரிசுத்தமானவர்கள்தான் குர்ஆனைத் தொட வேண்டுமென்பதற்கு அடிப்படை ஆதாரங்கள் மூன்று:

 1. இறைமறை வேதம் அல்குர்ஆன்
 2. இறைத்தூதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் பொன்மொழிகளான ஹதீது.
 3. நபித் தோழர்களின் ஏகோபித்த முடிவான இஜ்மாஃ

குர்ஆன்: இறைவன் கூறினான்:

لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَّهَّرُوْنَ (الواقعة 79

‘தூய்மையானவர்களைத் தவிர (வேறெவரும்) குர்ஆனைத் தொட மாட்டார்கள்.’ (அல்-குர்ஆன் 56:79)

இச்செய்தியின் மூலம் இறைவன் குர்ஆனின் மாண்பை வெளிப்படுத்துகிறான். தூய்மையானவர்கள்தான் என்று கூறி ஒரு வரைமுறையை இறைவன் விதித்துவிட்டதால் மற்றவர்கள் குர்ஆனைத் தொடக்கூடாது என்ற அழுத்தமான அர்த்தம் இவ்வசனத்தில் உள்ளடங்கியுள்ளது.

(நூல்: ஃதகீரா 1-238 ஆசிரியர் -கர்ராஃபீ)

மனிதர்களில் தூய்மையானவர்கள் என்பதன் பொருள்:

 • ஷிர்க் எனும் இணைவைப்பு, குஃப்ர் எனும் இறைமறுப்பு இவ்விரண்டை விட்டும் நீங்கி உளத்தூய்மையுடன் இருப்போர்.
 • புலன்களுக்குத் தெரிகின்ற நஜீஸ் எனும் அசுத்தத்தை விட்டும் உடல் தூய்மையாக இருப்போர்.
 • ஹதஃத் எனும் சிறுதொடக்கு மற்றும் பெருந்தொடக்கை விட்டும் நீங்கியிருப்போர்.

மேற்கண்ட வசனத்திலுள்ள வாசகம் வெளித்தோற்றத்தில் அமைந்திருந்தாலும் கட்டளை வாக்கியமாகவே இங்கே கருதப்படும்.

(நூற்கள்: தஃப்ஸீர் பஙவி 5-301, தஃப்ஸீர் இப்னு கதீர் 4-299)

ஹதீது:

عَنْ حَكِيْمِ ابْنِ حِزَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَا بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اِلٰى اليمن قال :لَاتَمْس القُرْآنَ اِلَّا وَاَنْتَ طَاهِرٌ

ஹகீம் இப்னு ஹிஜாம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள், ‘இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் என்னை யமன் நாட்டிற்கு அனுப்பிய சமயம் என்னிடம் கூறினார்கள். நீங்கள் தூய்மையானவர்களாக இருக்கும் போதுதான் குர்ஆனைத் தொட வேண்டும். (இல்லையென்றால் தொடக்கூடாது)’

நூற்கள்: ஹாகிம் எண்: 6066, தப்ரானி (கபீர்) எண்: 306, தார குத்னீ எண்: 366)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي الله عنه قَالَ: قَالَ النَبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَايَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلَّاطَاهِرٌ

இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மொழிந்தார்கள்: ‘பரிசுத்தமானவர்கள்தான் குர்ஆனைத் தொட வேண்டும்.’

அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

நூற்கள்: தாரகுத்னீ 383, தப்ரானி (ஸஙீர்) 1160

عَنْ عُثْمَانِ بِنِ اَبِي العَاصِ قَالَ: وَفَدْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فوجدُوْنِيْ اَفْظَلَهُمْ اَخَذًا لِلْقُرْآنِ وَقَدْ فَظَلْتَهُمْ بِسُوْرَةَ البَقَرة قَالَ النَّبِيُ صلى الله عليه وسلم قَدْ اَمَّرْتُكَ عَلٰى اَصْحَابِكَ وَاَنْتَ اَصْغَرُهُمْ وَلَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ اِلا وانت طاهر (رواه التبراني فى الكبير

உத்மான் இப்னு அபில் ஆஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘நாங்கள் இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை சந்தித்தோம். எங்களில் குர்ஆனை நன்கு ஓதக் கூடியவனாக நானிருந்தேன். இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லம் என்னிடம் சொன்னார்கள். ‘நீர் சிறுவராக இருப்பினும் உம் கூட்டத்தினருக்கு தலைவராக உம்மை நியமிக்கிறேன். நீர் தூய்மையானவராக இருக்கும்போது தான் குர்ஆனைத் தொட வேண்டும்.’

(நூல்: தப்ரானி (கபீர்) 8255)

عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمدبن عمرو بن حزم عن ابيه عن جدّه قال: كان فى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمروبن حزم: لا يمس القرآن الّا علٰى طهر(رواه مالك وابن حبان والدار مي والبيهقى والدار قطني

இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அம்ரு இப்னு ஹஜ்ம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இவ்வாறு எழுதப்பட்டு இருந்தது. ‘து|ய்மையானவரான நிலையில்;தான் குர்ஆனைத் தொட வேண்டும்.’

நூற்கள்: முஅத்தா 466, தாரமி 2195, பைஹகி 376, தாரகுத்னி 385, இப்னு ஹிப்பான் 6703.

குர்ஆன் ஓதக்கூடாத நிலைகள்:

 • குளிப்பு கடமையானவர்கள் – ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் குர்ஆனை ஓதக் கூடாது.
 • மாதவிடாய் பெண்கள் குர்ஆன் ஓதக் கூடாது.
 • பேறுகால உதிரப் போக்குள்ள பெண்கள் குர்ஆன் ஓதக் கூடாது. உளு இல்லாதவர்கள் குர்ஆனைத் தொடாமல் ஓதுவது கூடும்.

சான்றுகள்:

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (رواه الترمذي والبيهقي فى السنن الكبري والبن عساكر والدار قطني وابن ماجة

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் எங்களுக்கு குர்ஆனை ஓதிக்காட்டுவார்கள். ஆனால் குளிப்பதற்கு கடமையான நிலையில் ஓதிக் காண்பிக்க மாட்டார்கள்’.

அறிவிப்பாளர்: அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல்: திர்மிதீ எண்: 136

عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرونا القرآن علٰى كل حال مالم يكن جنبا (رواه الترمذي

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கழிவறை சென்று வந்த பின்னால் குர்ஆன் ஓதுவார்கள். மாமிசம் உண்பார்கள். அவர்கள் குர்ஆன் ஓதுவதிலிருந்து தடுப்பது குளிப்பு கடமை என்ற நிலை மட்டுமே.

அறிவிப்பாளர்: அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல்: தப்ரானி 6873.

عن علي انه اتي بوضوء فتوضأ وضوءه للصّلاة قال: هٰكذا رايت رسول الله  توضأ ثمّ شيئا من القرآن ثم قال: هٰذا لمن ليس بجنب قاما الجنب فلا ولآيه     (رواه احمد

அலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு உளு செய்யும் தண்ணீர் கொண்டு வரப்பட்டது. தொழுகைக்கு உளு செய்வது போல் உளு செய்து விட்டு கூறினார்கள், ‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் உளு செய்யும்போது இவ்வாறே நான் பார்த்தேன். பிறகு இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குர்ஆனில் சில வசனங்கள் ஓதிய பிறகு கூறினார்கள். குளிப்பு கடமையில்லாத நபருக்கு குர்ஆன் ஓதுவது கூடும். ஆனால் குளிப்பு கடமையானவரோ ஒரு வசனம் கூட ஓதக் கூடாது.

இஜ்மாஃ

இஸ்லாத்தைத் தழுவுவதற்கு முன் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு தனது சகோதரியின் இல்லத்திற்கு வருகை தந்தபோது குர்ஆன் ஓதப்படும் ஓசையைக் கேட்டார்கள். பிறகு தனது சகோதரியிடம் கேட்டார்கள்.

فقال عمر: اعطوني الكتاب الذي عندكم اقراه

‘உங்களிடம் உள்ள குர்ஆனை என்னிடம் கொடுங்கள்.’

فقالت له اخته: انك رجس ولا يمسه الا المطهرون فقم واغتسل و توضَّأ

‘நீங்கள் அசுத்தத்தில் உள்ளீர்கள். இக்குர்ஆனை சுத்தமானவர்கள் தான் தொட வேண்டும். ஆகவே எழுந்து குளித்து விட்டு அல்லது உளு செய்து விட்டு வாருங்கள்.’

فقام عمر فتوضأ ثم اخذ الكتاب فقراطه (رواه الدارمي والبيهقي فى دلائل النبوة

உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எழுந்து சென்று உளு செய்து விட்டு குர்ஆனை எடுத்தார்கள். தாஹா எனும் அத்தியாயத்தை ஓதினார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: அனஸ் இப்னு மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

நூல்: பைஹகி (தலாயிலுன்னுபுவ்வா) 546

ثم رجع فقلنا له : توضأ يا ابا عبدالله لعلنا ان نسألك عن آي من القرآن قال: فاسألوا فاني لا امسه انه لا يمسّه الا المطهرون قال فسالناه فقرأ علينا قبل ان يتوضّا (رواه ابن ابي شيبة والبيهقي فى السنن الكبرى)

அப்துர் ரஹ்மான் இப்னு யஜீத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: ‘ஸல்மான் ஃபார்ஸி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடன் ஒரு பயணத்திலிருந்தோம். அவர்கள் கழிவறை சென்று வந்தார்கள். அவர்களிடம் நாங்கள் கூறினோம். நீங்கள் ஒளு செய்து கொள்ளுங்கள். நாங்கள் குர்ஆனில் சில வசனங்கள் பற்றி உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறோம்.

ஸல்மான் ஃபார்ஸி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் எங்களைப் பார்த்து சொன்னார்கள்: ‘என்னிடம் கேளுங்கள். நான் குர்ஆனை தொடப் போவதில்லையே. குர்ஆனைத் தொடுவதற்குத்தான் தூய்மை அவசியம். பிறகு அவர்களிடம் (சில கேள்விகள் கேட்டோம்) அவர்கள் உளு செய்வதற்கு முன்பாக சில வசனங்களை எங்களுக்கு ஓதிக் காண்பித்தார்கள்.

நூற்கள்: இப்னு அபீஷைபா எண் 1100, பைஹகீ 416

விவாதம்: 1

56-79 வசனத்தில் இறைவன் கூறிய வேதம் தற்போது மக்கள் கைகளில் தவழும் குர்ஆனல்ல. வானுலகிலுள்ள லவ்ஹுல் மஹ்ஃபூல் பலகையில் எழுதப்பட்ட வேதத்தையே குறிக்கிறது.

மேலும் இவ்வசனத்திலுள்ள தூய்மையானவர்கள் என்பது மலக்குகளையே குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. ஏனென்றால் அவர்கள் தான் பாவம் மற்றும் இணைவைப்பிலிருந்து தூய்மையானவர்கள்.

விளக்கம்:

لا يمسه الّا الطهرون

தூய்மையானவர்களைத் தவிர (வேறு எவரும்) குர்ஆனைத் தொட மாட்டார்கள்(56-79)

இவ்வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ள வேதம் குர்ஆனை குறிப்பதுபோல மக்கள் கைகளிலுள்ள குர்ஆனையும் குறிக்கும். காரணம் இவ்வசனத்திற்குப் பிறகு,

تنزيل من رب العالمين

அகிலங்களின் அதிபதியி(இறைவனி)டமிருந்து இவ்வேதம் இறக்கி வைக்கப்பட்டது.’ (6-80)

என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இறைவனிடமிருந்து இறக்கி வைக்கப்பட்ட குர்ஆன் என்பது மனிதர்களின் கரங்களிலுள்ள குர்ஆனைத்தான் குறிக்குமே தவிர லவ்ஹுல் மஹ்பூலிலுள்ள குர்ஆனை அல்ல. எனவே தூய்மையானவர்களே தொட வேண்டும் என்ற வசனத்திலுள்ள வேதம் விண்ணுலகிலுள்ள குர்ஆனையும், மண்ணுலகிலுள்ள குர்ஆனையும் அறிவிக்கும். ஏனெனில் எதார்த்தத்தில் இரண்டும் ஒன்றே.

இவ்வசனத்திலுள்ள தூய்மையானவர்கள் என்பது மலக்குகளை மற்றும் மனிதர்களை குறிக்கும். மலக்குகள் மட்டும் தான் குறிக்கும் என்ற சிலரது கருத்தை ஒருவாதத்திற்காக ஏற்றுக் கொண்டாலும் கூட அதுவும் சுன்னத் வல் ஜமாஅத் கொள்கைக்குத்தான் வலு சேர்க்கிறது.

அதாவது விண்ணிலுள்ள குர்ஆனை அங்கிருக்கும் தூய்மையானவர்கள் தொடுகிறார்கள் என்றால், அதுபோன்று மண்ணுலகிலிருக்கும் குர்ஆனையும் இங்குள்ள தூய்மையானவர் தான் தொட வேண்டும் என்ற கருத்தை இவ்வசனம் நமக்கு பாடமாக போதிக்கிறது.

மேலும் மண்ணுலகிலுள்ள குர்ஆன் பரிசுத்தம் வாய்ந்ததென்று இறைவன் குர்அனில் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

رَسُوْلٌ مِّنَ اللهِ يتْلُوا صُحَفًا مُّطَهَّرةَ(البينة :2

இறைவனிடமிருந்து வந்த தூதர் தூய்மையான ஏடுகளை ஓதுவார் (98:2)

فِيْ صُحْفٍ مُكَرَّمَةٍ مَّرْقُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةِ ( عبس : 13-14

‘இது கண்ணியமிக்க உயர்வுள்ள தூய்மையான ஏடுகளில் உள்ளது. வேதங்கள் தூய்மையானவை என இறைவன் அடையாளம் காட்டி விட்டான். ஆகவே சுத்தமில்லாதவர்கள் குர்ஆனைத் தொடக் கூடாது.

நூல்: ஷரஹுல் உம்தா (1:384)

விவாதம் 2:

இறைவன் கூறினான் هُدًا لِنَّاسِ(البقرة : 185இந்த வேதம் மக்களனைவருக்கும் நேர்வழி காட்டக் கூடியது.’

இறைநம்பிக்கையுள்ள தூய்மையானவர்கள்தான் குர்ஆனைத் தொட வேண்டும் என சட்டமிருந்தால் இறைமறுப்பாளர்கள் எவ்வாறு குர்ஆனைத் தொட முடியும்? ஓத முடியும்? எவ்வாறு நேர்வழி பெற முடியும்? குர்ஆன் எல்லோருக்கும் நேர்வழி காட்டும் என இறைவன் கூறியது நடைமுறையில் சாத்தியமற்றதாகி விடுகிறது. இது குர்ஆன் மக்களை சென்றடைய விடாமல் தடுக்கும் சூழ்ச்சியாகும்.

விளக்கம்:

குர்ஆன் மொழி பெயர்ப்புகளை தமிழ்- ஆங்கிலம் மற்றும் பிற மொழி பெயர்ப்புகளை இறைமறுப்பாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு செய்தால் அவர்கள் அதைப் படித்து புரிவதற்கும் இறைவனை அறிவதற்கும் மற்றும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை தெரிவதற்கும் வாய்ப்புண்டாகும்.

