கல்புக்குள்ளே உங்களை வைத்தேன்…

கல்புக்குள்ளே உங்களை வைத்தேன்…

By Sufi Manzil 0 Comment June 24, 2015

Print Friendly, PDF & Email

கல்புக்குள்ளே உங்களை வைத்தேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்

கலிமாவை மனதில் வைத்தேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

கனிவு மனம்… பணிவுக் குணம்

       யாரசூலுல்லாஹ் … நாளும்

கடமையாக்கி வாழ்ந்திடுவேன்

யாரசூலுல்லாஹ்!

ஐந்து கடமை அகத்தில் கொண்டேன்

       யாரசூலுல்லாஹ் – நான்

சரியாக ஈமான் கொண்டேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

அரணாக ஷரீஅத் கண்டேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்

சங்கையான ஏகத்துவத்தைக் கண்டேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

முன்னவன் தன்னொளியே

       யாரசூலுல்லாஹ் – உங்கள்

முஹப்பத்தில் உகப்பானேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

கண்மணியே ஹாத்த முன்னே

       யாரசூலுல்லாஹ் – உங்கள்

கரம் பிடிக்கத் துடிக் கின்றேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

இறையருள் நிறை முகமே

       யாரசூலுல்லாஹ்

தாங்கள் ஏந்தி வந்த மறைக் குர்ஆன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

விரைக் குலத்தின் பெருமையன்றோ

       யாரசூலுல்லாஹ் – நான்

பிசகாமல் தான் நடப்பேன்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

மஹ்ஷரின் மகிபதியே

       யாரசூலுல்லாஹ் – உங்கள்

மகிமைக்கு ஈடு உண்டோ

       யாரசூலுல்லாஹ்!

மிஃராஜின் நாயகரே

       யாரசூலுல்லாஹ் -உலகின்

மேன்மையதின் தாயகரே

       யாரசூலுல்லாஹ்!

நெஞ்சத்தில் சஞ்சரிக்கும்

       யாரசூலுல்லாஹ் -உங்கள்

பிஞ்சு முகம் காண வேண்டும்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

மஞ்சள் உங்கள் ஓர்மையில்

       யாரசூலுல்லாஹ் -உங்கள்

விஞ்சு முகம் காண வேண்டும்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

நுபுவ்வத்தின் நுண்ணறிவே

       யாரசூலுல்லாஹ் -தாங்கள்

நுகர்ந்த குணம் ஈமான் வேண்டும்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

ஆயுலகில் ஓர் தடைவ

       யாரசூலுல்லாஹ் – உங்கள்

அழகு முகம் காண வேண்டும்

       யாரசூலுல்லாஹ்!

(கல்புக்குள்ளே…)

(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.