யா முஹ்யித்தீன் ஜீலானி

யா முஹ்யித்தீன் ஜீலானி

By Sufi Manzil 0 Comment June 23, 2015

Print Friendly, PDF & Email

யா முஹ்யித்தீன் ஜீலானி

எம்மை ஆண்டருள்வீர் மஹாராஜரே 2

எங்கள் அஹ்மது நபி திருப்பேரரே 2 (யா முஹ்யித்தீன்)

வாசமல்லிகை முல்லை சூழ் பகுதாத்

அபுசாலிஹின் புத்திரராய் உதித்த 2

நேசமுடன் மங்கை ஃபாத்திமா ஈன்றெடுத்த

தேசம் புகழும் அப்துல் காதிரே 2

விசுவாசம் கமழும் அப்துல் காதிரே 2 (யா முஹ்யித்தீன்)

உங்கள் தரீகினில் காதிரிய்யா – அதில்

உறுதிக் கொண்டு உங்களை புகழ்ந்திடவே 2

பங்கம் வராமலே எங்களைக் காத்தருள்

சிங்கமெனும் அப்துல் காதிரே – ஓர் 2

சிங்கமெனும் அப்துல் காதிரே – பசுந்

தங்கமெனும் அப்துல் காதிரே (யா முஹ்யித்தீன்)

நேசமுடன் இஸ்லாத்தின் தீனை

காத்து நிற்கும் எஜமானரே –என்றும் 2

நாயகரே அடியனே; மிஸ்கினுக்கருள்

நாயகரெனும் அப்துல் காதிரே 2 – எங்கள்

நாயகரெனும் அப்துல் காதிரே  (யா முஹ்யித்தீன்)

ஆசையுடன் புகழ் கீழக்கரை –துதி

அடியேன் செய்யிது முஹம்மதுக்கருள்வீர்

அடியார் எங்களுக்கும் அருள்வீர்

நேசம் தரும் ஜன்னத்துல் பிர்தௌஸ் பதி

சேர்த்திடும் யா அப்துல் காதிரே – சொர்க்கம்

சேர்த்திடும் அப்துல் காதிரே 2 (யாமுஹ்யித்தீன்)

Add Comment

Your email address will not be published.