அன்பின் வடிவாய் வந்த…

அன்பின் வடிவாய் வந்த…

By Sufi Manzil 0 Comment June 24, 2015

Print Friendly, PDF & Email

அன்பின் வடிவாய் வந்த

       அண்ணல் நபியே

ஆதி இறைத் தூதரென

       நெஞ்சின் ஒலியே!

இன்பம் தேன் மலர் தீன் கனியே

இதயம் மேவிடும் மாமணியே

       என்றும் உமை மறவோம்

       எண்ணி தினம் புகழ்வோம்

எழில் மதினா நகர் மாமதியே!

கன்னல் சுவை மிகும் கனியமுதே

கண்கள் தேடிடும் கலை மதியே

       கொண்டும் மகிழ் புகழ்வோம்

       கொஞ்சும் மொழி மறவோம்

கோமான் நபி நாத ரெங்கள் கோமளமே!

மண்ணில் ஒளி தரும் மாணிக்கமே

மாந்தர் நபிகளின் தாயகமே

       மனம் தினம் மகிழ்வோம்

       மணம் பெறப் புகழ்வோம்

மதி முக ராஜ ரெங்கள்

       மக்க நபியே!

அன்பின் வடிவாய் வந்த

       அண்ணல் நபியே

ஆதி இறைத் தூதரென

நெஞ்சின் ஒலியே!

(நிறைவு)

Add Comment

Your email address will not be published.