இலங்கை அக்கறைப்பற்று ஸூபி மன்ஸில் உரை 2012

இலங்கை அக்கறைப்பற்று ஸூபி மன்ஸில் உரை 2012

By Sufi Manzil 0 Comment April 24, 2013

Print Friendly, PDF & Email

1. இலங்கை கிழக்குப் பகுதியில் அக்கறைப்பற்றில் அமைந்திருக்கும் ஸூபி மன்ஸிலில் அஷ்ஷெய்கு ஸைபுத்தீன் ஹழ்ரத் ஸூபி அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் முதல் பகுதி

2. இலங்கை கிழக்குப் பகுதியில் அக்கறைப்பற்றில் அமைந்திருக்கும் ஸூபி மன்ஸிலில் அஷ்ஷெய்கு ஸைபுத்தீன் ஹழ்ரத் ஸூபி அவர்கள் ஆற்றிய உரையின் இரண்டாம் பகுதி

Add Comment

Your email address will not be published.