சிறு குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப அடிச்சுவடி

சிறு குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப அடிச்சுவடி

By Sufi Manzil 0 Comment June 23, 2015

Print Friendly, PDF & Email

 بِسْمِ  اللهِ  الرَّحْمٰنِ   الرَّحِيْمِ

எங்கள் நெய்னார் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி வஸல்லம் அவர்கள் மக்கத்தில் பிறந்து மதீனத்தில் வபாத்தாகி அடங்கப்பட்டார்கள்.

அவர்கள் புனித தாயார் பெயர் ஆமீனா உம்மா (ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹா).

அவர்கள் புனித தகப்பனார் பெயர் அப்துல்லாஹ் (ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு).

அவர்கள் புனித பாட்டனார் பெயர் அப்துல் முத்தலிப் (ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு).

அவர்கள் புனித பூட்டனார் பெயர் ஹாஷிம் (ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு).

அவர்கள் புனித முப்பாட்டனார் பெயர் அப்துல் முனாஃப் (ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு).

ஜஅலனியல்லாஹு ஹாஃபிழன் வஆலிமன் வஃபாஹிமன் வகாத்திபன் பி பறக்கத்தில் ஹபீப் செய்யிதினா முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஅஸ்ஹாபிஹி வஸல்லம். வல்ஹம்து லில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.

Add Comment

Your email address will not be published.