எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ரஸூலல்லாஹ்

Print Friendly, PDF & Email

 

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ரஸூலல்லாஹ்

எம்மை அழைத்திடுங்கள் யா ஹபீபல்லாஹ்

 

புனிதம் பூக்கும் உங்கள் மாமதீனா நாடி வருவேனே

உவந்தே பாடி உங்கள் பேரன்பை நான் விழைந்தே வருவேனே

 

சித்தீக்கு நாயகமே மாணலிடம் பரிந்துரைப்பீரே

தங்கள் மகளான அன்னை ஆயிஷாவின் இல்லம் வருவேனே

திங்கள் நபி நாதரின் திரு பூமுகம் நான் காண வருவேனே

 

வீரம் செறிந்தோரே நபிகள் தோழரே உயர் சிங்கமே உமரே

விரைந்தே நானுமங்கு ஏகி நபிகள் எழில் முகம் காணவே

வள்ளல் பெருமானிடமே பாவி எமக்கு பரிந்துரை செய்வீரே

 

அண்ணல் மஹ்மூதரே

என் நெஞ்சம் ஆளும் காத்தமுந் நபியே

அருள் தவழ்ந்தாடும் உங்கள்

சாந்த வதனம் பார்ப்பதுமென்னளோ

கண்ணலே காதலாய் யான்

காண வேண்டும் அழைத்திடுவீர்களே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *