ரஹ்மானின் யா ஒலியே…

ரஹ்மானின் யா ஒலியே…

By Sufi Manzil 0 Comment June 24, 2015

Print Friendly, PDF & Email

ரஹ்மானின்  யா ஒலியே

       ரஹ்மத்து செய்பவரே

ஆதியின் திரு ஒலியே

       அஹ்மது நபி திருப் பேரரே!

பஃதாதில் அரசரான

       அபு சாலிஹ் பாலரே

வள்ளலாய் வந்த யெங்கள்

       கௌது முஹிய்யதீனே!

அபூ முஹம்மதெனும்

       அல்லாஹ் உகந்த பேராம்

ஆதியின் திரு ஒலியே

       அண்ணல் முஹிய்யதீனே!

(ரஹ்மானின்…)

எல்லா வலிமார்க்கும்

குத்பு யென்னும் நாமம்

       பெற்றோர்

எங்கள் முஹிய்யதீன்

       கௌது யென்னும் நாமம்

       பெற்றோர்

உலகம் அடங்கலுக்கும்

       உத்தமராய் வந்த ஒலி

அண்ணல் முஹ்யித்தீன்

       ஜீலானி ஆண்டகையே!

(ரஹ்மானின்…)

(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.