அமிர்தக் கலிமா லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்…

அமிர்தக் கலிமா லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்…

By Sufi Manzil 0 Comment June 24, 2015

Print Friendly, PDF & Email

அமிர்தக் கலிமா லாயிலாஹ இல்லல்லாஹ்

அதை அடுத்து ஓதும்

       முஹம்மதுர்ர சூலுல்லாஹ்!

لَا الٰهَ اِلَّا اللهُ  –   جَلَّ الله

مُحَمَّدُ الرَّسُوْ لُ اللهِ –  صَلَّى الله

மனித இனமே மறுமை

       வாழ்வைக் கண்ணாலே –அதை

மகிழ்ச்சியாக கண்டுக்

       கொள்வாய் தன்னாலே!

அழிந்திடுமே இந்த உலகம்

அழியாத பொருளே அந்த உலகம்

அதை அறிந்திருந்தும் ஏன் வீண் கலகம்

நீ அறவே புரியா நபி திலகம்

அறிந்து மனதே முன்னாலே

சுத்தமாக்கி வணக்கம்

       செய்வாய் தன்னாலே!

(மனித இனமே…)

கபுரினிலே உன்னைத் தள்ளி – கரை

மீதினுள் மண்ணை அள்ளி

கை சேதம் சலிப்புமாய் எண்ணி

மதக் கடமை எனும் பல உண்ணி

அடக்குமுன் மனதை முன்னாலே

சுத்தமாக்கி வணக்கம்

செய்வாய் தன்னாலே!

(மனித இனமே…)

முன்கர் -நகீர் உன்னை நோக்கி

முதல் கேள்வி கணக்குகளில் ஆக்கி

அதை மீறினால் உன்னைத் தாக்கி

உமிழ் துண்ண வேதனையில் ஆக்கி

அடக்கு முன் மனதை முன்னாலே

சுத்தமாக்கி வணக்கம்

       செய்வாய் தன்னாலே

மனித இனமே மறுமை

வாழ்வைக் கண்ணாலே

     அதை மகிழ்ச்சியாக கண்டுக்

              கொள்வாய் தன்னாலே!

     (அமிர்தக் கலிமா..)

(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.