தர்ஜமாவில் குர்ஆன் வசனங்களிலிருந்தாலும் இறை மறுப்பாளர்கள் அதைத் தொடுவதற்கும் தடையில்லை. ஏனென்றால் தர்ஜமாவிற்கு குர்ஆன் என்று கூறப்படாது. குர்ஆனின் சட்டம் குர்ஆனுக்குத்தானே தவிர தர்ஜமாவிற்கு அல்ல.

அதேபோல குர்ஆனுக்கு அரபி மொழியில் விளக்கம் எழுதப்பட்ட தப்ஸீருக்கும் குர்ஆன் என்று சொல்லப்பட மாட்டாது. தப்ஸீர் என்பது குர்ஆனின் விரிவுரை நூலாகும். எனவே குர்ஆனுக்குரிய சட்டம் இதற்குக் கிடையாது.

இறை மறுப்பாளர்களால் படிக்கவும், புரியவும் முடியாத அரபி மொழியில் அமைந்த மூல குர்ஆன் பிரதியைக் கொடுக்காமல் படித்துப் புரியும் வகையிலுள்ள மொழி பெயர்ப்பு தர்ஜமாக்களை கொடுக்க வேண்டுமென்றுதான் சுன்னத் வல் ஜமாஅத்தினர்கள் கூறுகின்றனர்.

وانزلنا اليك الذكر لتبين لناس مانزل اليهم (النحل : 44

நபியே! மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த  வேண்டுமென்பதற்காக உங்களுக்கு குர்ஆனை இறக்கி வைத்தோம்.’

لقد من الله على المؤمنين اط بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ( آل عمران : 164

‘இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு அவர்களிலிருந்தே ஒரு தூதரை அனுப்பி வைத்து இறைவன் உறுதியாக பேரருள் புரிந்துள்ளான். அவனுடைய வசனங்களை அவர்களுக்கு அவர் ஓதிக்காட்டுவார். அவர்களை தூய்மைப்படுத்துவார். வேதத்தையும் ஞானத்தையும் அவர்களுக்கு கற்று கொடுப்பார்.’ (3-164)

குர்ஆன் அரபி மொழியிலிருப்பதால் அரபி பேசுபவர்கள் எளிதாக விளங்கிக் கொள்ள இயலுமென்றிருந்தால் இறைவன்  திருத்தூதரை அனுப்பி வைத்திருக்க மாட்டான். மக்களுக்கு விளக்கமளிக்க மற்றும் கற்று கொடுக்க வேண்டுமென்று கட்டளையிட்டிருக்க மாட்டான்.

அதிய்யி இப்னு ஹாதிம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள்: ‘நோன்பு காலத்தில் கருப்பு கயிற்றிலிருந்து வெள்ளைக் கயிறு உங்களுக்கு தெளிவாகும் வரை நீங்கள் உண்ணுங்கள், பருகுங்கள். (2-187) என்ற இறைவசனம் இறங்கிய போது கறுப்புக் கயிறொன்றையும், வெள்ளைக் கயிறொன்றையும் எடுத்து என் தலையணைக்குக் கீழே வைத்துக் கொண்டேன். இரவு முழுவதும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தேன். எனக்கு தெளிவாகவில்லை. காலையில் இறைத்தூதர் நபிகளாரிடம் சென்று நடந்தவற்றைக் கூறினேன். அவர்கள் கூறினார்கள்: ‘கருப்புக் கயிறு என்பது இரவின் இருளையும், வெள்ளைக் கயிறு என்பது வைகறை வெளிச்சத்தையும் குறிக்கும்.’

நூற்கள்: புகாரி எண்: 1783,  முஸ்லிம் எண் 1824

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذّكر (القمر:17

 ‘ஓதி அறிவுரை பெற குர்ஆனை திண்ணமாக நாம் எளிதாக்கியுள்ளோம். அறிவுரை பெறுவோர் உண்டா?  (54-17)

ஓதுவதற்கும் விளக்கமளிக்கப்பட்டால் விளங்குவதற்கும் மேலும் அறிவுரை பெறுவதற்கும் குர்ஆன் எளிதாக்கப்பட்டுள்ளது என்றே இவ்வசனத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். காரணம் என்னதான் தெளிவுபடுத்தினாலும் எல்லோராலும் விளங்க முடியாத எத்தனையோ நூல்கள் இவ்வையகத்தில் உண்டு. இறைமறை வேதம் குர்ஆன் அவ்வாறல்ல என்பதுதான் இவ்வசனத்தின் கருத்தாகும்.

விவாதம் 3

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திஹ்யத்துல் கல்பி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களை தனது தூதராக ரோமபுரி மன்னர் ஹெர்கலிஸிடம் அனுப்பி வைத்தார்கள். இஸ்லாத்தில் இணைய அழைப்பு விடுத்து அவருக்கு ஒரு கடிதத்தையும் கொடுத்தனுப்பினார்கள். அக்கடிதத்தில் கீழ்காணும் இவ்வசனம் எழுதப்பட்டிருந்தது.

ياَ اَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْ اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَا نَعْبُدَ اِلَّا الله وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخَذَ بَعَضُنَا بعضا اَرْبَابًا مِن دُوْنِ اللهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقولوا اشهدوا بِاَنَّا مسلمون (ال عمران: 64

‘வேதமுடையவர்களே! எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் மத்தியிலுள்ள பொதுவான விசயத்தின் பக்கம் வாருங்கள். அல்லாஹ்வைத் தவிர வேறு எவரையும் வணங்க மாட்டோம். அவனுக்கு எதையும் இணையாக்க மாட்டோம். அல்லாஹ்வைத் தவிர நம்மில் யாரும் எவரையும் தெய்வங்களாக ஆக்கக் கூடாது. அவர்கள் புறக்கணித்தால் உறுதியாக நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதற்கு நீங்கள் சாட்சியாக இருங்கள் என்று கூறிவிடுங்கள்’ (3:64)

நூற்கள்: புகாரி எண் 6,  முஸ்லிம் எண் 3322

இறைவசனம் எழுதப்பட்ட அக்கடிதத்தை இறைமறுப்பாளரான ஹெர்குலிஸ் தொடுவார் என்று தெரிந்தேதான் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொடுத்தனுப்பியுள்ளார்கள். தொடுவது கூடாது என்றிருந்தால் இறைவசனத்தை அக்கடிதத்தில் எழுதியிருக்க மாட்டார்கள்.

இறைமறுப்பாளர்களுக்கே தொடுவது கூடும் எனும் போது இறை நம்பிக்கையாளர்களுக்கு ஏன் கூடாது?

விளக்கம்:

குர்ஆனுடைய வசனம் எழுதப்பட்ட கடிதத்தை சுத்தமில்லாமல் தொடலாம் என்பதற்குத் தான் இந்த ஹதீஃத் ஆதாரமே தவிர குர்ஆனையே தொடலாம் என்பதற்கல்ல. அது போன்ற கடிதத்திற்கு குர்ஆன் என்று கூறப்படாது. எனவே குர்ஆனுடைய சட்டம் இதற்கு பொருந்தாது.

அல்ஹாஃபிழ் இப்னு ஹஜர் அஸ்கலானி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஹெர்கலிஸ் மன்னனுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் இறைவசனம் அல்லாமல் வேறு செய்திகளும் எழுதப்பட்டிருந்தன. இக்கடிதம் குர்ஆன் வசனங்கள் எழுதப்பட்ட தஃப்ஸீர் மற்றும் ஃபிக்ஹ் நூற்களைப் போன்றுள்ளதால் அவற்றிற்குரிய சட்டமே இக்கடிதத்திற்கும் பொருந்தும்.

விவாதம் 4

ஈமான் இறை நம்பிக்கையுள்ள ஒவ்வொரு மனிதனும் தூய்மையானவனே! ஏனெனில் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இயம்பினார்கள்.

اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ (رواه البحاري و مسلم

‘உறுதியாக இறைநம்பிக்கையாளன் அசுத்தமாக மாட்டான்.’

நூல்: புகாரி 276,   முஸ்லிம் 556

எனவே உளு இல்லாமல் குர்ஆனைத் தொட எத்தடையுமில்லை.

விளக்கம்:

இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் சுத்தம் இருவகைப் படும்.

 1. உள்ள சுத்தம். 2. உடல் சுத்தம்.

ஈமான் – இறைநம்பிக்கை கொள்ளாமல் இணை வைப்போர் அனைவரும் உள்ளம் அசுத்தமானவர்கள். இவர்களைப் பற்றி இறைவன் அருள்மறையில் கூறினான்:

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجِسُ (التوبة :28

‘இணை வைப்போரெல்லாம் உறுதியாக அசுத்தமானவர்களே’

இறை மறுப்பாளர்களின் உடலும், உடையும் தூய்மையாக இருந்தாலும் அவர்கள் அசுத்தமானவர்களே என்று இவ்வசனம் கூறுவதற்குரிய காரணி அவர்களின் உள்ளங்களை கருத்தில் கொண்டே தவிர அவர்களின் உடல்களை கவனித்தல்ல என்பதை நாம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள முடியும். இணைவைப்பை விட்டுவிட்டு ஈமான் – இறைநம்பிக்கை கொள்கின்றபோது உள்ளம் தூய்மை பெறுகிறது. இதையே இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் இயம்பினார்கள்.

‘உறுதியாக இறை நம்பிக்கையாளன் அசுத்தமாக மாட்டான்’. நூல்: புகாரி 276.

இத்தகைய இறைநம்பிக்கையாளர்களுக்கு உடல் சுத்தம் அவசியமென இஸ்லாம் மார்க்கம் போதிக்கிறது. அதனால்தான் உளு, குளிப்பு மற்றும் நஜீஸ் அகற்றுதல் போன்ற சட்டங்கள் அவர்களுக்கு உண்டு என்பதையும் இஸ்லாம் சொல்லிக் காட்டுகிறது.

இறைநம்பிக்கையாளன் தூய்மையானவன். எனவே குர்ஆனைத் தொட உளு அவசியமில்லை என்ற வாதத்தை வஹ்ஹாபிகள் முன்வைத்தால் தொழுகைக்கும் ஒளு அவசியமில்லை என்ற அபாயகரமான அர்த்தமல்லவா வந்து விடும். தொழுகைக்கு உளு கட்டாயம் என்பதற்கு சான்றுகள் உள்ளன என்று வஹ்ஹாபிகள் கூறினால் அவர்களுக்கு நாம் சொல்லிக் கொள்ளலாம். குர்ஆனைத் தொடுவதற்கு உளு தேவை என்பதற்கும் பல ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன.

விவாதம் 5:

குர்ஆன் ஓதுவது திக்ரில் உள்ளடங்கிய வணக்கம். இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அனைத்து நேரங்களிலும் திக்ர் செய்துள்ளார்கள் என்று ஹதீதில் வந்துள்ளது.

அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறினார்கள்:

عن عائشة قالت كان انبي صلى الله عليه وسلم على كل احيانه (رواه مسلم والترمذي واحمد

‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்  அல்லாஹ்வை எல்லா நேரங்களிலும் திக்ர் செய்யும் வழமையுள்ளவர்களாக இருந்தார்கள்.’

நூல்: முஸ்லிம் 558, அஹ்மத் 23274, திர்மிதி 330

எல்லா நேரங்களிலும் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் திக்ர் செய்துள்ளார்கள் என்றால் குர்ஆன் ஓதுவது திக்ரில் கட்டுப்பட்டதுத என்ற அடிப்படையில் குளிப்பு கடமையான சமயத்திலும் குர்ஆன் ஓதியிருப்பார்கள் என யூகிக்க முடிகிறது.

விளக்கம்:

அன்னை ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் கூற்றில் வஹ்ஹாபிகள் சுற்றி வளைத்து தங்களது யூகத்தை திணிக்கிறார்கள். குளிப்பு கடமையானவர்கள் குர்ஆன் ஓதலாம் என்பதற்கு எந்த சான்றும் அதிலில்லை.

ஏனென்றால் எல்லா நேரங்களிலும் குர்ஆன் ஓதுவார்கள் என்ற வாக்கியம் இடம் பெறவில்லை. திக்ர் செய்வார்கள் என்றுதான் உள்ளது. திக்ர் என்பது பல பொருளுள்ள ஒரு பொதுச் சொல். குர்ஆன், இறைப்புகழ் மற்றும் பிரார்த்தனை சம்பந்தப்பட்டவைகளை குறிக்கும் வார்த்தைதான் திக்ர்.

ஆகவே ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் அறிவிக்கும் செய்தியின் மூலமாக குர்ஆன் அல்லாத மற்ற திக்ருகளை இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஓதியுள்ளார்கள் என்றுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் ஹழ்ரத் அலீ ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்:

‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் குர்ஆனை எங்களுக்கு ஓதிக் காண்பிப்பார்கள். ஆனால் குளிப்பு கடமையான நிலையில் மட்டும் ஓத மாட்டார்கள்.’

நூல்: அஹ்மத், அபூதாவூது, திர்மிதி, இப்னு மாஜா, நஸாயீ.

மேலும் ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்கள் கூறியது நாவால் மொழியும் திக்ரைப் பற்றியதல்ல. உள்ளத்தால் நினைக்கும் திக்ரைப் பற்றியதுதான் என்பதையும் நம்மால் வெள்ளிடை மழையென அறிந்து கொள்ள முடியும்.

காரணம் எல்லா நேரமும் என்பது கழிவறையில் இருக்கும் காலத்தையும் உள்ளடக்கும். ஆனால் கழிவறையில் இருக்கும் போது நாவால் திக்ர் செய்தல் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.

‘ஹழ்ரத் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنْ رَجُلٌا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يبُول فسلَّمَ قَلَمْ يردُّ عَلَيْهِ (رواه مسلم وابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة

‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சிறுநீர் கழித்துக் கொண்டிருக்கும்போது அவ்வழியாக சென்ற நபித் தோழர் ஒருவர் ஸலாம் சொன்னார். இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பதில் ஸலாம் கூறவில்லை.’

நூல்: முஸ்லிம் 555, திர்மிதி 37

எனவே எல்லா நேரமும் திக்ர் செய்தல் என்பது கழிவறையில் இருந்தாலும் கூட உள்ளத்தால் செய்யும் திக்ரில் மட்டுமே சாத்தியமாகும். இதிலிருந்து ஆயிஷா ரலியல்லாஹு அன்ஹா அவர்களின் எல்லா நேரமும் திக்ர் என்ற கூற்று குர்ஆன் ஓதுவதற்கு அறவே பொருந்தாது என்று உறுதிபடக் கூற முடியும்.

விவாதம் 6

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலத்தில் குர்ஆன் ஒன்று திரட்டப்படவில்லை. எனவே தூய்மையானவர்கள் குர்ஆனைத் தொடவேண்டும் என இறைத்தூதர் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அவர்கள் கட்டளையிட்டிருக்க வாய்ப்பில்லை.

விளக்கம்:

எல்லா வசனங்களும் ஒன்று திரட்டப்பட்ட தொகுப்புக்கு குர்ஆன் என்று சொல்லப்படுவது போன்றே குர்ஆனின் சில வசனங்கள் மட்டும் எழுதப்பட்டவைகளுக்கும் குர்ஆன் எனக் கூறலாம்.

