Tag: biyat

Hyderabad Sufi Hazrath-ஹைதராபாத் ஸூபி ஹஜ்ரத்

By Sufi Manzil 0 Comment February 11, 2010

ஹைதராபாத் ஸூபி ஹஜரத் ரலியல்லாஹு அன்ஹு. இவர்களின் தகப்பனார் பெயர் மீர் ஆலம். […]

Fatwa about Pseudo Disciples-ஷெய்குக்கு மாற்றமான முரீது பற்றிய பத்வா

By Sufi Manzil 0 Comment February 10, 2010

ஷெய்குக்கு மாற்றமான முரீது பற்றிய பத்வா. In Tamil: K.M.N.நூஹ் முஹ்யித்தீன் ஆலிம் […]