சில்சிலத்துல் காதிரிய்யத்துல் அலிய்யா – Silsilathul Qadiriyya Aliya

சில்சிலத்துல் காதிரிய்யத்துல் அலிய்யா – Silsilathul Qadiriyya Aliya

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

Print Friendly, PDF & Email
 1. மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்;தபா அஹ்மதுல் முஜ்;தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ ஸல்லிம்.
 2. ஹழரத் ஸெய்யிதினா அலி இப்னு அபீதாலிப் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 3. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷுஹதா இமாம் ஹுஸைன் ஷஹீது கர்பலா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 4. ஹழரத் அல் இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 5. ஹழரத் அல் இமாம் முஹம்மது பாக்கர் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 6. ஹழரத் அல் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 7. ஹழரத் அல் இமாம் மூஸல் காளிம் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 8. ஹழரத் அலிய்யி மூஸர் ரிழா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 9. ஹழரத் அல் இமாம் ஹாஜா மஃரூபில் கர்ஹி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 10. ஹழரத் ஹாஜா ஸர்ரிய்யு ஸிக்தி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 11. ஹழரத் ஹாஜா ஜுனைதுல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 12. ஹழரத் ஹாஜா அபீபக்ரி ஷிப்லி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 13. ஹழரத் அபில் ஃபளுலி அப்துல் வாஹித் தமீமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 14. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஃபளுலி யூசுபி தர்த்தூஸி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 15. ஹழரத் ஹாஜா அபில் ஹஸனி அலிய்யுல் குரைஸியில் ஹன்காரி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 16. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஸயீதில் முபாரகில் முஹர்ரமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 17. ஹழரத் அல் குத்புர்ரப்பானி ஷெய்கு முஹ்யித்தீன் அஸ்ஸெய்யிது அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 18. ஹழரத் ஸெய்யிது தாஜீத்தீன் அப்துர்ரஜ்ஜாக் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 19. ஹழரத் ஸெய்யிது அபீ ஸாலிஹில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 20. ஹழரத் ஸெய்யிது அபீ நஸரில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 21. ஹழரத் ஸெய்யிது முஹம்மது இப்னு அபீ நஸரில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 22. ஹழரத் ஸெய்யிது ஹஸனிப்னு ஸெய்யிது முஹம்மது இப்னு அபீ நஸரில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 23. ஹழரத் ஸெய்யிது முஹம்மது இப்னு ஸெய்யிது ஹஸன் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ
 24. ஹழரத் ஸெய்யிது அலீயுல் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 25. ஹழரத் ஸெய்யிது மூஸல் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 26. ஹழரத் ஸெய்யிது ஹஸனில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 27. ஹழரத் ஸெய்யிது ஸாதாத் அபுல் அப்பாஸ் அஹ்மதில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 28. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் பஹாவுத்தீன் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 29. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் இப்றாஹிம் ஏரோச்சியில் காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 30. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் அப்துல் அஜீஸ் சக்கர்பாரி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 31. ஹழரத் ஸெய்யிது ஷாஹ் அப்துர்ரஸூல் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 32. ஹழரத் ஷாஹ் அப்துல் லத்தீப் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 33. ஹழரத் ஷாஹ் அழமத்தில்லாஹில் அக்பராபாதி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 34. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துர்ரஹீமி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 35. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 36. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் அஜீஜ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 37. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 38. ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 39. ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 40. ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா வ முரப்பினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் அஷ்ஷாஹ் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILATHUL QUADIRIATHUL ALIYA.

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI WA SALLAM.
 2. HAZRATH SAIYIDINA ALI IBNU ABITHALIB RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH SAIYIDUS SUHADA IMAM HUSSAIN SAHEED KARBALA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH AL IMAM ZAINUL AABIDEEN RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH AL IMAM MUHAMMED BAKKAR RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH AL IMAM JAHFFAR SADICK RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH AL IMAM MOOSAL KALIM RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH ALIYIEMOOSAR RIZHA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH AL IMAM HAJA MAHROOFUL KARKHI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA SARRIYUSIKKDI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA JUNAIDUL BAGDHADI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA ABIBAKKRIS SIBLI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH ABILFALULI ABDUL WAHID THAMIMEE RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ABILFALULI YUSUFI THARTHOOSI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA ABIL HASANIL QURAISIEL HANKARI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ABI SAIYIDIL MUBARAKIL MUHARRAMI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA AL QUTHBURABBANI SHAIKU MUHIYADEEN SAIYIDI ABDUL QUADIR JEELANI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 18. HAZRATH SAIYIDI THAJUDEEN ABDUR RAZAK QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 19. HAZRATH SAIYIDI ABISALIHIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 20. HAZRATH SAIYIDI ABINASRIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 21. HAZRATH SAIYIDI MUHAMMED IBNU ABI NASRIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 22. HAZRATH SAIYIDI HASSAN IBNU MUHAMMED IBNU ABI NASRIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 23. HAZRATH SAIYIDI MUHAMMED IBNU SAIYIDI HASSAN QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 24. HAZRATH SAIYIDI ALIUL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 25. HAZRATH SAIYDI MOOSAL QUADIRI  KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 26. HAZRATH SAIYIDI HASSANIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 27. HAZRATH SAIYIDI SADATH ABUL ABBAS AHAMDIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 28. HAZRATH SAIYIDI SAH BAHAUDEEN QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 29. HAZRATH SAIYIDI SAH IBRAHIM EROCHIL QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 30. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL AZEEZ SAKARFARI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 31. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUR RASOOL SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 32. HAZRATH SAH ABDUL LATHEEF SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 33. HAZRATH SAH ALAMATHILAHIL AKBARABADI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 34. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUR RAHIMI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 35. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 36. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI  KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 1. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 2. HAZRATH QUTHBUL AKDAP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 3. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 4. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA ALAARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.

 

Add Comment

Your email address will not be published.