பூரணஜோதிரூபமாய்

பூரணஜோதிரூபமாய்

By Zainul Abdeen 0 Comment July 26, 2018

Print Friendly, PDF & Email

பூரணஜோதிரூபமாய்

பூவில் பிறந்தநாமய்யா

ஆரணஞானஆஷிக்காய்

அலிஃபாய்சமைந்ததுதானய்யா

 

தாய்தந்தையோகதானமே

தாத்தின்ஸிபாத்தின்மூலமே

தஞ்ஞானயோகவிவேகமே

தாரில்பிறந்தநாமய்யா

 

கேளும்ஆதிநுக்தாவிலே

கன்ஜுல்மஹ்பியாவிலே

குன்னென்றெழுந்ததுமீமிலே

குத்ரத்தின்யோகம்பாரய்யா

 

நாற்றசரீரத்தின்கூட்டிலே

நாட்டம்நடக்குதுகாட்டிலே

தோற்றம்புரிவதுநூரிலே

போற்றும்கலிமாவும்நாமய்யா

 

அல்லாஹ்முஹம்மதுபாரய்யா

அலிஃப்லாமீமுக்குள்பாரய்யா

அறிந்தேன்இபுறாஹீமய்யா

அறிவீர்ரஸீத்சுல்தானைய்யா

Add Comment

Your email address will not be published.