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலத்தில் மரப்பலகைகளிலும் எலும்புத் துண்டுகளிலும் மற்றும் கற்களிலும் குர்ஆன் வசனங்கள் எழுதப்பட்டன. இவைகளுக்கெல்லாம் குர்ஆன் எனும் வார்த்தையை இறைவனும் இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் பிரயோகித்துள்ளனர்.

குர்ஆனை தெளிவாக நிறுத்தி ஓதுவீராக! (முஜம்மில் 4) ورتل القرآن ترتيلا

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்:

عن ابي سعيدٍ الخُذْري قَال قَال رسول صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئًا الاَّ القرأن فمن كتب عني شيئًا غير القرأن فليمحه (رواه احمد وم

‘நான் கூறுபவற்றில் குர்ஆனைத் தவிர வேறெதையம் எழுதாதீர்கள். குர்ஆன் அல்லாததை யாராவது எழுதியிருந்தால் அவர் அதை அழித்து விடட்டும்.’

நூல்: அஹ்மத் எண்: 10731, முஸ்லிம் எண்: 5326

குர்ஆன் வசனங்கள் மட்டும் எழுதப்பட்டவைகளுக்கு அவை சில வசனங்களாக இருப்பினும் குர்ஆன் எனும்சொல் பொருந்துமென்பதை மேற்கண்ட இறைவசனமும் நபிமொழியும் அறிவிக்கின்றன.

குர்ஆனைத் தவிர வேறெதையும் எழுதக்கூடாது என்ற தடையை இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பின்னர் தளர்த்தி விட்டார்கள். அம்ர் இப்னு ஹஜ்ம் அவர்களுக்கு கூறினார்கள்:

عن عبد الله ابن عمرو قال قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسى بيده ما خرج منِّي الا الحقُّ (رواه احمد وابو داود والدارمي

(அம்ரே  நான் கூறுவதை) எழுதுக! எனது ஆத்மா யார் கைவசமுள்ளதோ அ(ந்த இறை)வனின் மீது ஆணை(யிட்டுக் கூறுகிறேன்) என்னிடமிருந்து வெளிப்படுகின்ற (சொல்-செயல்) அனைத்தும் சத்தியமே. – நூல்: அஹ்மத் எண் 6221.

குர்ஆனோடு மற்றவை கலந்து விட வாய்ப்புள்ளது என்று அஞ்சிய சமயத்தில் குர்ஆனை மட்டும்தான் எழுத வேண்டுமென இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கட்டளையிட்டார்கள். அந்த அச்சம் இனியில்லை என்ற நிலைவந்தபோது தனது மணிமொழிகளான ஹதீதுகளை எழுதுவதற்கு அனுமதி வழங்கினார்கள்.

விவாதம் 7:

தூய்மையில்லாமல் குர்ஆனைத் தொடக்கூடாதென்பதற்கு இஜ்மாஃ -ஒருமித்த கருத்து என்ற ஆதாரத்தை ஒப்புக் கொள்ள இயலாது. ஏனெனில் தாபியீன்களிலும் அதன்பின் வந்தவர்களிலும் ஒருசிலர் சுத்தமில்லாமல் குர்ஆனைத் தொடலாம் என்ற மாற்றுக் கருத்தை தெரிவித்துள்ளனர். அதனால் இஜ்மாஃ – ஒருமித்த கருத்து என்ற ஆதாரம் அடிபட்டுப் போய்விடுகிறது.

விளக்கம்:

இந்த வாதம் ஏற்புடையதல்ல. ஏனென்றால் சுத்தமானவர்கள் தான் குர்ஆனைத் தொடவேண்டும் என்பதில் சஹாபா பெருமக்கள் ஒருமித்த கருத்துடையவர்களாக இருந்துள்ளனர். அவர்களின் காலத்தில் இதற்கு மாற்று கருத்துத தெரிவித்த ஒரு நபித்தோழர் கூட கிடையாது.

இதன்மூலம் தூய்மையின்றி குர்ஆனைத் தொடுவது மார்க்கத்தில் விலக்கப்பட்ட செயல் -ஹராம் என்பதே நபித்தோழர்களின் இஜ்மாஃ ஆக இருந்தது என்பது உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி.

விவாதம் 9:

தூய்மையானவர்களைத் தவிர வேறு யாரும் குர்ஆனைத் தொட மாட்டார்கள். (56:79)

இந்த வசனத்தில் தூய்மையானவர்கள் தான் குர்ஆனைத் தொடுவார்கள் என்ற செய்தி கூறப்பட்டுள்ளதே தவிர தூய்மையானவர்கள் தான் தொட வேண்டும் என்று கட்டளை பிறப்பிக்கப்படவில்லை. எனவே செய்தியாக கூறப்பட்டதை கட்டளை அர்த்தமாக மாற்றக்கூடாது.

விளக்கம்:

அரபி இலக்கணப்படி செய்தி வாசகம் சூழ்நிலைக்கேற்ப சிலகட்டங்களில் கட்டளை வாசகமாக பொருள் கொள்ளப்படும். உதாரணமாக இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மொழிந்தார்கள்.

لا يعضد شجرها (رواه الخاري والمسلم

மக்காவிலுள்ள மரம் வெட்டப்படமாட்டாது. நூல் புகாரி 109, முஸ்லிம் 2415

மக்காவின் மரம் வெட்டப்படாது என்ற செய்தி வாசகமா கஉள்ள இந்த நபிமொழி மக்காவின் மரம் வெட்டப்படக் கூடாது என்ற கட்டளை வாசகத்தின் பொருளைத் தருகிறது.

இமாம் ஜஸ்ஸாஸ் ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘பரிசுத்தமானவர்கள் தவிர (வேறெவரும்) குர்ஆனைத் தொட மாட்டார்கள் என்ற வசனம் வெளித்தோற்றத்தில் செய்தி வாக்கியமாக இருப்பினும் அதன் அர்த்தம் கட்டளை வாக்கியத்திற்குரியதே. நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அம்ரு இப்னு ஹஜ்ம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கு எழுதிய கடிதத்தில், பரிசுத்தமானவரே குர்ஆனைத் தொட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளதே இதற்கு காரணியாகும்.

விவாதம் 11

திருக்குர்ஆன் எழுத்து வடிவில் அருளப்படவில்லை. ஒலி வடிவத்தில்தான் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு குர்ஆன் ஓதிக் காண்பிக்கப்பட்டது.

எழுத்து வடிவில் அருளப்படாததைத் தொடுகின்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை. தொடும் விதத்தில் திருக்குர்ஆன் அருளப்பட்டிருந்தால் மட்டுமே தொடுதல் சம்பந்தப்பட்ட சட்டம் வரும்.

விளக்கம்:

பலகையில் பதியப்பட்டடோ அல்லது காகிதத்தில் எழுதப்பட்டோ குர்ஆன் அருளப்படவில்லை என்பதைத பாமர இஸ்லாமியனும் தெரிந்து வைத்துள்ளான்.

குர்ஆனுக்கு எழுத்துக்கள் உண்டு. குர்ஆன் ஓதுகின்றபோது எழுகின்ற ஒலிக்கும் எழுத்துக்கள் உண்டு. நபித்தோழர்களால் எழுதி வைக்கப்பட்ட குர்ஆனுக்கும் எழுத்துக்கள் உள்ளன. குர்ஆனில் எழுத்துக்கள் எழுதப்பட்டு கண்களுக்குத் தென்படும் வகையில் ஏதோ ஒரு பொருளாக குர்ஆன் அருளப்படவில்லை என்பது உண்மை. அதற்காக குர்ஆனுக்கு எழுத்து அமைப்பு இல்லை என்று கூறினால் அதைவிட வடிக்கட்டிய மதியீனம் வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது.

இறைவன் தனது அருள் மறையில் பல்வேறு இடங்களில் பிரயோகிக்கம் குர்ஆன் என்னும் சொல் நம்மிடம் உள்ள வேதத்தைக் குறிக்கிறது.

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் காலத்தில் குர்ஆனுடைய வசனங்கள் பலகைகளிலும், கற்களிலும், எலும்புகளிலும் எழுதி வைக்கப்பட்டன. இவைதான் குர்ஆன் என்றும் அன்று கருதப்பட்டது.

عن عبج الله ابن عمر قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر بالقرآن الى ارض العدز (رواه البخاري والمسلم

‘அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: ‘பகைவர் நாட்டிற்கு பயணம் செய்யும் போது குர்ஆன் எடுத்துச் செல்ல வேண்டாம் என்று இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தடுத்தார்கள்.’

நூல்: புகாரி 2768 முஸ்லிம் 3474

மேற்கண்ட ஹதீதில் கூறப்பட்ட குர்ஆன் என்னும் சொல் எழுத்து வடிவில் நம் கைகளில் உள்ள வேதத்தையே குறிப்பிட்டுக் காட்டுகிறது. ஒலி வடிவில் அமைந்த குர்ஆனை அல்ல.

அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களின் காலத்தில் நால்வர் குர்ஆனைத் தொகுத்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் அன்ஸாரி தோழர்கள்;.

உபை இப்னு கஃப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

முஆத் இப்னு ஜபல் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

அபூ ஜைத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

ஜைத் இப்னு ஃதாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

-நூல்: புகாரி 3526

ஒலி வடிவில் அமைந்த குர்ஆனையா தொகுத்தார்கள். இந்த நான்கு தோழர்களும் இல்லையே!  எழுத்து அமைப்பிலுள்ள குர்ஆனைத் தானே!

انا انزلناه قرآنا عربيا  (سورة اليوسف : 2

‘உறுதியாக நாம் இதை அரபி மொழியில் அமைந்த குர்ஆனாக இறக்கி வைத்தோம்.’ (12:2)

மேலும் இறைவன் சொன்னான்:

بلسان عربي مبين (سورة الشعرآء : 195

தெளிவான அரபி மொழியில் குர்ஆனை ஜிப்ரயீல் இறக்கினார். (26:195)

மேற்கண்ட வசனங்கள் மூலமாக குர்ஆன் அரபி சொற்களால் அமைந்த வேதம் என்பதை இறைவன் அறிமுகம் செய்கிறான்.

உத்மான் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் (குர்ஆனை தொகுப்பதற்காக) ஜைத் இப்னு ஃதாபித் , அப்துல்லாஹ் இப்னு ஜுபைர், சயீத் இப்னு ஆஸ் மற்றும் அப்துர் ரஹ்மானிப்னு ஹாரித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு ஆகியோரை அழைத்து (அந்நால்வரில் குறைஷிக் குடும்பத்தைச் சார்ந்த மூவருக்கு சொன்னார்கள்.)

‘குர்ஆனை தொகுத்து எழுதும்போது உங்களுக்கும் ஜைத் இப்னு ஃதாபித் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுக்கும் இடையில் ஏதாவதொன்றில் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டால் குறைஷி மொழியைக் கொண்டு குர்ஆனை எழுதுங்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் மொழியில் தான் குர்ஆன் இறங்கியது.

யார் குர்ஆனில் ஒரு எழுத்தை ஓதுகிறாரோ அவருக்கு ஒன்றுக்குப் பத்து என்ற அடிப்படையில் நன்மை கிடைக்கும். ‘அலிஃப் லாம் மீம்’ என்பது ஓர் எழுத்தென்று நான் சொல்லமாட்டேன். மாறாக அலிப் ஓர் எழுத்து லாம் ஓர் எழுத்து மீம் ஓர் எழுத்து.

அறிவிப்பாளர்: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்வூத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல்: திர்மிதி

மேற்கூறப்பட்ட ஹதீதுகளிலிருந்து குர்ஆன் எழுத்தமைப்பைக் கொண்டது என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

குர்ஆனும், ஹதீது குத்ஸியும் இறைவனுடைய பேச்சுக்கள் என்றாலும் இரண்டுக்கும் மத்தியில் வேறுபாடு உண்டு.

குர்ஆன் – பொருளும் வார்த்தையும் இறைதரப்பிலிருந்து வந்தது.

ஹதீது குத்ஸி – பொருள் இறைவனுடையது வார்த்தைகள் இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்குரியது.

எனவேதான் குர்ஆனுடைய வசனத்திற்கு பதிலாக தொழுகையில் ஹதீது குத்ஸியை ஓதினால் தொழுகை கூடாது. அதேபோன்று ஹதீது குத்ஸியை படிக்கும்போது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பத்து நன்மை என்பதும் கிடைக்காது.

இமாம் மாலிக் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் கூறுகிறார்கள்: ‘சுத்தமில்லாதவன் குர்ஆனை சுமந்து செல்லக் கூடாது. குர்ஆனுள்ள பை மற்றும் உறைகளுக்கும் இச்சட்டம் பொருந்தும். தூய்மையில்லாதவன் குர்ஆனைத் தொட்டால் அது அழுக்காகி விடும் என்பதற்காக இச்சட்டமென்று யாரும் கருதிவிடக் கூடாது. சுத்தம் தேவை என்பதற்குண்டான காரணி குர்ஆனுக்குரிய கண்ணியத்தையும் மாண்பையும் அளிப்பதுவே.

நூல்: அல்ஜாமிஉ லி அஹ்காமில் குர்ஆன்.

ஆசிரியர்: இமாம் குர்துபி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள்.

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் குர்ஆனின் கண்ணியம் காப்பாற்றப்பட வேண்டுமென்பதில் அதிக அக்கறை செலுத்தியுள்ளார்கள். அதற்கு ஆதாரம்

‘பகைவர் உள்ள பகுதிக்கு பயணம் செ;யயும்போது குர்ஆனை எடுத்துச் செல்ல வேண்டாமென்று இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தடுத்தார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: இப்னு உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு நூல் : புகாரி, முஸ்லிம்.

குறிப்பு: 1

குளிப்பு கடமை நிலையில் உள்ளோரும் மாதவிடாய் பெண்களும் பிள்ளைப்பேறு உதிரப்போக்குள்ள பெண்களும் குர்ஆன் ஓதுதல் என்ற எண்ணமில்லாமல் திக்ர் அல்லது பிரார்த்தனை என்ற அடிப்படையில் குர்ஆனுடைய வசனத்தை ஓதுவது மார்க்கத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்டதாகும். இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பகர்ந்தார்கள்:

عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عال بالنيات (رواه البخاري

‘உறுதியாக செயல்களனைத்தும் எண்ணங்களைப் பொறுத்ததாகும்.’

அறிவிப்பாளர்: உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. நூல்: புகாரி.

இந்த நபிமொழியின் கருத்துப்படி திக்ருடைய நிய்யத்தில் குர்ஆன் வசனத்தைக் கூறுவது கூடும். ஏனென்றால் குர்ஆன் ஓதுவதற்கும் திக்ர் செய்வதற்கும் மத்தியில் நிறைய வேறுபாடுகளுண்டு. குர்ஆன் ஓதினால் ஒவ்வோர் எழுத்துக்கும் பத்து நன்மைகள் கிடைக்குமென்று இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். – நூல்: திர்மிதி

குர்ஆன் ஓதுவதால் ஒவ்வோர் எழுத்திற்கும் கிடைக்கிற பத்து நன்மைகள்  திக்ர் – பிரார்த்தனை செய்யும்போது கிடைப்பதில்லை. திக்ர் மற்றும் பிரார்த்தனையில் ஈடுபடுகின்ற போது அதற்குரிய நன்மைகள் நமக்கு உறுதியாக கிடைக்கும். அதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை. ஆனால் ஒரு எழுத்திற்குப் பத்து என்ற அடிப்படையில் ஓதுவதற்குரிய நன்மைகள் இவற்றிற்கில்லை.

‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பயணம் புறப்படுவதற்காக ஒட்டகை மீது அமர்ந்து விட்டால் மும்முறை ‘அல்லாஹு அக்பர்’ என்று கூறுவார்கள். பிறகு (இதை எங்களுக்கு வசப்படுத்திக் கொடுத்த இறைவன் தூய்மை மிக்கவன். நாங்கள் இதை அடக்கிப் பயன்பெற இயலாதவர்களாக உள்ளோம். மேலும் நாங்கள் எங்கள் இறைவனிடமேம திரும்பக் கூடியவர்களாக இருக்கிறோம்’ என்று கூறுவார்கள்.

அறிவிப்பாளர்: இப்னு உமர்  ரலியல்லாஹு அன்ஹு

நூல்: முஸ்லிம், திர்மிதி, அபீதாவூத், அஹ்மத், தாரமீ.

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறிய ஸுப்ஹான எனத் தொடங்கும் வாசகங்கள் அத்தியாயத்தின் 13 ஆம் வசனத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் 14ஆம் வசனமாகவம் இடம் பெற்றுள்ளன. எனினும் பயணி குளிப்பு கடமையான நிலையிலிருந்தாலும் அப்பயணி  பெண்ணாக இருப்பின் மாதவிடாய் நிலையிலிருந்தாலும் இவற்றைக் கூறலாம். அதற்கு எத்தடையுமில்லை. காரணம் பயணப் பிரார்த்தனை என்பதுதான் இங்கு நோக்கமே தவிர குர்ஆன் ஓதுதல் என்பதல்ல.

அதே போன்று ஒரு செயலைத் தொடங்கும்போது  بسم الله الرحمٰن الرحيم என்று கூறுகிறோம். இது குர்ஆனிலுள்ள ஒரு வாசகம். ஒருசெயலைத் தொடக்கம் செய்பவர் குளிப்பு கடமை நிலையிலிருந்தாலும் பெண்களாக இருந்தால் மாதவிடாய் அல்லது பேறுகால உதிரப் போக்கு நிலையிலிருந்தாலும் இதைக் கூறுவது கூடும். ஏனென்றால் செயல் தொடக்கப் பிரார்த்தனை என்ற நோக்கில் தான் இதைக் கூறப்படுகிறது. குர்ஆன் ஓதுதல் என்ற எண்ணத்தில் இல்லை. ஆகவே இதைக் கூற எத்தடையம் மார்க்கத்தில் இல்லை.

குறிப்பு – 2:

சுத்தமில்லாமல் குர்ஆனைத் தொடக்கூடாது என்ற சட்டம் குர்ஆன் எழுத்து வடிவில் உள்ளபோது தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறில்லையானால் அச்சட்டமும் இல்லை.

குர்ஆனை மனனம் செய்த ஹாஃபிழ்கள் குர்ஆன் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒலி-ஒளிப் பேழைகள் மற்றும் குறுந்தகடுகளை உளு இல்லாமல் தொடுவதற்கு மார்க்கம் அனுமதிக்கிறது. காரணம் அவற்றில் குர்ஆன் எழுத்து வடிவில் தென்படவில்லை.

குர்ஆன் ஓதினால் ஓர் எழுத்திற்குப் பத்து நன்மை கிடைக்குமென்பது கூட எழுத்து வடிவில் மொழிந்தால் தான். குர்ஆன் வசனங்களை மனதால் நினைப்பவருக்கு அந்த நன்மையில்லை என்பது நாமறிந்ததே. வெளியில் தெரிகின்ற எழுத்தின் சட்டம் மனதில் அல்லது ஒளி நாடாவில் அல்லது குறுந்;தகடில் மறைந்துள்ள எழுத்திற்குக் கிடையாது. அறத்குச் சான்றாக ஒன்றைக் குறிப்பிடுவது இங்கே பொருத்தமாகும். கழிவறைக்குச் செல்பவன் இறை நாமம் பொறித்த மோதிரம் அணிந்திருந்தால் அதைக் கழற்றி விட்டுத்தான் செல்ல வேண்டும்.

عن انس قال كان النبي اذادخل الخلاء وضع خاتمه (رواه ابو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة

அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்: ‘இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்; கழிவறை செல்லும்போது மோதிரத்தை கழற்றி வைத்து விடுவார்கள்.’

நூல்: அபூதாவூத் 18, திர்மிதி 1668

இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ரோம் நாட்டிற்கு கடிதம் எழுத நாடியபோது ரோம் மக்கள் முத்திரையிடப்பட்ட கடிதத்தை தான் படிப்பார்கள் என நபித்தோழர்கள் கூறினார்கள். ஆகவே வெள்ளியால் ஆன ஒரு மோதிரத்தை இறைத்தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தயார் செய்தார்கள். அதன் வெண்மையை நான் பார்த்தேன். அம்மோதிரத்தில் முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் என்று பொறிக்கப்பட்டிருந்தது.

அறிவிப்பாளர்: அனஸ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு

நூல்: புகாரி 6629, முஸ்லிம் 3902.

இறைவனுடைய திருநாமம் எழுத்து வடிவில் மோதிரத்தில் பதியப்பட்டிருந்தததால் கழிவறை செல்கின்ற போது கழற்றி வைத்துவிட வேண்டுமென மார்க்கம் பணிக்கிறது. கண்களுக்குத் தெரியும் வகையில் உள்ளதால் இச்சட்டம்.

குறுந்தகடுகளை கணிணியில் போட்டுப் பார்க்கின்றபோது குர்ஆன் எழுத்துக்கள் மட்டும் தெரிந்தால் குர்ஆனின் சட்டம் அந்தக் கணிணிக்குப் பொருந்தும். உளுவுடனேயே அக்கணிணியைத் தொட வேண்டும். ஆனால் குர்ஆன் எழுத்துக்களோடு மொழி பெயர்ப்பு அல்லது விரிவுரை ஆகியவை சேர்த்துத் தெரிந்தால் குர்ஆனுக்குரிய சட்டம் இதற்கில்லை. உளு இல்லாமலேயே இதைத் தொடலாம்.

குறிப்பு – 3

பரிசுத்தமானவர்களே தொட வேண்டுமென்பது குர்ஆனுக்கு மட்டுமே உரிய சட்டமாகும். எனவே

ஹதீது நூற்கள்

பிரார்த்தனைப் புத்தகங்கள்

ஃபிக்ஹ் கிரந்தங்கள்

குர்ஆன் மொழிபெயர்ப்பு தர்ஜமாக்கள்

குர்ஆன் விரிவுரை தஃப்ஸீர்கள்

அவ்ராத் தொகுப்புகள்

மற்றும் மௌலித் கிதாபுகள்

ஆகியவற்றைத் தொடுவதற்கு உளு கட்டாயம் அல்ல. அவற்றில் குர்ஆன் வசனங்கள் எழுதப்பட்டிருந்தாலும் உளு இன்றி தொடுவது கூடும். ஏனெனில் இவற்றிற்கு குர்ஆன் என்று கூறப்படாது.

ஆனாலும் மேற்கண்ட நூல்களைத் தொடுவதற்கு உளு செய்து கொள்வது மார்க்கத்தில் வரவேற்கத்தக்க மற்றும் புகழுக்குரிய செயலாகும்.

குளிப்பு கடமையானவர்கள், மாதவிடாய் பெண்கள் மற்றும் பேறுகால உதிரப் போக்குள்ள பெண்கள் ஓதக் கூடாதென்ற சட்டம் குர்ஆனுக்கு மட்டுமே. இச்சட்டம் மற்ற நூல்களுக்கு இல்லை. எனவே இத்தகையவர்கள் மேற்கண்ட கிதாபுகள் – கிரந்தங்கள் – தர்ஜமாக்கள்-தஃப்ஸீர்கள்-தொகுப்புகள் மற்றும் புத்தகங்களைத் தொடுவது ஆகும் என்பது போலவே ஓதுவது கூடும்.

குறிப்பு 4

உளு இன்றிக் குர்ஆனைத் தொடக் கூடாது. அதுபோன்று குர்ஆன் வைக்க மட்டும் பயன்படுத்துகின்ற பெட்டி ரேஹாலி பலகை போன்றவைகளையும் அவற்றில் குர்ஆன் இருக்கும் போது உளு இல்லாமல் தொடக் கூடாதென்பது ஷாஃபி, மத்ஹபின் சட்டம். அவற்றை குர்ஆன் இல்லாத நிலையில் தொடுவதற்குத் தடையில்லை.

இறைவேதம் குர்ஆன் புனிதமானது. அதுபோல குர்ஆன் உள்ள இடமும் புனிதமானது என்பது இமாம் ஷாபிஈ ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்களின் கருத்து. ஏனென்றால் மூஸா அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ‘தூர்ஸீனா’ மலைக்கு வேதத்தைப் பெறுவதற்காக வருகை தந்தபோது இறைவன் கூறினான்.

انى انا ربك فاخلع  نعليك انك بالوادي المقدس طوي (طه: 12

‘(மூஸாவே) உறுதியாக நானே உங்கள் இறைவன். ஆகவே, உங்கள் இரு காலணிகளையும் கழற்றுங்கள். திண்ணமாக நீங்கள் துஆ என்ற தூய்மையான பள்ளத்தாக்கில் உள்ளீர்கள். (20-12)

வேதம் மட்டும் அல்ல. வேதம் இறங்குகிற இடமும் தூய்மையானதுதான் என்பதை இவ்வசனத்தின் மூலம் இறைவன் தெளிவுபடுத்துகிறான்.

குறிப்பு 5

குர்ஆனை மட்டும் ஓரு பெட்டியில் வைத்து தூக்கிச் செல்வதென்றால் உளுவுடனேயே அப்பெட்டியைத் தொட வேண்டும். அதேசமயம் மற்ற பொருட்களுடன் குர்ஆனுமுள்ள பெட்டியை உளு இன்றி சுமந்து செல்ல மார்க்கத்தில் அனுமதி உண்டு.

ஏனெனில் இவ்விரு நிலைகளுக்கும் வேறுபாடுள்ளது. ஒருவன் மற்ற பொருட்களுடன் குர்ஆனையும் எடுத்துச் செல்கின்றபோது அவனது எண்ணம் ஒட்டுமொத்த பொருட்கள் என்பதுதானே தவிர குர்ஆன் மட்டும் என்பதல்ல.

குர்ஆனை தனித்து எடுத்துச் சென்றால் அவனது நோக்கமே குர்ஆன்தான். எண்ணங்களைப் பொருத்தே நமது மார்க்கத்தில் சட்டங்கள் அமையும்.

முற்றும்.

ஜின்கள் பற்றி இஸ்லாம்

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

மனிதர்களையும் – ஜின்களையும் அவர்கள் என்னை வணங்குவதற்காகவே அன்றி படைக்கவில்லை. (அல் குர்ஆன் 51:56)

எந்த நோக்கத்திற்காக மனிதர்கள் படைக்கப்பட்டார்களோ அதே நோக்கத்திற்காக தான் ஜின்களும் படைக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தவசனத்தில் இடம் பெறும் வணக்கம் என்பதற்கு அவனுக்கு முழுதும் கட்டுப்பட்டுநடத்தல் என்பதே சரியான பொருள். இறைவனால் படைக்கப்பட்ட ஒவ்வொருப் பொருளும்ஒவ்வொரு உயிரும் அவனை வணங்குகின்றன என்றாலும் வணங்கக் கூடிய இயல்புஇருந்தும் மாறு செய்யக் கூடிய மன நிலை இந்த இரண்டு படைப்புக்கும்இருப்பதால் பிரத்யேகமாக இந்த இரண்டு படைப்புகளை மட்டும் மேற்கண்ட வசனத்தில்சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஜின்என்ற அரபு பதத்திற்கு – மறைவானது – என்று பொருள். ஜின் என்ற படைப்புகண்ணுக்குப் புலப்படாததாக இருப்பதால் அவற்றிற்கு அந்தப் பெயர் வந்தது.சில உயிரினங்கள் உருமாற்றம் பெரும் தன்மையைப் பெற்றுள்ளதை நாம் அறிவோம்.அதே போன்று ஜின்களும் பல வடிவங்களில் உருமாற்றம் பெரும் சக்தியைப்பெற்றதாகும்.

மனிதன் படைக்கப்படுவதற்கு பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜின்கள் படைக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் மலக்குகள், மனிதர்கள் போன்றில்லாமல் தீய சுபாவம் மிகைத்தவர்களாக உள்ளனர். மனிதனின் பார்வையில் படாமல் மறைந்திருப்பதால் இவர்களை ஜின்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.

இக்கருத்தினை இப்னு அகீல் பின்வருமாறு கூறுகின்றார்.

“ஜின்கள் மனிதனின் கண்ணில் படாமலும் மறைந்து வாழ்வதாலுமே இவர்களை ஜின் என்று கூறப்படுகின்றது. தாயின் வயிற்றில் வளரும் குழந்தைக்கு “ஜனீன்“ என்று கூறப்படுவதற்கு அக்குழந்தை பிறர் கண்ணில் படாமல் இருப்பதே காரணமாகும்.

ஆதாரம் : உகாமுல் மர்ஜான் பக்கம் – 07

ஜின்கள் படைக்கப்பட்ட விதம்

மனிதர்களை இறைவன் படைக்கும் முன்பேஜின் இனத்தை இறைவன் படைத்துவிட்டான். மனிதர்களின் படைப்புக்கு மூலம் மண்என்றால் ஜின் இனத்திற்கு மூலம் நெருப்பாகும்.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ

ஓசை தரக்கூடிய கருப்பான களிமண்ணால் மனிதனை நிச்சயமாக நாமே படைத்தோம்.(அதற்கு) முன்னர் ஜான்னை (ஜின்களின் மூல பிதாவை) கடிய சூடுள்ள நெருப்பிலிருந்து நாம் படைத்தோம். அல்குர்ஆன்(15 : 26,27)

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

நெருப்புக் கொழுந்திலிருந்து அவன்(இறைவன்) ஜின்களைப் படைத்தான். (அல்குர்ஆன் 55:15)

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

‘நான்உனக்கு கட்டளையிட்ட போது நீ ஆதமுக்கு ஸஜ்தா செய்யாமல் உன்னை தடுத்ததுஎது.. என்று இறைவன் கேட்க, நான் ஆதமைவிட மேலானவன் நீ என்னை நெருப்பினால்படைத்தாய்.அவரை மண்ணினால் படைத்தாய் என்று கூறினான். (அல் குர்ஆன் 7:12)

அல்லாஹ் ஆதமைப் படைத்து அவனுக்கு சுஜூது செய்ய மலக்குகளை சொன்ன போது இப்லீஸ் மறுத்தான். இப்லீஸ் நெருப்பால் படைக்கப்பட்ட ஜின் வர்க்கத்தை சார்ந்தவனல்லவா? அவன் ஏன் மலக்குமார்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கட்டளைக்கு கட்டுப்பட வேண்டும் என்ற சிந்தனைக்கு நமது இமாம்கள் தப்ஸீரில் விரிவாக விளக்கியுள்ளார்கள்.

