அஜ்மீர் காஜா நாயகம் கந்தூரி பயான் 2024

அஜ்மீர் காஜா நாயகம் கந்தூரி பயான் 2024

By Zainul Abdeen 0 Comment January 23, 2024

Print Friendly, PDF & Email

காயல்பட்டினம் ஸூபி மன்ஸிலில் 2024 அஜ்மீர் நாயகம் ரழியல்லாஹு அன்ஹு கந்தூரியில் ஷைகுனா முஹம்மது அலி ஸைபுத்தீன் ஆலிம் ரஹ்மானி பாகவி ஸூபி கத்தஸல்லாஹு ஸிர்ரஹுல் அஜீஸ் அவர்களின் கலீபா மௌலவி நாகூர் மீரான் ஆலிம் பாகவி ஸூபி அவர்கள் ஆற்றிய உரை

Add Comment

Your email address will not be published.