வருகை தாருங்கள் வள்ளல் யாரஸூலல்லாஹ்

வருகை தாருங்கள் வள்ளல் யாரஸூலல்லாஹ் – நீங்கள் வருகை தாருங்கள்
வருகை தாருங்கள் வள்ளல் யாரஸூலல்லாஹ் – நீங்கள் வருகை தாருங்கள்
ஏங்கும் காதல் நெஞ்சம் மகிழ ஏழை எங்கள் கனவில் தாங்கள்

1. மன்னவரே மண்ணில் தாங்கள் பிறந்ததினாலே இந்த
மண்ணினமே விண்ணை விஞ்சும் பெருமை பெற்றதே
தண்Pரும் தன்னுடைய தாகம் தீர்க்கவே – என்றும்
தாவி வர தக்க துணை தாங்களல்லவோ (வருகை தாருங்கள்)

2. ஏற்றமிக்க தங்கள் பார்வை பட்டுவிட்டாலே – கொடும்
எரி நெருப்பும் குளிர்ந்து பனியைப் போல உருகுமே
காற்றுக்கே மூச்சு திணறல் நேரிடும் என்றால் – அந்த
காற்றுக்கே மூச்சு திணறல் நேரிடும் என்றால் – அங்கே
கை கொடுக்கும் சுவாசக் காற்று தாங்களல்லவோ (வருகை தாருங்கள்)

3. மெத்த புகழ் தங்கள் பாதம் முத்த கிடைத்தால் – எந்தன்
மெய் சிலிர்த்து பேரின்பம் பொங்கி வழியுமே
சத்தியத்தின் உறைவிடமாய் ஒளிரும் தங்களின்
சத்தியத்தின் உறைவிடமாய் ஒளிரும் தங்களின் -உயர்
ஸலவாத்தால் என்னுடைய இதயம் துடிக்குதே (வருகை தாருங்கள்)

4. உம்மி நபியே உங்கள் பெயரை உச்சரித்தாலே – ஊறும்
உமிழ் நீரில் எந்தன் வாயும் ஒழு செய்யுதே
செம்பவழ ஹுருல்ஈன்கள் சிட்டுகள் பாடும்
செம்பவழ ஹுருல்ஈன்கள் சிட்டுகள் பாடும்
சிந்தனை போல் தங்கள் நாமம் செவியில் பாயுதே(வருகை தாருங்கள்)

5. கண்ணொளியை வழங்கும் தங்கள் நாமம் ஓதியே- இரு
கண்களிலும் தடவும் விரல்கள் குளிர்ச்சியூட்டுதே
கண்ணியம் சேர் தங்கள் மேனி கமழ செய்திடும்
கண்ணியம் சேர் தங்கள் மேனி கமழ செய்திடும் – உயர்
கஸ்தூரி வாசம் நுகர மூக்கும் ஏங்குதே (வருகை தாருங்கள்)

எங்கள் உயிரே யாரஸூலல்லாஹ்

பாசநபியே உங்களின் பாத விந்தங்களை எம் சிரசில் சுமப்போம்!

எங்கள் உயிரே யாரஸூலல்லாஹ்
உங்கள் திருமுகம் காண ஆவல் கொண்டோம்
உங்கள் திருமுகம் காண ஆவல் கொண்டோம்
ஒருமுறை வருவீர் எஜமானே! – நீங்கள்
பலமுறை வருவீர் எஜமானே! (எங்கள் உயிரே)

1. முழுமதி இல்லா வானம் போல் – எங்கள்
வாழ்க்கை இருளில் துடிக்கிறதே – எங்கள்
வாழ்க்கை இருளில் துடிக்கிறதே
உங்கள் முழுமதி முகத்தை ஒரு தடவை
காண வரம் தரவேண்டும் எஜமானே
நீங்கள் வரம் தரவேண்டும் எஜமானே
உங்கள் பாதத்தை முத்தணும் எஜமானே (2) (எங்கள் உயிரே)

