சில்சிலத்துல் நக்ஷபந்தி ஃதானி முஜத்திதி – Silsilathu Naqshabandi Mujadidi

சில்சிலத்துல் நக்ஷபந்தி ஃதானி முஜத்திதி – Silsilathu Naqshabandi Mujadidi

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

Print Friendly, PDF & Email

1.மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ பாரிக் வ ஸல்லிம்.

2.ஹழரத் ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

3.ஹழ்ரத் ஸெய்யிதினா ஸல்மான் பார்ஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

4.ஹழரத் இமாம் காஸிம் இப்னு முஹம்மதிப்னு ஸெய்யிதினா அபூபக்கர் சித்தீக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

5.ஹழரத் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

6.ஹழரத் ஷெய்கு அபூ யஜீதில் பிஸ்தாமி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

7.ஹழரத் ஷெய்கு அபில் ஹஸனில் ஹர்கானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

8.ஹழரத் ஷெய்கு அபுல் காஸிம் கர்கானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

9.ஹழரத் ஹாஜா அலி ஃபர்மதியி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

10.ஹழரத் ஹாஜா இமாமே ரப்பானி அபீ யாகூப் யூசுப் இப்னி ஐயூப் ஹம்தானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

11.ஹழரத் ஹாஜா அப்துல் காலிக் கஜ்தவானி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

12.ஹழரத் ஹாஜா ஆரிப் ரயூகரி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

13.ஹழரத் ஹாஜா மஹ்மூதுல் ஹைரி பஹ்னவீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

14.ஹழரத் ஹாஜா அலீ ராமிதானீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

15.ஹழரத் ஹாஜா முஹம்மது பாபா சம்மாஸி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

16.ஹழரத் ஹாஜா அல்அமீர் அஸ்ஸெய்யிது கலால் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு.

17.ஹழரத் ஹாஜா குத்புல் அக்தாப் சுல்தானுல் ஆரிபீன் சாஹிபு தரீகா ஹாஜா பஹாவுல் ஹக் வத்தீனி அல் மஃரூபி பின்நக்ஷபந்தி  ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

18.ஹழரத் ஹாஜா மௌலானா யாகூப் ஜர்ஹி ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

19.ஹழரத் ஹாஜா குத்வத்துல் அப்ரார் காஜா உபைதுல்லாஹ் அஃரார் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

20.ஹழரத் ஹாஜா  முஹம்மது ஜாஹிது ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

21.ஹழரத் ஹாஜா மௌலானா துரூஸி முஹம்மது ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

22.ஹழரத் ஹாஜா அம்கன்கீ ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

23.ஹழரத் ஹாஜா முஹம்மது பாக்கீபில்லாஹ் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு

24.ஹழரத் ஹாஜா அல் இமாமுர் ரப்பானி முஜத்திதி அல்ஃபதானி அஷ்ஷெய்கு அஹ்மதி ஸிர்கந்தி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

25.ஹழரத் ஹாஜா ஷெய்கு ஆதமுல் பனூரி ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

26.ஹழரத் ஹாஜா செய்யிது அப்துல்லாஹ் ரலியல்லாஹு அன்ஹு.

27.ஹழரத் ஹாஜா ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துர்ரஹீமி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

28.ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

29.ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் அஜீஜ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

30.ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

31.ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

32.ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் அஷ்ஷாஹ் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

33.ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா வ முரப்பினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILLATHUL  NAKSHABANDI THAANI MUJJADIDI.

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI  WA SALLAM.
 2. HAZRATH AMEERUL MUMINEEN SAIYIDINA ABUBACKER SIDDIQUE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH ASHABI RASOOL SAIYIDINA SALMAN FARSI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH KASIM IBNU MUHAMMED IBNU SAIYDINA ABUBACKER SIDDIQUE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH IMAM  JAHFAR SADIQUE  RAZIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH SHAIK ABI YAJEEDIL  BISTHAMEE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH SHAIK  ABIL HASANIL HARKKANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH SHAIK  ABUL KASIM KARKAANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH HAJA ALI FARMIDI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA IMAME RABBANI ABI YAKOOB YUSUF IBNI IYOOB HAMDANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA ABDUL HALIK KAJDAVANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA AARIF REOGARI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH HAJA K MAHMOODUL HAIRI BAHNAVI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ALI RAMINDANI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA MUHAMMED BABA SAMMASI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ALAMEER ASSAIYIED KALAN RAZIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA QUTHBUL AKDAP HAJA BAHAVUL HAQ WADEENI AL MAHROOFI NAKSHABANDI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 18. HAZRATH HAJA MOULANA YAKOOB JARHI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 19. HAZRATH HAJA KUTHWATHUL AFRAR HAJA UBAIDULLAH AHRAAR RAZIALLAHU THALA ANHU.
 20. HAZRATH HAJA MUHAMMED JAHID RAZIALLAHU THALA ANHU.
 21. HAZRATH HAJA MOULANA DROOSI MUHAMMED RAZIALLAHU THALA ANHU.
 22. HAZRATH HAJA AMKANKHEE RAZIALLAHU THALA ANHU.
 23. HAZRATH HAJA MUHAMMED BAKEE BILLAH RAZIALLAHU THALA ANHU.
 24. HAZRATH HAJA AL IMAMUR RABBAI MUJJADID ALFADANI ASSHAIK AHMAD SIRKINDIL FAROOKI  RAZIALLAHU THALA ANHU.
 25. HAZRATH HAJA SHAIK ADAMUL BANOORI RAZIALLAHU THALA ANHU.
 26. HAZRATH JAMIU MALHARANIS SUBHANI HAFIZ KALAMUR RAHMAN HAJA SAIYIED ABDULLAH RAZIALLAHU THALA ANHU.
 27. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUR RAHIMI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 28. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 29. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 1. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 2. HAZRATH QUTHBUL AKDAP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 3. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 4. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA AL-AARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.

Add Comment

Your email address will not be published.