காஜா நாயகம் உரூஸ் பயான் 2023

காஜா நாயகம் உரூஸ் பயான் 2023

By Sufi Manzil 0 Comment January 30, 2023

Print Friendly, PDF & Email

காயல்பட்டினம் ஸூபி மன்ஸில் – அஜ்மீர் காஜா நாயகம் உரூஸ் பயான் – மௌலானா மௌலவி  அல்ஹாஜ் அஷ்ஷைகு நாகூர் மீரான் ஆலிம் பாகவி காதிரி ஸூபி அவர்கள் பயான்

Add Comment

Your email address will not be published.