2. ஆதவன் ஒளிமுன் பனி உருகும்
உங்கள் பார்வை பட்டால் பாவம் மறையும் (2)
அந்த பார்வையிலே நன்மை பெருகும்
இந்த பாவியை பாருங்கள் எஜமானே(2)
உங்கள் பாதையில் சேருங்கள் எஜமானே (எங்கள் உயிரே)

3. மரிக்கின்ற வேளையில் சொறக்கின்ற
இனிய கலிமாவை மொழிந்திடவே – நன்று
சுவைக்கின்ற கலிமாவை மொழிந்திடவே
கருணை நபி அவர் கண் முன்னே
என் ரூஹும் அடங்கணும் ரஹ்மானே!
லா இலாஹ இல்லல்லாஹ் முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் (எங்கள் உயிரே)

4. இறையோனே வல்ல ரஹ்மானே – அண்ணல்
நபிமுகத்தை காணும் நஸீபை – திங்கள்
நபி முகத்தைத காணும் நஸீபை
நீ தருவாயே வல்ல யாஅல்லாஹ்
நாங்கள் இருகரம் ஏந்தி வேண்டுகிறோம்
எங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் நபி மீது
ஸலவாத் ஓதும் பாக்கியம் தந்திடுவாய்

ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
ஸல்லல்லாஹு அலா முஹம்மத் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம்
யாரப்பி ஸல்லி அலைஹி வஸல்லம் (எங்கள் உயிரே)

பொன்னாலேகுப்பாவும்பொன்னாலேகிந்தீலும்

பொன்னாலேகுப்பாவும்பொன்னாலேகிந்தீலும்

எந்நாளும்மின்னொளிபோல்இலங்கும்மெங்கள்நபிகபுறு

 

என்னுடையபாவத்தினால்எங்கள்நபிறவுலாவை

உன்னிப்போய்க்காணாமல்ஒஞ்சியிருக்கிறேன்

 

யாஸெய்யிதிபாவிக்குநாடிதுஆவிரவும்

நோய்த்தோஷம்வாராமல்நோக்கிதுஆவிரவும்

 

முந்தஎழுப்பப்படும்முஹம்மதுர்றஸூல்நபியை

பிந்தியெல்லாமுருஸல்களும்பிறகாலெழுவார்கள்

 

வானவர்களும்றுஸூலும்வள்ளல்லிவானிழலில்

ஜீனத்துடன்நிற்பார்கள்செம்மலைசூழ்ந்துகொண்டு

 

உம்மத்தைத்தேடிநிற்பார்உண்மைமுஹம்மதனார்

செம்மிவருவார்கள்சிறப்புடையோர்உம்மத்துக்கள்

 

பொற்பதியிற்சென்றுபுதுக்கக்கலியாணஞ்செய்து

துப்பாககாட்சிசெய்துசுகித்தங்கிருப்பவர்காண்

 

வல்லபெரியோனேவள்ளல்நபியுடனே

தொல்லையறசுவர்க்கம்செல்லஉதவிசெய்வாய்

 

ஏழுகடலும்எழுவானமுமறுஷும்

வாழ்வுடையோர்வஸூபெழுதமாட்டதுமைவரக்காய்

 

முத்திரைப்போடுகிறேன்மிஸ்க்கீன்ஸாமென்பவன்தான்

முத்திலுதித்தோர்தன்மேலானஅவ்ஸாபை

 

துய்யஸலவாத்துக்கொண்டும்துய்யக்கருணைக்கொண்டும்

மெய்யுடையநபிதமக்கும்விருப்பமுள்ளதோழருக்கும்

 

நபியுல்லாமாலைதனைநன்றாய்க்குறைதீர

பவனியுடன்கேட்டவர்க்குபாவப்பிணிநோயகலும்

 

வல்லாஹிஇதனைக்கொண்டுமாறும்த்துபொன்தஹபா

பல்எங்கிலும்பீகதின்மன்றாட்டுதேடுகிறேன்

 

ஹாமீம்நபியுடையகருணைமிகயுண்டாக

ஆமீன்ஆமீன்ஆமீன்அல்லாஹ்உதவிசெய்வான்

 

 

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ரஸூலல்லாஹ்

 

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ரஸூலல்லாஹ்

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ஹபீபல்லாஹ்

 

புனிதம் பூக்கும் உங்கள் மாமதீனா நாடி வருவேனே

உவந்தே பாடி உங்கள் பேரன்பை நான் விழைந்தே வருவேனே

 

சித்தீக்கு நாயகமே மாணலிடம் பரிந்துரைப்பீரே

தங்கள் மகளான அன்னை ஆயிஷாவின் இல்லம் வருவேனே

திங்கள் நபி நாதரின் திரு பூமுகம் நான் காண வருவேனே

 

வீரம் செறிந்தோரே நபிகள் தோழரே உயர் சிங்கமே உமரே

விரைந்தே நானுமங்கு ஏகி நபிகள் எழில் முகம் காணவே

வள்ளல் பெருமானிடமே பாவி எமக்கு பரிந்துரை செய்வீரே

 

அண்ணல் மஹ்மூதரே

என் நெஞ்சம் ஆளும் காத்தமுந் நபியே

அருள் தவழ்ந்தாடும் உங்கள்

சாந்த வதனம் பார்ப்பதுமென்னளோ

கண்ணலே காதலாய் யான்

காண வேண்டும் அழைத்திடுவீர்களே

பூரணஜோதிரூபமாய்

பூரணஜோதிரூபமாய்

பூவில் பிறந்தநாமய்யா

ஆரணஞானஆஷிக்காய்

அலிஃபாய்சமைந்ததுதானய்யா

 

தாய்தந்தையோகதானமே

தாத்தின்ஸிபாத்தின்மூலமே

தஞ்ஞானயோகவிவேகமே

தாரில்பிறந்தநாமய்யா

 

கேளும்ஆதிநுக்தாவிலே

கன்ஜுல்மஹ்பியாவிலே

குன்னென்றெழுந்ததுமீமிலே

குத்ரத்தின்யோகம்பாரய்யா

 

நாற்றசரீரத்தின்கூட்டிலே

நாட்டம்நடக்குதுகாட்டிலே

தோற்றம்புரிவதுநூரிலே

போற்றும்கலிமாவும்நாமய்யா

 

அல்லாஹ்முஹம்மதுபாரய்யா

அலிஃப்லாமீமுக்குள்பாரய்யா

அறிந்தேன்இபுறாஹீமய்யா

அறிவீர்ரஸீத்சுல்தானைய்யா

பூ தென்றல் காற்றாய்…

பூ தென்றல் காற்றாய்

       புகழ் மா மதினா

பூமானின் ரவ்லாவை

       நிதம் ஏக ஆசை! (2)

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

அன்பில் அளித்தேன் காதலாய்

       ஆவல் மிகுதியாம் நபி

பண்பின் சிகரம் மாநபி

தாங்கள் போற்றும் மாமணி (2)

அஹ்மது நபியின் மீதிறைவா

அனுதிம் அருள் மழைப் பொழிந்திடுவாய்

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

வறியோர் வாழ வாஞ்சையாம்

       வரிகள் வகுத்த மாநிதி

வானுயர்ந்த சேவையாம்

       வையம் போற்றும் மாநபி (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

தீனின் ஜோதியாம் நபி உயர்

       தீனின் சுவை மொழியாம் நபி

ஸெய்யிதுல் லில் முர்ஸலீன்

சிந்தையாள் வீரர் யா நபி (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

ஆதியின் நூரா னோரே

அழகின் எழில் பூஞ்சோலையே

அறிவான் ஞான மாமறை

அண்ணல் எங்கள் முஸ்தஃபா (2)

(அஹ்மது நபியின்…)

