குரு வேத நீத நாதரே…

குரு வேத நீத நாதரே…

By Sufi Manzil 0 Comment June 24, 2015

Print Friendly, PDF & Email

குரு வேத நீத நாதரே

அப்துல் காதிரே அபயம்

கோமான் காதிரே அபயம்

தர்ம சீலரானப் பீரே

       தானும் தாரும் தஸ்தகீரே

வறுமமே வராகர்ப் பீரே

       வாசர் நேசர் ராசரே!

(அப்துல் …)

வள்ளலிர்ர சூலின் பீரா

       வாதைத் தீர்ப் பீரானப் பீரா

உள்ள மிரக்கம் வைப்பீரா

       உண்மை நன்மை புண்யரே!

(அப்துல்…)

ஜின் னெடுத்த மங்கையரே

       ஜெக மீதழைத்த ஜெயரே

கண்ணின் மணி என் துயரே

       காரும் காமில் காரணரே!

(அப்துல்…)

மதி தவழ் பூஞ்சோலைச் சூழும்

       பதி பஃதா தூரில் வாழும்

அதிபரா அபுசாலிஹ் நாளும்

       அன்ப ரின்ப நண்பரசே!

(அப்துல்…)

(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.