இப்லீஸ் தன் வணக்கத்தின் பலத்தால் தரஜா உயர்த்தப்பட்டு மலக்குகளோடு சேர்ந்துவிட்டான். அதனால் அல்லாஹ் கட்டளையிட்டபோது அதை இப்லீஸும் கேட்டான். ஆனால் அவனது மூலம் நெருப்பாக இருந்தது. அல்லாஹ்வின் கட்டளைக்கு மாறு செய்தான். காபிராகி விட்டான் என்று அருமையாக விளக்கமளித்துள்ளார்கள்.

ஜின்களின் உருவம்

நான் (ஒரு முறை) ஒரு பாம்பைக் கொல்வதற்காக விரட்டிச் சென்று கொண்டிருந்த போது  அபூ லுபாபா ரலியல்லாஹு அன்ஹுஅவர்கள் என்னைக் கூப்பிட்டு, “அதைக் கொல்லாதீர்கள்” என்று சொன்னார்கள். நான், “அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள் பாம்புகளைக் கொல்லும்படி உத்திரவிட்டுள்ளார்கள்” என்று சொன்னேன். அதற்கு அவர்கள், “(ஆமாம், உண்மை தான்.) ஆனால், அதன் பிறகு  வீடுகளில் வசிக்கும் பாம்புகளை (பார்த்த உடனே) கொல்லவேண்டாமென்று அவர்கள் தடுத்தார்கள். அவை வீட்டில் வசிக்கும் ஜின்களாகும்” என்று பதிலளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல் : புகாரி (3298)

இமாம் இப்னு அப்துல் பர்ரு என்பவர் பின்வருமாறு கூறுகி்ன்றார். ஜின்களில் பல தரத்தினர் இருப்பதாக மொழி் வல்லுனர்கள் கூறுகின்றனர். மனிதர்களுடன் சேர்ந்து வாழ்பவைக்கு ஆமிர் என்றும், சிறு பிள்ளைகளுடன் சேட்டை செய்பவைகளை அர்வாஹ் ஆவிகள் என்றும் அவற்றில் கீழ்த்தரமான அசிங்கமானவைகளை “ஷைத்தான்“ என்றும், அதி ஆற்றல் கொண்டவைகளை “இப்ரீத்“ என்றும் கூறப்படும்.

ஆதாரம் : உகாமுல் மர்ஜான் பக்கம் 08

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

(இப்லிஸாகிய) அவன் ஜின் இனத்தை சேர்ந்தவனவான். (அல் குர்ஆன் 18:50)

ஜின்கள் மூன்று பிரிவினராக இருப்தாக றஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லமவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.

முதல் வகையினர் காற்றில் சஞ்சரிப்பவர்கள். இரண்டாவது வகையினர், பாம்பு, நாய் போன்றவற்றின் உருவில் இருப்பவர்கள். மூன்றாவது வகையினர் ஷரீஅத்தைப் பேணி நடப்பவர்கள்.

ஆதாரம் : தப்றானி, ஹாகீம்

மற்றொரு அறிவிப்பில்…

ஜின்கள் மூன்றுவகைப்படும் என்று நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்கூறியுள்ளார்கள்.

1) பாம்பு வடிவில் உள்ளவைகள். 2) (கண்ணுக்கு புலப்படாமல்) பூமியில் வாழ்பவை 3) ஆகாயத்தில் பறப்பவை. (அபூ தஅல்பா ரலியல்லாஹு அன்ஹு, ஹாக்கிம்)

அப்துல்லாஹ் இப்னு உமர்(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அறிவித்தார்

நான் (ஒரு முறை) ஒரு பாம்பைக் கொல்வதற்காக விரட்டிச் சென்று கொண்டிருந்தபோது அபூ லுபாபா(ரலியல்லாஹு அன்ஹு) என்னைக் கூப்பிட்டு ‘அதைக் கொல்லாதீர்கள்” என்றார்கள். நான், ‘இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் பாம்புகளைக் கொல்லும்படி உத்திரவிட்டுள்ளார்கள்” என்று சொன்னேன். அதற்கு அவர்கள், ‘(ஆமாம், உண்மை தான்.) ஆனால், அதன் பிறகு வீடுகளில் வசிக்கும் பாம்புகளை (பார்த்த உடனே) கொல்லவேண்டாமென்று அவர்கள் தடுத்தார்கள். அவை வீட்டில் வசிக்கும் ஜின்களாகும்” என்று பதிலளித்தார்கள்.

வஹ்ஹாபிகளின் மூலத் தந்தையானஇப்னு தைமிய்யா கூறுகின்றார்,

ஜின்கள் மனித உருவிலும் மிருகங்களின் உருவிலும் தோன்றும் ஆற்றலைப் பெற்றிருக்கின்றன. இதனால் அவை பாம்பு, தேள், ஒட்டகம், மாடு, ஆடு, கழுதை, குதிரை, குருவிகள் (பூனை, நாய்) உள்ளிட்ட உருவில் தோன்றுகின்றனர்.

ஆதாரம் :மஜ்முஉல் பதாவா பாகம் -19, பக்கம் – 44

ஜின்களும் ஷைத்தான்களும் விரும்பிய கோலம் எடுக்கும் ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளனர். பத்று யுத்த களத்தி்ல் ஒரு ஷைத்தான் சுறாக்கா பின் மாலிக் அவர்களின் உருவில் முஷ்ரிகீன்களிடம் சென்று உதவி செய்வதாக வாக்களித்தது. ஹஜரத் அபூ ஹுரைரா ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஸதகாப் பொருளை காவல்செய்து கொண்டிருக்கும்போது ஷைத்தான் மனித உருவில் வந்து திருடியதும் அவனை அபூ ஹுரைரா ரழியல்லாஹுஅன்ஹு கைது செய்தபோது ஆயத்துல் குர்ஷியை ஓதினால் மட்டும் தன்னால் அந்த இடத்தை நெருங்க முடியாது என்று கூறிவிட்டுத் தப்பிச் சென்ற வரலாறு மிகப் பிரபலமானதாகும்.

ஜின்களுக்கும் இறைத்தூதர்கள்

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

(மறுமைநாளில் இறைவன் ஜின் – மனித கூட்டத்தாரை நோக்கி) ஜின் – மனித கூட்டத்தாரே!  உங்களுக்கு என் வசனங்களை படித்துக் காட்டவும், இந்நாளில் சந்திப்பைப்பற்றி உங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவும் உங்களிலிருந்தே உங்களிடம் தூதர்கள்வரவில்லையா…என்று (இறைவன்) கேட்பான். அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் எங்கள் (பாவத்தின்) மீது சாட்சிக் கூறுகிறோம் என்று கூறுவார்கள். இதற்கு காரணம்இந்த உலக வாழ்வில் அவர்கள் மயங்கி நிராகரிப்பவர்களாகவே இருந்தது தான். (அல்குர்ஆன் 6:30)

இவர்களுக்கு ஜின் இனத்திலிருந்து தூதர்கள்வந்தார்கள் என்பது முஹம்மத்ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்களின் வருகைக்கு முன்பு தான்.முஹம்மத்ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்மனித குலத்திற்குறிய தூதராக மட்டுமில்லாமல் ஜின்இனத்திற்குறிய தூதராகவும் அனுப்பப்பட்டார்கள். அவர்கள் கொண்டுவந்த குர்ஆன்மனித – ஜின் ஆகிய இரு இனங்களுக்கும் பொதுவானதாகும்.

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ

(நபியே)இந்தக் குர்ஆனை செவியேற்பதற்காக ஜின்களிலிருந்து சிலரை நாம் உம்மிடம்திருப்பியதும் அவர்கள் அங்கு வந்தபோது மௌனமாக இருங்கள்என்று(உடனிருந்தவர்களிடம்) சொன்னார்கள். குர்ஆன் படிப்பது முடிந்ததும் தம்சமூகத்தாரிடம் சென்று அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்தனர். (அல் குர்ஆன் 46:29)

قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

(ஜின்கள்)கூறினார்கள் ‘எங்களுடைய சமூகத்தாரே! நிச்சயமாக நாங்கள் ஒரு வேதத்தைசெவிமடுத்தோம். அது மூஸாவுக்குப் பின்னர் இறக்கப்பட்டிருக்கிறது. தனக்குமுன்னுள்ள வேதங்களை உண்மைப் படுத்துகிறது அது உண்மையின் பக்கமும் – நேரானமார்க்கத்தின் பக்கமும் (நமக்கும் சேர்த்து) வழிக்காட்டுகிறது. (அல்குர்ஆன் 46:30)

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا

அக்கிரமக்காரர்களோ நரகத்திற்கு எரி விறகாய் விட்டனர் (என்று அந்த ஜின்கூறிற்று) (72-15)

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم

எங்களுடையகூட்டத்தாரே! உங்களை அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைப்பவருக்கு பதிலளித்து அவரைஈமான்(நம்பிக்கைக்) கொள்ளுங்கள். இறைவன் உங்களுக்கு மன்னிப்பு அளிப்பான்.நோவினைத் தரும் வேதனையிலிருந்து உங்களைக் காப்பாற்றுவான் என்றும்கூறினார்கள் (அல் குர்ஆன் 46:31)

وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ஆனால்எவர் அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைப்பவருக்கு பதிலளிக்கவில்லையோ அவரால் பூமியில் (சத்தியத்தை)இயலாமலாக்க முடியாது. அவனையன்றி பாதுகாப்போர் எவருமில்லை. (அல் குர்ஆன் 46:32)

ஜின்கள் நபிஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்களை சந்தித்த இரவில்அந்த சந்திப்பில் தாமும் கலந்துக் கொண்டதாக கூறும் இப்னு மஸ்வூத்ரலியல்லாஹு அன்ஹுஅவர்கள். அந்த இரவில் ஜின்களுக்கு குர்ஆன் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டசம்பவத்தையும் – ஜின்களின் காலடி சுவடுகள் – அவர்கள் சமைத்த பாத்திரங்கள் -அடுப்புகள் குறித்தும் அறிவிக்கிறார்கள். (திர்மிதி 3311)

ஜின்களின் உணவுகள்

ஜின்கள் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்களிடம் (தங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட) உணவு குறித்துக் கேள்வி கேட்டார்கள். அதற்கு நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள், “அல்லாஹ்வின் பெயர் சொல்லி அறுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு பிராணியின் எலும்பும் உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதாகும். அது உங்கள் கரங்களில்  இறைச்சியைவிட நிறைவானதாக இருக்கும். ஒவ்வொரு கெட்டிச் சாணமும் உங்களுடைய கால்நடைகளுக்குத் தீவணமாகும்” என்று கூறினார்கள். பின்னர் அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள் (தம் தோழர்களிடம்), “எனவே, நீங்கள் (இயற்கைக் கடனை நிறைவேற்றிய பின்பு எலும்பு, கெட்டிச் சாணம் ஆகிய) அவ்விரண்டின் மூலம் துப்புரவு (இஸ்தின்ஜா) செய்யாதீர்கள்; அவ்விரண்டும் உங்களுடைய சகோதரர்க(ளான ஜின்க)ளின் உணவாகும்” என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர் : இப்னு மஸ்ஊத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல் : முஸ்லிம் (767)

அல்லாஹ்வின் தூதர் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள் கூறினார்கள். என்னிடம் “நஸீபீன்’ என்னுமிடத்தைச் சேர்ந்த ஜின்களின் குழு ஒன்று வந்தது. அவை நல்ல ஜின்களாயிருந்தன. அவை என்னிடம் உணவு தரும்படி கேட்டன. நான், “அவை எந்த எலும்பையும் எந்த கெட்டிச் சாணத்தையும் கடந்து சென்றாலும் அதில் உணவைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்” என்று அல்லாஹ்விடம் அவற்றுக்காகப் பிரார்த்தித்தேன்.”என்று பதிலளித்தார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அபூஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல் : புகாரி (3860)

“உங்களில் ஒருவர் சாப்பிடும்போது சிந்துகின்ற உணவில் பட்டுள்ள மண் போன்றவற்றை நீக்கி சுத்தம் செய்தபின் அதனை சாப்பிடுங்கள். அவற்றை ஷைத்தான்களுக்கு விட்டுவிடாதீர்கள்“

அறிவிப்பவர்:அனஸ்ரலியல்லாஹு அன்ஹு

நூல் :முஸ்லிம்,அபூதாவூத்,அஹ்மது.

உண்ணும்போதும், பருகும்போதும்வலது கையால் உண்ண வேண்டும், பருக வேண்டும். இடது கையால் உண்ணும் பருகும் நபருடன் ஷைத்தானும் சேர்ந்து உண்கின்றான், பருகுகின்றான். வீட்டுக்குள் நுழையும்போதும் உணவு அல்லது பாணம் உட்கொள்ளும்போதும் அல்லாஹ்வின் பெயரைக் கூற வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் இன்று நமக்கு இருப்பிடமில்லை. ஆகாரமுமில்லை என்று ஜின், ஷைத்தான்கள் கூறும்.

இவ்வாறு அல்லாஹ்வி்ன் பெயர் கூறாது வீட்டில் நுழைந்தால் அல்லது உண்டு, பருகினால் ஆனந்தத்துடன் இன்று இருப்பிடமும், ஆகாரமும் கிடைத்து விட்டன என்று பேருவகை கொள்ளும். ஸுப்ஹு தொழாமல் தூங்கும் நபரைப் பற்றிறஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லமவர்களிடம் கூறப்பட்டது. அப்போது நபியவர்கள் கூறினார்கள்,

“அந்த மனிதனின் இரு காதிலும் ஷைத்தான் சிறுநீர் கழித்திருக்கக் கூடும்“

அறிவிப்பாளர்: இப்னு மஸ்ஊத் ரழியல்லாஹு அன்ஹு

நூல் :புகாரி, திர்மிதி

ஜின்களின் இருப்பிடங்கள்:

மனிதர்களைப் போன்றே ஜின்களும் சாப்பிடுகின்றனர், குடிக்கி்ன்றனர், திருமணம் முடிக்கின்றனர், சந்ததிகளை உற்பத்தி செய்கின்றனர். மனிதர்களிடமிருக்கும் சமூக கட்டமைப்பைப் போன்ற ஒன்று அவர்களிடமும் உள்ளது. சமய, சமூக பிரிவினைகள் கூட மனிதர்களைப் போன்று அவர்களிடமும் உள்ளது. ஆனால் அவர்களின் உணவு இருப்பிடம் போன்றவற்றில் நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கின்றன.

தீய செயல்களைக் கண்டு அவை ஆரவாரம் செய்கின்றன. அதான் சப்தங்கள் திர்குர்ஆன் ஓதும் சப்தங்கள் திக்று முழக்கம் போன்றவற்றால் சகிக்காமல் வெருண்டோடுகின்றனர். அதான் சப்தத்தைக் கேட்டால் காற்றுப் பறக்கப் பறக்க விரண்டோடுகின்றன என்று பல ஹதீதுகளில் வந்துள்ளன.

