சில்சிலத்துல் அக்பரிய்யா – Silsilathul Akbariyya

சில்சிலத்துல் அக்பரிய்யா – Silsilathul Akbariyya

By Sufi Manzil 0 Comment June 30, 2015

Print Friendly, PDF & Email
 1. மௌலானா முஹம்மதில் முஸ்தபா அஹ்மதுல் முஜ்தபா ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வ அலா ஆலிஹி வ அஸ்ஹாபிஹி வ ஸல்லிம்.
 2. ஹழரத் அமீருல் முஃமினீன் ஸெய்யிதினா அலி இப்னு அபீதாலிப் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 3. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷுஹதா இமாம் ஹுஸைன் ஷஹீது கர்பலா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 4. ஹழரத் அல் இமாம் ஜைனுல் ஆபிதீன் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 5. ஹழரத் அல் இமாம் முஹம்மது பாக்கர் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 6. ஹழரத் அல் இமாம் ஜஃபர் ஸாதிக் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 7. ஹழரத் அல் இமாம் மூஸல் காளிம் ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 8. ஹழரத் அலிய்யி மூஸர் ரிழா ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 9. ஹழரத் அல் இமாம் ஹாஜா மஃரூபில் கர்ஹி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 10. ஹழரத் ஹாஜா ஸர்ரிய்யு ஸிக்தி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 11. ஹழரத் ஹாஜா ஜுனைதுல் பக்தாதி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 12. ஹழரத் ஹாஜா அபீபக்ரி ஷிப்லி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 13. ஹழரத் அபில் ஃபளுலி அப்துல் வாஹித் தமீமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 14. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஃபளுலி யூசுபி தர்த்தூஸி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 15. ஹழரத் ஹாஜா அபில் ஹஸனி அலிய்யுல் குரைஸியில் ஹன்காரி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 16. ஹழரத் ஹாஜா அபீ ஸயீதில் முபாரகில் முஹர்ரமி ரலியல்லாஹு த ஆலா அன்ஹு.
 17. ஹழரத் அல் குத்புர்ரப்பானி ஷெய்கு முஹ்யித்தீன் அஸ்ஸெய்யிது அப்துல் காதிர் ஜீலானி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 18. ஹழரத் ஜலாலுத்தீன் இப்னி யூனூஸ் இப்னி யஹ்யப்னி அபில்பரகாத்தில் ஹாஸிமில் அப்பாஸி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 19. ஹழரத் இமாம் முஹ்யித்தீன் முஹம்மதிப்னி அலியிப்னில் அரபி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 20. ஹழரத் அல்அஜ்ஜா அஹ்மதிப்னி இப்ராஹிமில் ஃபாரூகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 21. ஹழரத் உமரிப்னில் ஹஸனிப்னில் லைலத்தல் மாரஙி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 22. ஹழரத் சம்சுத்தீன் முஹம்மதிப்னி முஹம்மதில் ஜஜ்ரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 23. ஹழரத் ஷெய்கு கமாலுத்தீன் முஹம்மதில் மஃரூப் இப்னி இமாமில் காமிலி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 24. ஹழரத் அல்ஹாபிழ் ஜலாலுத்தீன் சுயூத்தி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 25. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அப்துல் வஹ்ஹாப் ஷஃரானி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 26. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அப்துல் குத்தூஸ் கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 27. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அஹ்மது ஸனாவி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 28. ஹழரத் அஷ்ஷெய்குல் இமாம் அஹ்மதல் கஸாஸி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 29. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு இப்ராஹிமில் கர்தியி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 30. ஹழரத் அஷ்ஷெய்கு அபீதாஹிர் முஹம்மதிப்னி இப்ராஹிமில் கர்தியி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 31. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் வலியுல்லாஹ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 32. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் அஜீஜ் முஹத்திது திஹ்லவி ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 33. ஹழரத் ஸெய்யிதி ஷாஹ் அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 34. ஹழரத் குத்புல் அக்தாப் ஸெய்யிதீ ஷாஹ் இஸ்மாயீலு ஸூபி மஜ்தூபி ஸாலிகி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 35. ஹழரத் இமாமில் ஆரிஃபீன் வ சுல்தானுல் வாயிழீன் முஹம்மது அப்துல் காதிர் ஸூபி காதிரி ஹைதராபாதி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.
 36. ஹழரத் ஷெய்கினா வ முர்ஷிதினா அல்ஆரிஃபுபில்லாஹ் அல்முஹிப்பிர் ரஸூல் ஷெய்கு அப்தில்காதிரில் ஆலிமிஸ் ஸூபி சித்தீகில் காதிரியில் காஹிரி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ்.