வெய்மை வாழ்வேன் ஆனந்தம்

       மேலாம் போதங்கள் ஆற்றினார்

பொய்மைகள் விரைந் தோற்றி நீ

       வேய்மையின் வழிக் காட்டி நீ (2)

அஹ்மது நபியின் மீதிறைவா

அனுதிம் அருள் மழைப் பொழிந்திடுவாய்

மஹ்மூது மகிமைகள் பாடிட ஆசை

மஹ்மூதர் ஆசிகள் அணிந்திட ஆசை

யா ஹபீபி யா ஹபீபி

யாஹபீபல்லாஹ் யா ஹபீபல்லாஹ்!

(நிறைவு)

விழி நீர் மல்க!…

விழி நீர் மல்க! கரங்களை ஏந்தி

       வேண்டுகின்றோமே இறையோனே

வளமார் உந்தன் கருணை யினாலே

       வேண்டலை ஏற்பாய் ஏகோனே!

எங்கள் நாட்டில் வீதியில் முனையில்

       எவ்வித பிணி நோய் அணுகாமல்

தங்கடமின்றி யாவரும் சுகமாய்

       திகழ்ந்திட அருள்வாய் முதலோனே!

அறிவினை இழந்து அடியவர் நாங்கள்

       ஆற்றிய பாவம் பிழைப் போக்கி

பெரிதும் எம் மீது இரங்கி அன்போடு

பேரருள் புரிவாய் ரஹ்மானே!

காலங்கள் கடந்தும் கரைச் சேராமல்

       கலங்கியே தவிக்கும் குமர்களெல்லாம்

காலத்தின் கணவன் கைப் பிடித்திணைய

       கனிவுடன் அருள்வாய் தனியோனே!

குழந்தைக ளின்றி தவித்திடும் பேர்க்கு

       குறைகளில்லாதக் குழந்தைகளை

கொடுத்தருள் செய்து குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி

       அரும்பிடச் செய்வாய் ரஹ்மானே!

வாணிபம் தொழில் தடையணுகாமல்

வாகுடன் தழைத்தே அதன் மூலம்

வாழ்ந்திடுங் குடும்பம் மாண்பினையடைய

       வகையினைப் புரிவாய் பெரியோனே!

வயல்களும் மரங்கள்

       பயிரினம் யாவும்

வடிவுடன் செழித்தே வளர்ந்தோங்க

       பயனுள்ள மழையைப்

பொழிந்திடச் செய்து

பயன் பெறப் புரிவாய் மறையோனே!

எங்களுக்கிடையில் பகைக்

       குணம் மிகைத்து

இடர் பல விளைக்கும் நிலை மாற்றி

       பொங்கிடும் அன்பு பாசத்தினோடு

பிணைந்திட அருள்வாய் ரஹ்மானே!

(விழி நீர் மல்க…)

(நிறைவு)

ரஹ்மானின் யா ஒலியே…

ரஹ்மானின்  யா ஒலியே

       ரஹ்மத்து செய்பவரே

ஆதியின் திரு ஒலியே

       அஹ்மது நபி திருப் பேரரே!

பஃதாதில் அரசரான

       அபு சாலிஹ் பாலரே

வள்ளலாய் வந்த யெங்கள்

       கௌது முஹிய்யதீனே!

அபூ முஹம்மதெனும்

       அல்லாஹ் உகந்த பேராம்

ஆதியின் திரு ஒலியே

       அண்ணல் முஹிய்யதீனே!

(ரஹ்மானின்…)

எல்லா வலிமார்க்கும்

குத்பு யென்னும் நாமம்

       பெற்றோர்

எங்கள் முஹிய்யதீன்

       கௌது யென்னும் நாமம்

       பெற்றோர்

உலகம் அடங்கலுக்கும்

       உத்தமராய் வந்த ஒலி

அண்ணல் முஹ்யித்தீன்

       ஜீலானி ஆண்டகையே!