மனிதர்களைப் போன்றே ஜின்களும் பூமியில்தான் வாழுகின்றனர். ஆனாலும் இவர்களி்ன் வாழ்க்கை முறை மாற்றமானதாகும். அனேகமாக ஜி்ன்கள் பின்வரும் இடங்களில் வாழ்வதை வழக்கமாக்கிக் கொள்கின்றனர்.

இருட்டான இடங்கள், பாழடைந்த இடங்கள், கட்டிடங்கள், பராமரிப்பில்லாத மைதானங்கள், பாலை வனங்கள், அடர்ந்த காடுகள், மலைகள், ஓடைகள், மையவாடிகள், பாழடைந்த பள்ளிவாசல்கள், கிணறுகள், சமுத்திரங்கள், வயல் வெளிகள், சுரங்கங்கள், பொந்துகள், வீட்டின் முகடுகள், மரங்கள், குகைகள், ஒட்டகை போன்ற விலங்குகள் அடைக்கப்படும் இடங்கள், அசுத்தமான (நஜீஸ்) இடங்கள், குறிப்பாக குளியலறை, மலசல கூடங்கள் உள்ளிட்ட இடங்களில் இவை தனது வாழ்விடத்தை அமைத்துக் கொள்கின்றன. இவ்வாறு வஹ்ஹாபிகளின் குருவானஇப்னு தைமிய்யா கூறுகின்றார்.

ஆதாரம் :மஜ்முஉல் பதாவா பாகம் 19, பக்கம் 40 – 41

சூரியன் மறைந்த பின் இருள் பரவம் வேளை அதிகளவில் ஷைத்தான்கள் வெளியேறுகின்றன. அதனால் இப்படியான நேரங்களில் உங்கள் சிறு பிள்ளைகளை வெளியில் செல்லாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் என்றுரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹிவஸல்லமவர்கள் கூறினார்கள்.

வெயிலும், நிழலும் சங்கமிக்கும் இடங்களில் இருப்பதை ஷைத்தான்கள் அதிகமாக விரும்புகின்றன. ஆதலால் அப்படியான இடத்தில் நீங்கள் உட்கார வேண்டாம் என்றுரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமவர்கள் எச்சரித்தார்கள்.

ஆதாரம்:முஸ்னத் அஹ்மத்

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்அவர்கள் கழிப்பிடத்திற்குள் நுழைய முற்படும்போது, “இறைவா! (அருவருக்கத்தக்க செயல்கள், இழிவான எண்ணங்கள் ஆகியற்றைத் தூண்டும்) ஆண் பெண் ஷைத்தானி(ன் தீங்கி)லிலிருந்து உன்னிடம் நான் பாதுகாப்புத் தேடுகிறேன்” என்று கூறுவார்கள்.

அறிவிப்பவர் : அனஸ் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல் : புகாரி (142)

அதிகமாக சண்டை வாய்த் தர்க்கம் ஏற்படும் சந்தை, கடைத் தெருக்கள் போன்ற இடங்களை ஜின்களும் ஷைத்தான்களும் அதிகமாக விரும்புகின்றன. அதனால் ஹஜரத் ஸல்மானுல் பாரிஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு தங்களின் நண்பர்களுக்கு

“சந்தைக்கு முதல் ஆளாகச் செல்ல வேண்டாம். இறுதி நபராக வெளியேறவும் வேண்டாம்.அந்த நேரம், அந்த இடங்கள் ஷைத்தானி்ன் களமாகும் என்று வஸிய்யத் செய்தார்கள்“

ஜின்களில் ஆண், பெண் இருபாலாரும் உள்ளனர். இவர்கள் திருமணம் முடித்து, சந்ததிகளை உருவாக்குகின்றனர். ஜின்கள் மனிதர்களை திருமணம் முடித்த வரலாறுகள் இருக்கின்றன. ஜின்கள் அழகான பெண்களைக் கடத்திச் சென்று வாழ்க்கை நடத்திய வரலாறுகள் ஆதி காலம் தொட்டு இருந்து வருவதாக ஹதீதுகளில் காணப்படுகின்றன. இது தொடர்பாக அதிகமான எடுத்துக் காட்டுகளை ஹாபிழ் இமாம் ஜலாலுத்தீன் ஸுயூத்தி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி லுக்துல்மர்ஜான் பக்கம் 53இல் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். ஜின்கள் மனிதர்களைத் திருமணம் செய்து இருவருக்கும் பிள்ளைகள் பிறந்த செய்திகள் பிரசித்தி பெற்றவை என்று இப்னு தைமிய்யா மஜ்முஉல் பதாவா பாகம் 19 பக்கம் 39இல் குறிப்பிடுகின்றார். ஹஜரத் சுலைமான் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களின் அன்பு மனைவி பல்கீஸ் அம்மையாரின் தந்தை ஒரு ஜின் என்று கௌதுல் அஃழம் முஹையத்தீன் ஆண்டகை ரழியல்லாஹு அன்ஹு தங்களது குன்யத்துத் தாலிபீன் என்ற நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.

ஜின்களை வசப்படுத்தலாமா?

ஜின்களும், குறி சொல்பவர்களும்

நமது முன்னோர்களான நாதாக்கள் ஜின்களை வசப்படுத்த முடியும் என்றும் அதற்குரிய வழிவகைகள் இருப்பதாக கூறியுள்ளார்கள். இதேபோல் மற்ற மதங்களிலுள்ளவர்களும் ஜின்களை வசப்படுத்திக் கொள்ளும் வழிமுறைகளை தெரிந்து அதைக் கொண்டு பலன் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள்.

ஜின்களுக்கு இஸ்லாம் கொண்டு செல்லப்பட்டு அதில் முஸ்லிமான ஜின்களும் இருக்கின்றன, இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொள்ளாத ஜின்களும் இருக்கின்றன. செய்யிதினா கௌதுல் அஃலம் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவர்களின் கரம் பற்றி எண்ணற்ற ஜின்கள் இஸ்லாத்தை தழுவியுள்ளன என்று அவர்களின் வரலாறு சான்று பகர்கிறது.

ஜின்கள் இறைநேசர்களுக்கு வழிய வந்து தொண்டு புரிந்து வந்தததை நாம் இறைநேசர்களின் வாழ்க்கை வரலாறுகளில் படித்திருக்கிறோம்..

ஜின்களும் – சுலைமான் (அலைஹிஸ்ஸலாம்) அவர்களும்.

مِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

ஷைத்தான்களிலிருந்து கடலில் மூழ்கி(முத்தெடுத்து) வரக் கூடியவர்களை வசப்படுத்திக் கொடுத்தோம். (அல் குர்ஆன் 21:82)

وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

சுலைமானுக்குஜின்கள் – மனிதர்கள் – பறவைகள் ஆகியவற்றிலிந்து படைகள் திரட்டப்பட்டு அவைதனித் தனியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. (அல் குர்ஆன் 27:17)

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

சுலைமானுக்குகாற்றை வசப்படுத்திக் கொடுத்தோம் அதன் காலை பயணம் ஒரு மாத தூரமாகவும்மாலைப் பயணம் ஒரு மாத தூரமாகவும் இருந்தது. மேலும் நாம் அவருக்காக செம்பைஊற்றுப் போல் உருகி ஓட செய்தோம். ஜின்களில் உழைப்பவற்றிலிருந்து அவருக்குவசப்படுத்திக் கொடுத்தோம். (அல் குர்ஆன் 34:14)

முஸ்லிமான ஜின்கள் ஷரீஅத்திற்கு கட்டுப்பட்டு அல்லாஹ்விற்கு பயந்து தமது வாழ்க்கைகளை அமைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் காபிரான ஜின்களோ, மனிதர்களுக்கு கெடுதி செய்வதையே குறிக்கோளாக கொண்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. ஜின்களுக்கு சில சக்திகளை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். அதை மையமாக வைத்து,

குறி சொல்பவர்கள், சூனியம் செய்பவர்கள், சாமி சிலைகளை வணங்கி பூஜை செய்யும் பூசாரிகள் இந்தவகை ஜின்களை தம் வசப்படுத்தி தம் இஷ்டத்திற்கு தகுந்தவாறு அவற்றை ஆட்டிப் படைக்கின்றனர்.

சிலைகளை வணங்குபவர்கள் புதிதாக சிலையை நிறுவியவுடன் அல்லது நாட்சென்ற சிலைகளை குடமுழுக்கு என்ற விசேசத்தின் பேரில், காபிரான ஜின்களை தம் வசப்படுத்தி அதை தகட்டுக்குள் கட்டுப்படுத்தி சிலையின் பீடத்தின் கீழ் வைத்து விடுகின்றனர். அதன்பிறகு அந்த சிலைக்கு சக்தி ஏற்பட்டு அதைக் கொண்டு பூசாரிகள், குறி சொல்பவர்கள் குறி சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றனர். சில சமயம் இந்த காபிரான ஜின்கள் இரத்தத்தையோ, ஆட்களையோ பரிகாரமாக கேட்கும். இதை சாமி சிலை கேட்பதாக இந்த பூசாரிகள் மக்கள் மத்தியில் சொல்லி அந்த சாமியை சக்தி வாய்ந்தது என்று சொல்லவாரம்பித்து அதை மக்களும் நம்பி அதை வழிபட ஆரம்பித்துவிடுகின்றனர்.

இந்த ஜின்களை வைத்துதான் சூனியம், வஞ்சனை, கெடுதிகளை இவர்கள் செய்கின்றனர். அதேபோல் இந்த ஜின்கள் மலக்குமார்கள் வானலோகத்தில் தங்களுக்குள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை ஒட்டுக் கேட்கும் சக்தி படைத்தவை. அதை ஒட்டுக் கேட்டு இங்கு வந்து அதை தம்மை கட்டுப்படுத்தி வைத்திருப்பவரிடம் சொல்கிறது. அதை அவர் தம்மை நாடி வரும் பக்தர்களிடம் ஒப்படைக்கிறார். இதற்கு பெயர் குறி சொல்லுதல் என்று சொல்கிறார்கள்.

لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ

(வானவர்கள் எனும்) உயர்ந்த கூட்டத்தினரிடமிருந்து (ஓரிரு சொற்களை) ஒட்டுக் கேட்பவனைத் தவிர அவர்கள் செவியுற முடியாது. விரட்டப்படுவதற்காக ஒவ்வொரு பகுதியிலிருந்து அவர்கள் மீது எறியப்படும். அவனைப் பிரகாசமான தீப்பந்தம் விரட்டும். அவர்களுக்கு நிலையான வேதனையுமுன்டு.

அல்குர்ஆன் (37 : 8)

وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ

விரட்டப்பட்ட ஒவ்வொரு ஷைத்தானிடமிருந்தும் ஒட்டுக் கேட்பவனைத் தவிர மற்றவர்கள் அதை நெருங்காதவாறு பாதுகாத்துள்ளோம். அவனை ஒளி வீசும் தீப்பந்தம் விரட்டும்.

அல்குர்ஆன் (15 : 17)

ஆக, முதலில் ஒட்டுக் கேட்டவர் அந்த உரையாடலைத் தனக்குக் கீழேயிருப்பவரிடமும், பிறகு அவர் தமக்குக் கீழேயிருப்பவரிடமும், இறுதியில் (கேட்டவர்) சூனியக்காரனின் அல்லது குறிசொல்பவனின் நாவில் போட்டுவிடுகின்றார்கள்.

சில நேரங்கல் அந்த உரையாடலை அடுத்தவரிடம் தெரிவிப்பதற்கு முன்பாகவே (முதலில் ஒட்டுக்கேட்டவரைத்) தீச் சுவாலை சென்றடைந்து (கரித்து)விடுவதுண்டு. இன்னும் சில நேரங்கல் தீச் சுவாலை சென்றடைவதற்கு முன்பே அந்த உரையாடலை (அடுத்தவரிடம்) சேர்த்துவிடுவதுமுண்டு. (இவ்வாறு ஒருவர் பின் ஒருவராக பூமியிலுள்ள குறிகாரன் வரை அது போய்ச்சேர்கிறது.) அவன் அதனுடன் நூறு பொய்களை(க் கலந்து மக்கüடம்) பேசுகின்றான். அப்போது (இதைக் கேட்கும் மக்கüடையே) இன்னின்ன நாüல் இன்னின்னவாறு நடக்குமென அவர்(குறிகாரர்) நம்மிடம் (முன்னறிவிப்பாக) சொல்லிவிட்டிருக்கவில்லையா?” என்று பேசப்படும். இப்போது வானத்திலிருந்து செவியேற்கப்பட்ட அந்த வார்த்தையினால் (குறி சொல்லும்) அவர் உண்மை சொல்லிவிட்டதாகக் கருதப்படுவார்.

அறிவிப்பவர் : அபூ ஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)

நூல் : புகாரி (4800)

வானத்தில் உள்ள அனைத்தையும் இந்த ஜின்கள் அறியும் சக்தியை அல்லாஹ் கொடுக்கவில்லை. சில விசயங்களை அறியும் சக்தியை மட்டும் கொடுத்திருக்கிறான். எனவே பற்பல சமயங்களில் இந்த குறி சொல்லுபவர்களின் சொல்கள் தவறாக அமைந்து விடுகிறது இதன் காரணமாகும்.

அல்லாஹ் நம் அனைவரையும் காபிரான, கெடுதியான ஜின், ஷைத்தான்களை விட்டும் நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் பொருட்டால் பாதுகாத்து அருள்புரிவானாக!. ஆமீன்.

லைலத்துல் கத்ர்

லைலத்துல் கத்ரு இன்ன இரவுதான் என்பதில் ஏராளமான கருத்து வேறுபாடுகள் கூறப்பட்டுள்ளன. அது ஆண்டில் ஒரு இரவு என்றும், பராஅத் இரவு என்றும், ரமலானில் ஓர் இரவென்றும், ரமலானுடைய 27ஆவது இரவு என்றும் பல கருத்துக்கள் கூறப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் நம்பிக்கையான சொல் ரமலானில் இருபதுக்கு மேல் ஒற்றைப்படையாக வரும் நாட்களில் உள்ள இரவுகளில் ஒரு இரவு என்பதுதான்.

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ      ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ      ۝لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ       ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ       ۝سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ      ۝

ரமளான் மாதத்தில் ஓர் இரவு உள்ளது. அந்த ஓர் இரவானது ஆயிரம் மாதங்களை விடச் சிறப்பானதாக அமைந்துள்ளது.மகத்துவமிக்க இரவில் இதை நாம் அருளினோம். மகத்துவமிக்க இரவு என்றால் என்னவென உமக்கு எப்படித் தெரியும்? மகத்துவமிக்க இரவு ஆயிரம் மாதங்களை விடச் சிறந்தது.(அல்குர்ஆன் 97:1-5)

லைலதுல் கத்ரின் அறிகுறி

ஸிர்ரு பின் ஹுபைஷ் (ரஹிமஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறியதாவது:
உபை பின் கஅப்  (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்களிடம் “ஆண்டு முழுவதும் இரவில் நின்று வணங்கியவர்லைலத்துல்கத்ர்இரவை அடைந்துகொள்வார்” என்று அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள்கூறிவருவதாகச் சொல்லப்பட்டது. அதற்கு உபை (ரலியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள், “எவனைத் தவிர வேறுஇறைவன் இல்லையோ அவன்மீது சத்தியமாக! அது (லைலத்துல்கத்ர்) ரமளானில்தான் உள்ளது (இவ்வாறு சத்தியம் செய்தபோது அன்னார் “அல்லாஹ்நாடினால்” என்று கூறாமல் உறுதியாகவே குறிப்பிட்டார்கள்) அல்லாஹ்வின்மீதாணையாக! அது எந்த இரவு என்பதை நான் அறிவேன்; அந்த இரவில் நின்றுவணங்குமாறு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் எங்களுக்குக்கட்டளையிட்டார்கள். அது ரமளானில் இருபத்தி ஏழாம் இரவேயாகும். அ(துலைலத்துல்கத்ர்என்ப)தற்கு அடையாளம், அந்த இரவை அடுத்துவரும் காலைப் பொழுதில் சூரியன்வெண்ணிறத்தில் ஒளியிழந்து (மங்கலாக) உதிக்கும்” என்று கூறினார்கள்.
நூல்: முஸ்லிம் 1397, பாகம்6

உப்பாதா இப்னு ஸாமித்ரழியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள்அறிவிக்கின்றார்கள்,
இறைத்தூதர்  நவின்றார்கள், லைலதுல் கத்ரின் அடையாளம்ஒளிவீசும் நிலவுள்ள இரவைப் போன்று தெளிந்த பிரகாசமான அமைதியான இரவு. அதில்சூடோ குளிரோ இருக்காது. உதயக்காலைவரை எரிநட்சத்திரங்கள் எறியப்படுவதில்லை. மேலும், அதன்அறிகுறி அன்றைய காலைச் சூரியன் சந்திரனைப் போன்று ஜுவாலையின்றிக் நேராகக் கிளம்பும். அன்றைய தினச்சூரியனுடன் ஷைத்தானும் கிளம்ப அனுமதி இல்லை.
(இமாம் அஹ்மத், மஜ்மஃ அஸ்ஸவாயிது,பாகம் – 04, பக்கம் – 75)

லைலத்துல் கத்ரு இரவுக்கு சில அடையாளங்கள் ஹதீதுகளில் கூறப்பட்டுள்ளன. அவை: அன்றைய இரவில் நட்சத்திரம் எரிந்துத விழாது. நாய் குரைக்காது. சூடும் குளிர்ச்சியும் இல்லாமல் மிதமான தன்மையாக இருக்கும். அன்று சூரியன் உதிக்கும்போது சுடர் அதிகமின்றி பிறையைப் போல் இருக்கும். மேலும் ஷைத்தான் வெளியில் வரமாட்டான் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. – மஙானி

லைலத்துல் கத்ரு எந்த நாள்?

ரமலானில் கடைசிப் பத்து நாட்களில் உள்ள ஒற்றைப்படை இரவுகளில் லைலதுல்கத்ரைத் தேடுங்கள் என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்கள்: புகாரி 2017, முஸ்லிம் 1997

லைலத்துல் கத்ரை ரமளானின் கடைசிப் பத்து நாட்களில் ஒற்றைப்படை இரவுகளில்நீங்கள் தேடுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா)நூல்: புகாரி 2017, 2020

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் மக்களிடம்வந்தார்கள். அப்போது இரண்டு மனிதர்கள் வழக்காடிக் கொண்டிருந்தனர். அதை நான்மறந்து விட்டேன். எனவே அதை 27, 29, 25 ஆகிய நாட்களில் தேடுங்கள் என்றுநபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஸயீத் (ரலியல்லாஹு அன்ஹா)நூல்: புகாரி 49, 2023, 6049

நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் லைலதுல் கத்ருஇரவைப் பற்றி அறிவிப்பதற்காக தமது வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்தார்கள்.அப்போது முஸ்லிம்களில் இருவர் சச்சரவு செய்து கொண்டிருந்தார்கள். “லைலதுல்கத்ரு இரவு பற்றி நான் உங்களுக்கு அறிவிப்பதற்காக வந்தேன். அப்போதுஇன்னின்ன மனிதர்கள் தமக்குள் சண்டை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். உடனே அது (என் நினைவிலிருந்து) அகற்றப்பட்டு விட்டது. அதுவும் உங்களுக்கு நன்மையாகஇருக்கலாம் ரமலான் மாதத்தின் இருபத்து ஏழு, இருபத்தி ஒன்பது, இருபத்திஐந்து ஆகிய இரவுகளில் அதனைப் பெற முயற்சி செய்யுங்கள்” என்றார்கள்.

அறிவிப்பவர்: உபாதா பின் ஸாமித் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்கள்: புகாரி (49), முஅத்தா (615)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ هِيَ فِي الْعَشْرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ ‏”‏‏.‏ يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ‏.‏ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ‏.‏ وَعَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْتَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ‏.‏

என்று இறைத்தூதர்ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறினார்கள்”
“லைலத்துல் கத்ர் இரவு கடைசிப் பத்து நாள்களில் உள்ளது; அது இருபத்தொன்பதாவது இரவிலோ இருபத்து மூன்றாவது இரவிலோ உள்ளது!”
என இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு அறிவித்தார்.

“இருபத்து நான்காவது இரவில் அதைத் தேடுங்கள்!” என்று இப்னு அப்பாஸ் ரழியல்லாஹு அன்ஹு கூறினார்.- புகாரிபாகம் 2, அத்தியாயம் 32, எண் 2022

“ரமலான் மாதத்தில் தேடக் கூடிய இரவான லைலத்துல் கத்ரைப் பற்றி நபித் தோழர்கள் நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்களிடம் கேட்டார்கள். அதற்கு நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் 23வது இரவு என்று பதிலளித்தார்கள்.”அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் உனைஸ் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்: அஹ்மத் (15466)

அப்துல்லாஹ் பின் உமர் (ரழியல்லாஹு அன்ஹு) அவர்கள் கூறியதாவது:
ஒரு மனிதர் (தமது கனவில் ரமளானின்) இருபத்தேழாவது இரவில்லைலத்துல்கத்ர்இரவு இருப்பதாகக் கண்டார். அப்போது நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள், “ரமளானின் இறுதிப்பத்து இரவுகளில் (ஒன்று என்பதில்) உங்கள் கனவுகள் ஒன்றுபட்டிருப்பதைக்காண்கிறேன். எனவே, ரமளானின் இறுதிப்பத்தில் ஒற்றைப்படையான இரவுகளில் (ஒன்றில்) அதைத் தேடிக்கொள்ளுங்கள்!” என்றார்கள்.
இந்த ஹதீஸ் இரு அறிவிப்பாளர்தொடர்களில் வந்துள்ளது.

நூல்: முஸ்லிம் 2162, பாகம்6

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் எங்களுக்கு லைலதுல்கத்ரு இரவைப் பற்றிச் சொல்லும் போது, “அது ரமலான் மாதத்தில் தான்இருக்கிறது. எனவே அதை ரமலானில் கடைசிப் பத்தில் தேடுங்கள். அது ஒற்றைப்படைஇரவான இருபத்தி ஒன்று அல்லது இருபத்தி மூன்று அல்லது இருபத்தி ஐந்து அல்லதுஇருபத்தி ஏழு அல்லது ரமலானின் கடைசி இரவில் (29) இருக்கும்” என்று சொல்லிவிட்டு, “யார் அதில் ஈமானோடும் நன்மையை எதிர்பார்த்தவராகவும் நின்றுவணங்குகிறாரோ அவருடைய முந்திய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்” என்றுகூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: உபாதா பின் ஸாமித் (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்: அஹ்மத் (20700)

மேற்கூறிய ஹதீஸ்கள் ஐயத்திற்கு இடமின்றி லைலதுல்கத்ர், ரமலான் மாதத்தில் கடைசிப் பத்து இரவுகளில் 21, 23, 25, 27, 29 ஆகியவற்றில் ஏதாவது ஒன்றில் தான் இருக்கும் என்பதைத் தெளிவாகக்காட்டுகிறது.

லைலதுல் கத்ர் 27வது இரவு என்பதற்குரிய ஆதாரங்கள்:

லைலதுல் கத்ரு இரவானது, இருபத்தேழாவது இரவாகும் என்று நபி (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: முஆவியா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு), நூல்: அபூதாவூத் (1178)

லைலத்துல் கத்ரு பற்றி கூறப்பட்டுள்ள ‘இன்னா அன்ஜல்னாஹ்சூராவில் லைலத்துல் கத்ரு என்ற வார்த்தை மூன்று தடவை கூறப்பட்டுள்ளது. ஒரு வார்த்தையில் ஒன்பது எழுத்துக்கள் வீதம் மூன்று தடவைக்கு 27 எழுத்துக்கள் ஆகின்றன. ஆகவே இருபத்தியேழாம் இரவுதான் லைலத்துல் கத்ரு என்று சிலர் கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு சில காரியங்களில் இமாம்களில் சிலர் எழுத்துக்களின் எண்ணிக்கைக்குத் தோதாக விஷயங்களை கூறியிருப்பது அறிவுக்குப் பொருத்தமாகவும் அமைந்துள்ளது.–மஙானி

கஸ்ஸாலி இமாம் சொன்ன உபகராம்

இமாம் ஙஸ்ஸாலி ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களும் மற்றும் இமாம்கள் சிலரும் ரமலானின் முதல் பிறை ஞாயிறு அல்லது புதன்கிழமையாக இருப்பின் லைலத்துல் கத்ரு இருபத்தொன்பதாம் இரவு என்பதாகவும்> முதற்பிறை திங்கட்கிழமையாகயிருப்பின் லைலத்துல் கத்ரு இருபத்தொன்றாம் இரவென்பதாகவும்> செவ்வாய்க்கிழமை அல்லது வெள்ளிக்கிழமையாக இருப்பின் லைலத்துல் கத்ரு இருபத்தேழாம் இரவென்றும்> வியாழக்கிழமையாக இருப்பின் இருபத்தைந்தாம் இரவென்றும்> சனிக்கிழமையாக இருப்பின் இருபத்தி மூன்றாம் இரவென்றும் கூறியுள்ளார்கள். இந்த கணக்குப்படி நான் பருவமடைந்தது முதல் எனக்கு லைலத்துல் கத்ரு தவறியதே கிடையாது என்று ஷைகு அபுல்ஹஸன் ஜுர்ஜானி ரஹிமஹுல்லாஹ் அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள். – மஙானி

லைலத்துல் கத்ரின் அமல்கள்.

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் கூறினார்கள்: எவர்நம்பிக்கையுடனும் நன்மையை எதிர்பாத்தவராகவும் லைலத்துல் கத்ரு இரவில்நின்று வணங்குகிறாரோ அவரது முந்திய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு),நூல்: புகாரி 35)

லைலதுல் கத்ரு இரவு பற்றி நீங்கள் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்களிடம் செவியுற்றதை எனக்குக் கூறுங்கள்! என்று கேட்டேன்.அப்போத அபூ ஸயீத்(ரலியல்லாஹு அன்ஹு), ‘நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் ரமளானின் முதல் பத்து நாள்கள் இஃதிகாப் இருந்தார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் இஃதிகாப்இருந்தோம். அவர்களிடம் ஜிப்ரீல்(அலைஹிஸ்ஸலாம்) வந்து ‘நீங்கள் தேடக் கூடியது (லைலத்துல் கத்ரு) உங்களுக்கு இனி வரும் (நாள்களிலுள்ளது)’ என்றார்கள். உடனே நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் நடுப் பத்து நாள்கள் இஃதிகாப் இருந்தார்கள். நாங்களும் அவர்களுடன் இஃதிகாப் இருந்தோம். அவர்களிடம் ஜிப்ரீல்(அலைஹிஸ்ஸலாம்) வந்து, ‘நீங்கள் தேடக் கூடியது உங்களுக்கு இனி வரும் (நாள்களிலுள்ளது)’ என்றார்கள்.ரமளான் இருபதாம் நாள் காலையில் நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் சொற்பொழிவு செய்ய எழுந்தார்கள். ‘யார் நபியுடன் இஃதிகாப் இருந்தார்களோ அவர்கள் திரும்பிச் செல்லட்டும்! லைலத்துல் கத்ரு இரவு பற்றி எனக்குக் காட்டப்பட்டது. நான் மறக்கடிக்கப் பட்டு விட்டேன். நிச்சயமாக அது கடைசிப் பத்து நாள்களில் ஒற்றையான நாளிலுள்ளது. நான் களிமண் மீதும் தண்ணீர் மீதும் ஸஜ்தாச் செய்வது போல் கண்டேன்’ என்று இறைத்தூதர்(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் கூறினார்கள்.  (அக்காலத்தில்) பள்ளிவாசலின் முகடு பேரீச்ச மட்டைகளால் அமைந்திருந்தது. வானத்தில் (மழைக்கான) எந்த அறிகுறியும் நாங்கள் காணவில்லை. திடீரென மேகம் திரண்டு மழை பொழிந்தது. அப்போது எங்களுக்கு நபி(ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் தொழுகை நடத்தினார்கள். நபி(ஸல்) அவர்களின் நெற்றி மீதும் மூக்கு மீதும் களிமண், தண்ணீரின் அடையாளத்தை கண்டேன். அவர்கள் கண்ட கனவை மெய்ப்பிப்பதாக இது அமைந்தது’ என்று குறிப்பிட்டார்கள். அறிவிப்பு அபூ ஸலமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு புகாரி 813  

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்)அவர்கள் இஃதிகாஃப் இருக்க நாடினால் சுபுஹ் தொழுது விட்டுத் தமது இஃதிகாஃப் இருக்குமிடம் சென்று விடுவார்கள்.

அறிவிப்பவர்: ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹு)நூல்: புகாரி 2041

நபிகள் நாயகம் (ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்) அவர்கள் மரணிக்கும் வரை ரமளானின் கடைசிப் பத்து நாட்களில் இஃதிகாஃப் இருந்தார்கள்.

அறிவிப்பவர்:ஆயிஷா(ரலியல்லாஹு அன்ஹா) நூல்:புகாரி2026

முடிந்த வரை ஸலவாத்தும், இஸ்திக்பாரும், திக்ருகளும், ஓதுங்கள்.

5. லைலத்துல் கத்ரின் துஆ:

ஆயிஷா (ரலியல்லாஹு அன்ஹா)அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள்:
‘அல்லாஹ்வின் திருத்தூதரே! லைலத்துல் கத்ர் இரவு எது என்பதை நான் அறிந்தால் அதில் நான் என்ன சொல்ல வேண்டும்?’ என்று நான் கேட்டேன்.
அதற்கு,
اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

‘அல்லாஹும்ம இன்னக்க அஃபுவ்வுன் துஹிப்புல் அஃப்வ ஃபஃபுஅன்னி’
)பொருள்: அல்லாஹ்வே! நிச்சயமாக நீ மன்னிக்கக் கூடியவன். மேலும் மன்னிப்பை விரும்பக்கூடியவன் எனவே என்னை மன்னித்து விடுவாயாக!(என்று சொல் என்று கூறினார்கள். (நூற்கள்: அஹ்மது, நஸயி, ஹாக்கிம், இப்னுமாஜா 3850, திர்மிதி 3580)

ஏழு நிலைகள் மகாம்கள் – நப்ஸுகள் – எல்லைகள் அல்லது ஞான பூமிகளின் விபரம்

1.    நப்ஸ் அம்மாறா – முன் துவாரம் பின் துவாரத்துக்கும் மத்தி (குதம்)

(மகாமே நாசூத்து  – மூலாதாரச் சக்கரம் -ஜாக்கிரம்  Gonands Glands)

இந்த நிலையில் இருப்பவர்கள் புலனாதிகளின் புசிப்புக்காக தன்னையே அர்ப்பணித்தவர்கள். நன்மை, தீமை இன்னது என்று புரியாமலே பஞ்ச மகாபாதகங்கள் அனைத்திலும் ஈடுபடும் தன்மை உடையவர்கள். இந்நிலையில் இருப்பவர்களுடைய விமோசனம் ஷரீஅத்தின் சட்டதிட்டங்களைக் கண்டிப்பாக கடைபிடிப்பதுதான். கடைபிடித்தால் நப்ஸ் லவ்வாமாவின் நிலையை அடையப் பெறுவர்.