SILSILATHUL AKBARIYYAH

 1. HAZRATH SAIYIDINA MUHAMMED MUSTHAFA AHMED MUJTHABA SALLALAHU ALAIHI WA ALA ALIHI WA DURRIYATHIHI WA AHLI BAITIHI WA BARIK  WA SALLAM.
 2. HAZRATH AMEERUL MUMINEEN SAIYIDINA ALI IBNU ABITHALIB MALHARUL AJAIYB WAL GORAIYB RAZIALLAHU THALA ANHU.
 3. HAZRATH SAIYIDUS SUHADA IMAM HUSSAIN SAHEED KARBALA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 4. HAZRATH AL IMAM ZAINUL AABIDEEN RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 5. HAZRATH AL IMAM MUHAMMED BAKKAR RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 6. HAZRATH AL IMAM JAHFFAR SADICK RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 7. HAZRATH AL IMAM MOOSAL KALIM RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 8. HAZRATH ALIYIEMOOSAR RIZHA RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 9. HAZRATH AL IMAM HAJA MAHROOFUL KARKHI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 10. HAZRATH HAJA SARRIYUSIKKDI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 11. HAZRATH HAJA JUNAIDUL BAGDHADI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 12. HAZRATH HAJA ABIBAKKRIS SIBLI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 13. HAZRATH ABILFALULI ABDUL WAHID THAMIMEE RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 14. HAZRATH HAJA ABILFALULI YUSUFI THARTHOOSI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 15. HAZRATH HAJA ABIL HASANIL QURAISIEL HANKARI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 16. HAZRATH HAJA ABI SAIYIDIL MUBARAKIL MUHARRAMI RAZLIALLAHU THALA ANHU.
 17. HAZRATH HAJA AL QUTHBURABBANI AL MAHBOOBU SUBUHANI SHAIKU MUHIYADEEN SAIYIDI ABDUL QUADIR JEELANI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 18. HAZRATH HAJA JALALUDEEN IBNI YUNOOS IBNI YAHYA IBNI ABILBARAKATHIL HASIMIL ABBASI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 19. HAZRATH HAJA IMAM MUHIYADEEN MUHAMMED IBNI ALI IBNI ARABI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 20. HAZRATH HAJA AL AJJA AHMED IBNI IBRAHIMIL .FAROOKI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 21. HAZRATH HAJA UMER IBNIL HASSAN IBNIL LAILATHAL MARANGI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 22. HAZRATH HAJA SHAMSUDEN MUHAMMED IBNI MUHAMMEDIL JAJRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 23. HAZRATH HAJA SHAIK KAMALADUEEN MUHAMMEDIL MAHROOF IBNI IMAMIL KAMILI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 24. HAZRATH HAJA AL HAFIZ JALALUEEN SUIYUTHI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 25. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABDUL WAHHAB SAHRANI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 26. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABDUL KUDOOS KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 27. HAZRATH HAJA ASSHAIK AHAMED SANAVI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 28. HAZRATH HAJA ASSHAIK IMAM AHAMEDAL KASSASI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 29. HAZRATH HAJA ASSHAIK IBRAHIMIL KARDI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 30. HAZRATH HAJA ASSHAIK ABITHAHIR MUHAMMED IBNI IBRAHIMIL KARDI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.
 31. HAZRATH SAIYIDI SAH WALIYULLAH MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 32. HAZRATHI SAIYDI SAH ABDUL AZEEZ MUHADID DIHLAWI SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 33. HAZRATH SAIYIDI SAH ABDUL QUADIR SUFI QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 34. HAZRATH QUTHBUL AKDAP FARDUL AFRAD SULTHANUL MAZADEEP SAIYIDI SAH ISMAILUS SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 35. HAZRATH IMAMIL AARIFEEN WA SULTHANUL WAIYLEEN BAHRUL HAKAIYEK WA DAKAIYEK RAIYESUL MAZADEEP SAH MUHAMMED ABDUL QUADIR SUFI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ
 36. HAZRATH SHAIKHINA WAMURSIDINA WAMURRABBINA WAKURRATHI AIYUNEENA WATHAMARATHI FUADINA ALAARIFUBILLAH ALMUHIBBIRRASOOL ASSAH SHAIKI ABDUL QUADIRIL AALIMIS SUFIS SIDDIQUEE QUADIRI KADHASILLAHU SIRRAHUL AZEEZ.

Add Comment

Your email address will not be published.