மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டுமா?

மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டுமா?

By Sufi Manzil 0 Comment March 1, 2012

Print Friendly, PDF & Email

கேள்வி: ٰஒரு மையித்தை குளிப்பாட்டுபவர்கள் கட்டாயம் குளிக்கவேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதன் விபரம் தாருங்கள்.

 smk.abdul majeed s.majeed33@gmail.com

Thu, Mar 1, 2012 at 2:40 PM

பதில்: மய்யித்தைக் குளிப்பாட்டும் போது அதன் நஜீஸ்கள் குளிப்பாட்டுகிறவர் மீது படுவதால் மய்யித்தை குளிப்பாட்டியவர் குளிப்பது கடமை.