2.    நப்ஸ் லவ்வாமா – லிங்கத்திற்கும் நாபிக்கும் (நடு குய்யம்)

(மகாமே மலக்கூத்து – சுவாதிஸ்தானச் சக்கரம் -சொப்பனம் –Adernals Glands)

இந்த நிலையில் நன்மை எது? தீமை எது? என உணர முடியும். இந்நிலையில் உள்ளவர்கள் தீமையில் ஈடுபடும்போது தன்னை நிந்தித்தாலும் அதிகமாய் தீமையின் பக்கமே சாடும் தன்மையுள்ளவர்கள். கெட்ட பண்புகளை புறக்கணித்து நல்ல பண்புகளை மேற்கொண்டு தெய்வ பக்தியுடன் நன்மையே செய்து நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய வழிமுறைப்படி (தரீகத்தின் படி) நடந்து வந்தால் ஜபரூத்து என்ற பதவியை அடைய முடியும்.

3.    நப்ஸ் முல்ஹிமா – தொப்புள் (நாபி)

(மகாமே ஜபரூத்து – மணிப்பூரகச் சக்கரம் -சுளுத்தி –Pancreas Glands)

இந்நிலைக்கு வந்தவர்கள் முக்கால் பாகம் நன்மையிலும், கால் பாகம் தீமையிலும் ஈடுபடும் தன்மையுள்ளவர்கள். இவர்கள் மிகுதமாக ஜெபதபங்களில் ஈடுபட்டால் மகாமே லாஹுத்து என்ற பதவியை அடையப் பெறுவர்.

4.    நப்ஸ் முத்மஇன்னா – இருதய கமலம் (தாமரைக் காய்)

(மகாமே லாஹுத்து – அனஹதாச் சக்கரம் -துரியம் – Thymus Glands)

இந்நிலையை அடைந்தவர்கள் நன்மையைத் தவிர தீமையைத் தெரியாதவர்கள். இவர்களுடைய மனம் சதாவும் ஆண்டவனையே தியானித்துக் கொண்டு இருக்கும். நான் என்பது அற்றுப் போன இடம். விலாயத்து உதயமாகும் இடம். இவர்கள் சதாவும் மௌனமாய் இருந்து ஆண்டவனை தியானித்து வந்து 'மகாமே ஹாஹுத்து' என்னும் பதவியை அடையப்பெறுவர்.

5.    நப்ஸ் ராளியா – நாவின் கடைசி. கண்டஸ்தானம். – அடிநாவு (கழுத்து)

(மகாமே ஹாஹுத்து – விசுத்தாச் சக்கரம் – துரியாகீதம் – Thyroids Glands)

இந்நிலையை அடைந்தவர்கள் நான்காவது பதவியின் பூரணத்துவத்தை அடையப் பெற்று பேரின்ப நிலையை அடைந்தவர்கள். இன்னல்லா ஹாஹுவல் வலிய்யு என்ற திருவசனத்தின்படி விலாயத்தை சம்பூரணமாகப் பெற்றவர்கள்.

6.    நப்ஸ் மர்ளியா – எல்லை வாசல். நெற்றி –லலாடதானம் -சுழிமுனை –புருவ மத்தி –காப கௌஸைனி

(மகாமே பாஹுத்து –அஜ்னா சக்கரம் -அதீதம் – Pitutiary Glands) கண்ணுக்கும் புருவத்திற்கும் மத்திய தாழ்வான பாகம்.

தெய்வத்துடன் தொடர்பு கொள்ளும் நிலை. இல்ஹாம் என்னும் தெய்வ உதிப்பைப்பெறுவதும், தெய்வ வசனங்கள் கிடைக்கப்பெறுவதும் இந்நிலையில்தான். நுபுவ்வத்தின் எல்லை. இந்நிலைக்கு அதீதம் என்றும், ஆறாவது எல்லை என்றும் இதற்குமேல் ஒன்றுமில்லை என்றும் சில மகான்கள் கூறுகிறார்கள்.

7.    நப்ஸ் காமிலா – மூளை (சிரசின் உச்சி) பிரஹ்ம ரத்திரம்

(மகாமே ஜம்ஹுத்து –சகஸ்ராரச் சக்கரம் – Pineal Glands)

தெய்வம் தானாய் இருக்கும்நிலை. நுபுவ்வத்தின் சம்பூரண நிலை. குதுபிய்யத்தின் உதயம். இந்த நிலையை அடைந்தவர்களிடைமே முழு உலகத்தினுடைய அந்தரங்க ஆட்சி ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆளுநர்க்கு –குத்புல் அக்தாப் என்றுபெயர். இந்நிலையில் இருப்பவர்கள் தற்போதம் இழந்து, உஷாரற்ற நிலையில் இருப்பதனால் இவர்களுக்கு ஹாலூன்கள் என்று பெயர். மக்அது ஸித்கு உண்மை குடிகொள்ளும் தானம் என்று பெயர்.

8.    ஸகஸ்ராரம் – பிரங்ம ஸ்தானம் அல்லது பிரஹ்ம ரந்திரம்

ஆறாவது ஆதாரமாகிய ஆக்ஞை வரையில் ஜீவன் தன்னுடைய தன்மையினின்றும் மாறாமல் அபிவிருத்தி அடைந்து வருகிறது. ஸகஸ்ராரம் சென்றவுடன் பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியமாய் விடுகிறது.

புருவங்களுக்கு மத்தியில் பிராணனை வைத்தல், விஷய வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டுள்ள அஞ்ஞானி ஒருவனுக்கு அந்திய காலத்தில் பிராணன் நவத் துவாரங்களில் கூட்டை விட்டுப் போகிறது. துன்பவுலகம் செல்லும் ஞானிக்கோ அது புருவத்தின் மத்தியில் நின்று உச்சந்தலையில் பிரம்மாந்திரத்தின் வாயிலாக வெளியே வருகிறது. மோட்ச உலகம் செல்லும்.

–    ஞானப்பிரகாசம் அல்லது நூருல் இர்பான் என்ற நூலிலிருந்து.

மஜ்மூஉ ஸலவாத்து – الصَّلٰوةُ مَجْمُوْعَةُ

الصَّلٰوةُ مَجْمُوْعَةُ

بِسْم ِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

اِنَّ اللهَ وَمَلآئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ  يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ  اٰمَنُوْا صَلُّوْ  عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ وَتَحِيَّاتُهُ وَرَحْمَتُهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَرَسُوْلِكَ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ              

وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ عَدَدَالشَّفْحِ وَالْوَتْرِ وَكَلِمَاتِ رَبِّنَا التَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

صَلَوٰتِيْ عَلَى النَّبِيْ مَعْ سَلَامِيْ

وَهُوَ خَيْرُ الْاَنَامِ بَدْرُ التَّمَامِيْ

                        مَسْهَلً مَّسْهَلً لِّاَهْلِ اعْتِنَاءِ

بِصَلَاةٍ عَلَى النَّبِيِّ الْبَهَاءِ

كَمْ مِّنَ الْمُذْنِبِيْنَ فَازُوْابِجَاهِ

هِ الْعَظِيْمِ الْوَسِيْعِ ذِالْاِعْتِلَاءِ

اَيُّهَا الْعَاشِقُوْنَ رُؤْيَابَهَاهُ

كَرِّرُوْا ذِكْرَهُ بِقَلْبِ الصَّفَاءِ

حَارَعَقْلُ الْاَنَامِ عِنْدَسَنَاهُ

فَازَعَبْدٌ رَأٰ هُ باِللَّأْ لَآءِ

يَافَلَاحَ الَّدِيْنَ  صَلُّوْا عَلَيْهِ

لَهُمْ كُلُّ الْاَمَانِ وَالنَّعْمَاءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ۵۰

نُوْرُ ذَاتٍ لَّهُ سَرٰى فِيْ جَمِيْعِ الْ

وَصْفِ وَالْاَسْمَآءِ وَالْاَشْبَآءِ

وَهُوَ يَجْلُو صَدَآءَ قَلْبٍ عَجُوْلًا         

بِسِنَاهُ الْمُضِيْئِ مَاحِى الْخَطَاءِ   

كَيْفَ لَا وَهُوَ اَصْلُ كُلِّ الْمَنَارِ        

كُلُّ شَيْئٍ بَدَى بِذَاكَ الضِّيَاءِ       

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النُّوْرِ الذَّاتِي السَّارِيْ سِرُّهُ فِيْ جَمِيْعِ الْاَسْمَآءِ  وَالصِّفَاتِ۵۰

وَاهًالِّلْعَيْنِ قَدْرَأَتْ نُوْرَطَاهَا

وَجِهَارًا فَازَتْ بِنَيْلِ الْمُنَاءِ

وَسَعِيْدًا غَدَى بِمَوْتٍ وَمَحْيَا

زَائِرُ الْمُصْطَفٰى هَنِيْأً  لِّرَاءِ

اَيُّهَا الْاٰمِلُوْنَ لُقْيَاهُ كُوْنُوْا

بِصَلَاةٍ عَلَيْهِ دُوْنَ انْقِضَاءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ٧١

فَاشْكُرُوا اللهَ مُذْهَديكُمْ اِلَيْهِ

بِنَبِيِّ الْهُدٰى جَلِيْلِ الثَّنَآءِ

اَحْمَدُ الْمُصْطَفٰى شَفِيْعُ الْبَرَايَا

اَلْبَشِيْرُ النَّذِيْرُ ذُو الْاِنْتِقَآءِ

اَكْمَلُ الْكَامِلِيْنَ خَيْرُ الْاَنَامِ

اَفْضَلُ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْاَنْبِيَاءِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْكَامِلِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ۵۰

مَنْ اَرَادَ الْوِصَالَ لِلّٰهِ سَهْلًا

فَلْيَزِيْدِ الصَّلٰوةَ دُوْنَ انْتِهَاءِ

                        يَحْضُرُ الْمُجْتَبٰى لَدَيْهِ يُرَبِّيْ

                        حَالَهُ بِالصَّلَاحِ وَالْاِصْطِفَاءِ

ذَاكَ بَابُ السَّلَامِ اَيُّ امْرَءٍ اِنْ

رَامَ مِنْ غَيْرِهٖ فَذَا دُّوالْجَفَاءِ

رَبَّنَا افْتَحْ بِسِرِّهٖ قَلْبَنَا فِيْ

كُلِّ حَالٍ مُّمَتَّعًاۢ بِالِّلقَاءِ

اَللّٰهُمَّ  صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَآئِمَةً ۢ بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ ۵۰

وَصَلِّ عَلٰى جَمِيْعِ الْاَنْبِيَآءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ، وَعَلٰى مَلٰٓئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِيْنَ ، وَعَلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ ، وَعَلٰى اَهْلِ طَاعَتِكَ اَجْمَعِيْنَ ، وَارْحَمْنَا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

يَارَبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ

وَالْاٰلِ مَاصَلَّى الْمُصَلِّيْ

وَالْاٰلِ مَازَكَّى الْمُزَكِّيْ

وَالْاٰلِ مَاصَامَ الْكِرَامُ

وَالْاٰلِ  مَاحَجَّ الْجِسَامُ                                

وَالْاٰ لِ مَازَارَ الْحَجِيْجُ                                 

وَالْاٰ لِ مَافَازَ الْبَهِيْجُ

وَالْاٰلِ مَاسُمِعَ الْاَذَانُ                                   

وَالْاٰلِ مَاقُرِءَ الْقُرَانُ            

وَالْاٰلِ مَاخَطَبَ الْخَطِيْبُ

وَالْاٰلِ مَاقَرُبَ الْحَبِيْبُ

وَالْاٰلِ مَاهَمَعَ الطِّلَالُ   

وَالْاٰلِ مَاطَلَعَ الْهِلَالُ

وَالْاٰلِ مَاضَآءَ النُّجُوْمُ

وَالْاٰلِ مَاكَانَ الرُّجُوْمُ

وَالْاٰلِ مَاسَمَعَ الْغَمَامُ

وَالْاٰلِ مَارَوِيَ الْاُوَامُ

وَالْاٰلِ مَامُنِعَ الطَّعَامُ

وَالْاٰلِ مَامُنِعَ الْحَرَامُ

وَالْاٰلِ مَابَرِئَ السَّقَامُ

وَالْاٰلِ مَاحَصَلَ التَّمَامِيْ

وَالْاٰلِ مَا جَادَالْكِرَامُ

وَالْاٰلِ مَابَخِلَ اللِّئَامُ

وَالْاٰلِ مَارُدَّ السَّلَامُ

وَالْاٰلِ مَاحَسُنَ الْخِتَامُ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ

 

مَنْ مِّثْلُكَ يَارَسُوْلَ رَبِّيَهْ

مَنْ مِّثْلُكَ يَارَسُوْلَ رَبِّيْ

قَدْفَازَ بِكَ الْوَرٰى وَنَفْسِيَهْ

قَدْفَازَ بِكَ الْوَرٰى وَنَفْسِيْ

كَمْ جِئْتُ لِبَابِكُمْ بِوَجْدِيَهْ

كَمْ جِئْتُ لِبَابِكُمْ بِوَجْدِيْ

لَاتَطْرُدْ يَاحَبِيْبِ اُفْلِحْ يَهْ

لَاتُطْرُدْ يَا حَبِيْبِ اُفْلِحْ

فِي الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ حِبِّيَهْ

فِي الْقُبَّةِ الْخَضْرَاءِ حِبِّيْ

مِنْ جَبْهَتِهِ الشُّمُوْسُ تَخْفَايَهْ

مِنْ جَبْهَتِهِ الشُّمُوْسُ تَخْفَا

مِنْ زَوْرَتِهِ الْاٰلَامُ يَفْنَيْ يَهْ

مِنْ زَوْرَتِهِ الْاٰلَامُ يَفْنٰى

كَمْ عَاشِقِهٖ دَنَالَدَيْهِ يَهْ

كَمْ عَاشِقِهٖ دَنَا لَدَيْهِ

قَدْنَالَ بِهِ الْمُنٰى وَعَاشَ يَهْ

قَدْنَالَ بِهِ الْمُنٰى وَعَاشَا

صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مَعَ سَلَامِيَهْ

صَلَّيْتُ عَلَيْهِ مَعَ سَلَامِنِيْ