(ரஹ்மானின்…)

(நிறைவு)

காணக் கண் கோடி…

காணக் கண் கோடி

       வேண்டும் கஃபாவை

ஹஜ்ஜுக் காட்சிக் கிணையாக

       உலகில் எதுவுமே இல்லை!

தீனோர்கள் கூடு மிடம்

       திரு நபிகள் பிறந்த இடம்

வானோர்கள் வாழ்த்தி நிற்கும்

       வல்லோனின் புனித இடம்

இதயம் கவருமிடம்

       இன்பமெல்லாம் பொங்குமிடம்

வதைக்கும் பாவமெல்லாம்

       ஓடி மறையும் ஒரே இடம்

லட்சக் கணக்கில் மக்களையெல்லாம்

       அங்கே காணலாம்

லட்சியத் தூதர் இப்றாஹீம் நபி

       தலத்தைக் காணலாம்

தூய்மை நிறைந்த ஹஜ்ருல் அஸ்வத்

       கல்லைக் காணலாம்

துன்பம் நீக்கும் ஜம்ஜம் கிணற்றை

       அங்கே காணலாம்

அன்னை கதீஜா நாயகியாரின்

       கோட்டையைக் காணலாம்ளூ

لَبَّيْكْ لَبَّيْكْ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكْ

       اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ

لَكَ وَالْمُلْكُ لَبَّيْكْ  لَاشَرِيْكَ لَكْ

       لَبَّيْكْ لَبَّيْكَ .

தல்பியாவை முழங்கிக் கொண்டே

       வலம் வரும் கூட்டம்

தன்மை ஓங்கும் இறைவன் அருளே

       அவர்களின் நாட்டம்

கல் மனம் உருகும் துஆவைக் கேட்டு

       கண்ணீர்ப் பெருகுமே

கல்பினில் பக்தி ஆகிய நூரே

       எழும்பும் எப்போதுமே

காவலன் அல்லாஹ் நினைவு எழுந்து

       கவலையும் தீருமே –எல்லாக்(2)

(لَبَّيْكْ)

துல்   ஹஜ் மாதம் எட்டாம் பிறையில்

       மக்காவில் இருந்தே

துல்லியமான இஹ்ரா மென்னும்

வெண்ணாடை அணிந்தே

மினாவலிருக்கும் மஸ்ஜிதில் கைபில்

கூடாரம் அடித்து

மேன்மை வாய்ந்த ஐந்து வேளைத்

தொழுகையை முடித்து

மேதினில் போற்றும் தௌஹீத்

       நெறியை மேலாய் மதிப்பார்கள் !

(لَبَّيْكْ)

அடுத்த நாளில் அரபாத் அடைந்து

       ஜபலர் ரஹ்மத்திலே

அரும்பகல் கழித்து கண்ணீர் வடித்து

       துஆவும் ஓதியே

அன்று இரவு மஜ்தலிபாவில்

       அனைவரும் தங்குவார்

அருளாம் மக்ரிபு இஷாவும் தொழுது

       திக்ரும் முழங்குவார்

அமைதியாகத் தொழுது முடிந்ததும்

       ஆயத்த மாகிடுவார்! (2)

 (لَبَّيْكْ)

அடுத்து கல்லைப் பொறுக்குவார்கள்

       ஷைத்தானை விரட்ட

அழகுறும் மினா சென்று அங்கே

       கூடுவார் யாவரும்

எடுத்தக் கல்லை வீசி எறிவார்

       ஷைத்தான் மீதிலே

இங்கித ஹாஜிகள் குர்பானிக் கொடுத்து

       தலை முடி நீக்கிடுவார்

இஹ்ராம் என்னும் வெண்ணிறை

       ஆடையைக் களைந்திடுவார்களே!

