Tag: umar wali

Lukhavi Muhammad LebbeWali -லுகவி முஹம்மது லெப்பை வலி

By Sufi Manzil 0 Comment July 29, 2010

Lukavi Wali: (Death 1236 A.H)                            Muhammad Lebbai Lukavi Wali […]

Thaika Sahib Wali – தைக்கா ஸாஹிபு வலி

By Sufi Manzil 0 Comment July 29, 2010

Shaikh Abdul Qadir Thaika Sahib Waliullah kayalpatnam   Shaikh Abdul […]