பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும்…

பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும்…

By Sufi Manzil 0 Comment June 23, 2015

Print Friendly, PDF & Email

பொல்லா நோயும் நில்லாமல் ஓடும்

உங்கள் நாமம் சொன்னால் போதும்

தீன் சோலைதனில் நோய் தீர்க்கும் எங்கள்

முத்து நகர் வாழும் முத்துமணியே!

நேர்ச்சை வைத்தோம் உங்கள் பேரில்

நாட்டம் நலமாய் ஜெயமடைந்தோம்

 

தீரா நோயை தீர்க்கும் ஒலியே

மாரா அன்பை செய்வீர் நலமே

கல்பின் இருளை மாற்றும் மருந்தாய்

வல்லோன் ரஹ்மான் தந்தான் பரிசாய்

 

நோயில் வாடும் நிலை வேண்டாம்

மெய்யாம் உங்கள் அருள் வேண்டும்

உங்கள்; தலத்தில் எங்கள் கால்கள்

என்றோ பதியும் பொன்னாள் வருமோ

 

செய்கு தாவூது ஒலியின் பொருட்டால்

எல்லா பலாய்களும் அகன்று

உங்கள் அருளால்  எங்கள் பிழைகள்

எல்லாம் பொறுப்பான் வல்லோன் ரஹ்மான்

 

முத்து மொகுதூம் ஒலியின் பொருட்டால்

எல்லா பலாய்களும் அகன்று

உங்கள் அருளால் எங்கள் பிழைகள்

எல்லாம் பொறுப்பான் வல்லோன் ரஹ்மான்

 

ரப்பி வர்ஹம் (F)பஃ(F)பிரன்னா

வஃபு அன்னா வர்லிஹன்னா

வாஸிஅன்னா வர்(Z)ஸுகன்னா

லிஜமீஇல் ஆலமீன

லாயிலாஹா இல்லல்லாஹு

முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ்

Add Comment

Your email address will not be published.