 ( لَبَّيْكْ)

அன்று மாலை மக்கா வந்து

       தவாபு செய்த பின்னே

அழகிய ஸபர் மர்வா யென்னும்

       மலைக்கு இடையினிலே

ஆர்வமுடனே ஏழு முறைகள்

       தொங்கோட்டம் ஓடியே

மீண்டும் புனித மினாவுக்கு வந்து

       இரு தினம் தங்கியே

மறுபடியும் கல்லை எடுத்து எறிவார்

       ஷைத்தானை நோக்கியே!

لَبَّيْكْ

அற்புதமான ஹஜ்ஜை முடித்த

       ஹாஜிகள் எல்லோரும்

அன்று பிறந்தக் குழந்தையைப்

       போல பாவம் நீங்கிடுவார்

நற் பயன் தந்திடும் கஃபா வந்து

       தவாபு செய்திடுவார்

நாயன் அல்லாஹ்வின் கடமை

       முடித்த நன்மை எய்திடுவார்

நிறைவு செய்த ரஹ்மானுக்கே

       நன்றிகள் கூறிடுவார் – மகிழ்ந்து (2)

لَبَّيْكْ

இறுதி கடமையை பூர்த்தி செய்த

       ஹாஜிகள் யாவரும்

இதயந் தன்னில் தூய்மையான

       ஆர்வங் கொண்டவராய்

மறை நபி முஹம்மது ரசூலுல்லாஹ்வின்

       மதீனா நகர்ச் சென்று

மனிதருள் மாணிக்கம் அண்ணல்

       நபியை ஜியாரத் செய்திடுவார்

மனங் கனிந்து கண்ணீர் வடித்து

       ஸலாமும் கூறிடுவார்!

இதய ஸலவாத் ஓதிடுவார்! (2)

யா நபி ஸலாம் அலைக்கும்

       யாரசூல் ஸலாம் அலைக்கும்

யா ஹபீப் ஸலாம் அலைக்கும்

       ஸலவாத் துல்லாஹி அலைக்கும்!

(நிறைவு)

மஹ்மூது நபிகள் பிரானே…

மஹ்மூது நபிகள் பிரானே

மதினாவில் வாழும் கோனே

மதினாவில் ஆளும் கோனே!

இறைவன் தூதாக வந்தீர்

       இதமான போதம் தந்தீர்

குறைகள் எல்லாம் கலைந்தீர்

       குன்றாமல் சேவைச் செய்தீர்

மறைப் போற்றும் ஞானச் சுடரே

       மன்னர் ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

பொல்லாத மூக்கர் சேர்ந்து

       தொல்லைத் தந்தார்கள் தொடர்ந்து

அல்லாஹ்வின் கருணையாலே

       ஆபத்தெல்லாங் கடந்து

அடைந்தீர்கள் வாகை யாளும்

       அண்ணல் ரசூலுல்லாஹ்வே!

மக்காவில் வாழ்ந்த அன்று

       மகத்தானத் தொல்லைக் கண்டீர்

தக்கரோ பக்கரோடு

       தன்மை மதீனாச் சென்றீர்

முத்தான மாந்தர் நபியே

       முதன்மை ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

படுநாச உஹது போரில்

       பலமான எதிரி மோத

திடமாகப் போர்ப் புரிந்தீர்

திரளான நன்மைக் கண்டீர்

உயர்வான சுகந்த வடிவே

       உண்மை ரசூலுல்லாஹ்வே (2)

தீன் மார்க்கம் ஓங்க உழைத்தீர்

       வான் சேவையால் தழைத்தீர்

ஆண்டவன் அருளை ஏந்தி

       அறமான வாழ்வு வாழ்ந்தீர்

பொறுமை நிறைந்த நபியே

அருமை ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

கமலும் கஸ்தூரி வாசம்

       கனிவாய் தர்பாரில் வீசும்

அமுதமான ஜோதி மேவும்

       அருளாளன் முஸ்தஃபாவே

அன்பாய் ஸலாம் உரைத்தே

       அஹ்மத் ரசூலுல்லாஹ்வே! (2)

(மஹ்மூது…)

(நிறைவு)