பொன்னாலேகுப்பாவும்பொன்னாலேகிந்தீலும்

Print Friendly, PDF & Email

பொன்னாலேகுப்பாவும்பொன்னாலேகிந்தீலும்

எந்நாளும்மின்னொளிபோல்இலங்கும்மெங்கள்நபிகபுறு

 

என்னுடையபாவத்தினால்எங்கள்நபிறவுலாவை

உன்னிப்போய்க்காணாமல்ஒஞ்சியிருக்கிறேன்

 

யாஸெய்யிதிபாவிக்குநாடிதுஆவிரவும்

நோய்த்தோஷம்வாராமல்நோக்கிதுஆவிரவும்

 

முந்தஎழுப்பப்படும்முஹம்மதுர்றஸூல்நபியை

பிந்தியெல்லாமுருஸல்களும்பிறகாலெழுவார்கள்

 

வானவர்களும்றுஸூலும்வள்ளல்லிவானிழலில்

ஜீனத்துடன்நிற்பார்கள்செம்மலைசூழ்ந்துகொண்டு

 

உம்மத்தைத்தேடிநிற்பார்உண்மைமுஹம்மதனார்

செம்மிவருவார்கள்சிறப்புடையோர்உம்மத்துக்கள்

 

பொற்பதியிற்சென்றுபுதுக்கக்கலியாணஞ்செய்து

துப்பாககாட்சிசெய்துசுகித்தங்கிருப்பவர்காண்

 

வல்லபெரியோனேவள்ளல்நபியுடனே

தொல்லையறசுவர்க்கம்செல்லஉதவிசெய்வாய்

 

ஏழுகடலும்எழுவானமுமறுஷும்

வாழ்வுடையோர்வஸூபெழுதமாட்டதுமைவரக்காய்

 

முத்திரைப்போடுகிறேன்மிஸ்க்கீன்ஸாமென்பவன்தான்

முத்திலுதித்தோர்தன்மேலானஅவ்ஸாபை

 

துய்யஸலவாத்துக்கொண்டும்துய்யக்கருணைக்கொண்டும்

மெய்யுடையநபிதமக்கும்விருப்பமுள்ளதோழருக்கும்

 

நபியுல்லாமாலைதனைநன்றாய்க்குறைதீர

பவனியுடன்கேட்டவர்க்குபாவப்பிணிநோயகலும்

 

வல்லாஹிஇதனைக்கொண்டுமாறும்த்துபொன்தஹபா

பல்எங்கிலும்பீகதின்மன்றாட்டுதேடுகிறேன்

 

ஹாமீம்நபியுடையகருணைமிகயுண்டாக

ஆமீன்ஆமீன்ஆமீன்அல்லாஹ்உதவிசெய்வான்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *